Nařízení Komise (EU) č. 1223/2010 ze dne 17. prosince 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1223/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1223/2010
          ze dne 17. prosince 2010
          o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství [3], a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2010 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2011 přesahují v případě licencí týkajících se kvóty s číslem 09.4092 dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1384/2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2011 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. prosince 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Jean-Luc Demarty
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo skupiny | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2011- 31.3.2011 (v %) |
          IL1 | 09.4092 | 91,737227 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.