Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1238/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, pokud jde o stanovení osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1238/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1238/2010
          ze dne 15. prosince 2010,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, pokud jde o stanovení osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí "mezinárodní nechráněný název" (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          v souladu s řádným legislativním postupem [1],
          vzhledem k těmto důvodům,
          (1) Během Uruguayského kola jednání dospělo Společenství a několik zemí k závěru, že kromě farmaceutických výrobků kapitoly 30 harmonizovaného systému (HS) a položek HS 2936, 2937, 2939 a 2941 by mělo být osvobození od cla poskytnuto pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí "mezinárodní nechráněný název" (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací, pro určité soli, estery nebo hydráty těchto INN a pro určité farmaceutické meziprodukty, které se používají k výrobě hotových farmaceutických výrobků.
          (2) Závěry z diskusí, uvedené v zápisu z jednání, byly začleněny do celního sazebníku pro účastníky, připojeného k Marrákešskému protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) 1994.
          (3) Účastníci dospěli k závěru, že se zástupci členů Světové obchodní organizace (WTO), kteří jsou signatáři zápisu z jednání, sejdou pod záštitou Rady WTO pro obchod zbožím obvykle alespoň jednou za tři roky, aby přezkoumali seznam výrobků osvobozených od cla s cílem doplnit ho na základě konsensu o další farmaceutické výrobky.
          (4) Proběhly tři takové přezkumy, které vedly k závěru, že osvobození od cla bylo poskytnuto pro určitý počet dalších INN a pro farmaceutické meziprodukty, které se používají k výrobě hotových farmaceutických výrobků, že některé z těchto meziproduktů byly zařazeny do seznamu INN, a že byl rozšířen seznam předpon a přípon popisujících soli, estery nebo hydráty INN.
          (5) Bylo považováno za vhodné provést čtvrtý přezkum, který byl zahájen v roce 2009. Tento přezkum vedl k závěru, že osvobození od cla by mělo být poskytnuto pro určitý počet dalších INN a farmaceutických meziproduktů, které se používají k výrobě hotových farmaceutických výrobků, že některé z těchto meziproduktů již zařazených do farmaceutické odvětvové úpravy a jejích revizí by měly být zařazeny do seznamu INN, a že by měl být rozšířen seznam předpon a přípon popisujících soli, estery nebo hydráty INN.
          (6) Nařízení (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [2] zavedlo kombinovanou nomenklaturu (KN) a stanovilo smluvní celní sazby společného celního sazebníku.
          (7) Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení budou účinná od 1. ledna 2011, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (EHS) č. 2658/87 se v příloze I části třetí oddílu II mění přílohy 3, 4 a 6 (Seznam farmaceutických látek, na něž se vztahuje osvobození od cla) takto:
          1) od 1. ledna 2011 rozšíří Unie osvobození od cla na INN uvedené v příloze I;
          2) od 1. ledna 2011 se seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN zařazenými do farmaceutické odvětvové úpravy a jejích revizí popisují soli, estery nebo hydráty INN, které rovněž mohou být osvobozeny od cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN, mění v souladu s přílohou II;
          3) od 1. ledna 2011 rozšíří Unie osvobození od cla na farmaceutické meziprodukty uvedené v příloze III, které se používají k výrobě hotových farmaceutických výrobků;
          4) od 1. ledna 2011 se farmaceutické meziprodukty uvedené v příloze IV vypouštějí ze seznamu látek, které jsou osvobozeny od cla.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 15. prosince 2010.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          O. Chastel
          [1] Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2010.
          [2] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN), které mají být zařazeny na seznam výrobků osvobozených od cla v příloze 3 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87
          Kód KN | CAS RN | Název |
          28429080 | 119175-48-3 | fermagat |
          28439090 | 759457-82-4 | padeliporfin |
          28444030 | 123748-56-1 | kyselina jodofiltiková (123I) |
          29041000 | 21668-77-9 | eprodisat |
          29061900 | 199798-84-0 | elokalcitol |
          29093090 | 24150-24-1 | terameprokol |
          29161995 | 81485-25-8 | peretinoin |
          29163900 | 51543-40-9 | tarenflurbil |
          29181998 | 174022-42-5 | bevirimat |
          29199000 | 258516-89-1 | fospropofol |
          29209085 | 163133-43-5 | naproxcinod |
          29211999 | 3687-18-1 | tramiprosat |
          29221985 | 68392-35-8 | afimoxifen |
          29221985 | 753449-67-1 | ronacaleret |
          29222900 | 433265-65-7 | faxeladol |
          29225000 | 121524-08-1 | amibegron |
          29225000 | 329773-35-5 | cinaciguat |
          29225000 | 643094-49-9 | fasobegron |
          29231000 | 856676-23-8 | cholin fenofibrát |
          29242998 | 847353-30-4 | arbaclofen placarbil |
          29242998 | 194785-19-8 | bedoradrin |
          29242998 | 194085-75-1 | karisbamát |
          29242998 | 254750-02-2 | emricasan |
          29242998 | 355129-15-6 | eprotirom |
          29242998 | 402567-16-2 | firátgrast |
          29242998 | 478296-72-9 | gabapentin enakarbil |
          29242998 | 15866-90-7 | incyklinid |
          29242998 | 202844-10-8 | indantadol |
          29242998 | 96847-55-1 | levomilnacipran |
          29242998 | 608137-32-2 | lisdexamfetamin |
          29242998 | 652990-07-3 | milveterol |
          29242998 | 181816-48-8 | ombrabulin |
          29242998 | 289656-45-7 | senicapoc |
          29251995 | 19171-19-8 | pomalidomid |
          29280090 | 22033-87-0 | olesoxim |
          29280090 | 2675-35-6 | sivifen |
          29280090 | 816458-31-8 | tecovirimat |
          29280090 | 238750-77-1 | tosedostat |
          29280090 | 149647-78-9 | vorinostat |
          29299000 | 31645-39-3 | palifosfamid |
          29309099 | 608141-41-9 | apremilast |
          29309099 | 216167-92-9 | camobukol |
          29309099 | 211513-37-0 | dalcetrapib |
          29309099 | 69819-86-9 | darinaparsin |
          29309099 | 488832-69-5 | elesklomol |
          29309099 | 216167-95-2 | elsibukol |
          29309099 | 168682-53-9 | ezatiostat |
          29309099 | 58569-55-4 | metenkefalin |
          29309099 | 887148-69-8 | monepantel |
          29309099 | 603139-19-1 | odanacatib |
          29309099 | 162520-00-5 | salirasib |
          29309099 | 216167-82-7 | sukcinobukol |
          29309099 | 125961-82-2 | tipelukast |
          29310099 | 125973-56-0 | amsilaroten |
          29321900 | 253128-41-5 | eribulin |
          29321900 | 186953-56-0 | pafuramidin |
          29322985 | 195883-06-8 | omtriptolid |
          29329900 | 664338-39-0 | arterolan |
          29329900 | 183133-96-2 | cabazitaxel |
          29329900 | 401925-43-7 | celivaron |
          29329900 | 461432-26-8 | dapagliflozin |
          29329900 | 118457-15-1 | dexnebivolol |
          29329900 | 156294-36-9 | larotaxel |
          29329900 | 118457-16-2 | levonebivolol |
          29329900 | 83461-56-7 | mifamurtid |
          29329900 | 117570-53-3 | vadimezan |
          29331990 | 496775-61-2 | eltrombopag |
          29331990 | 206884-98-2 | niraxostat |
          29331990 | 410528-02-8 | palovaroten |
          29331990 | 376592-42-6 | totrombopag |
          29332990 | 183659-72-5 | catramilast |
          29332990 | 944263-65-4 | demiditraz |
          29332990 | 867153-61-5 | dulanermin |
          29332990 | 320367-13-3 | lixisenatid |
          29332990 | 698389-00-3 | rolipoltid |
          29332990 | 697766-75-9 | velafermin |
          29333999 | 147084-10-4 | alkaftadin |
          29333999 | 54-96-6 | amifampridin |
          29333999 | 249921-19-5 | anamorelin |
          29333999 | 319460-85-0 | axitinib |
          29333999 | 208110-64-9 | befiradol |
          29333999 | 330942-05-7 | betrixaban |
          29333999 | 201034-75-5 | daporinad |
          29333999 | 209783-80-2 | entinostat |
          29333999 | 412950-27-7 | goxalapladib |
          29333999 | 218791-21-0 | imisopasem manganu |
          29333999 | 103129-82-4 | levamlodipin |
          29333999 | 154357-42-3 | levonadifloxacin |
          29333999 | 108147-54-2 | migalastat |
          29333999 | 453562-69-1 | motesanib |
          29333999 | 139145-27-0 | parogrelil |
          29333999 | 459856-18-9 | pexacerfont |
          29333999 | 706779-91-1 | pimavanserin |
          29333999 | 362665-56-3 | pitolisant |
          29333999 | 861151-12-4 | rosonabant |
          29333999 | 701977-09-5 | taranabant |
          29333999 | 189950-11-6 | tropantiol |
          29333999 | 793655-64-8 | vapitadin |
          29333999 | 139290-65-6 | volinaserin |
          29334990 | 141388-76-3 | besifloxacin |
          29334990 | 697761-98-1 | elvitegravir |
          29334990 | 185055-67-8 | ferrochin |
          29334990 | 445041-75-8 | intichinatin |
          29334990 | 378746-64-6 | nemonoxacin |
          29334990 | 245765-41-7 | ozenoxacin |
          29334990 | 412950-08-4 | rilapladib |
          29334990 | 871224-64-5 | almorexant |
          29334990 | 863029-99-6 | balamapimod |
          29334990 | 698387-09-6 | neratinib |
          29334990 | 154652-83-2 | tezampanel |
          29334990 | 128253-31-6 | veliflapon |
          29335995 | 791828-58-5 | aderbasib |
          29335995 | 840486-93-3 | adipiplon |
          29335995 | 850649-61-5 | alogliptin |
          29335995 | 859212-16-1 | bafetinib |
          29335995 | 380843-75-4 | bosutinib |
          29335995 | 839712-12-8 | cariprazin |
          29335995 | 414910-27-3 | casopitant |
          29335995 | 288383-20-0 | cediranib |
          29335995 | 849550-05-6 | cevipabulin |
          29335995 | 827318-97-8 | danusertib |
          29335995 | 356057-34-6 | darapladib |
          29335995 | 501000-36-8 | dutacatib |
          29335995 | 247257-48-3 | fimasartan |
          29335995 | 3432-99-3 | folitixorin |
          29335995 | 668270-12-0 | linagliptin |
          29335995 | 441798-33-0 | macitentan |
          29335995 | 641571-10-0 | nilotinib |
          29335995 | 763113-22-0 | olaparib |
          29335995 | 686344-29-6 | otenabant |
          29335995 | 625115-55-1 | riociguat |
          29335995 | 486460-32-6 | sitagliptin |
          29335995 | 425637-18-9 | sotrastaurin |
          29335995 | 309913-83-5 | talmapimod |
          29335995 | 113857-87-7 | talotrexin |
          29335995 | 274693-27-5 | ticagrelor |
          29335995 | 306296-47-9 | vikrivirok |
          29336980 | 775351-65-0 | imeglimin |
          29337900 | 461443-59-4 | aplavirok |
          29337900 | 189691-06-3 | bremelanotid |
          29337900 | 813452-18-5 | carmegliptin |
          29337900 | 405169-16-6 | dovitinib |
          29337900 | 536748-46-6 | eribaxaban |
          29337900 | 473289-62-2 | ilepatril |
          29337900 | 180694-97-7 | mimopezil |
          29337900 | 579475-18-6 | orvepitant |
          29337900 | 449811-01-2 | pamapimod |
          29337900 | 248282-01-1 | paquinimod |
          29337900 | 380917-97-5 | perampanel |
          29337900 | 552292-08-7 | rolapitant |
          29337900 | 425386-60-3 | semagacestat |
          29337900 | 515814-01-4 | voclosporin |
          29339980 | 481629-87-2 | aleplasinin |
          29339980 | 394730-60-0 | boceprevir |
          29339980 | 649735-63-7 | brivanib alaninát |
          29339980 | 483369-58-0 | denagliptin |
          29339980 | 284019-34-7 | denibulin |
          29339980 | 481631-45-2 | diaplasinin |
          29339980 | 272105-42-7 | disitercid |
          29339980 | 227318-71-0 | epetirimod |
          29339980 | 259793-96-9 | favipiravir |
          29339980 | 871576-03-3 | flovagatran |
          29339980 | 229305-39-9 | golotimod |
          29339980 | 258818-34-7 | larazotid |
          29339980 | 571170-77-9 | laropiprant |
          29339980 | 616202-92-7 | lorcaserin |
          29339980 | 868771-57-7 | melogliptin |
          29339980 | 803712-67-6 | obatoklax |
          29339980 | 404950-80-7 | panobinostat |
          29339980 | 625114-41-2 | piragliatin |
          29339980 | 74847-35-1 | pyronaridin |
          29339980 | 872178-65-9 | rabeximod |
          29339980 | 355151-12-1 | rotigaptid |
          29339980 | 497221-38-2 | rusalatid |
          29339980 | 187602-11-5 | sofigatran |
          29339980 | 227318-75-4 | sotirimod |
          29339980 | 402957-28-2 | telaprevir |
          29339980 | 848084-83-3 | tigapotid |
          29339980 | 393105-53-8 | tiplasinin |
          29339980 | 620948-93-8 | vabikaserin |
          29339980 | 794466-70-9 | vernakalant |
          29341000 | 544417-40-5 | capadenoson |
          29341000 | 302962-49-8 | dasatinib |
          29341000 | 223132-37-4 | inolitazon |
          29341000 | 241479-67-4 | isavuconazol |
          29341000 | 338990-84-4 | isavuconazonium chlorid |
          29341000 | 607723-33-1 | lobeglitazon |
          29341000 | 280782-97-0 | managlinát dialanetil |
          29341000 | 790299-79-5 | masitinib |
          29341000 | 223673-61-8 | mirabegron |
          29341000 | 501948-05-6 | rosabulin |
          29341000 | 447406-78-2 | sodelglitazar |
          29341000 | 760937-92-6 | teneligliptin |
          29342080 | 848344-36-5 | bentamapimod |
          29342080 | 870093-23-5 | talarozol |
          29349990 | 320345-99-1 | aclidinium bromid |
          29349990 | 222551-17-9 | adoprazin |
          29349990 | 207623-20-9 | agatolimod |
          29349990 | 475479-34-6 | aleglitazar |
          29349990 | 870524-46-2 | amolimogen bepiplasmid |
          29349990 | 875446-37-0 | anacetrapib |
          29349990 | 250386-15-3 | apadenoson |
          29349990 | 541550-19-0 | apilimod |
          29349990 | 160707-69-7 | apricitabin |
          29349990 | 147403-03-0 | azilsartan |
          29349990 | 863031-21-4 | azilsartan medoxomil |
          29349990 | 757942-43-1 | bederocin |
          29349990 | 627861-07-8 | beperminogen perplasmid |
          29349990 | 959961-96-7 | bevasiranib |
          29349990 | 769901-96-4 | capeserod |
          29349990 | 868540-17-4 | karfilzomib |
          29349990 | 872847-66-0 | cenersen |
          29349990 | 80295-38-1 | konestat alfa |
          29349990 | 903916-27-8 | kustirsen |
          29349990 | 187865-22-1 | derquantel |
          29349990 | 134379-77-4 | dexelvucitabin |
          29349990 | 247046-52-2 | dilopetin |
          29349990 | 480449-70-5 | edoxaban |
          29349990 | 188181-42-2 | elacytarabin |
          29349990 | 98819-76-2 | esreboxetin |
          29349990 | 763903-67-9 | fosalvudin tidoxil |
          29349990 | 172673-20-0 | fosaprepitant |
          29349990 | 522664-63-7 | ibodutant |
          29349990 | 405159-59-3 | idrabiotaparinux sodný |
          29349990 | 188116-07-6 | imepitoin |
          29349990 | 335619-18-6 | inakalant |
          29349990 | 1391-36-2 | lancovutid |
          29349990 | 189059-71-0 | lapachistat |
          29349990 | 327026-93-7 | lensiprazin |
          29349990 | 170632-47-0 | lificiguat |
          29349990 | 852313-25-8 | litenimod |
          29349990 | 1000120-98-8 | mipomersen |
          29349990 | 62253-63-8 | nepidermin |
          29349990 | 26833-87-4 | omacetaxin mepesukcinát |
          29349990 | 269718-84-5 | pardoprunox |
          29349990 | 219923-85-0 | pramikonazol |
          29349990 | 377727-87-2 | preladenant |
          29349990 | 524684-52-4 | prinaberel |
          29349990 | 865311-47-3 | quarfloxin |
          29349990 | 869884-78-6 | radezolid |
          29349990 | 496054-87-6 | radiprodil |
          29349990 | 518048-05-0 | raltegravir |
          29349990 | 787548-03-2 | regrelor |
          29349990 | 820957-38-8 | retosiban |
          29349990 | 572924-54-0 | ridaforolimus |
          29349990 | 128517-07-7 | romidepsin |
          29349990 | 93265-81-7 | ropidoxuridin |
          29349990 | 151823-14-2 | sapacitabin |
          29349990 | 379231-04-6 | saracatinib |
          29349990 | 791635-59-1 | simotaxel |
          29349990 | 119567-79-2 | taribavirin |
          29349990 | 332012-40-5 | telatinib |
          29349990 | 925681-61-4 | trabedersen |
          29349990 | 189003-92-7 | trelanserin |
          29349990 | 296251-72-4 | velimogen aliplasmid |
          29349990 | 904302-98-3 | viquidacin |
          29349990 | 872525-61-6 | votucalis |
          29349990 | 221877-54-9 | zotarolimus |
          29350090 | 197904-84-0 | apricoxib |
          29350090 | 769169-27-9 | begacestat |
          29350090 | 414864-00-9 | belinostat |
          29350090 | 313682-08-5 | brecanavir |
          29350090 | 839673-52-8 | cevoglitazar |
          29350090 | 358970-97-5 | drinabant |
          29350090 | 865200-20-0 | giripladib |
          29350090 | 464213-10-3 | ibipinabant |
          29350090 | 173424-77-6 | laromustin |
          29350090 | 398507-55-6 | lodenafil karbonát |
          29350090 | 136564-68-6 | masilukast |
          29350090 | 170569-88-7 | mavacoxib |
          29350090 | 862189-95-5 | mirodenafil |
          29350090 | 439687-69-1 | nelivaptan |
          29350090 | 691852-58-1 | nesbuvir |
          29350090 | 778576-62-8 | oglemilast |
          29350090 | 444731-52-6 | pazopanib |
          29350090 | 362505-84-8 | relacatib |
          29350090 | 243984-11-4 | resatorvid |
          29350090 | 519055-62-0 | tasisulam |
          29350090 | 186497-07-4 | zibotentan |
          29362900 | 104121-92-8 | eldekalcitol |
          29362900 | 31690-09-2 | kyselina levomefolová |
          29371900 | 782500-75-8 | albiglutid |
          29371900 | 348119-84-6 | obinepitid |
          29371900 | 295350-45-7 | ozarelix |
          29371900 | 275371-94-3 | taspoglutid |
          29371900 | 218949-48-5 | tesamorelin |
          29371900 | 22006-64-0 | tridekactid |
          29372200 | 132245-57-9 | dexamethason cipecilát |
          29372200 | 397864-44-7 | fluticason furoát |
          29372900 | 211254-73-8 | lonaprisan |
          29375000 | 333963-42-1 | cobiproston |
          29375000 | 172740-14-6 | posaraprost |
          29379000 | 834153-87-6 | elagolix |
          29379000 | 609799-22-6 | tasimelteon |
          29379000 | 342577-38-2 | velneperit |
          29391900 | 73232-52-7 | methylnaltrexon bromid |
          29395900 | 136199-02-5 | rolofyllin |
          29399900 | 850607-58-8 | darotropium bromid |
          29399900 | 187852-63-7 | delimotekan |
          29400000 | 9007-72-1 | ferric-karboxymaltosa |
          29400000 | 442201-24-3 | remogliflozin etabonát |
          29400000 | 408504-26-7 | sergliflozin etabonát |
          29419000 | 467214-20-6 | alvespimycin |
          29419000 | 677017-23-1 | berubicin |
          29419000 | 229016-73-3 | ceftarolin fosamil |
          29419000 | 318498-76-9 | flopristin |
          29419000 | 145435-72-9 | gamithromycin |
          29419000 | 325965-23-9 | linopristin |
          29419000 | 857402-23-4 | retaspimycin |
          29419000 | 305841-29-6 | sagopilon |
          29419000 | 75747-14-7 | tanespimycin |
          29419000 | 328898-40-4 | tildipirosin |
          29419000 | 222400-20-6 | tomopenem |
          29419000 | 63409-12-1 | tylvalosin |
          30019091 | 9041-08-1 | semuloparin sodný |
          30021091 | 792921-10-9 | abagovomab |
          30021091 | 910649-32-0 | anrukinzumab |
          30021091 | 648904-28-3 | bavituximab |
          30021091 | 402710-27-4 (lehký řetězec) 402710-25-2 (těžký řetězec) | kanakinumab |
          30021099 | 945228-49-9 | citatuzumab bogatox |
          30021091 | 880486-59-9 | dacetuzumab |
          30021091 | 615258-40-7 | denosumab |
          30021091 | 762260-74-2 | efungumab |
          30021091 | 89957-37-9 | gantenerumab |
          30021091 | 680188-33-4 | ibalizumab |
          30021091 | 477202-00-9 | ipilimumab |
          30021091 | 640735-09-7 | iratumumab |
          30021091 | 845816-02-6 | lexatumumab |
          30021091 | 903512-50-5 | lucatumumab |
          30021091 | 899796-83-9 | milatuzumab |
          30021091 | 677010-34-3 | motavizumab |
          30021091 | 676258-98-3 | naptumomab estafenatox |
          30021091 | 828933-51-3 | nimotuzumab |
          30021091 | 949142-50-1 | obinutuzumab |
          30021091 | 637334-45-3 | ocrelizumab |
          30021091 | 881191-44-2 | otelixizumab |
          30021091 | 372075-37-1 | sontuzumab |
          30021091 | 705287-60-1 | stamulumab |
          30021091 | 339086-80-5 | tadocizumab |
          30021091 | 592557-43-2 (lehký řetězec) 592557-41-0 (těžký řetězec) | tenatumomab |
          30021091 | 876387-05-2 | teplizumab |
          30021091 | 918127-53-4 | tigatuzumab |
          30021091 | 745013-59-6 | tremelimumab |
          30021091 | 339986-90-2 | tucotuzumab celmoleukin |
          30021091 | 728917-18-8 | veltuzumab |
          30021091 | 896731-82-1 | conatumumab |
          30021091 | 892553-42-3 | etaracizumab |
          30021091 | 944548-38-3 | foravirumab |
          30021091 | 944548-37-2 | rafivirumab |
          30021091 | 880266-57-9 | tanezumab |
          30021091 | 815610-63-0 | ustekinumab |
          30021095 | 862111-32-8 | aflibercept |
          30021095 | 845264-92-8 | atacicept |
          30021095 | 909110-25-4 | baminrcept |
          30021095 | 9001-27-8 | beroctocog alfa |
          30021095 | 879555-13-2 | epoetin kappa |
          30021095 | 762263-14-9 | epoetin theta |
          30021095 | 501081-76-1 | rilonacept |
          30021095 | 267639-76-9 | romiplostim |
          30021095 | 869858-13-9 | thrombin alfa |
          30021095 | 897936-89-9 | vatreptacog alfa (aktivovaný) |
          30021095 | 472960-22-8 | albinterferon alfa-2b |
          30021095 | 869881-54-9 | briobacept |
          30021095 | 606138-08-3 | catridekacog |
          30021095 | 716840-32-3 | denenicokin |
          30021095 | 931101-84-7 | troplasminogen alfa |
          30021099 | 934216-54-3 | alacizumab pegol |
          30022000 | 181477-43-0 | disomotid |
          30022000 | 181477-91-8 | ovemotid |
          30022000 | 915019-08-8 | tertomotid |
          30022000 | 295371-00-5 | verpasep caltespen |
          30029090 | 473553-86-5 | alferminogen tadenovek |
          30029090 | 929881-05-0 | alipogen tiparvovek |
          30029090 | 600735-73-7 | contusugen ladenovek |
          30029090 | 851199-59-2 | linaclotid |
          30029090 | 898830-54-1 | sitimagen ceradenovek |
          30029090 | 721946-42-5 | transferrin aldifitox |
          35079090 | 9026-00-0 | bucelipáza alfa |
          35079090 | 885051-90-1 | peglotikáza |
          35079090 | 884604-91-5 | velagluceráza alfa |
          39119099 | 892497-01-7 | azoximer bromid |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou osvobozeny od cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN
          Odkazy na "Mezinárodní nechráněné názvy (INN) farmaceutických látek, názvy radikálů a skupin, úplný seznam z roku 2004" jsou nahrazeny odkazy na "Mezinárodní nechráněné názvy (INN) farmaceutických látek, názvy radikálů a skupin, úplný seznam z roku 2007".
          Do seznamu uvedeného v příloze 4 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňují tyto předpony a přípony:
          Upřednostňovaná předpona nebo přípona | Synonymum | Systematický název, pokud je jiný |
          alanetil (INNRG) | | [(S)-1-ethoxy-1-oxo-propan-2-yl]amino (INNCN) |
          alaninát (INNRG) | | L-alaninát (INNCN) |
          alapivoxil (INNRG) | | L-alanyl, [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl (INNCN) |
          aldifitox (INNRG) | | (4-iminobutan-1,4-diyl)sulfandiyl[(3RS)-2,5-dioxopyrrolidin-1,3-diyl]-1,3-fenylenekarbonyl a tvořící N-benzoyl derivát primárního aminu skupiny diftheria [550-L-fenylalanine]toxinu z Corynebacterium diphtheriae-(26-560)-peptidu (INNCN) |
          besudotox (INNRG) | | fúzní protein L-lysyl-L-alanyl-L-serylglycylglycin (linker) s des-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613]exotoxinem A (Pseudomonas aeruginosa)-(251-613)-peptidem (toxin s odstraněnou oblastí IA a prvními 16 rezidui oblasti IB) (INNCN) |
          ceribát (INNRG) | | rac-2,3-dihydroxypropyl karbonát (ester) (INNCN) |
          cipecilát (INNRG) | | cyklohexankarboxylát (ester), cyklopropankarboxylát (ester) (INNCN) |
          dalanated (INNRG) | | des-B30-alanine (INNCN) |
          enacarbil (INNRG) | | {rac-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]ethoxy}karbonyl (INNCN) |
          estafenatox (INNRG) | | fúzní protein glycylglycyl-L-prolin (linker) s enterotoxinem typu A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidyl-L-seryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,Thr219,Ser220,Ser222,Ser224]enterotoxin typu E (Staphylococcus aureus)-(32-230)-peptide (syntetický superantigen SEA/E-120) (INNCN) |
          etexilát (INNRG) | | ethyl, (hexyloxy)karbonyl |
          fosamil (INNRG) | | fosfono (INNCN) |
          glukuronide (INNRG) | | kyselina β-D-glukopyranosiduronová [osid] (INNCN) |
          medocaril (INNRG) | | [(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methoxy] karbonyl (INNCN) |
          paptox (INNRG) | | protein PAP (Phytolacca americana antivirální) (INNCN) |
          placarbil (INNRG) | | (R)-2-methyl-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]propoxy}karbonyl) (INNCN) |
          Systematický název následující předpony nebo přípony se mění takto:
          Upřednostňovaná předpona nebo přípona | Synonymum | Systematický název, pokud je jiný |
          aritox (INNRG) | | A řetězec ricinu (INNCN) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. látek používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají být zařazeny na seznam výrobků osvobozených od cla v příloze 6 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87
          Kód KN | CAS RN | Název |
          28432900 | 22199-08-2 | [4-amino-N-(pyrimidin-2(1H)-yliden-κN1)benzensulfonamidato-κO]stříbro |
          29053995 | 281214-27-5 | (2R,3R)-2,3-dimethylbutan-1,4-diyl-bis(4-methylbenzensulfonát) |
          29055998 | 441002-17-1 | 4-chlorbutyl 2-nitrobenzensulfonát |
          29093090 | 92878-95-0 | 2-(3-chlorpropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzen |
          290930 | 503070-57-3 | 2-({2-[(6-bromhexyl)oxy]ethoxy}methyl)-1,3-dichlorbenzen |
          290930 | 461432-23-5 | 4-(5-brom-2-chlorbenzyl)fenyl(ethyl)ether |
          29094980 | 185954-75-0 | (3R)-3-methoxydekan-1-ol |
          29094980 | 85309-91-7 | 2-[(2,6-dichlorbenzyl)oxy]ethanol |
          29094980 | 160969-03-9 | 2-[2-(2,2,2-trifluorethoxy)fenoxy]ethyl- methansulfonát |
          29095000 | 167145-13-3 | 2-[2-(3-methoxyfenyl)ethyl]fenol |
          29102000 | 15448-47-2 | (2R)-2-methyloxiran |
          29109000 | 62600-71-9 | (2R)-2-(3-chlorfenyl)oxiran |
          29109000 | 702687-42-1 | (2R)-2-[(5-brom-2,3-difluorfenoxy)methyl]oxiran |
          29109000 | 683276-64-4 | [(2R)-2-methyloxiran-2-yl]methyl-4-nitrobenzensulfonát |
          29130000 | 90035-34-0 | 4′-(trifluormethyl)bifenyl-4-karbaldehyd |
          29144090 | 17752-16-8 | (3β)-3-hydroxycholest-5-en-24-on |
          29145000 | 974-23-2 | (3β,16α)-3-hydroxy-16,17-epoxypregn-5-en-20-on |
          29147000 | 13054-81-4 | 4-chlor-heptan-3,5-dion |
          29147000 | 10226-30-9 | 6-chlorhexan-2-on |
          29156090 | 53064-79-2 | jodmethyl- pivalát |
          29159000 | 22328-90-1 | kyselina (3R)-3-methylhexanová |
          29159000 | 1069-66-5 | 2-propylpentanoát sodný |
          29162000 | 211515-46-7 | 1-(2-ethylbutyl)cyklohexankarbonylchlorid |
          29162000 | 381209-09-2 | kyselina 1-(2-ethylbutyl)cyklohexankarboxylová |
          29162000 | 7077-05-6 | kyselina trans-4-(propan-2-yl)cyklohexankarboxylová |
          29163900 | 21900-39-0 | 5-fluor-2-methylbenzoylchlorid |
          29163900 | 17625-03-5 | hydrogen-3-sulfonatobenzoát sodný |
          29171990 | 76-72-2 | diethyl-[ethyl-pentan-2-yl-propandioát] |
          29182900 | 376592-58-4 | kyselina 5′-chlor-2′-hydroxy-3′-nitrobifenyl-3-karboxylová |
          29189990 | 709031-28-7 | kyselina (3-hydroxytricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)(oxo)octová |
          29189990 | 35480-52-5 | kyselina 2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoová |
          29189990 | 4651-67-6 | kyselina (3α,5β)-hydroxy-7-oxo-cholan-24-ová |
          29189990 | 52179-28-9 | ethyl-2-[4-(2,2-dichlorcyklopropyl)fenoxy]-2-methylpropanoát |
          29189990 | 530141-60-7 | methyl-3-(5-{[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxyfenyl]karbonyl}-2-hydroxyfenyl)propanoát |
          29209010 | 91526-18-0 | 4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-on |
          29214900 | 334477-60-0 | (1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]-N-methylethanamin |
          29214900 | 376608-71-8 | (1R,2S)-2-(3,4-difluorfenyl)cyklopropanaminium- (2R)-hydroxy(fenyl)ethanoát |
          29214900 | 1034457-07-2 | 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)propan-2-amin hydrochlorid |
          29214900 | 945717-05-5 | 2-(4-chlor-3-ethylfenyl)ethanamin hydrochlorid |
          29214900 | 89-97-4 | 2-chlorbenzylamin |
          29214900 | 945717-43-1 | N-(4-terc-butylbenzyl)-2-(4-chlor-3-ethylfenyl)ethanamin |
          29215190 | 150812-21-8 | N4-[(4-fluorfenyl)methyl]-2-nitro-1,4-benzendiamin |
          29221985 | 1035455-90-3 | (2R)-1-(5-brom-2,3-difluorfenoxy)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino}propan-2-ol hydrochlorid |
          29221985 | 0-00-0 | [2-(chlormethyl)-4-(dibenzylamino)fenyl]methanol hydrochlorid |
          29221985 | 133-51-7 | sloučenina1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitolu s antimoničnou kyselinou (1:1) |
          29221985 | 1035455-87-8 | ethyl (2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorfenyl)prop-2-enoát hydrochlorid |
          29221985 | 702686-97-3 | ethyl-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino}-2-hydroxypropyl]oxy}-4,5-difluorfenyl)propanoát hydrochlorid |
          29222900 | 20059-73-8 | 2-[4-(aminomethyl)fenoxy]-N,N-dimethylethanamin |
          29224985 | 848133-35-7 | kyselina (2E)-4-(dimethylamino)but-2-enová, hydrochlorid |
          29224985 | 610300-07-7 | kyselina (3S,5R)-3-amino-5-methyloktanová |
          29224985 | 610300-00-0 | kyselina (3S,5R)-3-amino-5-methyloktanová, hydrochlorid |
          29224985 | 143785-86-8 | kyselina 4-(1-aminocyklopropyl)-2,3,5-trifluorbenzoová |
          29224985 | 848949-85-9 | sloučenina 4-fluor-L-leucinu s ethyl-hydrogensulfátem (1:1) |
          29224985 | 39068-93-4 | methyl-2-(dimethylamino)-2-fenylbutanoát |
          29224985 | 168619-25-8 | methyl-3′-aminobifenyl-3-karboxylát |
          29224985 | 82834-12-6 | N-[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]-L-alanin |
          29224985 | 94133-84-3 | 2-amino-2-fenylbutanoát sodný |
          29225000 | 503070-58-4 | sloučenina kyseliny trifenyloctové s 4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-dichlorbenzyl)oxy]ethoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-(hydroxymethyl)fenolem (1:1) |
          29241900 | 62009-47-6 | 2-aminomalonamid |
          29241900 | 7355-58-0 | N-(2-chlorethyl)acetamid |
          29242998 | 361442-00-4 | kyselina{2-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-3-hydroxytricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl}octová |
          29242998 | 266993-72-0 | 2,3-diaminobenzamid-dihydrochlorid |
          29242998 | 168080-49-7 | kyselina 2-chlor-4-{[(5-fluor-2-methylfenyl)karbonyl]amino}benzoová |
          29242998 | 317374-08-6 | kyselina 2-methyl-4-{[(2-methylfenyl)karbonyl]amino}benzoová |
          29242998 | 143785-84-6 | kyselina 4-(1-karbamoylcyklopropyl)-2,3,5-trifluorbenzoová |
          29242998 | 143785-87-9 | kyselina 4-[1-(acetylamino)cyklopropyl]-2,3,5-trifluorbenzoová |
          29242998 | 108166-22-9 | kyselina 4-{[(2-methylfenyl)karbonyl]amino}benzoová |
          29242998 | 150812-23-0 | ethyl-{4-[(4-fluorbenzyl)amino]-2-nitrofenyl}karbamát |
          29242998 | 22316-45-6 | ethyl-3-[(5-chlor-2-nitrofenyl)(fenyl)amino]-3-oxopropanoát |
          29242998 | 316173-29-2 | methyl-(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-amino-2-ethylbutyl]-4-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-2-hydroxycyklopentankarboxylát |
          29242998 | 1142-20-7 | N-benzyloxykarbonyl-L-alanin |
          29242998 | 84996-93-0 | N-cyklohexyl-5-hydroxypentanamid |
          29242998 | 579494-66-9 | propyl-{4-[2-(diethylamino)-2-oxoethoxy]-3-ethoxyfenyl}acetát |
          29251995 | 265136-65-0 | ethyl-3-amino-4-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]but-2-enoát |
          29269095 | 855425-38-6 | 1-(2-ethylbutyl)cyklohexankarbonitril |
          29269095 | 846023-24-3 | 2-kyano-N-(2,4-dichlor-5-methoxyfenyl)acetamid |
          29269095 | 591769-05-0 | 3-cyklopentylprop-2-ennitril |
          29269095 | 20099-89-2 | 4-(bromacetyl)benzonitril |
          29269095 | 474554-45-5 | 4,5-diethoxy-3-fluorbenzen-1,2-dikarbonitril |
          29269095 | 79370-78-8 | 5-hydroxybenzen-1,3-dikarbonitril |
          29269095 | 139481-28-0 | methyl-2-{[(2′-kyanobifenyl-4-yl)methyl]amino}-3-nitrobenzoát |
          29280090 | 860035-10-5 | 1-({[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]karbonyl}oxy)ethyl-2-methylpropanoát |
          29280090 | 910656-45-0 | 2-hydroxy-2-(trifluormethyl)butanhydrazid |
          29280090 | 95759-10-7 | kyselina 4-chlor-2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutanová |
          29280090 | 473927-63-8 | ethyl-(2Z)-chlor[2-(4-methoxyfenyl)hydrazinyliden]ethanoát |
          29280090 | 158671-29-5 | N,2-dihydroxy-4-methylbenzamid |
          29280090 | 84080-68-2 | terc-butyl-(2Z)-2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutanoát |
          29280090 | 268544-50-9 | terc-butyl-2-[(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino]-3-oxobutanoát |
          29309099 | 13459-62-6 | kyselina {2-[(4-chlorfenyl)sulfanyl]fenyl}octová |
          29309099 | 211513-21-2 | 1-(2-ethylbutyl)-N-(2-sulfanylfenyl)cyklohexankarboxamid |
          29309099 | 860035-07-0 | 1-{[(methylsulfanyl)karbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoát |
          29309099 | 893407-18-6 | 2,2,2-trifluor-1-[4′-(methylsulfonyl)bifenyl-4-yl]ethanon |
          29309099 | 60759-00-4 | 3,4-diethoxybenzenkarbothioamid |
          29309099 | 21048-05-5 | N-methylbenzenkarbothiohydrazid |
          29310099 | 13682-94-5 | (2-bromethenyl)(trimethyl)silan |
          29310099 | 914922-89-7 | (2R,4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-N-methoxy-N,2-dimethyl-7-oxoheptanamid |
          29310099 | 914922-88-6 | (2R,4R)-4-{[terc-butyl(dimethyl)silyl]oxy}-N-methoxy-N,2-dimethylokt-7-enamid |
          29310099 | 871355-80-5 | (4R)-2-brom-7-{[terc-butyl(difenyl)silyl]oxy}hept-1-en-4-yl-4-methylbenzensulfonát |
          29310099 | 89694-48-4 | kyselina (5-chlor-2-methoxyfenyl)boritá |
          29310099 | 701278-08-2 | [(1R,5S)-5-[dimethyl(fenyl)silyl]-2-{[(2-methoxypropan-2-yl)oxy]methyl}cyklopent-2-en-1-yl]methanol |
          29310099 | 701278-09-3 | {(4S,5R)-5-[(benzyloxy)methyl]-4-[dimethyl(fenyl)silyl]cyklopent-1-en-1-yl}methanol |
          29310099 | 796967-18-5 | 1-(2-fluor-5-methylfenyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]močovina |
          29310099 | 172732-52-4 | 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitril |
          29310099 | 185411-12-5 | methyl-3-(trimethylsilyl)pent-4-enoát |
          29321900 | 253128-10-8 | (1S)-1,5:7,10-dianhydro-12,13-bis-O-[terc-butyl(dimethyl)silyl]-2,3,4,6,8,11-hexadeoxy-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-hydroxypropyl)-3-methylidenetetrahydrofuran-2-yl]ethyl}-3-methyl-9-O-methyl-4-methylidene-8-[(fenylsulfonyl)methyl]-D-arabino-D-altro-tridecitol |
          29321900 | 441045-17-6 | (1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R,32S,33R,35R,36S)-20-[(2S)-3-amino-2-hydroxypropyl]-21-methoxy-14-methyl-8,15-bis(methylene)-2,19,30,34,37,39,40,41-oktaoxanonacyklo[24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018,22.029,36.031,35]hentetrakontan-24-on- methansulfonát |
          29322985 | 916069-80-2 | (4S)-4-(fluormethyl)dihydrofuran-2(3H)-on |
          29322985 | 63106-93-4 | 1-fenyl-3-oxabicyklo[3.1.0]hexan-2-on |
          29322985 | 7734-80-7 | kyselina 2-oxo-2H-chromen-6-karboxylová |
          29322985 | 0-00-0 | 4-(4-fluorfenyl)-7-(isothiokyanatomethyl)-2H-chromen-2-on |
          29322985 | 947408-91-5 | 6-[(2,4-dihydroxyfenyl)karbonyl]-2H-chromen-2-on |
          29322985 | 947408-90-4 | 6-[(2,4-dimethoxyfenyl)karbonyl]-2H-chromen-2-on |
          29329900 | 452342-08-4 | (1R)-2-(benzylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol |
          29329900 | 99541-23-8 | (1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benzyloxy)-2-fenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]okt-3-yl-acetát |
          29329900 | 461432-25-7 | (1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl]-D-glucitol |
          29329900 | 196597-79-2 | (2E)-1,2,6,7-tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidenethannitril |
          29329900 | 3308-94-9 | 2-(3-chlorpropyl)-2-(4-fluorfenyl)-1,3-dioxolan |
          29329900 | 274693-53-7 | [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]karbamát |
          29329900 | 185954-98-7 | [6(2Z,3R)]-3-O-decyl-2-deoxy-6-O-[2-deoxy-3-O-(3-metoxydecyl)-6-methyl-2-[(1-oxo-11-oktadecenyl)amino]-4-O-fosfono-β-D-glukopyranosyl]-2-[(1,3-dioxotetradecyl)amino]-α-D-glukopyranosa-1-(dihydrogenfosfát), tetrasodná sůl |
          29329900 | 136172-58-2 | 1,6-di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-D-glukopyranosa |
          29329900 | 196597-80-5 | 2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethanamin-hydrochlorid |
          29329900 | 666860-59-9 | 2-amino-2-oxoethyl{3-[trans-5-(6-methoxynafthalen-1-yl)-1,3-dioxan-2-yl]propyl}karbamát |
          29329900 | 117661-72-0 | 5-(chlormethyl)-6-methyl-1,3-benzodioxol |
          29329900 | 959624-24-9 | 6-(hydroxymethyl)-4-fenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol |
          29329900 | 960404-59-5 | sloučenina but-2-yn-1,4-diolu s methyl 1-C-[4-chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl]-α-D-glukopyranosidem (1:1) |
          29329900 | 15826-37-6 | disodium-5,5′-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromen-2-karboxylát) |
          29329900 | 204254-84-2 | ethyl-(3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxol-5-karboxylát |
          29329900 | 99541-26-1 | methyl (2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetyloxy)-4-azido-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]okt-2-yl]methyl}-4,5-bis(benzyloxy)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylát |
          29329900 | 114869-97-5 | methyl-6-O-acetyl-4-O-(2-O-acetyl-3-O-benzyl-6-methyl-α-L-idopyranuronosyl)-3-O-benzyl-2-{[(benzyloxy)karbonyl]amino}-2-deoxy-α-D-glukopyranosid |
          29331990 | 1035677-60-1 | (4S)-3-(4-chlorfenyl)-N-methyl-4-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-karboximidamid-2,3-dihydroxybutandioát |
          29331990 | 18048-64-1 | 2-(3,4-dimethylfenyl)-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on |
          29331990 | 1035675-24-1 | 3-(4-chlorfenyl)-N-methyl-4-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-karboximidamid |
          29331990 | 1028026-83-6 | 5-methyl-1-(propan-2-yl)-4-[4-(propan-2-yloxy)benzyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on |
          29331990 | 473921-12-9 | 5-{[3,5-diethyl-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]oxy}benzen-1,3-dikarbonitril |
          29332990 | 65902-59-2 | 2-brom-4-nitro-1H-imidazol |
          29332990 | 57531-37-0 | 2-chlor-4-nitro-1H-imidazol |
          29332990 | 1000164-35-1 | 3-(1,1-dimethylethyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)karbonyl]-1-(trifenylmethyl)-L-histidyl-2-methylalanyl-L-α-glutamylglycin |
          29332990 | 152074-97-0 | L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histidyl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-threonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-threonin |
          29332990 | 781666-30-6 | L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histidyl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-threonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-threonin- tetraacetát |
          29332990 | 451470-33-0 | methyl 3′-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)bifenyl-3-karboxylát |
          29333999 | 925978-49-0 | (+)-5-[6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-3-yl]-1-azabicyklo[3.2.1]oktan |
          29333999 | 876170-44-4 | (1S,5S)-3-(5,6-dichlorpyridin-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptan-benzensulfonát |
          29333999 | 741705-70-4 | kyselina (2R)-fenyl[(2R)-piperidin-2-yl]ethanová, hydrochlorid |
          29333999 | 414910-13-7 | sloučenina kyseliny (2S)-hydroxy(fenyl)ethanové s (2R)-2-(4-fluor-2-methylfenyl)piperidin-4-onem (1:1) |
          29333999 | 0-00-0 | (3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)oktahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-4-methylbenzensulfonát |
          29333999 | 370882-57-8 | (3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)oktahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-dihydrochlorid |
          29333999 | 334618-23-4 | (3R)-piperidin-3-amin-dihydrochlorid |
          29333999 | 1062580-52-2 | (3R,4R)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amin-dihydrochlorid |
          29333999 | 27262-47-1 | (S)-1-butyl-N-(2,6-dimethylfenyl)piperidin-2-karboxamid |
          29333999 | 105812-81-5 | [(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol |
          29333999 | 876068-51-8 | [(3S,4S)-4-amino-1-(5,6-dichlorpyridin-3-yl)pyrrolidin-3-yl]methanol |
          29333999 | 871022-14-9 | kyselina 1-({4-[({[2-oxo-3-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl]karbonyl}amino)methyl]piperidin-1-yl}methyl)cyklobutankarboxylová |
          29333999 | 5421-92-1 | 4-pyridiniopyridinium-dichlorid |
          29333999 | 272776-12-2 | sloučenina 1,1′-binafthalen-2,2′-diolu s 5-methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazolm (1:1) |
          29333999 | 871022-19-4 | kyselina 1-[(4-{[(terc-butoxykarbonyl)amino]methyl}piperidin-1-yl)methyl]cyklobutankarboxylová |
          29333999 | 3613-73-8 | 2,8-dimethyl-5-[2-(6-methylpyridin-3-yl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol |
          29333999 | 179687-79-7 | 2-[(2-chlor-4-nitrofenoxy)methyl]pyridin |
          29333999 | 122321-04-4 | 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
          29333999 | 945405-37-8 | 2-methyl-3-[(2S)-pyrrolidin-2-ylmethoxy]pyridin- 2,3-dihydroxybutandioát |
          29333999 | 936637-40-0 | 3,3′-piperidin-1,4-diyldipropan-1-ol-4-methylbenzensulfonát |
          29333999 | 88150-62-3 | 3-ethyl-5-methyl-4-(2-chlorfenyl)-2-{[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl}-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylát |
          29333999 | 84100-54-9 | 4-(ethylamino)piperidin-4-karboxamid |
          29333999 | 873546-30-6 | 4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxy)]bis(N′-hydroxybenzenkarboximidamid) |
          29333999 | 873546-74-8 | 4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxy)]bis[N′-(acetyloxy)benzenkarboximidamid] |
          29333999 | 873546-38-4 | 4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxy)]dibenzenkarboximidamid-trihydrochlorid pentahydrát |
          29333999 | 873546-80-6 | 4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxy)]dibenzonitril |
          29333999 | 78750-61-5 | 4-[(3-nitropyridin-2-yl)amino]fenol |
          29333999 | 866109-93-5 | 4-{4-[4-(trifluormethoxy)fenoxy]piperidin-1-yl}fenol 4-methylbenzensulfonát |
          29333999 | 927889-51-8 | 4-brom-2,6-diethylpyridin-4-methylbenzensulfonát |
          29333999 | 691882-47-0 | slouučenina kyseliny 4-hydroxybenzoové s (2S,4E)-N-methyl-5-[5-(propan-2-yloxy)pyridin-3-yl]pent-4-en-2-aminem (1:1) |
          29333999 | 876068-46-1 | 5,6-dichlor-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyridin-3-amin |
          29333999 | 1072-98-6 | 5-chlorpyridin-2-amin |
          29333999 | 298692-34-9 | kyselina 6-(chloracetyl)pyridin-2-karboxylová |
          29333999 | 550349-58-1 | 7-chlor-3-(6-methoxypyridin-3-yl)-N,N,5-trimethyl-4-oxo-4,5-dihydro-3H-pyridazino[4,5-b]indol-1-karboxamid |
          29333999 | 414909-98-1 | benzyl 2-(4-fluor-2-methylfenyl)-4-oxo-3,4-dihydropyridin-1(2H)-karboxylát |
          29333999 | 56880-11-6 | ethyl-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl)acetát |
          29333999 | 548797-97-3 | N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-chlorbenzyl)piperidin-4-yl]amino}-2-hydroxy-2-methylpropyl]oxy}-4-hydroxyfenyl)acetamid |
          29333999 | 0-00-0 | N-[(S)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-2-yl(fenyl)methyl]-2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)benzamid hydrochlorid |
          29333999 | 329003-65-8 | hydrogen [1-hydroxy-1-fosfono-2-(pyridin-3-yl)ethyl]fosfonát-hemipentahydrát sodný |
          29334910 | 417716-92-8 | 4-{3-chlor-4-[(cyklopropylkarbamoyl)amino]fenoxy}-7-methoxychinolin-6-karboxamid-methansulfonát |
          29334990 | 503291-53-0 | 2-ethylbutyl-(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chlor-2-(1H-tetrazol-5-yl)fenoxy]dekahydro-3-isochinolinkarboxylát-4-methylbenzensulfonát |
          29334990 | 103733-32-0 | benzyl-(3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylát-hydrochlorid |
          29334990 | 503293-98-9 | kyselina (3S,4aS,6S,8aR)-6-hydroxy-2-(methoxykarbonyl)dekahydroisochinolin-3-karboxylová |
          29334990 | 503290-66-2 | kyselina (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chlor-2-(2H-tetrazol-5-yl)fenoxy]dekahydro-3-isochinolinkarboxylová hydrochlorid |
          29334990 | 134388-95-7 | sloučenina kyseliny (3S,4aS,8aR)-2-(methoxykarbonyl)-6-oxodekahydroisochinolin-3-karboxylové s (1R)-1-fenylethanaminem (1:1) |
          29334990 | 868210-14-4 | kyselina 4-(4-{[(2S,4R)-4-[acetyl(4-chlorfenyl)amino]-2-methyl-3,4-dihydrochinolin-1(2H)-yl]karbonyl}fenoxy)-2,2-dimethylbutanová |
          29334990 | 00-00-0 | methyl-2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)ethenyl]fenyl}-3-({[1-(hydroxymethyl)cyklopropyl]methyl}sulfanyl)propyl]benzoát-hydrochlorid |
          29334990 | 848133-76-6 | N-(4-chlor-3-kyano-7-ethoxychinolin-6-yl)acetamid |
          29335995 | 869490-23-3 | (3,3-difluorpyrrolidin-1-yl){(2S,4S)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}methanon |
          29335995 | 941685-40-1 | (3R)-3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril |
          29335995 | 941678-49-5 | (3R)-3-cyklopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril |
          29335995 | 941685-41-2 | (3S)-3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril |
          29335995 | 957187-34-7 | kyselina [(8R)-8-(3,5-difluorfenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-yl]octová |
          29335995 | 356058-42-9 | kyselina {2-[(4-fluorbenzyl)sulfanyl]-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidin-1-yl}octová |
          29335995 | 0-00-0 | sloučenina kyseliny 2,3-dihydroxy-2,3-bis(fenylkarbonyl)butandiové s ethyl [(8R)-8-(3,5-difluorfenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-yl]acetátem (1:1) |
          29335995 | 90213-66-4 | 2,4-dichlor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin |
          29335995 | 3934-20-1 | 2,4-dichlorpyrimidin |
          29335995 | 451487-18-6 | 2-[(4-fluorbenzyl)sulfanyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-cyklopenta[d]pyrimidin-4-on |
          29335995 | 865758-96-9 | 2-[(6-chlor-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl]benzonitril |
          29335995 | 934815-71-1 | kyselina 2-[3-(6-{[2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]amino}-2-methoxypyrimidin-4-yl)fenyl]-2-methylpropanová, fosfát |
          29335995 | 722543-31-9 | 2-{ethyl[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorfenyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-pyrazol-3-yl)amino]chinazolin-7-yl}oxy)propyl]amino}ethyl-dihydrogenfosfát |
          29335995 | 1032066-96-8 | sloučenina 2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[dimethyl(fenyl)silyl]-2-methylidencyklopentyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-onu s methansulfonátem (2:1) |
          29335995 | 540737-29-9 | 3-{(3R,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl}-3-oxopropannitril-2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát |
          29335995 | 1137917-12-4 | sloučenina kyseliny 3-{[6-(ethylsulfonyl)pyridin-3-yl]oxy}-5-{[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]oxy}benzoové s 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanem (2:1) |
          29335995 | 941685-39-8 | 3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril |
          29335995 | 941685-27-4 | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin |
          29335995 | 1780-26-3 | 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin |
          29335995 | 145783-14-8 | 4,6-dichlor-5-nitro-2-(propylsulfanyl)pyrimidin |
          29335995 | 3680-69-1 | 4-chlor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin |
          29335995 | 61379-64-4 | 4-cyklopentylpiperazin-1-amin |
          29335995 | 55112-42-0 | 4-methylpiperazin-1-karbonyl-chlorid hydrochlorid |
          29335995 | 0-00-0 | sloučenina 5-(benzylamino)-2-(3-methoxyfenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]chinolin-4-karbonitrilu s (2E)-but-2-enedioátem (2:1), hydrátem |
          29335995 | 55293-96-4 | 5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-karbaldehyd |
          29335995 | 179688-01-8 | 7-(benzyloxy)-6-methoxychinazolin-4(3H)-on |
          29335995 | 444731-74-2 | N-(2-chlorpyrimidin-4-yl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amin |
          29335995 | 0-00-0 | N-(5-fluor-3-methyl-1H-indol-1-yl)-4-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-5-karboxamid |
          29337900 | 586414-48-4 | (-)-3-{3-brom-4-[(2,4-difluorbenzyl)oxy]-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl}-N,4-dimethylbenzamid |
          29337900 | 425663-71-4 | (1S)-1-amino-3-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on-hydrochlorid |
          29337900 | 813452-14-1 | (4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-amino-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isochinolin-3-yl]-4-(fluormethyl)pyrrolidin-2-on- dihydrochlorid |
          29337900 | 5162-90-3 | 3-(2-oxo-1,2-dihydrochinolin-4-yl)alanin |
          29337900 | 536760-29-9 | 3-chlor-1-(4-nitrofenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-on |
          29337900 | 4876-10-2 | 4-(brommethyl)chinolin-2(1H)-on |
          29337900 | 5057-12-5 | 4,6,7,8-tetrahydrochinolin-2,5(1H,3H)-dion |
          29337900 | 54197-66-9 | 6-hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on |
          29337900 | 22246-18-0 | 7-hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on |
          29337900 | 536759-91-8 | ethyl-1-(4-methoxyfenyl)-6-(4-nitrofenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-karboxylát |
          29337900 | 503614-91-3 | ethyl-1-(4-methoxyfenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)fenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-karboxylát |
          29337900 | 586379-61-5 | methyl 3-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-4-methylbenzoát |
          29339980 | 709031-45-8 | (1S,3S,5S)-2-azabicyklo[3.1.0]hexan-3-karboxamid- methansulfonát |
          29339980 | 649735-46-6 | (2R)-1-({4-[(4-fluor-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl}oxy)propan-2-ol |
          29339980 | 51077-14-6 | kyselina (2S)-1-(terc-butoxykarbonyl)azetidin-2-karboxylová |
          29339980 | 631916-97-7 | sloučenina (2S)-N-{4-[(Z)-amino(methoxyimino)methyl]benzyl}-1-{(2R)-2-[3-chlor-5-(difluormethoxy)fenyl]-2-hydroxyethanoyl}azetidin-2-karboxamidu s kyselinou benzensulfonovou (1:1) |
          29339980 | 80875-98-5 | kyselina (2S,3aS,7aS)-octahydro-1H-indol-2-karboxylová |
          29339980 | 948846-40-0 | sloučenina kyseliny (2S,3S)-2,3-bis[(fenylkarbonyl)oxy]butandiové s ethyl (3aR,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-5(1H)-karboxylátem (1:1) |
          29339980 | 1000164-36-2 | kyselina (5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S)-5-(3-amino-3-oxopropyl)-20-benzyl-23-[(2S)-butan-2-yl]-14,38-bis{4-[(terc-butoxykarbonyl)amino]butyl}-29-{[1-(terc-butoxykarbonyl)-1H-indol-3-yl]methyl}-17-(3-terc-butoxy-3-oxopropyl)-1-(1H-fluoren-9-yl)-8,11,26,41,41-pentamethyl-32-(2-methylpropyl)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridekaoxo-35-(propan-2-yl)-2-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridekaazadotetrakontan-42-ová |
          29339980 | 22162-51-2 | 1-(2-nitrobenzyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd |
          29339980 | 35681-40-4 | 1-(propan-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on |
          29339980 | 166170-15-6 | 1-(terc-butoxykarbonyl)-2-methyl-D-prolin |
          29339980 | 796967-16-3 | 1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)fenyl]-3-(2-fluor-5-methylfenyl)močovina |
          29339980 | 0-00-0 | 1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)fenyl]-3-(2-fluor-5-methylfenyl)močovina hydrochlorid |
          29339980 | 444731-72-0 | 2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amin |
          29339980 | 19686-05-6 | 2,8-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol |
          29339980 | 912444-00-9 | 2-[(2R)-2-methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazol-4-karboxamid |
          29339980 | 912445-36-4 | 2-[(2S)-2-methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazol-4-karboxamid dihydrochlorid |
          29339980 | 163457-23-6 | 3,3-difluorpyrrolidin hydrochlorid |
          29339980 | 239463-85-5 | 3-{5-[(2R)-2-aminopropyl]-7-kyano-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}propyl-benzoát (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioát |
          29339980 | 55321-99-8 | 3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid |
          29339980 | 952490-01-6 | 4-[(4-fluor-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl-2,2-dimethylpropanoát |
          29339980 | 942436-93-3 | 4-amino-8-(2,5-dimethoxyfenyl)-N-propylcinnolin-3-karboxamid |
          29339980 | 942437-37-8 | 4-amino-8-(2-fluor-6-methoxyfenyl)-N-propylcinnoline-3-karboxamid |
          29339980 | 288385-88-6 | 4-fluor-2-methyl-1H-indol-5-ol |
          29339980 | 503293-47-8 | 5-(2-chlor-6-fluorfenyl)-2H-tetrazol |
          29339980 | 73963-42-5 | 5-(4-chlorbutyl)-1-cyklohexyl-1H-tetrazol |
          29339980 | 606143-52-6 | 5-[(4-brom-2-chlorfenyl)amino]-4-fluor-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazol-6-karboxamid |
          29339980 | 0-00-0 | 5-fluor-1-(3-fluorbenzyl)-N-(1H-indol-5-yl)-1H-indole-2-karboxamid |
          29339980 | 872206-47-8 | 5-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl 2,2-dimethylpropanoát |
          29339980 | 259793-88-9 | 6-brom-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid |
          29339980 | 1137606-74-6 | sloučenina 6-fluor-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karbonitrilu s N-cyklohexylcyklohexanaminem (1:1) |
          29339980 | 261953-36-0 | 6-iodo-1H-indazol |
          29339980 | 80076-47-7 | kyselina 8,9-difluor-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]chinolin-2-karboxylová |
          29339980 | 52602-39-8 | 9H-karbazol-4-ol |
          29339980 | 145641-35-6 | benzyl-(2S,3aR,7aS)-oktahydro-1H-indol-2-karboxylát hydrochlorid |
          29339980 | 87269-87-2 | benzyl-(2S,3aS,6aS)-oktahydrocyklopenta[b]pyrrole-2-karboxylát hydrochlorid |
          29339980 | 1012065-72-3 | ethyl-2-amino-9,10-dimethoxy-1,6,7,11b-tetrahydro-4H-pyrido[2,1-a]isochinolin-3-karboxylát |
          29339980 | 131707-24-9 | ethyl-6-brom-5-hydroxy-1-methyl-2-[(fenylsulfanyl)methyl]-1H-indole-3-karboxylát |
          29339980 | 105152-95-2 | ethyl-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-nafthyridin-3-karboxylát |
          29339980 | 139481-44-0 | methyl-1-[(2′-kyanobifenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazol-7-karboxylát |
          29339980 | 0-00-0 | methyl-1-terc-butyl-2-hydroxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxylát |
          29339980 | 21688-11-9 | N2-[(benzyloxy)karbonyl]-L-glutaminyl-L-asparaginyl-S-benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamid |
          29339980 | 361440-67-7 | terc-butyl (1S,3S,5S)-3-karbamoyl-2-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylát |
          29339980 | 709031-38-9 | terc-butyl-(2S)-2-karbamoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-karboxylát |
          29339980 | 709031-43-6 | terc-butyl [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-kyano-2-azabicyklo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]karbamát |
          29334990 | 936359-25-0 | methyl-2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)vinyl)fenyl)-3-(((1-(hydroxymethyl)cyklopropyl)methyl)sulfanyl)propyl)benzoát |
          29341000 | 110130-88-6 | kyselina (2Z)-[(acetyloxy)imino](2-amino-1,3-thiazol-4-yl)ethanová |
          29341000 | 68672-66-2 | kyselina (2Z)-{[(1-terc-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}[2-(tritylamino)-1,3-thiazol-4-yl]ethanová |
          29341000 | 291536-35-1 | (5Z)-5-(4-fluorbenzyliden)-1,3-thiazolidin-2,4-dione |
          29341000 | 302964-24-5 | 2-amino-N-(2-chlor-6-methylfenyl)-1,3-thiazol-5-karboxamid |
          29341000 | 866920-24-3 | 3-[2-chlor-4-({4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)fenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methoxy)fenyl]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on |
          29341000 | 752253-39-7 | 4-(2-chlor-4-methoxy-5-methylfenyl)-N-[(1S)-2-cyklopropyl-1-(3-fluor-4-methylfenyl)ethyl]-5-methyl-N-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-thiazol-2-amin |
          29341000 | 914361-45-8 | sloučenina L-lysinu s {[(2R,3R)-3-[4-(4-kyanofenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]oxy}methyl-dihydrogenfosfátem a ethanolem (1:1:1) |
          29341000 | 302964-08-5 | N-(2-chlor-6-methylfenyl)-2-[(6-chlor-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazol-5-karboxamid |
          29341000 | 127660-04-2 | (2Z)-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)(hydroxyimino)ethanoát sodný |
          29349990 | 17381-54-3 | kyselina (1-benzothiophen-5-yl)octová |
          29349990 | 630100-90-2 | (1R)-1,2-anhydro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-karboxylato-4-cykloheptylpiperazin-2-yl)-6,9-dihydroxy-2,6-dimethyl-11-oxooxacyklododec-3-en-1-yl]penta-1,3-dien-1-yl}-3,5-dideoxy-1-[(2R,3S)-3-hydroxypentan-2-yl]-D-erythropentitol |
          29349990 | 220099-91-2 | (2R)-3′H-spiro[4-azabicyklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]pyridin] |
          29349990 | 220100-81-2 | (2R)-3′H-spiro[4-azabicyklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]pyridin] (S,S)-2,3-dihydroxybutandioát |
          29349990 | 161599-46-8 | (2R,3R,4R,5R)-2-(4-amino-5-fluor-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-fluor-5-methyltetrahydrofuran-3,4-diyl- diacetát |
          29349990 | 690270-65-6 | (2R,3S,4R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-azido-2-{[(2-methylpropanoyl)oxy]methyl}tetrahydrofuran-3,4-diyl-bis(2-methylpropanoát) hydrochlorid |
          29349990 | 265121-04-8 | sloučenina kyseliny (3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormethyl)fenyl]ethoxy}-3-(2-fluorfenyl)morpholin-4-yl]methyl}-5-oxo-2,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)fosfonové s 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitolem (1:2) |
          29349990 | 163680-80-6 | kyselina (3S)-10-[1-(acetylamino)cyklopropyl]-9-fluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]chinolin-6-karboxylová |
          29349990 | 132335-46-7 | (3S)-N,N-dimethyl-3-(nafthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amin |
          29349990 | 133413-70-4 | (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-3,9,15,21-tetrakis(2-methylpropyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyklotetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-okton |
          29349990 | 503068-36-8 | (5R)-3-(6-{2-[(2,6-dichlorbenzyl)oxy]ethoxy}hexyl)-5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-on |
          29349990 | 452339-73-0 | (5R)-5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-on |
          29349990 | 877130-28-4 | (6R)-6-cyklopentyl-6-[2-(2,6-diethylpyridin-4-yl)ethyl]-3-[(5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)methyl]-4-hydroxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-on |
          29349990 | 132335-44-5 | (S)-3-(dimethylamino)-1-(thiofen-2-yl)propan-1-ol |
          29349990 | 812647-80-6 | {(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-bis[(fenylkarbonyl)oxy]tetrahydrofuran-2-yl}methyl 3-chlorbenzoát |
          29349990 | 00-00-0 | 1-(1-{4-[2-(4-fluorfenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]butyl}-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on |
          29349990 | 1029716-44-6 | 1-(1-ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol |
          29349990 | 165172-60-1 | sloučenina 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dionu s 1-methylpyrrolidin-2-onem (1:1) |
          29349990 | 519187-97-4 | sloučenina 1-[3-(2-benzo[b]thien-5-ylethoxy)propyl]-3-azetidinolu s (2Z)-2-butenedioátem (1:1) |
          29349990 | 127000-90-2 | 1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorfenyl)-3-methyloxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol |
          29349990 | 710281-33-7 | kyselina 2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-methoxyfenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methoxy}cyklohexyl]oxy}methyl)-6-methylbenzoová |
          29349990 | 96803-30-4 | 2-(1-benzothiofen-5-yl)ethanol |
          29349990 | 913695-00-8 | 2-[({4-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)methoxy]-3,5-dimethylpyridin-2-yl}methyl)sulfinyl]-1H-benzimidazol, sodná sůl (1:1) |
          29349990 | 376608-74-1 | 2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-amino-6-chlor-2-(propylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]amino}-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy}ethanol |
          29349990 | 474554-48-8 | 2-brom-1-[3-terc-butyl-4-methoxy-5-(morpholin-4-yl)fenyl]ethanon |
          29349990 | 530141-72-1 | kyselina 3-(5-{[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxyfenyl]karbonyl}-2-[(3-hydroxy-1,2-benzoxazol-6-yl)methoxy]fenyl)propanová |
          29349990 | 519188-55-7 | 3-[2-(1-benzothiophen-5-yl)ethoxy]-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)propan-1-on |
          29349990 | 519188-42-2 | kyselina 3-[2-(1-benzothiophen-5-yl)ethoxy]propionová |
          29349990 | 753015-42-8 | 3-{(E)-2-[(3R)-pyrrolidin-3-yl]ethenyl}-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin |
          29349990 | 26638-53-9 | 3-chlor-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-on-5,5-dioxid |
          29349990 | 499785-81-8 | 3-oxo-4-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid |
          29349990 | 356782-84-8 | 3-oxo-4-(β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid |
          29349990 | 6504-57-0 | 4-[3-hydroxy-3-fenyl-3-(thiophen-2-yl)propyl]-4-methylmorpholin-4-ium-methyl-sulfát |
          29349990 | 871484-32-1 | 4-[4-({3-[(4-deoxy-4-fluor-b-D-glukopyranosyl)oxy]-5-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}methyl)fenyl]-N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]butanamid |
          29349990 | 166964-09-6 | 4-chlor-3-methyl-1,2-oxazol-5-amin |
          29349990 | 655233-39-3 | 4-nitrobenzyl(6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-[(2S)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylát hydrochlorid |
          29209085 | 89729-09-9 | 5,7-dioxa-6-thiaspiro[2.5]oktan-6-oxid |
          29349990 | 388082-75-5 | sloučenina 5-[4-[[3-chlor-4-[(3-fluorfenyl)methoxy]fenyl]amino]-6-chinazolinyl]-2-furankarboxaldehydu s 4-methylbenzensulfonátem (1:1) |
          29349990 | 4923-87-9 | 5-brom-1-benzothiofen |
          29349990 | 947408-95-9 | 6-(brommethyl)-2-trifenylmethyl-1,2-benzisoxazol-3(2H)-on |
          29349990 | 947408-94-8 | 6-methyl-2-trityl-1,2-benzoxazol-3(2H)-one |
          29349990 | 67978-05-6 | difenylmethyl(2R)-3-methyl-2-[(1R,5S)-3-(4-methylfenyl)-7-oxo-4-oxa-2,6-diazabicyklo[3.2.0]hept-2-en-6-yl]but-3-enoát |
          29349990 | 1001859-46-6 | DNA (syntetický plasmidový vector pCOR specifikující fusní protein beta signálního peptidu lidského interferonu s 21-154 lidským kyselým fibroblastovým růstovým faktorem) |
          29349990 | 665058-78-6 | DNA, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-Gsp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T) |
          29349990 | 923591-06-4 | methyl-(5R,7S,10S)-10-terc-butyl-15,15-dimethyl-3,9,12-trioxo-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodekahydro-1H,5H-2,23:5,8-dimethano-4,13,2,8,11-benzodioxatriazacyklohenikosin-7(3H)-karboxylát |
          29349990 | 59337-92-7 | methyl-3-(chlorsulfonyl)thiophene-2-karboxylát |
          29349990 | 947409-01-0 | methyl-3-[5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(2-trifenylmethyl-1,2-benzisoxazol-3(2H)-on-6-yl)methoxy]fenyl]propionát |
          29349990 | 85006-31-1 | methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-karboxylát |
          29349990 | 893428-72-3 | sloučeninaN-(5-chlor-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-4-chinazolinaminu s (2E)-2-butenedioátem (1:2) |
          29349990 | 390800-88-1 | N,N′,N′′-(boroxin-2,4,6-triyltris{[(1S)-3-methylbutan-1,1-diyl]imino[(2S)-1-oxo-3-fenylpropan-1,2-diyl]})tripyrazin-2-karboxamid |
          29349990 | 112913-94-7 | N-{[4-(4-fluorbenzyl)morfolin-2-yl]methyl}acetamid |
          29349990 | 120788-03-6 | S-[(1R,3S)-1-oxidotetrahydrothiophen-3-yl] ethanethioát |
          29350090 | 1198178-65-2 | (1R,2R)-1-[(cyklopropylsulfonyl)karbamoyl]-2-ethylcyklopropanaminium 4-methylbenzensulfonát |
          29350090 | 39570-96-2 | (2R)-3-(benzylsulfanyl)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-hydrazinyl-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino}-3-(4-hydroxyfenyl)-1-oxopropan-2-yl]-2-{[(4-methylfenyl)sulfonyl]amino}propanamid |
          29350090 | 24310-36-9 | 1-[(4-methylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-on |
          29350090 | 0-00-0 | 2-(cyklohexylmethyl)-N-{2-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-7-sulfonamid di[(2E)-but-2-enedioát] hydrát |
          29350090 | 941690-55-7 | 3-[(methylsulfonyl)amino]-2-fenyl-N-[(1S)-1-fenylpropyl]chinolin-4-karboxamid |
          29350090 | 6973-09-7 | 5-amino-2-methylbenzensulfonamid |
          29350090 | 193686-76-9 | 7-chlor-1-[(4-methylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-on |
          29350090 | 123664-84-6 | N-(5-methoxy-2-fenoxyfenyl)methansulfonamid |
          29350090 | 149457-03-4 | N-[4-(N-formylglycyl)-5-hydroxy-2-fenoxyfenyl]methansulfonamid |
          29350090 | 149456-98-4 | N-[4-(N-formylglycyl)-5-methoxy-2-fenoxyfenyl]methansulfonamid |
          29350090 | 141450-48-8 | N-{2-[(4-hydroxyfenyl)amino]pyridin-3-yl}-4-methoxybenzensulfonamid hydrochlorid |
          29350090 | 289042-10-0 | N-{5-[(difenylfosforyl)methyl]-4-(4-fluorfenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl}-N-methylmethansulfonamid |
          29399900 | 7689-03-4 | (4S)-4-ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-3,14(4H,12H)-dion |
          29399900 | 477-29-2 | kolchicosid |
          29400000 | 604-69-3 | 1,2,3,4,6-penta-O-acetyl-β-D-glukopyranosa |
          29400000 | 647834-15-9 | 2-(4-methoxybenzyl)thiophen-3-yl-β-D-glukopyranosid |
          29419000 | 76610-92-9 | kyselina (6R,7R)-7-({N-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)karbonyl]-D-threonyl}amino)-3-{[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-ene-2-karboxylová |
          39072099 | 913976-27-9 | N6,N6′-[({N2,N6-bis[ω-methoxypoly(ethylenoxy)karbonyl]lysyl}alanylimino)diacetyl]bis(S,S′-ethylen{(N-acetylglycyl)glycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-methionylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-threonyl-[3-(naftalen-1-yl)-L-alanyl]-L-valyl-L-cysteinyl-L-glutaminyl-L-prolyl-L-leucyl-L-arginyl(N-methylglycyl)-L-lysinamid}) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. látek používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají být vyňaty ze seznamu výrobků osvobozených od cla v příloze 6 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 z důvodu jejich přesunu na seznam výrobků osvobozených od cla v příloze 3 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87
          Kód KN | CAS RN | Název |
          29153900 29372900 | 7753-60-8 | 17-α-hydroxy-3,20-dioxopregna-4,9(11)-dien-21-yl acetát viz anekortav (INN) |
          29209085 | 163133-43-5 | 4-(nitrooxy)butyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naftyl)propanoát viz naproxcinod (INN) |
          29242998 | 194085-75-1 | 2-(2-chlorfenyl)-2-hydroxyethyl-karbamát viz karisbamát (INN) |
          29333999 | 103129-82-4 | 3-ethyl 5-methyl-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorfenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylát viz levamlodipin (INN) |
          29333999 | 319460-85-0 | N-methyl-2-{[3-((E)-2-pyridin-2-ylvinyl)-1H-indazol-6-yl]sulfanyl}benzamid viz axitinib (INN) |
          29341000 | 302962-49-8 | N-(2-chlor-6-methylfenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)thiazol-5-karboxamid viz dasatinib (INN) |
          29349990 | 143491-57-0 | (2R,5S)-4-amino-5-fluor-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on viz emtricitabin (INN) |
          29349990 | 98819-76-2 | (2S)-2-[(S)-(2-ethoxyfenoxy)fenylmethyl]morfolin viz esreboxetin (INN) |
          29349990 | 475479-34-6 | kyselina (2S)-2-methoxy-3-{4-[2-(5-methyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]-1-benzothiofen-7-yl}propanová viz aleglitazar (INN) |
          29349990 | 377727-87-2 | 2-(2-furyl)-7-(2-{4-[4-(2-methoxyethoxy)fenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[2,3-c]pyrimidin-5-amin viz preladenant (INN) |
          29349990 | 189003-92-7 | 2-{7-fluor-2-oxo-4-[2-(4-thieno[3,2-c]pyridin-4-ylpiperazin-1-yl)ethyl]chinolin-1(2H)-yl}acetamid viz trelanserin (INN) |
          29349990 | 134379-77-4 | 4-amino-5-fluor-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2(1H)-on viz dexelvucitabin (INN) |
          29349990 | 518048-05-0 | 4-[N-(2-fluorbenzyl)karbamoyl]-1-methyl-2-[1-methyl-1-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxamido)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olát draselný viz raltegravir (INN) |
          29350090 | 170569-88-7 | 4-[5-(4-fluorfenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonamid viz mavacoxib (INN) |
          29350090 | 186497-07-4 | N-(3-methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenyl]pyridin-3-sulfonamid viz zibotentan (INN) |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.