Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1257/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010
          ze dne 20. prosince 2010,
          kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 342 této smlouvy,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení [1] přiznalo irštině postavení úředního a pracovního jazyka orgánů Unie.
          (2) Nařízení (ES) č. 920/2005 stanoví, že z praktických důvodů a po přechodnou dobu nebudou orgány Unie vázány povinností sepisovat všechny akty, včetně rozsudků Soudního dvora, v irštině nebo irštiny překládat, s výjimkou nařízení přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou. Je na Radě, aby do čtyř let ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 920/2005 a poté vždy po pěti letech rozhodla, zda ukončit působnost uvedené odchylky.
          (3) Orgány Unie budou nadále přijímat iniciativy, jejichž cílem je zlepšit přístup občanů k informacím v irštině o činnostech Unie. Obtíže s náborem dostatečného počtu překladatelů, právníků-lingvistů, tlumočníků a asistentů pro irštinu nicméně přetrvávají. Proto je nezbytné prodloužit odchylku uvedenou v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2012,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylka stanovená v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 se prodlužuje o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2012.
          Tento článek se nevztahuje na nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.