Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1237/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1237/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1237/2010
          ze dne 15. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 [3] stanoví konkrétní technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, zejména omezení rybolovu týkajícího se některých druhů, velikostí ok a oblastí.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři [4], stanoví zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké.
          (3) Tento zákaz a tato opatření jsou technickými opatřeními trvalé povahy, která by již neměla být v regulačním rámci, kterým se stanoví roční rybolovná práva. Od ledna roku 2011 by proto měla být začleněna do nařízení (ES) č. 2187/2005.
          (4) Pojem "Společenství" použitý v normativní části nařízení (ES) č. 2187/2005 by měl být změněn v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009.
          (5) Nařízení (ES) č. 2187/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) K zajištění plynulého uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2187/2005 se mění takto:
          1) Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 15a
          Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb
          Ryby veškerých druhů podléhajících kvótě, které jsou odloveny během rybolovných činností, se vytáhnou na palubu plavidla a poté vyloží, pokud to není v rozporu s povinnostmi stanovenými v nařízeních Unie v oblasti rybolovu, kterými se zavádějí technická, kontrolní a ochranná opatření, a zejména v tomto nařízení, v nařízení (ES) č. 2371/2002 a v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [*****].
          2) Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 18a
          Omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké
          1. Ryby následujících druhů ulovené v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených níže se nesmějí uchovávat na palubě:
          Druhy | Zeměpisná oblast | Období |
          Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | Subdivize 26, 27, 28 a 29 jižně od 59° 30′ s. š. | Od 15. února do 15. května |
          Subdivize 32 | Od 15. února do 31. května |
          Pakambala velká (Psetta maxima) | Subdivize 25, 26 a 28 jižně od 56° 50′ s. š. | Od 1. června do 31. července |
          2. Odchylně od odstavce 1 mohou být uchovávány na palubě a vykládány vedlejší úlovky platýse bradavičnatého a pakambaly velké do výše 10 % živé hmotnosti celkového úlovku uchovávaného na palubě a vykládaného během období zákazu uvedeného v odstavci 1, pokud je rybolovná činnost prováděna pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobných zařízení o velikosti ok 105 mm nebo větší nebo pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí o velikosti ok 100 mm nebo větší."
          3) V čl. 26 odst. 1 a 2 se slovo "Společenství" na všech místech nahrazuje slovem "Unie".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 15. prosince 2010.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          O. Chastel
          [1] Stanovisko ze dne 15. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2010.
          [3] Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.
          [*****] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.