Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1243/2010 ze dne 20. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1243/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1243/2010
          ze dne 20. prosince 2010
          o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Platná opatření
          (1) Na základě antidumpingového šetření týkajícího se dovozu žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR" nebo "dotčená země") a Ukrajiny (dále jen "první šetření") byla nařízením Rady (ES) č. 452/2007 ze dne 23. dubna 2007 [2] uložena antidumpingová opatření. Nařízení vstoupilo v platnost dne 27. dubna 2007.
          (2) Připomíná se, že sazba konečného antidumpingového cla uloženého na žehlicí prkna vyráběná čínským vyvážejícím výrobcem Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (dále jen "společnost Since Hardware") byla 0 %, zatímco u ostatních čínských vyvážejících výrobců se pohybovala mezi 18,1 % a 38,1 %. Na základě následného prozatímního přezkumu se tyto celní sazby zvýšily až na 42,3 % prováděcím nařízením Rady (EU) č. 270/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 452/2007 [3].
          2. Zahájení současného řízení
          (3) Dne 2. října 2009 zveřejnila Komise v Úředním věstníku Evropské unie [4] oznámení o zahájení antidumpingového šetření ("oznámení o zahájení") podle článku 5 základního nařízení týkajícího se dovozu žehlicích prken pocházejících z ČLR do Unie, omezeného na společnost Since Hardware. V oznámení o zahájení vyhlásila Komise též zahájení přezkumu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1515/2001 (dále jen "přezkum podle nařízení (ES) č. 1515/2001"), aby bylo možné provést veškeré potřebné změny nařízení (ES) č. 452/2007 s ohledem na zprávu odvolacího orgánu WTO s názvem "Mexiko – konečná antidumpingová opatření týkající se hovězhoí a rýže" (AB-2005-6) [5].
          (4) Antidumpingové šetření bylo zahájeno na základě podnětu podaného dne 20. srpna 2009 třemi výrobci v Unii, společnostmi Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. a Vale Mill (Rochdale) Ltd. (dále jen "žadatelé"), představujícími podstatnou část celkové výroby žehlicích prken v Unii.
          (5) Připomíná se, že s ohledem na zprávu odvolacího orgánu WTO bylo proti společnosti Since Hardware zahájeno nové antidumpingové šetření na základě článku 5 základního nařízení, a nikoli prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Uvedená zpráva stanoví v odstavcích 305 a 306, že vyvážející výrobce, u něhož nebyl v rámci původního šetření zjištěn dumping, musí být vyloučen z rozsahu působnosti konečného opatření uloženého v důsledku tohoto šetření a nemůže být předmětem přezkumu administrativních a změněných okolností.
          (6) Společnost Since Hardware prohlásila, že Komise nemůže zahájit nové antidumpingové šetření na základě článku 5 základního nařízení proti jedné společnosti, neboť by tím porušila obecnou zásadu zakotvenou v článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a v Antidumpingové dohodě WTO (ADA WTO), jakož i v základním nařízení, že antidumpingová řízení jsou zaměřena na dovoz z jednotlivých zemí, a nikoli od jednotlivých společností. Společnost Since Hardware zejména tvrdila, že Komise porušila čl. 9 odst. 3 a čl. 11 odst. 6 základního nařízení tím, že zahájila antidumpingové šetření na základě článku 5 namísto čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Společnost Since Hardware také tvrdila, že vzhledem k tomu, že pravidla WTO nemají přímý účinek v právním řádu EU, nemůže se Komise rozhodnout, že nevezme na vědomí výše uvedená ustanovení základního nařízení a automaticky provede předpis WTO, aniž by Rada předtím upravila základní nařízení.
          (7) V tomto ohledu se uznává, že antidumpingová řízení jsou obvykle zahajována proti dovozu z určité země, a nikoli od jednotlivých společností. Tento případ je však výjimkou z výše uvedeného pravidla s ohledem na následující zvláštní okolnosti. Odvolací orgán WTO stanovil ve své zprávě v odstavcích 216 až 218, že článek 5.8 Antidumpingové dohody WTO vyžaduje, aby vyšetřující orgán ukončil šetření ohledně vývozce, u něhož nebylo v rámci původního šetření zjištěno rozpětí nad minimální úroveň, a v odstavci 305, že tento vývozce musí být tedy vyloučen z konečných antidumpingových opatření [6] a že tito vývozci nemohou být předmětem přezkumu administrativních a změněných okolností [7]. Je pravda, že pro nedostatečný přímý účinek pravidel WTO nelze obvykle přezkoumat právní platnost opatření přijatých orgány Unie (dále jen "orgány") z hlediska dohod WTO. To však v tomto konkrétním případě neznamená, že by orgány neměly brát na vědomí pravidla WTO a zejména zprávu odvolacího orgánu WTO. Nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 bylo přijato konkrétně z toho důvodu, aby mohly orgány uvést opatření přijaté v rámci základního nařízení do souladu s rozhodnutími obsaženými ve zprávě přijaté orgánem WTO pro řešení sporů, jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění nařízení Rady (ES) č. 1515/2001, bez předchozí změny základního nařízení. Nařízení (ES) č. 1515/2001 tedy zejména umožňuje orgánům formálně vyloučit vývozce, u nichž nebyl v průběhu předchozího původního šetření zjištěn dumping, z oblasti působnosti nařízení, které bylo přijato na konci uvedeného šetření. Pro tento účel byl zahájen přezkum nařízení (ES) č. 451/2007 na základě nařízení (ES) č. 1515/2001.
          (8) Navíc žádné ustanovení základního nařízení nevylučuje zahájení nového antidumpingového šetření na základě článku 5 základního nařízení proti jedné společnosti. Zároveň je třeba právní předpisy Unie vykládat pokud možno způsobem, který je v souladu s mezinárodním právem, zejména tam, kde jsou dotčená ustanovení určena k tomu, aby některá mezinárodní dohoda uzavřená Unií nabyla účinnosti. Vzhledem k tomu, že Antidumpingová dohoda WTO na jedné straně umožňuje členům WTO ukládat clo k zabránění škodlivému dumpingu, ale na druhé straně ji odvolací orgán WTO ve své zprávě vykládá tak, že neumožňuje přezkum společností, u nichž nebyl v průběhu původního šetření zjištěn dumping, je třeba základní nařízení v tomto případě vykládat tak, že umožňuje Unii zahájit šetření podle článku 5 základního nařízení.
          (9) Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1241/2010 ze dne 20. prosince 2010 [] byla společnost SINCE Hardware vyňata z působnosti nařízení (ES) č. 452/2007.
          (10) S ohledem na zvláštní okolnosti tohoto případu je tedy zahájení antidumpingového šetření na základě článku 5 základního nařízení proti společnosti Since Hardware zákonné.
          3. Dotčené strany
          (11) Komise oficiálně informovala společnost Since Hardware, známé dotčené dovozce a výrobce v Unii, zástupce dotčené země a výrobce v potenciálních srovnatelných zemích o zahájení řízení. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se k věci vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          (12) K tomu, aby mohla společnost Since Hardware, pokud si bude přát, podat žádost o zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení, zaslala Komise tomuto vyvážejícímu výrobci formulář žádosti. Komise také společnosti Since Hardware zaslala dotazník. Vyvážející výrobce předložil vyplněnou žádost o zacházení jako v tržním hospodářství / individuální zacházení a vyplnil dotazník.
          (13) Vzhledem k vysokému počtu výrobců v Unii se v oznámení o zahájení předpokládá výběr vzorku pro stanovení podílu na újmě podle článku 17 základního nařízení. Pět výrobců v Unii předložilo požadované informace pro výběr vzorku ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          (14) Z výše uvedených pěti výrobců v Unii byli pouze tři žadatelé součástí výrobního odvětví Unie v prvním šetření. Vzhledem ke specifičnosti tohoto případu, jak je uvedeno v 57. až 60. bodu odůvodnění bylo rozhodnuto o zaslání dotazníků pouze těmto třem výrobcům v Unii, přičemž ostatní dva výrobci Unie byli požádáni, aby předložili případné dodatečné připomínky, které by pomohly Komisi zjistit, zda dovoz výrobků společnosti Since Hardware způsobil újmu výrobnímu odvětví Unie. Všichni tři žadatelé z Unie (výrobci v Unii) předložili vyplněné dotazníky. Ostatní dva výrobci v Unii nepředložili další připomínky k řízení.
          (15) Komise zaslala také dotazníky všem známým výrobcům v potenciálních srovnatelných zemích a všem známým dotčeným dovozcům, kteří nejsou ve spojení se společností Since Hardware. Pokud jde o dovozce do Unie, kteří nejsou ve spojení, byly zde zpočátku dvě společnosti spolupracující při šetření. Avšak jedna z nich nemohla ve spolupráci pokračovat. Druhým dovozcem byla stejná společnost jako jeden z výrobců v Unii, kteří nepodali žádost. Tato společnost předložila vyplněný dotazník pro dovozce. Kromě toho v šetření spolupracovalo také jedno obchodní sdružení a předložilo připomínky.
          (16) Komise si vyžádala a ověřila všechny údaje, které považovala za nezbytné pro účely posouzení zacházení jako v tržním hospodářství a rozhodnutí o dumpingu, podílu na újmě a zájmu Unie. Inspekce na místě byla provedena v prostorách společnosti Since Hardware v Guangzhou v ČLR a společnosti Vale Mill (Rochdale) Ltd. ve Spojeném království.
          (17) Komise informovala zúčastněné strany, že vzhledem ke složitému právnímu pozadí současného šetření (viz výše 0 bod odůvodnění a násl.) považovala za vhodnější neukládat v tomto případě prozatímní opatření, ale pokračovat v šetření. Žádná strana nevznesla námitky.
          (18) Zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečného antidumpingového cla, a dostaly příležitost předložit připomínky. Připomínky předložené stranami byly zváženy a zjištění byla případně odpovídajícím způsobem upravena.
          4. Období šetření
          (19) Šetření dumpingu a cenového podbízení se vztahovalo na období od 1. července 2008 do 30. června 2009 (dále jen "období šetření" nebo "OŠ"). Zkoumání objemu dovozu výrobků společnosti Since Hardware relevantní pro posouzení újmy (podílu na ní) se vztahovalo na období od 1. ledna 2006 do konce období šetření (dále jen "posuzované období"). Avšak z hlediska specifičnosti tohoto případu, a sice skutečnosti, že jiné původní šetření týkající se téhož výrobku a třetí země probíhalo teprve před několika lety, a vzhledem k tomu, že jsou cla uložená na základě tohoto šetření stále v platnosti, budou v analýze újmy uvedeny také odkazy na období tohoto předchozího šetření (dále jen "období prvního šetření").
          B. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          1. Dotčený výrobek
          (20) Dotčeným výrobkem jsou žehlicí prkna, opěrná či samostatně stojící, s vyvíječem páry či bez něj a/nebo s vyhřívanou a odsávanou deskou, včetně rukávníků, a jejich základní součásti, tj. podpěry, desky a rampy na žehličku, pocházející z ČLR a vyrobené společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (dále jen "dotčený výrobek"), v současnosti kódů KN ex39249000, ex44219098, ex73239390, ex73239991, ex73239999, ex85167970 a ex85169000.
          (21) Šetření ukázalo, že existují různé typy žehlicích prken a jejich základní součásti závisejí hlavně na jejich konstrukci a velikosti, na materiálu, z něhož jsou vyrobeny, a příslušenství. Všechny různé typy však mají stejné základní fyzické vlastnosti a použití.
          (22) Vyvážející výrobce tvrdil, že šetření by se nemělo týkat základních součástí žehlicích prken, jelikož žehlicí prkna a jejich základní součásti (tj. podpěry, desky a rampy na žehličku) netvoří jediný výrobek, a proto nemohou být součástí stejného dotčeného výrobku v rámci jednoho šetření. Tento argument šetření nepotvrdilo. V současném šetření bylo zjištěno, že základní součásti žehlicích prken by měly být zahrnuty do šetření, neboť podpěry, desky a rampy na žehličku určují vlastnosti hotového výrobku, nemají jiné konečné použití než jako součást konečného výrobku (tj. žehlicího prkna) a jako takové nejsou odlišným výrobkem. To je v souladu s řadou jiných šetření, kde byly hotové výrobky a jejich klíčové součásti považovány za jediný výrobek. Podobně jako v prvním šetření jsou tedy všechny stávající typy žehlicích prken a jejich základních součástí považovány pro účely tohoto šetření za jeden výrobek.
          2. Obdobný výrobek
          (23) Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi dotčeným výrobkem a žehlícími prkny a jejich základními součástmi vyráběnými žadateli a ostatními spolupracujícími výrobci v Unii a prodávanými na trhu Unie, která také nakonec posloužila jako srovnatelná země. Oba výrobky mají stejné fyzické vlastnosti a použití a jsou vzájemně zaměnitelné.
          (24) Proto jsou žehlicí prkna spolu se svými základními součástmi vyráběná a prodávaná v Unii považována za výrobek obdobný dotčenému výrobku ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          C. DUMPING
          1. Zacházení jako v tržním hospodářství
          (25) Podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se při antidumpingových šetřeních týkajících se dovozu z ČLR běžná hodnota určuje podle čl. 2 odst. 1 až 6 základního nařízení v případě těch výrobců, kteří splnili kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, tj. pokud bylo prokázáno, že s ohledem na výrobu a prodej obdobného výrobku převažují podmínky tržního hospodářství. Tato kritéria jsou uvedena níže ve stručné a souhrnné podobě pouze pro orientaci:
          - obchodní rozhodnutí jsou přijímána na základě tržních signálů, bez zásadních zásahů státu a náklady nejdůležitějších vstupů podstatně odrážejí tržní hodnoty,
          - společnosti mají jednoznačné a jasné účetnictví, které je kontrolováno nezávislým auditem v souladu s mezinárodními účetními standardy a používá se pro všechny účely,
          - neexistují žádná podstatná zkreslení způsobená bývalým systémem netržního hospodářství,
          - právní jistota a stabilita jsou zaručeny právními předpisy o úpadku a o vlastnictví,
          - měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů.
          (26) Společnost Since Hardware požádala o zacházení jako v tržním hospodářství podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení a byla vyzvána k vyplnění formuláře žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství.
          (27) Šetřením bylo zjištěno, že společnost Since Hardware nesplňovala kritérium pro přiznání zacházení jako v tržním hospodářství uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. c) první odrážce (kritérium 1) základního nařízení, pokud jde o náklady nejdůležitějších vstupů. Navíc bylo šetřením zjištěno, že společnost Since Hardware nesplňovala kritérium přiznání zacházení jako v tržním hospodářství uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. c) druhé odrážce (kritérium 2) základního nařízení. Hlavní zjištění ohledně zacházení jako v tržním hospodářství jsou uvedena níže.
          (28) Pokud jde o kritérium 1, tj. že společnosti přijímají obchodní rozhodnutí na základě tržních signálů, bez zásadních zásahů státu, přičemž náklady nejdůležitějších vstupů podstatně odrážejí tržní hodnoty, je třeba poznamenat, že společnost Since Hardware tvrdila, že začala kupovat své hlavní suroviny (výrobky z oceli) na domácím čínském trhu, na rozdíl od období prvního šetření, kdy společnost Since Hardware tyto suroviny dovážela. Proto se zkoumalo, zda čínský domácí trh hlavních surovin lze považovat za trh odrážející tržní hodnoty.
          (29) Bylo zjištěno, že po uplynutí období prvního šetření, tj. po roce 2005, uložil stát vývozní omezení na několik výrobků z oceli, včetně základních surovin pro výrobu žehlicích prken, tj. ocelové desky, ocelových trubek a ocelového drátu. Je třeba poznamenat, že náklady na tyto suroviny představují značnou část celkových nákladů na suroviny pro dotčený výrobek. Zavedením vývozního cla se snížil podnět k vývozu, a tudíž se zvýšil objem výrobků dostupných na domácím trhu, což naopak vedlo k nižším cenám. Avšak v červnu 2009 (na konci období šetření) se čínská politika vzhledem k odvětví výroby oceli zřejmě opět změnila. Vývozní daň byla zrušena a byl zaveden nový rabat na DPH na výrobky z oceli, což vytváří příznivější prostředí pro vývoz. Nová politika, která již neodrazuje od vývozu, se shoduje s poklesem cen oceli na ostatních světových trzích a s vyrovnáním čínských domácích cen s mezinárodními cenami oceli, tj. situací, kdy na domácím trhu nehrozí zvyšování cen. Účelem těchto opakovaných změn v režimu vývozní daně / DPH týkající se oceli prováděných v průběhu doby zjevně bylo regulovat čínský domácí trh s ocelí a ceny na tomto trhu. Stát tak nadále vykonával důležitý vliv na domácí trh s ocelí a ceny oceli v ČLR u těchto konkrétních surovin tak nesledují spontánně trendy na světových trzích.
          (30) Mnoho studií a zpráv i veřejně přístupná konta řady výrobců oceli [9] skutečně potvrzují, že čínská vláda aktivně podporuje rozvoj odvětví oceli v ČLR.
          (31) Domácí ceny oceli v ČLR byly tudíž v průběhu první poloviny období šetření výrazně nižší než ceny na jiných velkých světových trzích, zejména ve srovnání s cenami oceli v Severní Americe a severní Evropě [10], a tyto cenové rozdíly nelze vysvětlit žádnou konkurenční výhodou ve výrobě oceli. Ve druhé polovině období šetření světové ceny oceli v Evropě a Severní Americe významně klesly, zatímco pokles čínských domácích cen byl daleko menší. Cenový rozdíl mezi čínskými a mezinárodními cenami oceli tak do konce období šetření prakticky zmizel. Avšak opatření přijatá čínskou vládou na regulaci čínského trhu s ocelí vedla v podstatě k situaci, kdy ceny surovin stále odrážely zásah státu, což mělo přímý dopad na rozhodování společností při pořizování surovin.
          (32) Vzhledem k tomu, že společnost Since Hardware nakupovala své suroviny v průběhu tohoto období šetření na čínském domácím trhu, těžila během období šetření z těchto uměle vytvořených nízkých a narušených cen oceli.
          (33) Byl tedy vyvozen závěr, že nejdůležitější vstupy společnosti Since Hardware podstatně neodrážejí tržní hodnoty. V návaznosti na to se dospělo k závěru, že společnost Since Hardware neprokázala, že splňuje kritérium 1 stanovené v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, a proto nebylo možné jí přiznat zacházení jako v tržním hospodářství.
          (34) Navíc společnost nebyla schopna prokázat, že vede jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy (IAS) a používané ve všech oblastech, neboť v účtech, a zejména zprávě o ověření kapitálu společnosti, nebyla žádná zmínka o určité důležité transakci, k níž došlo v průběhu období šetření. Navíc auditoři nepředložili připomínky k této důležité transakci. Kromě toho bylo zjištěno zaúčtování významné částky, které nerespektovalo zásadu náležité prezentace účtů v rámci IAS. Ani k této skutečnosti nepředložil auditor připomínky. Byl tedy vyvozen závěr, že společnost neprokázala ani splnění kritéria 2 stanoveného v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.
          (35) Společnost Since Hardware, orgány dotčené země a příslušné výrobní odvětví Unie dostaly možnost vyjádřit se k výše uvedeným zjištěním. Své připomínky zaslala společnost a výrobní odvětví Unie.
          (36) Společnost Since Hardware předložila tři hlavní argumenty ohledně zjištění týkajícího se zacházení jako v tržním hospodářství. Za prvé uvedla, že rozhodnutí ohledně zacházení jako v tržním hospodářství bylo učiněno poté, co si Komise vyžádala a obdržela informace o domácím prodeji a nákladech společnosti, což by bylo porušením čl. 2 odst. 7 písm. c) druhého pododstavce základního nařízení. Za druhé, ačkoliv společnost Since Hardware nevyjádřila nesouhlas s vývojem cen oceli jako takových, tvrdila, že čínské ceny surovin byly přesto v souladu s cenami v jiných zemích a že cena, kterou společnost Since Hardware platila na čínském trhu, byla vyšší než ceny na několika trzích s ocelí v zemích s tržním hospodářstvím po celém světě. V této souvislosti společnost rovněž zpochybnila relevantnost cen na trhu s ocelí v severní Evropě a Severní Americe, na jejichž základě bylo srovnání provedeno. Společnost Since Hardware uvedla, že by jistě byly k dispozici ceny na ostatních mezinárodních trzích, jako například turecké nebo ukrajinské vývozní ceny, a že tyto ceny jsou nižší než domácí ceny v ČLR. Za třetí, společnost Since Hardware argumentovala, že zacházení jako v tržním hospodářství nelze upřít společnosti působící v jednom výrobním odvětví (žehlicí prkna) kvůli faktorům týkajícím se výlučně jiného výrobního odvětví (ocel) a že Komise nemůže vyrovnávat účinky subvencí na předcházejícím trhu prostřednictvím zamítnutí žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství na navazujícím trhu. Navíc společnost Since Hardware uvedla, že žádat po malé společnosti vyrábějící žehlicí prkna, aby poskytla důkaz, že čínský průmysl oceli není subvencován, je nepřiměřeným důkazním břemenem.
          (37) Pokud jde o první argument společnosti Since Hardware, je třeba poznamenat, že podle čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení musí být učiněno rozhodnutí, zda společnost Since Hardware splňuje pět příslušných kritérií, a toto rozhodnutí zůstane v platnosti po celou dobu šetření. Vzhledem k tomu, že je současné šetření omezeno na jednoho vyvážejícího výrobce, ověřila Komise zároveň žádost o zacházení jako v tržním hospodářství a odpovědi v antidumpingovém dotazníku v rámci téhož šetření na místě. žádost o zacházení jako v tržním hospodářství byla prošetřena podle vlastní skutkové podstaty a bez ohledu na účinky, které by mohla mít na výpočet dumpingového rozpětí. ve skutečnosti nebylo možno provést podrobné výpočty dumpingu u společnosti Since Hardware před rozhodnutím ohledně zacházení jako v tržním hospodářství při neexistenci údajů z vhodné země s tržním hospodářstvím. Proto k porušení čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nedošlo.
          (38) Pokud jde o druhé tvrzení společnosti Since Hardware, šetření odhalilo, že ačkoliv se cenový rozdíl v druhé polovině období šetření zmenšil a na konci období šetření byl téměř odstraněn, má se za to, že i toto vyrovnání čínských cen s mezinárodními tržními cenami bylo výsledkem zásahu státu. V roce 2009, kdy ceny na mezinárodních trzích s ocelí prudce poklesly z důvodu finanční a ekonomické krize, stát skutečně zrušil dříve uložené vývozní daně, čímž umožnil vyrovnání domácích cen s mezinárodními cenami bez nebezpečí významného nárůstu cen u těchto důležitých surovin na domácím trhu. To ukazuje, že trh surovin potřebných k výrobě dotčeného výrobku v druhé polovině období šetření stále podléhal zásahu státu.
          (39) Je třeba poznamenat, že dodatečné informace o cenách, které předložila společnost Since Hardware, podpořily zjištění, že hlavní suroviny pro výrobu žehlicích prken v první polovině období šetření byly v průměru významně levnější na čínském domácím trhu než na jiných velkých světových trzích. Bylo provedeno srovnání čínských domácích cen oceli a domácích cen na jiných trzích srovnatelných z hlediska objemu s čínským trhem (EU, USA a Kanada), neboť tyto trhy se vyznačují vysokou spotřebou oceli a existuje zde několik aktivních výrobců. Jiné trhy navržené společností Since Hardware, například Turecko a Ukrajina (domácí a vývozní trh), nebyly shledány reprezentativními z hlediska velikosti nebo počtu výrobců těchto konkrétních surovin, a nebyly proto srovnatelné s čínským domácím trhem.
          (40) Připomíná se také, že základní nařízení klade důkazní břemeno na společnost žádající o zacházení jako v tržním hospodářství, aby prokázala splnění příslušných kritérií. Vzhledem k tomu, že Komise zjistila řadu náznaků toho, že cena hlavních vstupů neodráží tržní hodnoty, je tedy na společnosti, aby předložila důkazy, které by tuto skutečnost vyvrátily.
          (41) Dále základní nařízení v čl. 2 odst. 7 písm. c) výslovně stanoví možnost přezkoumání, zda společnosti rozhodují mimo jiné o vstupech na základě tržních signálů odrážejících nabídku a poptávku a bez zásadních zásahů státu a zda náklady nejdůležitějších vstupů podstatně odrážejí tržní hodnoty. Proto pokud určitá společnost nesplňuje tyto výše uvedené podmínky, lze zacházení jako v tržním hospodářství zamítnout. Je také třeba poznamenat, že společnost Since Hardware v průběhu prvního šetření své suroviny dovážela, ale z důvodu nižších cen na čínském trhu přešla na čínské zdroje.
          (42) Co se týče zjištěných sporných otázek v účetnictví, společnost Since Hardware uvedla, že se netýkají účtů společnosti Since Hardware a že to v žádném případě neznamená, že by společnost plně nedodržovala mezinárodní účetní standardy. Společnost Since Hardware také uvedla, že zjištěná chyba v účetnictví byla nepodstatná.
          (43) Skutečnost, že čínské společnosti nemusí v rámci domácího práva dodržovat určité účetní standardy, nemá žádný vliv na to, zda mohou být jejich účty hodnoceny s ohledem na tyto standardy pro účely rozhodnutí ohledně zacházení jako v tržním hospodářství. Náležitá prezentace finančních výkazů je základním mezinárodním účetním standardem a je na dané společnosti, aby prokázala, že případné nedodržení těchto standardů není porušením druhého kritéria čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení. To nebylo provedeno ani u dotyčné transakce ani v případě špatného zaúčtování. V každém případě druhou posledně jmenovanou chybu nelze považovat za nepodstatnou, neboť představuje významné procento celkového vývozu do Unie v období šetření.
          (44) Závěrem lze tedy konstatovat, že žádný z argumentů vznesených společností Since Hardware nebyl natolik pádný, aby vedl k odlišnému hodnocení zjištění. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se potvrzují příslušná zjištění i závěr, že by společnosti Since Hardware nemělo být přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství.
          2. Individuální zacházení
          (45) Podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení se stanoví případné celostátní clo pro země spadající pod uvedený článek, s výjimkou případů, kdy jsou společnosti schopny prokázat, že splňují všechna kritéria pro individuální zacházení stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Tato kritéria jsou uvedena níže ve stručné a souhrnné podobě pouze pro orientaci:
          - v případě úplného nebo částečného zahraničního vlastnictví daných podniků nebo společných podniků (joint ventures) mohou vývozci svobodně repatriovat základní kapitál a zisk,
          - vývozní ceny a množství a prodejní podmínky jsou svobodně určeny,
          - většinu akcií nebo podílů vlastní soukromé osoby. Státní úředníci, kteří jsou členy představenstva nebo zastávají klíčové řídící funkce, musí být buď v menšině nebo musí být prokázáno, že společnost je přesto dostatečně nezávislá na státní intervenci,
          - měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kurzů a
          - státní zásahy nejsou takového rozsahu, aby umožňovaly obcházení individuálních antidumpingových opatření.
          (46) Vedle žádosti o přiznání tržního zacházení požádala společnost Since Hardware rovněž o individuální zacházení v případě, že jí tržní zacházení nebude přiznáno.
          (47) Z šetření vyplynulo, že společnost Since Hardware splnila všechna výše uvedená kritéria, a lze tedy učinit závěr, že by jí mělo být přiznáno individuální zacházení.
          3. Běžná hodnota
          (48) Podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení se v případě dovozu ze zemí bez tržního hospodářství a při nepřiznání zacházení jako v tržním hospodářství pro země uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení běžná hodnota určí na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím (srovnatelná země).
          (49) V oznámení o zahájení uvedla Komise svůj záměr použít Spojené státy americké (USA) jako vhodnou srovnatelnou zemi pro účel stanovení běžné ceny pro ČLR, ale žádný výrobce z USA v šetření nespolupracoval. Následně byly osloveny také turecké a ukrajinské společnosti, ale ani tyto společnosti nespolupracovaly.
          (50) Vzhledem k tomu, že žádný výrobce z třetí země nespolupracoval, byli na základě čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení osloveni výrobci z Unie a jeden z nich se do spolupráce zapojil.
          (51) Společnost Since Hardware nepředložila žádné připomínky ohledně použití informací získaných od výrobce v Unii pro stanovení běžné hodnoty. Běžná hodnota byla tedy stanovena podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení na základě ověřených informací obdržených od spolupracujícího výrobce v Unii.
          (52) Bylo zjištěno, že domácí prodej obdobného výrobku výrobce v Unii byl z hlediska objemu reprezentativní ve srovnání s dotčeným výrobkem, který společnost Since Hardware vyváží do Unie.
          (53) Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení byla běžná hodnota pro společnost Since Hardware stanovena na základě ověřených informací obdržených od jediného spolupracujícího výrobce v Unii, tj. na základě cen skutečně zaplacených nebo cen, které je třeba zaplatit na trhu v Unii, za srovnatelné typy výrobků v běžném obchodním styku, nebo na základě vypočtených hodnot v případě, že domácí prodej srovnatelných typů výrobků v běžném obchodním styku nebyl zjištěn, tj. na základě výrobních nákladů žehlicích prken vyrobených výrobcem v Unii s připočtením přiměřené částky prodejních, správních a režijních nákladů a zisku. Použité ziskové rozpětí je v souladu se ziskovým rozpětím použitým v prvním šetření.
          4. Vývozní cena
          (54) Ve všech případech byl dotčený výrobek přímo prodán na vývoz nezávislým odběratelům v Unii, a vývozní cena byla tudíž stanovena v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení, konkrétně na základě skutečně zaplacených cen či cen, které je třeba zaplatit, za výrobek prodaný za účelem vývozu do Unie.
          5. Srovnání
          (55) Běžná hodnota a vývozní cena byly srovnány na základě ceny ze závodu. Pro zajištění náležitého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení přihlédnuto k rozdílům u činitelů, na které bylo upozorněno a které prokazatelně ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Na tomto základě byly provedeny úpravy týkající se přepravních nákladů, nákladů na pojištění a manipulaci, úvěrových nákladů a nepřímých daní v případě, že byly použitelné a odůvodněné.
          6. Dumpingové rozpětí
          (56) V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo provedeno srovnání váženého průměru běžné hodnoty podle typu výrobku s váženým průměrem vývozní ceny odpovídajícího typu dotčeného výrobku. Toto srovnání ukázalo existenci dumpingu.
          (57) Bylo zjištěno, že dumpingové rozpětí společnosti Since Hardware, vyjádřené jako procentní podíl čisté ceny s dodáním na hranici Unie, činí 51,7 %.
          D. ÚJMA
          1. Obecně
          1.1. Specifické rysy tohoto šetření
          (58) Zkoumání podstatné újmy pro výrobní odvětví Unie obvykle vychází ze všech dumpingových dovozů pocházejících z jedné nebo více vyvážejících zemí podle čl. 3 odst. 2 základního nařízení.
          (59) Avšak v tomto případě byla úplná analýza újmy týkající se všech dovozů žehlicích prken pocházejících mimo jiné z ČLR provedena již v rámci prvního šetření. V uvedeném šetření Komise stanovila, že dumpingový dovoz žehlicích prken pocházejících mimo jiné z ČLR skutečně způsobil podstatnou újmu výrobnímu odvětví Unie. Tato zjištění provedená podle ustanovení článku 3 základního nařízení vycházela z hodnocení účinků všech dovozů pocházejících z ČLR a Ukrajiny, s výjimkou dovozu žehlicích prken vyráběných společností Since Hardware, u nichž bylo zjištěno, že nejsou prodávána za dumpingové ceny.
          (60) V důsledku toho se v průběhu období šetření vztahovalo antidumpingové clo na všechny dovozy z těchto zemí (pouze v případě společnosti Since Hardware bylo clo rovno nule). Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie již bylo chráněno proti škodlivým účinkům těchto dovozů v průběhu období šetření, nebylo možno provést obvyklou úplnou analýzu újmy. Proto byl vypracován specifický přístup přizpůsobený specifičnosti tohoto šetření, kdy se orgány soustředily na konkrétní ukazatele újmy. Informace požadované od výrobního odvětví Unie byly zaměřeny na to, zda společnost Since Hardware používala cenové podbízení a jaká byla ziskovost těchto cen. Výrobní odvětví Unie bylo také vyzváno, aby poskytlo další informace, které dle jeho názoru naznačují, že mu vývoz společnosti Since Hardware do Unie způsobil újmu.
          (61) V této souvislosti Komise zkoumala i) vývoj dumpingového dovozu žehlicích prken vyrobených společností Since Hardware, ii) zda byl tento dovoz spojen s cenovým podbízením ve srovnání s prodejními cenami výrobního odvětví Unie a jaká byla ziskovost cen výrobního odvětví Unie a iii) veškeré informace poskytnuté výrobním odvětvím Unie naznačující, že mu vývoz společnosti Since Hardware do Unie způsobil újmu, například co se týká ztrát zákazníků a objednávek výrobního odvětví Unie ve prospěch společnosti Since Hardware a ziskovosti jeho prodeje v Unii během období šetření.
          1.2. Vymezení výrobního odvětví Unie
          (62) Žádost podali tři výrobci v Unii představující významnou část celkové známé výroby žehlicích prken Unie, tj. v tomto případě přibližně 40 % odhadované výroby Unie. Žádný výrobce z Unie nevznesl námitky proti zahájení tohoto řízení.
          (63) Jak je uvedeno ve 14. bodě odůvodnění, z pěti výrobců, kteří odpověděli na otázky v rámci výběru vzorku, byly pouze tři žadatelé součástí výrobního odvětví Unie v prvním šetření. Jak je uvedeno výše, byly s ohledem na specifičnost tohoto případu zaslány dotazníky pouze třem vybraným výrobcům v Unii, kteří byli součástí výrobního odvětví Unie již v prvním šetření.
          1.3. Spotřeba Unie
          (64) Na základě informací poskytnutých výrobním odvětvím Unie se zdá, že spotřeba žehlicích prken v Unii je v podstatě stabilní od doby vyhlášení nařízení Rady (ES) č. 452/2007, pouze s mírným nárůstem úměrným zvýšení počtu obyvatel EU v důsledku posledního rozšíření Unie v roce 2007. Odhadovaná spotřeba Unie tak v posuzovaném období činila zhruba 8,5 až 9 milionů jednotek.
          1.4. Výroba Unie
          (65) Výrobce žehlicích prken lze najít v několika členských státech, včetně Belgie, České republiky, Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska, Nizozemska, Španělska a Spojeného království. Celkový objem roční výroby žehlicích prken v Unii lze odhadovat na více než 5 milionů jednotek.
          2. Dovoz od společnosti Since Hardware
          2.1. Status dovozu
          (66) Jak je popsáno ve 25. až 57. bodě odůvodnění výše, toto šetření ukázalo, že dovoz od společnosti Since Hardware byl na trhu Unie dumpingový.
          2.2. Objem dumpingového dovozu
          (67) V průběhu posuzovaného období vývoz společnosti Since Hardware do Unie značně vzrostl, o 64 % do období tohoto šetření [11]. Na druhé straně se stále snižoval dovoz ostatních čínských a ukrajinských výrobců v důsledku uložení prozatímního cla v roce 2006 (důvěrné údaje vycházející ze zpráv členských států v souladu s čl. 14 odst. 6 základního nařízení):
          Objem dovozu žehlicích prken vyrobených společností Since Hardware
          Indexy z důvodu důvěrné povahy údajů | 2006 | 2007 | 2008 | OŠ |
          Since Hardware | 100 | 119 | 176 | 164 |
          ČLR (bez Since Hardware) a Ukrajina | 100 | 94 | 87 | 83 |
          2.3. Podíl dumpingového dovozu na trhu
          (68) Vzhledem k tomu, že spotřeba Unie zůstala během posuzovaného období v podstatě stabilní kromě mírného vzrůstu mezi rokem 2006 a 2007, jak je zmíněno výše v 64. bodě odůvodnění, se podíl společnosti Since Hardware na trhu vyvíjel v souladu s jejími objemy dovozu uvedenými výše. Je třeba poznamenat, že v roce 2006 představoval podíl společnosti Since Hardware na trhu Unie zhruba jednu pětinu celkového tržního podílu ostatních čínských a ukrajinských výrobců, zatímco do období šetření činil podíl společnosti Since Hardware na trhu téměř polovinu celkového tržního podílu ostatních čínských a ukrajinských výrobců. Podstatný nárůst objemu dovozu společnosti Since Hardware i jejího podílu na trhu lze vysvětlit skutečností, že byla jediným čínským výrobcem s nulovým antidumpingovým clem, a proto se její tržní příležitosti ve skutečnosti zlepšily od uložení prozatímních cel v roce 2006. Tuto skutečnost také potvrzuje výrazný opačný pozitivní vývoj objemu dovozu této společnosti ve srovnání se zhoršujícím se trendem objemu dovozu ostatních čínských a ukrajinských výrobců. Při pohledu na posuzované období lze skutečně zjistit tento opačný vývoj podílů na trhu:
          Tržní podíl dovozu žehlicích prken vyrobených společností Since Hardware
          Indexy z důvodu důvěrné povahy údajů | 2006 | 2007 | 2008 | OŠ |
          Since Hardware | 100 | 113 | 166 | 155 |
          PRC (bez Since Hardware) a Ukrajina | 100 | 89 | 82 | 79 |
          (69) Z výše uvedených tabulek jasně vyplývá, že společnosti Since Hardware se podařilo značně zvýšit objem dovozu a podíl na trhu [12].
          (70) Navíc výrobní odvětví Unie uvedlo, že v minulých letech ztratilo četné objednávky klientů kvůli společnosti Since Hardware. Skutečně byly zjištěny jasné známky toho, že někteří důležití zákazníci výrobního odvětví Unie změnili dodavatele a odebírali více výrobků od společnosti Since Hardware a méně od výrobního odvětví Unie než dříve.
          (71) Například údaje, které shromáždila Komise v rámci prvního šetření, ukazují, že určitý výrobce v Unii prodal za období prvního šetření (2005) značný počet kusů určitému zákazníkovi v Unii, zatímco v období současného šetření uvedl, že stejnému zákazníkovi prodal značně méně (mezi 10 % a 30 % původního množství). Naopak společnost Since Hardware prodala v období prvního šetření tomuto zákazníkovi v Unii malý počet kusů, ale daleko větší počet (mezi 300 % a 500 % původního množství) tomuto zákazníkovi prodala v období současného šetření.
          (72) Údaje, které shromáždila Komise v rámci prvního šetření, dále ukazují, že prodej určitého výrobce Unie jinému zákazníkovi v Unii za období prvního šetření značně poklesl (v rozsahu 30 % až 50 %) v období současného šetření. A opět společnost Since Hardware naopak v období prvního šetření neprodala tomuto zákazníkovi nic, zatímco v průběhu současného šetření prodala podstatné množství. Toto množství představuje 60 % až 80 % množství, o něž se snížil prodej výrobce v Unii tomuto zákazníkovi mezi obdobím prvního a současného šetření.
          2.4. Cenové podbízení
          (73) Pro účely analýzy cenového podbízení byly dovozní ceny společnosti Since Hardware porovnány s cenami výrobního odvětví Unie na základě vážených průměrů u srovnatelných typů výrobků během období šetření. Ceny výrobního odvětví Unie byly upraveny na úroveň cen ze závodu a srovnány s dovozními cenami CIF s dodáním na hranice Unie, případně s připočtením cla. Toto srovnání cen bylo provedeno u transakcí na stejné obchodní úrovni, v případě potřeby náležité upravené a po odečtu rabatu a slev.
          (74) Průměrné rozpětí cenového podbízení zjištěné u společnosti Since Hardware, vyjádřené jako procento ceny výrobního odvětví Unie, činí 16,1 %.
          (75) Je třeba poznamenat, že ceny daného výrobního odvětví Unie byly v období šetření celkově ztrátové.
          3. Závěr o újmě
          (76) Výše uvedené skutečnosti ukazují na újmu způsobenou výrobnímu odvětví Unie kvůli dumpingovým množstvím prodávaným společností Since Hardware na trhu Unie, kam mohlo jinak dodávat výrobní odvětví Unie.
          E. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST
          (77) Jak bylo ukázáno výše, společnost Since Hardware nabízela během období šetření výrobky za silně dumpingové ceny představující značné cenové podbízení ve srovnání s cenami výrobního odvětví Unie. V důsledku toho se jí podařilo během období šetření prodat množství výrobků, které bylo daleko vyšší než například v roce 2005 nebo 2006. Společnost Since Hardware tedy způsobila výše zjištěnou újmu.
          (78) Jeden dovozce uvedl, že příčinou silného zastoupení žehlicích prken společnosti Since Hardware na trhu Unie byl směnný kurz EUR/USD, a nikoli dumpingové praktiky. Pokud by to však byla pravda, byly by všechny dovozy fakturované v USD zvýhodněny v rámci hospodářské soutěže se zbožím fakturovaným v eurech. Namísto toho, jak je uvedeno v 67. a 68. bodě odůvodnění, dovoz od ostatních čínských a ukrajinských výrobců prodávajících též v USD mezi rokem 2006 a obdobím šetření, tj. v období, kdy docházelo k častým změnám ve směnných kursech EUR/USD, stále klesal, na rozdíl od značného nárůstu dovozu od společnosti Since Hardware během téhož období. Proto bylo toto tvrzení odmítnuto.
          (79) Žádné další připomínky nebyly obdrženy. Proto byl učiněn závěr, že zjevně neexistuje žádný faktor, který by mohl odstranit příčinnou vazbu mezi dumpingovým dovozem od společnosti Since Hardware a jejím podílem na výše zjištěné újmě.
          F. ZÁJEM UNIE
          (80) Jak je uvedeno výše v 15. bodě odůvodnění, v šetření spolupracovalo jedno obchodní sdružení. Kromě toho byli vyzváni také spolupracující výrobci v Unii a dovozci, aby předložili připomínky ohledně toho, zda by podle jejich názoru uložení případného antidumpingového cla společnosti Since Hardware změnilo závěr týkající se zájmu Unie uvedený v 51. až 62. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 452/2007.
          (81) Podle výrobců v Unii by uložení antidumpingového cla společnosti Since Hardware nezměnilo závěry ohledně zájmu Unie, jak je stanoven nařízením ES) č. 452/2007.
          (82) Spolupracující obchodní sdružení uvedlo, že uložení antidumpingového cla společnosti Since Hardware by obvykle mělo negativní dopad na ziskovost dotčených dovozců a maloobchodníků nebo distributorů. Podle daného obchodního sdružení však jeho členové, včetně velkých obchodních domů, také potvrdili, že u výrobku, jehož se šetření týká, nemá zvýšení ceny například v důsledku antidumpingových opatření přílišný dopad na vnímání zákazníků. Nebyl tedy předložen žádný konkrétní důkaz, který by změnil závěry týkající se zájmu Unie, jak byl stanoven dvěma výše uvedenými nařízeními.
          (83) S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze učinit závěr, že uložení antidumpingového cla společnosti Since Hardware by nemělo podstatný dopad na závěry týkající se zájmu Unie uvedené v 51. až 62. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 452/2007. Nebyly předloženy žádné důvody, proč by se analýza neměla obdobně vztahovat na uložení antidumpingového cla společnosti Since Hardware.
          G. PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN PO POSKYTNUTÍ ZJIŠTĚNÍ
          (84) Po poskytnutí konečných zjištění byla obdržena písemná a ústní vyjádření od výrobního odvětví Unie a společnosti Since Hardware. Výrobní odvětví Unie s poskytnutými zjištěními souhlasí. Připomínky společnosti Since Hardware byly prostudovány, avšak žádná z nich nezměnila výše uvedené závěry. Hlavní argumenty společnosti Since Hardware byly tyto:
          (85) Společnost Since Hardware znovu zopakovala svá dřívější tvrzení o údajné nezákonnosti zahájení původního šetření proti jedné společnosti a o údajně nesprávných zjištěních ohledně zacházení jako v tržním hospodářství. Tato tvrzení byla popsána a vyvrácena v 6. až 10. a 36. až 44. bodě odůvodnění. Pokud jde o řadu podrobných bodů, které společnost Since Hardware k první záležitosti přednesla (řada z nich byla předložena během ústního slyšení), lze poznamenat toto:
          (86) i) Společnost Since Hardware tvrdí, že poslední věta čl. 9 odst. 3 základního nařízení není ustanovením, které by provádělo jakékoli ustanovení Antidumpingové dohody WTO, a jako taková nemůže být ovlivněna žádnými zjištěními panelu WTO. Ustanovení čl. 9 odst. 3 však orgány nezavazují k použití přezkumu, chtějí-li prošetřit tvrzení o dumpingu proti společnostem, u nichž byl během původního šetření zjištěn pouze nepatrný nebo žádný dumping. Pouze se zde uvádí, že tyto společnosti se "mohou" znovu stát předmětem šetření v rámci pozdějšího přezkumu podle článku 11 základního nařízení. Po přijetí uvedeného ustanovení odvolací orgán WTO ve své zprávě stanovil, že takový postup by byl v rozporu s Antidumpingovou dohodou WTO. Z toho důvodu existuje pro orgány možnost a je jejich povinností [13] využít flexibility, kterou význam slova "mohou" poskytuje, a k prošetření těchto tvrzení nevyužít přezkum. Stejný závěr byl učiněn alespoň při jednom dřívějším šetření [14].
          (87) ii) Společnost Since Hardware zopakovala, že podle jejího názoru by podle základního nařízení nebylo možné provést původní šetření proti jedné společnosti. Kromě toho, co již k tomuto bylo řečeno v 7. a 8. bodě odůvodnění výše, lze poznamenat následující: Je pravda, že řada ustanovení, jichž se Since Harward dovolává, je formulována způsobem, který vychází z normální situace, tedy že původní šetření bylo zahájeno proti celé zemi. Společnost Since Hardware však nebyla schopna poukázat na jediné ustanovení, které za specifických okolností tohoto případu zakazuje provést původní šetření pouze proti jedné společnosti.
          (88) iii) Společnost Since Hardware tvrdí, že nařízení (ES) č. 1515/2001 umožňuje uvést do souladu s rozhodnutími WTO v rámci řešení sporů pouze stávající antidumpingová opatření, a nic jiného. To, zaprvé znamená, že společnost Since Hardware nemá námitky vůči článku 1 nařízení (ES) č. 1515/2001, který ji formálně vylučuje z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 452/2007 způsobem, z něhož jasně vyplývá, že na základě uvedeného nařízení se na její dovoz nebude vztahovat clo. Pokud jde o tvrzení společnosti Since Hardware, že nařízení (ES) č. 1515/2001 neumožňuje uvést do souladu nic jiného, lze nicméně namítnout, toto nařízení rovněž vychází ze základního nařízení. Konkrétně vychází z výše uvedené skutečnosti, že nic v uvedeném nařízení za specifických okolností tohoto případu nezakazuje provést původní šetření pouze proti jedné společnosti. V souladu s návrhem společnosti Since Hardware byly v poskytnutých zjištěních odstraněny určité formulace, které mohly být v tomto ohledu zavádějící.
          (89) iv) Společnost Since Hardware tvrdí, že je předmětem diskriminace, jelikož podle jejího názoru jsou zjištění ve zprávě odvolacího orgánu WTO rovněž použitelná na společnosti, pro něž bylo při přezkumném šetření stanoveno clo v nulové výši. Nejdůležitějším argumentem zde však je, že zpráva odvolacího orgánu WTO se na tuto situaci zkrátka nevztahuje. Tyto společnosti jsou tedy v jiné situaci.
          (90) v) Společnost Since Hardware tvrdí, že Komise fakticky prováděla přezkum jejího nulového cla. Toto nelze přijmout. Zaprvé, v rozporu s tvrzením společnosti Since Hardware se výše provedená analýza újmy neomezuje na potvrzení, že při prvním šetření byla zjištěna újma. Naopak zaměřuje se na skutečné škodlivé účinky chování této společnosti pro výrobní odvětví Unie po uvedeném šetření s ohledem na skutečnost, že v tomto případě není možné provést standardní analýzu újmy. Zadruhé, skutečnost, že clo pozbude platnosti dříve než po pěti letech, což je jinak běžné, neznamená, že šetření je ve skutečnosti přezkum. Platnost cla kratší než pět let byla z různých důvodů přijata v rámci řady šetření. V tomto případě se orgány domnívají, že zatímco na jedné straně by společnost Since Hardware neměla mít prospěch z toho, že přistoupila k dumpingu až po prvním šetření, neměla by na straně druhé být vystavena neoprávněným negativním účinkům. Například, nebude-li pro nařízení Rady (ES) č. 452/2007 požádáno o přezkum před pozbytím platnosti, bylo by diskriminací, aby společnosti Since Hardware bylo uloženo clo i po pozbytí platnosti uvedeného nařízení.
          (91) vi) Společnost Since Hardware argumentuje, že její práva byla porušena zvolením původního šetření, protože pokud by byla předmětem přezkumu, použil by se čl. 11 odst. 9 základního nařízení (tedy povinnost při přezkumu postupovat stejným způsobem jako při původním šetření). Společnost Since Hardware nicméně nepoukázala na jediný aspekt, že by orgány při tomto šetření postupovaly jiným způsobem než při prvním šetření. Zadruhé, i kdyby společnost Since Hardware mohla poukázat na postup jiným způsobem, vyplývalo by to ze skutečnosti, že zpráva odvolacího orgánu WTO vede k závěru, že je povinností orgánů neprošetřovat tvrzení proti společnosti Since Hardware prostřednictvím přezkumu.
          (92) vii) Na závěr společnost Since Hardware uvedla, že orgány měly tvrzení proti ní prošetřit prostřednictvím přezkumu; pokud by jí poté bylo uloženo clo, ČLR by jej úspěšně zpochybnila při řešení sporů ve WTO, a orgány jej měly zrušit, avšak nikoli se zpětnou platností. Bylo by však zcela jasně nevhodné vědomě porušovat pravidla WTO, když (jako v tomto případě) lze nalézt způsob prošetření případu, který je v souladu se základním nařízením vyloženém s ohledem na pravidla WTO. Navíc, aniž je dotčena platnost výše uvedených tvrzení, je zřejmé, že takovýto postup by mohl vést k žalobám na orgány o náhradu škody od dotčených společností.
          (93) Pokud jde o zjištění v oblasti zacházení jako v tržním hospodářství, společnost Since Hardware tvrdí, že povinnost dokázat, že splňuje kritéria pro zacházení jako v tržním hospodářství, zejména pokud jde zásahy státu do cen jejích hlavních surovin, pro ni představovala nadměrnou zátěž. Zacházení jako v tržním hospodářství však představuje výjimku z obecného pravidla a jakákoli odchylka či výjimka z něj musí být udělena za striktního dodržení kritérií. Zacházení jako v tržním hospodářství může být uděleno pouze, pokud u daného vyvážejícího výrobce převažují podmínky tržního hospodářství. Jak již bylo uvedeno ve 40. bodě odůvodnění výše, leží důkazní břemeno na vyvážejícím výrobci, který chce získat status tržního hospodářství. Tvrzení musí obsahovat dostatečné důkazy. Komise nemá povinnost prokázat, že vyvážející výrobce nesplňuje kritéria pro udělení zacházení jako v tržím hospodářství. Musí pouze posoudit, zda důkazy poskytnuté vyvážejícím výrobcem jsou dostatečné a prokazují, že tato kritéria jsou splněna. Jelikož Komise zjistila řadu prvků svědčících o zásadních zásazích státu, pokud jde o náklady na hlavní vstupy, je tudíž na dané společnosti, aby prokázala, že tyto zásahy státu neexistují a/nebo že nemají vliv na rozhodnutí společnosti (kritérium 1 v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení). Jak je uvedeno ve 34. a 43. bodě odůvodnění výše, společnost Since Hardware však v každém případě neprokázala, že splňuje druhé kritérium čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení týkající se účetnictví, o němž prohlásila, že pro ni představovalo nadměrnou důkazní zátěž.
          (94) Kromě výše uvedeného předložila společnost Since Hardware ve svých připomínkách k poskytnutým konečným zjištěním dvě nová tvrzení. Společnost zaprvé prohlásila, že běžná hodnota měla být upravena v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. k) základního nařízení, protože suroviny (výrobky z oceli) mají v ČLR nižší cenu než na trhu srovnatelné země. Toto tvrzení nelze přijmout. Připomíná se, že společnosti Since Hardware bylo zacházení jako v tržním hospodářství zamítnuto. V důsledku toho se běžná hodnota stanoví podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím. Z toho nutně vyplývá, že ceny a náklady v ČLR jsou pro stanovení běžné hodnoty považovány za nespolehlivé a nelze je použít pro její určení nebo úpravu. Dále se poznamenává, že úpravu podle čl. 2 odst. 10 písm. k) základního nařízení, kterou požaduje společnost Since Hardware, nelze učinit, pokud se neprokáže, že zákazníci by na domácím trhu, v tomto případě na trhu srovnatelné země, za obdobný výrobek platili trvale různé ceny z důvodu rozdílných cen surovin. Společnost Since Hardware žádný takový rozdíl v cenách neprokázala.
          (95) Zadruhé, společnost Since Hardware prohlásila, že Komise ve stávajícím šetření neprovedla dostatečně podrobnou analýzu újmy. Rovněž prohlásila, že Komise měla v souladu čl. 3 odst. 3 základního nařízení prošetřit všechny ukazatele újmy. Je však třeba poznamenat, že Komise zjistila (viz zejména část D), že dumpingový dovoz společnosti Since Hardware se během posuzovaného období výrazně zvýšil, zatímco její prodejní ceny se výrazně podbízely cenám výrobního odvětví Unie. Toto zjištění se zakládá na objektivním posouzení skutečných důkazů. Splňuje tak kritéria článku 3 základního nařízení.
          (96) Je pravda, že nebyly posouzeny všechny činitele uvedené v čl. 3 odst. 5 základního nařízení. Je však třeba připomenout, že v situaci, kdy v případě společnosti Since Hardware ještě nebyl zjištěn dumping, konkrétně během prvního šetření, již bylo díky posouzení těchto činitelů zjištěno, že dumpingový dovoz z ČLR způsobuje újmu. Opětovné posouzení těchto činitelů by bylo zbytečné, jelikož i za předpokladu, že všechny tyto činitele by nyní byly kladné, bylo by to (alespoň zčásti) proto, že výrobní odvětví Unie je nyní chráněno proti veškerému [15] dumpingovému vývozu z ČLR a Ukrajiny (kromě vývozu společnosti Since Hardware). Navíc nebyl zjištěn žádný činitel, který by narušil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem společnosti Since Hardware a jeho negativním účinkem na výrobní odvětví Unie. Na závěr lze konstatovat, že neuložit opatření společnosti Since Hardware by představovalo diskriminaci vůči vyvážejícím výrobcům, na něž se vztahují opatření uložená po prvním původním šetření.
          H. KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
          (97) S ohledem na výše uvedené závěry týkající se dumpingu, z toho vyplývající podíl na újmě, příčinné souvislosti a zájem Unie by na dovoz dotčeného výrobku z ČLR vyráběného společností Since Hardware měla být uložena konečná opatření.
          1. Úroveň pro odstranění újmy
          (98) Úroveň konečných antidumpingových opatření by měla být dostačující pro odstranění újmy, kterou dumpingový dovoz způsobil výrobnímu odvětví Unie, aniž by bylo překročeno zjištěné dumpingové rozpětí. Jak bylo uvedeno v 75. bodě odůvodnění), ceny výrobního odvětví Unie byly v období šetření celkově ztrátové. Proto by nebylo vhodné stanovit clo pouze na rozpětí cenového podbízení.
          (99) Při výpočtu výše cla potřebného pro odstranění účinků poškozujícího dumpingu se mělo za to, že případná opatření by měla umožnit výrobnímu odvětví Unie pokrýt své náklady a vytvořit zisk před zdaněním, kterého by mohlo být přiměřeně dosaženo za běžných podmínek hospodářské soutěže, tj. při neexistenci dumpingového dovozu. Ziskové rozpětí před zdaněním použité pro tento výpočet činilo 7 % obratu. Jak je uvedeno v 63. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 452/2007, v průběhu období prvního šetření bylo prokázáno, že toto byla výše zisku, které by mohlo být přiměřeně dosaženo při neexistenci poškozujícího dumpingu. Na tomto základě byla vypočítána cena pro obdobný výrobek nepoškozující výrobní odvětví Unie. Pro tento účel byly shromážděny informace od výrobního odvětví Unie pro výpočet váženého průměru rozpětí jeho skutečného zisku/ztráty během období současného šetření. Cena nezpůsobující poškození byla získána odečtením takto vypočítaného rozpětí skutečného zisku/ztráty výrobního odvětví Unie od jeho prodejních cen a přičtením výše uvedeného cílového ziskového rozpětí ve výši 7 %.
          (100) Potřebné zvýšení ceny bylo poté stanoveno na základě srovnání vážené průměrné dovozní ceny, jak byla stanovena pro výpočet cenového podbízení, s průměrnou nepoškozující cenou výrobků prodávaných výrobním odvětvím Unie na jejím trhu. Všechny rozdíly vyplývající z tohoto srovnání byly pak vyjádřeny jako procento průměrné dovozní CIF hodnoty. Tímto způsobem byla stanovena úroveň odstranění újmy ve výši 35,8 %, což bylo pod dumpingovým rozpětím zjištěným u společnosti Since Hardware.
          2. Vyloučení společnosti Since Hardware z konečného antidumpingového opatření uloženého nařízením (ES) č. 452/2007
          (101) V rámci přezkumu podle nařízení (ES) č. 1515/2001 a s ohledem na zprávu odvolacího orgánu WTO přijatou orgánem WTO pro řešení sporů, a zejména na odstavce 305 a 306 této zprávy je společnost Since Hardware vyloučena prováděcím nařízením (EU) č. 1241/2010 z konečného antidumpingového opatření uloženého nařízením Rady (ES) č. 452/2007.
          (102) Společnosti Since Hardware tak lze uložit nové opatření.
          3. Forma a úroveň opatření
          (103) Ve světle výše uvedených skutečností a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení se má za to, že by na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR a vyráběného společností Since Hardware mělo být uloženo konečné antidumpingové clo na úrovni odstraňující újmu.
          (104) Na základě výše uvedených skutečností je sazba konečného cla pro tento dovoz stanovena na 35,8 %.
          (105) Podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení platí antidumpingová opatření běžně po dobu pěti let, pokud se nevyskytnou konkrétní důvody nebo okolnosti, které si vyžádají kratší období. V současném případě se považuje za vhodné omezit trvání daného opatření do vypršení platnosti antidumpingových opatření platných pro dovoz dotčeného výrobku pocházejícího mimo jiné z ČLR, která byla uložena nařízením (ES) č. 452/2007. To zároveň umožní zvážit případné žádosti o přezkum před pozbytím platnosti opatření platných pro veškerý dovoz pocházející mimo jiné z ČLR. Dotčené hospodářské subjekty, zejména společnost Since Hardware a/nebo výrobní odvětví Unie, mohou před 27. dubnem 2012 samozřejmě požádat o jiné přezkumy, zejména prozatímní přezkum tohoto nařízení, pokud budou splněny všechny s tím související požadavky.
          (106) S veškerými žádostmi o použití této antidumpingové celní sazby pro jednotlivé společnosti (např. po změně názvu subjektu, po vzniku nových výrobních či prodejních subjektů) je třeba se neprodleně obrátit na Komisi [16] a připojit veškeré příslušné údaje, zejména pak údaje o změnách v činnostech společnosti spojených s výrobou či domácím a vývozním prodejem, které souvisejí například se změnou názvu nebo se změnou ve výrobních či prodejních subjektech. Ve vhodných případech pak bude toto nařízení příslušným způsobem pozměněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Tímto se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken, opěrných či samostatně stojících, s vyvíječem páry či bez něj nebo s vyhřívanou a odsávanou deskou, včetně rukávníků, a jejich základních součástí, tj. podpěr, desek a ramp na žehličku, pocházejících z Čínské lidové republiky a vyráběných společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., kódů KN ex39249000, ex44219098, ex73239390, ex73239991, ex73239999, ex85167970 a ex85169000 (kódy TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 a 8516900051).
          Článek 2
          1. Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobky vyrobené níže uvedenou společností stanovena takto:
          Výrobce | Celní sazba | Doplňkový kód Taric |
          Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou | 35,8 % | A784 |
          2. Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. S výjimkou přezkumu podle článku 11 nařízení (ES) č. 1225/2009 zůstává toto nařízení v platnosti do 27. dubna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 13.
          [4] Úř. věst. C 237, 2.10.2009, s. 5.
          [5] WT/DS295/AB/R, 29. listopadu 2005.
          [6] Odstavec 216-218.
          [7] Odstavec 305.
          [] Viz strana 8 tohoto Úøedního věstníku.
          [9] Například "The State-Business Nexus in China’s Steel Industry — Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective", Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz ze THINK!DESK China Research & Consulting ze dne 25. února 2009; studie zpracovaná Obchodní komorou EU v Číně, v níž se Roland Berger zaměřil na nadměrné kapacity, které jsou mimo jiné výsledkem zásahu státu, listopad 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); "Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry", Wiley Rein LLP, červenec 2007, "China Government Subsidies Survey", Anne Stevenson- Yang, únor 2007, "Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China’s Steel Industry from 2000-2007", Usha C.V. Haley, "China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal", jejímž autorem je organizace the Specialty Steel Industry of North America, "The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry", Wiley Rein & Fielding LLP, červenec 2006.
          [10] Zdroj: Steel Business Briefing.
          [11] Ačkoliv je spolu s ostatními zjištěními týkajícími se posuzovaného období toto zjištění pro stanovení újmy již dostačující, je třeba poznamenat, že je újma potvrzena skutečností, že při srovnání s prvním obdobím šetření se objem dovozu žehlicích prken vyráběných společností Since Hardware, který byl významný již v průběhu výše zmíněného období šetření, v průběhu období současného šetření přibližně zdvojnásobil.
          [12] Ačkoliv je spolu s ostatními zjištěními týkajícími se posuzovaného období toto zjištění pro stanovení újmy již dostačující, je třeba poznamenat, že újma je potvrzena skutečností, že při srovnání s obdobím prvního šetření vzrostl do období současného šetření tržní podíl společnosti Since Hardware o 89 %.
          [13] S ohledem na povinnost vykládat právní předpisy Unie co nejvíce v souladu s mezinárodními závazky Unie.
          [14] Svařované trubky pocházející mimo jiné z Turecka, v případě společnosti Noksel, Úř. věst. L 343, 19.12.2008, 143. bod odůvodnění.
          [15] Je třeba uznat, že během určitého období z důvodu zrušení nařízení (ES) č. 452/2007, pokud jde o společnost Foshan Shunde, Soudním dvorem Evropské unie se na uvedenou společnost vztahovalo fakticky nulové clo. To však nepředstavuje žádný významný rozdíl, zejména proto, že se k tomu došlo až po několika letech po vstupu uvedeného nařízení v platnost.
          [16] European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.