Nařízení Rady (EU) č. 1256/2010 ze dne 17. prosince 2010 , kterým se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři na rok 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1256/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1256/2010
          ze dne 17. prosince 2010,
          kterým se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři na rok 2011
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy má Rada na návrh Komise přijmout opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
          (2) Podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1] mají být na základě dostupných vědeckých doporučení, a zejména na základě zprávy vypracované Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, přijata opatření, jimiž se zajišťuje přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.
          (3) Je povinností Rady, aby přijala opatření na stanovení a přidělení rybolovných práv podle lovišť nebo skupin lovišť, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo loviště, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.
          (4) Celkové přípustné odlovy by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty, přičemž by měly všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; zároveň by se měla vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultace se zúčastněnými stranami.
          (5) Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [2], a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto nezbytné upřesnit kódy, které členské státy používají při zasílání údajů týkajících se vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, Komisi.
          (6) V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [3], je nezbytné určit, na které populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.
          (7) Za účelem zamezení přerušení rybolovných činností a zajištění obživy rybářů Unie je důležité otevřít tato loviště ode dne 1. ledna 2011. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po přijetí,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví rybolovná práva na rok 2011 pro některé populace ryb v Černém moři.
          Článek 2
          Oblast působnosti
          Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU působící v Černém moři.
          Článek 3
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "GFCM" Generální komise pro rybolov ve Středomoří;
          b) "Černým mořem" zeměpisná podoblast GFCM definovaná v rezoluci GFCM/33/2009/2;
          c) "plavidlem EU" rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;
          d) "celkovými přípustnými odlovy" (TAC) množství, které lze každoročně odlovit z každé populace;
          e) "kvótou" část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi.
          KAPITOLA II
          RYBOLOVNÁ PRÁVA
          Článek 4
          TAC a rozdělení
          TAC, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky, jež jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze.
          Článek 5
          Zvláštní ustanovení týkající se rozdělení
          Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
          a) výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          b) přerozdělení podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
          c) dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;
          d) množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;
          e) odpočty provedené podle článků 37, 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          Článek 6
          Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
          Ryby z populací, pro které toto nařízení stanoví rybolovná práva, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud odlov:
          a) provedla plavidla členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo
          b) představuje tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.
          KAPITOLA III
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 7
          Předávání údajů
          Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o vykládkách objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 8
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2010.
          Za Radu
          předseda
          S. Vanackere
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          TAC PLATNÉ PRO PLAVIDLA EU V OBLASTECH, KDE JSOU STANOVENY TAC PODLE DRUHU A PODLE OBLASTI
          V následujících tabulkách jsou stanoveny TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti) podle populace a případné podmínky, jež jsou s nimi funkčně spojeny.
          Populace ryb jsou vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
          Vědecké názvosloví | Třípísmenný kód | Obecný název |
          Psetta maxima | TUR | Pakambala velká |
          Sprattus sprattus | SPR | Šprot obecný |
          DruhPakambala velkáPsetta maxima | OblastČerné mořeTUR/F3742C |
          Bulharsko | 43,2 [1] | |
          Rumunsko | 43,2 [1] | |
          EU | 86,4 [1] | |
          TAC | Nepoužije se | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          DruhŠprot obecnýSprattus sprattus | OblastČerné mořeSPR/F3742C |
          Bulharsko | 8032,5 | |
          Rumunsko | 3442,5 | |
          EU | 11475 | |
          TAC | Nepoužije se | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          [1] Není povolena žádná rybolovná činnost od 15. dubna do 15. června 2011.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.