Nařízení Rady (EU) č. 1212/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1212/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1212/2010
          ze dne 29. listopadu 2010
          o rozdělení rybolovných práv v rámci Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nový protokol k dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu [1] (dále jen "dohoda") byl podepsán dne 21. května 2010 a dále pozměněn výměnou dopisů ze dne 16. září 2010. Tento nový protokol přiznává plavidlům Unie rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Komorského svazu ve věcech rybolovu.
          (2) Rada přijala dne 29. listopadu 2010 rozhodnutí 2010/783/EU [2] o podpisu a prozatímním provádění protokolu.
          (3) Je třeba vymezit metodu rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu trvání protokolu.
          (4) Pokud se v souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [3] zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci protokolu nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, které stanoví Rada, by mělo být považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.
          (5) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se používat od 1. ledna 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rybolovná práva stanovená protokolem k dohodě se mezi členské státy rozdělují takto:
          a) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:
          Španělsko | 22 plavidla |
          Francie | 22 plavidla |
          Itálie | 1 plavidlo |
          b) plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru
          Španělsko | 12 plavidel |
          Francie | 8 plavidel |
          Portugalsko | 5 plavidel |
          2. Aniž je dotčena dohoda a protokol, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.
          3. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 žádosti o oprávnění z ostatních členských států.
          Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 zmíněného nařízení je 10 pracovní dní.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. listopadu 2010.
          Za Radu
          předseda
          K. Peeters
          [1] Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 7.
          [2] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.