Nařízení Komise (EU) č. 1208/2010 ze dne 16. prosince 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1208/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1208/2010
          ze dne 16. prosince 2010,
          kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhu) [1], a zejména na článek 143 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [2], a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 [3] stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.
          (2) Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.
          (3) Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto změnu co nejdříve.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Jean-Luc Demarty
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8.
          [3] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          k nařízení Komise ze dne 16. prosince 2010, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
          "PŘÍLOHA I
          Kód KN | Popis | Reprezentativní cena (EUR/100 kg) | Jistota podle čl. 3 odst. 3 (EUR/100 kg) | Původ [1] |
          02071210 | 70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená | 116,0 | 0 | AR |
          02071290 | 65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená | 121,2 | 0 | BR |
          117,3 | 0 | AR |
          02071410 | Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené | 203,3 | 29 | BR |
          245,2 | 16 | AR |
          319,8 | 0 | CL |
          02071450 | Kuřecí prsa, zmrazená | 174,0 | 11 | BR |
          02071460 | Kuřecí stehna, zmrazená | 103,9 | 12 | BR |
          02072510 | 80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazené | 164,4 | 0 | BR |
          02072710 | Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené | 271,5 | 8 | BR |
          376,8 | 0 | CL |
          04081180 | Žloutky | 315,7 | 0 | AR |
          04089180 | Vejce bez skořápky, sušená | 318,8 | 0 | AR |
          16023211 | Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí | 260,7 | 8 | BR |
          35021190 | Vaječný albumin, sušený | 541,4 | 0 | AR |
          [1] Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu"."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.