Nařízení Komise (EU) č. 1260/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se pro rok 2011 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1260/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1260/2010
          ze dne 22. prosince 2010,
          kterým se pro rok 2011 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady [2], a zejména na čl. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mělo by být zveřejněno úplné znění nomenklatury náhrad platné k 1. lednu 2011, jak vyplývá z ustanovení nařízení o režimech vývozu pro zemědělské produkty.
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 1298/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se pro rok 2010 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 [3], by proto mělo být zrušeno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto:
          (1) Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          (2) Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 1298/2009 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011.
          Je použitelné do dne 31. prosince 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 353, 31.12.2009, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 1
          "PŘÍLOHA 1
          NOMENKLATURA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PRO VÝVOZNÍ NÁHRADY
          OBSAH
          Odvětví
          1. Obiloviny a mouky, krupice nebo krupička z pšenice nebo žita
          2. Rýže a zlomková rýže
          3. Produkty zpracované z obilovin
          4. Krmné směsi z obilovin
          5. Hovězí a telecí maso
          6. Vepřové maso
          7. Drůbeží maso
          8. Vejce
          9. Mléko a mléčné výrobky
          10. Bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
          11. Sirupy a některé jiné výrobky z cukru
          1. Obiloviny a mouky, krupice nebo krupička z pšenice nebo žita
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          1001 | Pšenice a sourež: | |
          10011000 | –Pšenice tvrdá: | |
          – –Osivo | 1001 10 00 9200 |
          – –ostatní | 1001 10 00 9400 |
          ex100190 | –ostatní: | |
          | – –ostatní špalda, pšenice obecná a sourež: | |
          10019091 | – – –Osivo pšenice obecné a sourži | 1001 90 91 9000 |
          10019099 | – – –ostatní | 1001 90 99 9000 |
          10020000 | Žito | 1002 00 00 9000 |
          100300 | Ječmen: | |
          10030010 | –Osivo | 1003 00 10 9000 |
          10030090 | –ostatní | 1003 00 90 9000 |
          10040000 | Oves: | |
          –Osivo | 1004 00 00 9200 |
          –ostatní | 1004 00 00 9400 |
          1005 | Kukuřice: | |
          ex100510 | –Osivo: | |
          10051090 | – –ostatní | 1005 10 90 9000 |
          10059000 | –ostatní | 1005 90 00 9000 |
          100700 | Zrna čiroku: | |
          10070090 | –ostatní | 1007 00 90 9000 |
          ex1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny: | |
          10082000 | –Proso | 1008 20 00 9000 |
          110100 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži: | |
          | –Pšeničná mouka: | |
          11010011 | – –z pšenice tvrdé | 1101 00 11 9000 |
          11010015 | – –z pšenice obecné a pšenice špaldy: | |
          – – –o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g | 1101 00 15 9100 |
          – – –o obsahu popela 601 až 900 mg/100 g | 1101 00 15 9130 |
          – – –o obsahu popela 901 až 1100 mg/100 g | 1101 00 15 9150 |
          – – –o obsahu popela 1101 až 1650 mg/100 g | 1101 00 15 9170 |
          – – –o obsahu popela 1651 až 1900 mg/100 g | 1101 00 15 9180 |
          – – –o obsahu popela vyšším než 1900 mg/100 g | 1101 00 15 9190 |
          11010090 | –Mouka ze sourži | 1101 00 90 9000 |
          ex1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži: | |
          11021000 | –Žitná mouka: | |
          – –o obsahu popela 0 až 1400 mg/100 g | 1102 10 00 9500 |
          – –o obsahu popela vyšším než 1400 až 2000 mg/100 g | 1102 10 00 9700 |
          – –o obsahu popela vyšším než 2000 mg/100 g | 1102 10 00 9900 |
          ex1103 | Krupice, krupička a pelety z obilí: | |
          | –Krupice a krupička: | |
          110311 | – –z pšenice: | |
          11031110 | – – –z pšenice tvrdé: | |
          – – – –o obsahu popela 0 až 1300 mg/100 g: | |
          – – – – –Krupička, u které množství propadlé sítem s aperturou 0,160 mm je nižší než 10 % hmotnostních | 1103 11 10 9200 |
          – – – – –ostatní | 1103 11 10 9400 |
          – – – –o obsahu popela vyšším než 1300 mg/100 g: | 1103 11 10 9900 |
          11031190 | – – –z pšenice obecné a pšenice špaldy: | |
          – – – –o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g: | 1103 11 90 9200 |
          – – – –o obsahu popela vyšším než 600 mg/100 g | 1103 11 90 9800 |
          2. Rýže a zlomková rýže
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          1006 | Rýže: | |
          100620 | –Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže): | |
          | – –předpařená – parboiled: | |
          10062011 | – – –kulatozrnná | 1006 20 11 9000 |
          10062013 | – – –střednězrnná | 1006 20 13 9000 |
          | – – –dlouhozrnná: | |
          10062015 | – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 1006 20 15 9000 |
          10062017 | – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 1006 20 17 9000 |
          | – –s poměrem délky k šířce nejméně 3 | |
          10062092 | – – –kulatozrnná | 1006 20 92 9000 |
          10062094 | – – –střednězrnná | 1006 20 94 9000 |
          | – – –dlouhozrnná: | |
          10062096 | – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 1006 20 96 9000 |
          10062098 | – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 1006 20 98 9000 |
          100630 | –Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená: | |
          | – –Poloomletá rýže: | |
          | – – –předpařená – parboiled: | |
          10063021 | – – – –kulatozrnná | 1006 30 21 9000 |
          10063023 | – – – –střednězrnná | 1006 30 23 9000 |
          | – – – –dlouhozrnná: | |
          10063025 | – – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 1006 30 25 9000 |
          10063027 | – – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 1006 30 27 9000 |
          | – – –ostatní: | |
          10063042 | – – – –kulatozrnná | 1006 30 42 9000 |
          10063044 | – – – –střednězrnná | 1006 30 44 9000 |
          | – – – –dlouhozrnná: | |
          10063046 | – – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 1006 30 46 9000 |
          10063048 | – – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 1006 30 48 9000 |
          | – –Celoomletá rýže: | |
          | – – –předpařená – parboiled: | |
          10063061 | – – – –kulatozrnná: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 61 9100 |
          – – – – –ostatní | 1006 30 61 9900 |
          10063063 | – – – –střednězrnná: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 63 9100 |
          – – – – –ostatní | 1006 30 63 9900 |
          | – – – –dlouhozrnná: | |
          10063065 | – – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3: | |
          – – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 65 9100 |
          – – – – – –ostatní | 1006 30 65 9900 |
          10063067 | – – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3: | |
          – – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 67 9100 |
          – – – – – –ostatní | 1006 30 67 9900 |
          | – – –ostatní: | |
          10063092 | – – – –kulatozrnná: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 92 9100 |
          – – – – –ostatní | 1006 30 92 9900 |
          10063094 | – – – –střednězrnná: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 94 9100 |
          – – – – –ostatní | 1006 30 94 9900 |
          | – – – –dlouhozrnná: | |
          10063096 | – – – – –s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3: | |
          – – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 96 9100 |
          – – – – – –ostatní | 1006 30 96 9900 |
          10063098 | – – – – –s poměrem délky k šířce nejméně 3: | |
          – – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 1006 30 98 9100 |
          – – – – – –ostatní | 1006 30 98 9900 |
          10064000 | –Zlomková rýže | 1006 40 00 9000 |
          3. Produkty zpracované z obilovin
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži: | |
          ex110220 | –Kukuřičná mouka: | |
          ex11022010 | – –o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          – – –o obsahu tuku nejvýše 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních [2] | 1102 20 10 9200 |
          – – –o obsahu tuku vyšším než 1,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní [2] | 1102 20 10 9400 |
          ex11022090 | – –ostatní: | |
          – – –o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní [2] | 1102 20 90 9200 |
          ex110290 | –ostatní: | |
          11029010 | – –Ječná mouka: | |
          – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 1102 90 10 9100 |
          – – –ostatní | 1102 90 10 9900 |
          ex11029030 | – –Ovesná mouka: | |
          – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,8 % hmotnostních, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejíž peroxidasa je prakticky neaktivní | 1102 90 30 9100 |
          ex1103 | Krupice, krupička a pelety z obilí: | |
          | –Krupice a krupička: | |
          ex110313 | – –z kukuřice: | |
          ex11031310 | – – –o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          – – – –o obsahu tuku nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,6 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm3 [3] | 1103 13 10 9100 |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm3 [3] | 1103 13 10 9300 |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 1,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,0 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm3 [3] | 1103 13 10 9500 |
          ex11031390 | – – –ostatní: | |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm3 [3] | 1103 13 90 9100 |
          ex110319 | – –z ostatních obilovin: | |
          11031910 | – – –ze žita | 1103 19 10 9000 |
          ex11031930 | – – –z ječmene: | |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 1103 19 30 9100 |
          ex11031940 | – – –z ovsa: | |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 1103 19 40 9100 |
          ex110320 | –Pelety: | |
          11032020 | – –z ječmene | 1103 20 20 9000 |
          11032060 | – –z pšenice | 1103 20 60 9000 |
          ex1104 | Obilná zrna, jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté: | |
          | –Zrna válcovaná nebo ve vločkách: | |
          ex110412 | – –z ovsa: | |
          ex11041290 | – – –ve vločkách: | |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 1104 12 90 9100 |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek vyšším než 0,1 %, avšak nejvýše 1,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 1104 12 90 9300 |
          ex110419 | – –z ostatních obilovin: | |
          11041910 | – – –z pšenice | 1104 19 10 9000 |
          ex11041950 | – – –z kukuřice: | |
          – – – –ve vločkách: | |
          – – – – –o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,7 % hmotnostních [3] | 1104 19 50 9110 |
          – – – – –o obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních3 [3] | 1104 19 50 9130 |
          | – – –z ječmene: | |
          ex11041969 | – – – –ve vločkách | |
          – – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 1104 19 69 9100 |
          | –ostatní zrna zpracovaná (např. loupaná, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná): | |
          ex110422 | – –z ovsa: | |
          ex11042220 | – – –loupaná (vylupovaná): | |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definicí uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 22 20 9100 |
          ex11042230 | – – –loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná "Grütze" nebo "grutten"): | |
          – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 22 30 9100 |
          ex110423 | – –z kukuřice: | |
          ex11042310 | – – –loupaná (vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná: | |
          – – – –o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahující se k sušině nejvýše 0,6 % hmotnostních (zvaná "Grütze" nebo "grutten"), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] [3] | 1104 23 10 9100 |
          – – – –o obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahující se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních (zvaná "Grütze" nebo "grutten"), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] [3] | 1104 23 10 9300 |
          110429 | – –z ostatních obilovin: | |
          | – – –z ječmene: | |
          ex11042901 | – – – –loupaná (vylupovaná): | |
          – – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 29 01 9100 |
          ex11042903 | – – – –loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná "Grütze" nebo "grutten"): | |
          – – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 29 03 9100 |
          ex11042905 | – – – –perlovitá: | |
          – – – – –o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (bez mastku): | |
          – – – – – –první kategorie odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 29 05 9100 |
          – – – – – –druhá kategorie odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 29 05 9300 |
          | – – –ostatní: | |
          | – – – –loupaná (vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná: | |
          ex11042911 | – – – – –z pšenice, nikoli řezaná nebo šrotovaná, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (ES) č. 508/2008 [1] | 1104 29 11 9000 |
          | – – – –pouze šrotovaná: | |
          11042951 | – – – – –z pšenice | 1104 29 51 9000 |
          11042955 | – – – – –ze žita | 1104 29 55 9000 |
          110430 | –Obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté: | |
          11043010 | – –z pšenice | 1104 30 10 9000 |
          11043090 | – –z ostatních obilovin | 1104 30 90 9000 |
          1107 | Slad, též pražený | |
          110710 | –nepražený: | |
          | – –z pšenice: | |
          11071011 | – – –ve formě mouky | 1107 10 11 9000 |
          11071019 | – – –ostatní: | 1107 10 19 9000 |
          | – –ostatní: | |
          11071091 | – – –ve formě mouky | 1107 10 91 9000 |
          11071099 | – – –ostatní | 1107 10 99 9000 |
          11072000 | –pražený | 1107 20 00 9000 |
          ex1108 | Škroby; inulin: | |
          | –Škroby [4]: | |
          ex11081100 | – –Pšeničný škrob: | |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 1108 11 00 9200 |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % [5] | 1108 11 00 9300 |
          ex11081200 | – –Kukuřičný škrob: | |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 1108 12 00 9200 |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % [5] | 1108 12 00 9300 |
          ex11081300 | – –Bramborový škrob: | |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 80 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 1108 13 00 9200 |
          – – –o obsahu sušiny nejméně 77 %, avšak méně než 80 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % [5] | 1108 13 00 9300 |
          ex110819 | – –ostatní škroby: | |
          ex11081910 | – – –Rýžový škrob: | |
          – – – –o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 1108 19 10 9200 |
          – – – –o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % [5] | 1108 19 10 9300 |
          ex11090000 | Pšeničný lepek, též sušený: | |
          –Sušený pšeničný lepek, o obsahu bílkovin vztahujícím se k sušině nejméně 82 % hmotnostních (N × 6,25) | 1109 00 00 9100 |
          ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | |
          ex170230 | –Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          | – –ostatní: | |
          17023050 | – – –ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná | 1702 30 50 9000 |
          17023090 | – – –ostatní [6] | 1702 30 90 9000 |
          ex170240 | –Glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          17024090 | – –ostatní [6] | 1702 40 90 9000 |
          ex170290 | –ostatní, včetně invertního cukru, a ostatní cukry a cukerné sirupy obsahující 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          17029050 | – –Maltodextrin a maltodextrinový sirup: | |
          – – –Maltodextrin v bílé pevné formě, též aglomerovaný | 1702 90 50 9100 |
          – – –ostatní [6] | 1702 90 50 9900 |
          | – –Karamel: | |
          | – – –ostatní: | |
          17029075 | – – – –v prášku, též aglomerovaný | 1702 90 75 9000 |
          17029079 | – – – –ostatní | 1702 90 79 9000 |
          2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |
          ex210690 | –ostatní: | |
          | – –Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv: | |
          | – – –ostatní: | |
          21069055 | – – – –z glukosy a maltodextrinu [6] | 2106 90 55 9000 |
          4. Krmné směsi z obilovin
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          2309 | Přípravky používané k výživě zvířat [7]: | |
          ex230910 | –Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej: | |
          | – –obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné produkty: | |
          | – – –obsahující škrob, glukosu, sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup: | |
          | – – – –neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu [8] [9]: | |
          23091011 | – – – – –neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových výrobků | 2309 10 11 9000 |
          23091013 | – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 10 13 9000 |
          | – – – –obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu [8]: | |
          23091031 | – – – – –neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových produktů | 2309 10 31 9000 |
          23091033 | – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů | 2309 10 33 9000 |
          | – – – –obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu [8]: | |
          23091051 | – – – – –neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových výrobků | 2309 10 51 9000 |
          23091053 | – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů | 2309 10 53 9000 |
          ex230990 | –ostatní: | |
          | – –ostatní; včetně premixů: | |
          | – – –obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné produkty: | |
          | – – – –obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup: | |
          | – – – – –neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu [8] [9]: | |
          23099031 | – – – – – –neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 90 31 9000 |
          23099033 | – – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů | 2309 90 33 9000 |
          | – – – – –obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu [8]: | |
          23099041 | – – – – – –neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 90 41 9000 |
          23099043 | – – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 90 43 9000 |
          | – – – – –obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu [8]: | |
          23099051 | – – – – – –neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 90 51 9000 |
          23099053 | – – – – – –obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 2309 90 53 9000 |
          5. Hovězí a telecí maso
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0102 | Živý skot: | |
          ex010210 | –Čistokrevná plemenná zvířata: | |
          ex01021010 | – –Jalovice (zvíře samičího pohlaví, které se nikdy neotelilo): | |
          – – –o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          – – – –do 30 měsíců věku | 0102 10 10 9140 |
          – – – –ostatní | 0102 10 10 9150 |
          ex01021030 | – –Krávy: | |
          – – –o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          – – – –do 30 měsíců věku | 0102 10 30 9140 |
          – – – –ostatní | 0102 10 30 9150 |
          ex01021090 | – –ostatní: | |
          – – –o živé hmotnosti nejméně 300 kg: | 0102 10 90 9120 |
          ex010290 | –ostatní: | |
          | – –Domácí druhy: | |
          | – – –o hmotnosti vyšší než 160 kg, avšak nejvýše 300 kg: | |
          ex01029041 | – – – –jateční: | |
          – – – – –o hmotnosti vyšší než 220 kg | 0102 90 41 9100 |
          | – – –o hmotnosti vyšší než 300 kg: | |
          | – – – –Jalovice (zvíře samičího pohlaví, které se nikdy neotelilo): | |
          01029051 | – – – – –jateční | 0102 90 51 9000 |
          01029059 | – – – – –ostatní | 0102 90 59 9000 |
          | – – – –Krávy: | |
          01029061 | – – – – –jateční | 0102 90 61 9000 |
          01029069 | – – – – –ostatní | 0102 90 69 9000 |
          | – – – –ostatní: | |
          01029071 | – – – – –jateční | 0102 90 71 9000 |
          01029079 | – – – – –ostatní | 0102 90 79 9000 |
          0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené: | |
          02011000 | –Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          – –Přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry: | |
          – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 10 00 9110 |
          – – –ostatní | 0201 10 00 9120 |
          – –ostatní: | |
          – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 10 00 9130 |
          – – –ostatní | 0201 10 00 9140 |
          020120 | –Ostatní nevykostěné maso: | |
          02012020 | – –Kompenzované čtvrti: | |
          – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 20 20 9110 |
          – – –ostatní | 0201 20 20 9120 |
          02012030 | – –Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti: | |
          – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 20 30 9110 |
          – – –ostatní | 0201 20 30 9120 |
          02012050 | – –Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          – – –s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          – – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 20 50 9110 |
          – – – –ostatní | 0201 20 50 9120 |
          – – –s více než osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          – – – –z dospělého skotu samčího pohlaví [10] | 0201 20 50 9130 |
          – – – –ostatní | 0201 20 50 9140 |
          ex02012090 | – –ostatní: | |
          – – –hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu | 0201 20 90 9700 |
          02013000 | –vykostěné: | |
          – –Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 [12] nebo do Kanady za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 [13] | 0201 30 00 9050 |
          – –Vykostěné maso, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % [15] | 0201 30 00 9060 |
          – –ostatní o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 55 % [15], každý kus balený jednotlivě: | |
          – – –ze zadních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber, přímý nebo pistolový řez [11] | 0201 30 00 9100 |
          – – –z neoddělených nebo oddělených předních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, přímý nebo pistolový řez [11] | 0201 30 00 9120 |
          – –ostatní | 0201 30 00 9140 |
          ex0202 | Hovězí maso zmrazené: | |
          02021000 | –Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          – –Přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry | 0202 10 00 9100 |
          – –ostatní | 0202 10 00 9900 |
          ex020220 | –Ostatní nevykostěné maso: | |
          02022010 | – –Kompenzované čtvrti | 0202 20 10 9000 |
          02022030 | – –Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 0202 20 30 9000 |
          02022050 | – –Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          – – –s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber | 0202 20 50 9100 |
          – – –s více než osmi žebry nebo osmi páry žeber | 0202 20 50 9900 |
          ex02022090 | – –ostatní: | |
          – – –hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu | 0202 20 90 9100 |
          020230 | –vykostěné: | |
          02023090 | – –ostatní: | |
          – – –Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení (ES) č. 1643/2006 [12] nebo do Kanady za podmínek podle nařízení (ES) č. 1041/2008 [13] | 0202 30 90 9100 |
          – – –ostatní, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % [15] | 0202 30 90 9200 |
          – – –ostatní | 0202 30 90 9900 |
          0206 | Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | |
          020610 | –hovězí, čerstvé a chlazené: | |
          | – –ostatní: | |
          02061095 | – – –Okruží a bránice | 0206 10 95 9000 |
          | –hovězí, zmrazené: | |
          020629 | – –ostatní: | |
          | – – –ostatní: | |
          02062991 | – – – –Okruží a bránice | 0206 29 91 9000 |
          ex0210 | Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: | |
          ex021020 | –Hovězí maso: | |
          ex02102090 | – –vykostěné: | |
          – – –solené a sušené | 0210 20 90 9100 |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve: | |
          ex160250 | –ze skotu: | |
          | – –ostatní: | |
          ex16025031 | – – –Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech; neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          – – – –s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 [16] a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          – – – – –nejméně 90 %: | |
          – – – – – –Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 [14] | 1602 50 31 9125 |
          – – – – –nejméně 80 %, avšak méně než 90 %: | |
          – – – – – –Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 [14] | 1602 50 31 9325 |
          ex16025095 | – – –ostatní, v hermeticky uzavřených obalech: | |
          – – – –neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          – – – – –s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 [16] a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          – – – – – –nejméně 90 %: | |
          – – – – – – –Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 [14] | 1602 50 95 9125 |
          – – – – – –nejméně 80 %, avšak méně než 90 %: | |
          – – – – – – –Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 [14] | 1602 50 95 9325 |
          6. Vepřové maso
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0103 | Živá prasata: | |
          | –ostatní: | |
          ex010391 | – –o hmotnosti nižší než 50 kg: | |
          01039110 | – – –Domácí druhy | 0103 91 10 9000 |
          ex010392 | – –o hmotnosti nejméně 50 kg: | |
          | – – –Domácí druhy | |
          01039219 | – – – –ostatní | 0103 92 19 9000 |
          ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | |
          | –čerstvé nebo chlazené: | |
          ex020311 | – –Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          02031110 | – – –z domácích prasat [28] | 0203 11 10 9000 |
          ex020312 | – –Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          ex02031211 | – – – –Kýty a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 12 11 9100 |
          ex02031219 | – – – –Plece a kusy z nich [29]: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 12 19 9100 |
          ex020319 | – –ostatní: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          ex02031911 | – – – –Přední části a kusy z nich [30]: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 19 11 9100 |
          ex02031913 | – – – –Hřbety s kostí a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 19 13 9100 |
          ex02031915 | – – – –Boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 0203 19 15 9100 |
          | – – – –ostatní: | |
          ex02031955 | – – – – –vykostěné: | |
          – – – – – –Kýty, přední části, plece nebo pečeně a kusy z nich [17] [27] [29] [30] [31] | 0203 19 55 9110 |
          – – – – – –Boky a kusy z nich, o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních [17] [27] | 0203 19 55 9310 |
          | –zmrazené: | |
          ex020321 | – –Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          02032110 | – – –z domácích prasat [28] | 0203 21 10 9000 |
          ex020322 | – –Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          ex02032211 | – – – –Kýty a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 22 11 9100 |
          ex02032219 | – – – –Plece a kusy z nich [29]: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 22 19 9100 |
          ex020329 | – –ostatní: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          ex02032911 | – – – –Přední části a kusy z nich [30]: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 29 11 9100 |
          ex02032913 | – – – –Hřbety s kostí a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0203 29 13 9100 |
          ex02032915 | – – – –Boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 0203 29 15 9100 |
          | – – – –ostatní: | |
          ex02032955 | – – – – –vykostěné: | |
          – – – – – –Kýty, přední části, plece a kusy z nich [17] [29] [30] [31] [32] | 0203 29 55 9110 |
          ex0210 | Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: | |
          | –Vepřové maso: | |
          ex021011 | – –Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          | – – – –solené nebo ve slaném nálevu: | |
          ex02101111 | – – – – –Kýty a kusy z nich: | |
          – – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0210 11 11 9100 |
          | – – – –sušené nebo uzené | |
          ex02101131 | – – – – –Kýty a kusy z nich: | |
          – – – – – –"Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele" [18]: | |
          – – – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0210 11 31 9110 |
          – – – – – –ostatní: | |
          – – – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 0210 11 31 9910 |
          ex021012 | – –Boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          ex02101211 | – – – –solené nebo ve slaném nálevu: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 15 % hmotnostních | 0210 12 11 9100 |
          ex02101219 | – – – –sušené nebo uzené: | |
          – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 15 % hmotnostních | 0210 12 19 9100 |
          ex021019 | – –ostatní: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          | – – – –solené nebo ve slaném nálevu: | |
          ex02101940 | – – – – –Pečeně a kusy z ní: | |
          – – – – – –o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 25 % hmotnostních | 0210 19 40 9100 |
          ex02101950 | – – – – –ostatní: | |
          | – – – – – –vykostěné: | |
          – – – – – – –Kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich [17] | 0210 19 50 9100 |
          – – – – – – –Boky a kusy z nich, bez kůže a přirostlého tuku [17]: | |
          – – – – – – – –o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 0210 19 50 9310 |
          | – – – –sušené nebo uzené: | |
          | – – – – –ostatní: | |
          ex02101981 | – – – – – –vykostěné: | |
          – – – – – – –"Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele", a kusy z nich [18] | 0210 19 81 9100 |
          – – – – – – –Kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich [17] | 0210 19 81 9300 |
          ex160100 | Uzenky, salámy a podobné produkty z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto produktů: | |
          | –ostatní [24]: | |
          16010091 | – –Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neopracované [20] [22]: | |
          – – –neobsahující drůbeží maso ani droby | 1601 00 91 9120 |
          – – –ostatní | 1601 00 91 9190 |
          16010099 | – –ostatní [19] [22]: | |
          – – –neobsahující drůbeží maso ani droby | 1601 00 99 9110 |
          – – –ostatní | 1601 00 99 9190 |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve: | |
          | –z prasat: | |
          ex160241 | – –Kýty a kusy z nich: | |
          ex16024110 | – – –z domácích prasat [23]: | |
          – – – –tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku [24] [25]: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg [33] | 1602 41 10 9110 |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg | 1602 41 10 9130 |
          ex160242 | – –Plece a kusy z nich: | |
          ex16024210 | – – –z domácích prasat [23]: | |
          – – – –tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku [24] [25]: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg [34] | 1602 42 10 9110 |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg | 1602 42 10 9130 |
          ex160249 | – –ostatní, včetně směsí: | |
          | – – –z domácích prasat: | |
          | – – – –obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa nebo drobů všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu: | |
          ex16024919 | – – – – –ostatní [23] [26]: | |
          – – – – – –tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku [24] [25]: | |
          – – – – – – –neobsahující drůbeží maso ani droby: | |
          – – – – – – – –Obsahující produkt složený z jasně rozeznatelných kusů svalové tkáně, u nichž kvůli rozměrům nelze zjistit, zda byly získány z kýt, plecí, pečení nebo krkovic, s malými kousky viditelného tuku a malými množstvími usazeného rosolu | 1602 49 19 9130 |
          7. Drůbeží maso
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0105 | Živá drůbež, tj. drůbež druhu kur domácí, kachny, husy, krocani, krůty a perličky: | |
          | –o hmotnosti nejvýše 185 g: | |
          010511 | – –Drůbež druhu kur domácí: | |
          | – – –Kuřata, jedinci samičího pohlaví prarodičovského a rodičovského chovu: | |
          01051111 | – – – –Nosnice | 0105 11 11 9000 |
          01051119 | – – – –ostatní | 0105 11 19 9000 |
          | – – –ostatní: | |
          01051191 | – – – –Nosnice | 0105 11 91 9000 |
          01051199 | – – – –ostatní | 0105 11 99 9000 |
          01051200 | – –Krocani a krůty | 0105 12 00 9000 |
          ex010519 | – –ostatní: | |
          01051920 | – – –Husy | 0105 19 20 9000 |
          ex0207 | Maso a poživatelné droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |
          | –z drůbeže druhu kur domácí: | |
          ex020712 | – –nedělená, zmrazená: | |
          ex02071210 | – – –"70% kuřata" – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem | |
          – – – –Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – –ostatní | 0207 12 10 9900 |
          ex02071290 | – – –"65% kuřata" – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě: | |
          – – – –"65% kuřata": | |
          – – – – –Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – –ostatní | 0207 12 90 9190 |
          – – – –Drůbež druhu kur domácí, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem v nepravidelném složení: | |
          – – – – –Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – –ostatní | 0207 12 90 9990 |
          ex020714 | – –Dělené maso a droby, zmrazené: | |
          | – – –Dělené maso: | |
          | – – – –nevykostěné: | |
          ex02071420 | – – – – –Půlky nebo čtvrtky: | |
          – – – – – –z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – – –ostatní | 0207 14 20 9900 |
          ex02071460 | – – – – –Stehna a jejich části: | |
          – – – – – –z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – – –ostatní | 0207 14 60 9900 |
          ex02071470 | – – – – –ostatní: | |
          – – – – – –Půlky nebo čtvrtky, bez biskupů: | |
          – – – – – – –z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – – – –ostatní | 0207 14 70 9190 |
          – – – – – –Části obsahující celé stehno nebo část stehna a část hřbetu o hmotnosti nejvýše 25 % celkové váhy: | |
          – – – – – – –z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou stehenní kosti zcela osifikovány | |
          – – – – – – –ostatní | 0207 14 70 9290 |
          | –z krocanů a krůt: | |
          020725 | – –nedělené, zmrazené: | |
          02072510 | – – –"80% krůty" – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem | 0207 25 10 9000 |
          02072590 | – – –"73% krůty" – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě | 0207 25 90 9000 |
          ex020727 | – –Dělené maso a droby, zmrazené: | |
          | – – –Dělené maso: | |
          ex02072710 | – – – –vykostěné: | |
          – – – – –Homogenizované maso, včetně mechanicky odděleného masa | |
          – – – – –ostatní: | |
          – – – – – –jiné než s biskupy | 0207 27 10 9990 |
          | – – – –nevykostěné: | |
          | – – – – –Stehna a části stehen: | |
          02072760 | – – – – – –Spodní stehna a jejich části | 0207 27 60 9000 |
          02072770 | – – – – – –ostatní | 0207 27 70 9000 |
          8. Vejce
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex040700 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená: | |
          | –domácí drůbeže: | |
          | – –násadová [35]: | |
          04070011 | – – –krůtí nebo husí | 0407 00 11 9000 |
          04070019 | – – –ostatní | 0407 00 19 9000 |
          04070030 | – –ostatní | 0407 00 30 9000 |
          0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |
          | –Žloutky: | |
          ex040811 | – –sušené: | |
          ex04081180 | – – –ostatní: | |
          – – – –vhodné k lidské spotřebě | 0408 11 80 9100 |
          ex040819 | – –ostatní: | |
          | – – –ostatní: | |
          ex04081981 | – – – –tekuté: | |
          – – – – –vhodné k lidské spotřebě | 0408 19 81 9100 |
          ex04081989 | – – – –ostatní, včetně zmrazených: | |
          | – – – – –vhodné k lidské spotřebě | 0408 19 89 9100 |
          | –ostatní: | |
          ex040891 | – –sušené: | |
          ex04089180 | – – –ostatní: | |
          – – – –vhodné k lidské spotřebě | 0408 91 80 9100 |
          ex040899 | – –ostatní: | |
          ex04089980 | – – –ostatní: | |
          – – – –vhodné k lidské spotřebě | 0408 99 80 9100 |
          9. Mléko a mléčné produkty
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla [50]: | |
          040110 | –obsahující nejvýše 1 % hmotnostní tuku: | |
          04011010 | – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry | 0401 10 10 9000 |
          04011090 | – –ostatní | 0401 10 90 9000 |
          040120 | –Oo obsahu tuku vyšším než 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních: | |
          | – –nejvýše 3 % hmotnostní: | |
          04012011 | – – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          – – – –o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0401 20 11 9100 |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních | 0401 20 11 9500 |
          04012019 | – – –ostatní: | |
          – – – –o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0401 20 19 9100 |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních | 0401 20 19 9500 |
          | – –vyšším než 3 % hmotnostní: | |
          04012091 | – – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | 0401 20 91 9000 |
          04012099 | – – –ostatní | 0401 20 99 9000 |
          040130 | –o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních: | |
          | – –nejvýše 21 % hmotnostních: | |
          04013011 | – – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – –vyšším než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0401 30 11 9400 |
          – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních | 0401 30 11 9700 |
          04013019 | – – –ostatní: | |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 17 % hmotnostních: | 0401 30 19 9700 |
          | – –vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních: | |
          04013031 | – – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – –nejvýše 35 % hmotnostních | 0401 30 31 9100 |
          – – – – –vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 0401 30 31 9400 |
          – – – – –vyšším než 39 % hmotnostních | 0401 30 31 9700 |
          04013039 | – – –ostatní: | |
          – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – –nejvýše 35 % hmotnostních | 0401 30 39 9100 |
          – – – – –vyšším než 35 %, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 0401 30 39 9400 |
          – – – – –vyšším než 39 % hmotnostních | 0401 30 39 9700 |
          | – –vyšším než 45 % hmotnostních: | |
          04013091 | – – –v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – –nejvýše 68 % hmotnostních | 0401 30 91 9100 |
          – – – – –vyšším než 68 % hmotnostních | 0401 30 91 9500 |
          04013099 | – – –ostatní: | |
          – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – –nejvýše 68 % hmotnostních | 0401 30 99 9100 |
          – – – – –vyšším než 68 % hmotnostních | 0401 30 99 9500 |
          0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla [43]: | |
          ex040210 | –Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních [46]: | |
          | – –neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla [48]: | |
          04021011 | – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg | 0402 10 11 9000 |
          04021019 | – – –ostatní | 0402 10 19 9000 |
          | – –ostatní [39]: | |
          04021091 | – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg | 0402 10 91 9000 |
          04021099 | – – –ostatní | 0402 10 99 9000 |
          | –Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních [46]: | |
          ex040221 | – –neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla [48]: | |
          | – – –o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          04022111 | – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 11 % hmotnostních | 0402 21 11 9200 |
          – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0402 21 11 9300 |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0402 21 11 9500 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0402 21 11 9900 |
          | – – – –ostatní: | |
          04022117 | – – – – –o obsahu tuku nejvýše 11 % hmotnostních | 0402 21 17 9000 |
          04022119 | – – – – –o obsahu tuku vyšším než 11 % hmotnostních , avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          – – – – – –nejvýše 17 % hmotnostních | 0402 21 19 9300 |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0402 21 19 9500 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0402 21 19 9900 |
          | – – –o obsahu tuku vyšším než 27 % hmotnostních: | |
          04022191 | – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 28 % hmotnostních | 0402 21 91 9100 |
          – – – – – –vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 0402 21 91 9200 |
          – – – – – –vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 0402 21 91 9350 |
          – – – – – –vyšším než 45 % hmotnostních | 0402 21 91 9500 |
          04022199 | – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 28 % hmotnostních | 0402 21 99 9100 |
          – – – – – –vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 0402 21 99 9200 |
          – – – – – –vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 41 % hmotnostních | 0402 21 99 9300 |
          – – – – – –vyšším než 41 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 0402 21 99 9400 |
          – – – – – –vyšším než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 59 % hmotnostních | 0402 21 99 9500 |
          – – – – – –vyšším než 59 % hmotnostních, avšak nejvýše 69 % hmotnostních | 0402 21 99 9600 |
          – – – – – –vyšším než 69 % hmotnostních, avšak nejvýše 79 % hmotnostních | 0402 21 99 9700 |
          – – – – – –vyšším než 79 % hmotnostních | 0402 21 99 9900 |
          ex040229 | – –ostatní [39]: | |
          | – – –o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – –ostatní: | |
          04022915 | – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          – – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – – –nejvýše 11 % hmotnostních | 0402 29 15 9200 |
          – – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0402 29 15 9300 |
          – – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0402 29 15 9500 |
          – – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0402 29 15 9900 |
          04022919 | – – – – –ostatní: | |
          – – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0402 29 19 9300 |
          – – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0402 29 19 9500 |
          – – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0402 29 19 9900 |
          | – – –o obsahu tuku vyšším než 27 % hmotnostních: | |
          04022991 | – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg | 0402 29 91 9000 |
          04022999 | – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 41 % hmotnostních | 0402 29 99 9100 |
          – – – – – –vyšším než 41 % hmotnostních | 0402 29 99 9500 |
          | –ostatní: | |
          040291 | – –neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla [48]: | |
          04029110 | – – –o obsahu tuku nejvýše 8 % hmotnostních: | |
          | – – – –o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 7,4 % hmotnostních | 0402 91 10 9370 |
          04029130 | – – –o obsahu tuku vyšším než 8 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních: | |
          | – – – –o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 0402 91 30 9300 |
          | – – –o obsahu tuku vyšším než 45 % hmotnostních | |
          04029199 | – – – –ostatní | 0402 91 99 9000 |
          040299 | – –ostatní [39]: | |
          04029910 | – – –o obsahu tuku nejvýše 9,5 % hmotnostních: | |
          | – – – –o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních | 0402 99 10 9350 |
          | – – –o obsahu tuku vyšším než 9,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních: | |
          04029931 | – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních: | |
          – – – – – –o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 0402 99 31 9150 |
          – – – – –o obsahu tuku vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 0402 99 31 9300 |
          – – – – –o obsahu tuku vyšším než 39 % hmotnostních | 0402 99 31 9500 |
          04029939 | – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních, o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních a o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 0402 99 39 9150 |
          ex0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |
          ex040390 | –ostatní: | |
          | – –neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |
          | – – –sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě [43] [47]: | |
          | – – – –neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku [36]: | |
          04039011 | – – – – –nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0403 90 11 9000 |
          04039013 | – – – – –vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          – – – – – –nejvýše 11 % hmotnostních | 0403 90 13 9200 |
          – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0403 90 13 9300 |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0403 90 13 9500 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0403 90 13 9900 |
          04039019 | – – – – –vyšším než 27 % hmotnostních | 0403 90 19 9000 |
          | – – – –ostatní, o obsahu tuku [49]: | |
          04039033 | – – – – –vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | |
          – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0403 90 33 9400 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0403 90 33 9900 |
          | – – –ostatní: | |
          | – – – –neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku [36]: | |
          04039051 | – – – – –nejvýše 3 % hmotnostní: | |
          – – – – – –nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0403 90 51 9100 |
          04039059 | – – – – –vyšším než 6 % hmotnostních: | |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 21 % hmotnostních | 0403 90 59 9170 |
          – – – – – –vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních | 0403 90 59 9310 |
          – – – – – –vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 0403 90 59 9340 |
          – – – – – –vyšším než 39 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 0403 90 59 9370 |
          – – – – – –vyšším než 45 % hmotnostních | 0403 90 59 9510 |
          ex0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; produkty sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: | |
          040490 | –ostatní: | |
          | – –neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku [36]: | |
          ex04049021 | – – –nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          – – – –sušené nebo v granulích, o obsahu vody nejvýše 5 % a o obsahu mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině: | |
          – – – – –nejméně 29 % hmotnostních, avšak nižším než 34 % hmotnostních | 0404 90 21 9120 |
          – – – – –nejméně 34 % hmotnostních | 0404 90 21 9160 |
          04049023 | – – –vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních [43]: | |
          – – – –sušené nebo v granulích: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 11 % hmotnostních | 0404 90 23 9120 |
          – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0404 90 23 9130 |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0404 90 23 9140 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0404 90 23 9150 |
          ex04049029 | – – –vyšším než 27 % hmotnostních [43]: | |
          – – – –sušené nebo v granulích, o obsahu tuku: | |
          – – – – –nejvýše 28 % hmotnostních | 0404 90 29 9110 |
          – – – – –vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 0404 90 29 9115 |
          – – – – –vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 0404 90 29 9125 |
          – – – – –vyšším než 45 % hmotnostních | 0404 90 29 9140 |
          | – –ostatní, o obsahu tuku [49] [43]: | |
          04049081 | – – –nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          – – – –sušené nebo v granulích | 0404 90 81 9100 |
          ex04049083 | – – –vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          – – – –sušené nebo v granulích: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejvýše 11 % hmotnostních: | 0404 90 83 9110 |
          – – – – – –vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 0404 90 83 9130 |
          – – – – – –vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 0404 90 83 9150 |
          – – – – – –vyšším než 25 % hmotnostních | 0404 90 83 9170 |
          – – – –ostatní than powder or granules: | |
          – – – – –o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních | 0404 90 83 9936 |
          ex0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | |
          040510 | –Máslo: | |
          | – –o obsahu tuku nejvýše 85 % hmotnostních: | |
          | – – –Přírodní máslo: | |
          04051011 | – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 0405 10 11 9500 |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 11 9700 |
          04051019 | – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 0405 10 19 9500 |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 19 9700 |
          04051030 | – – –Rekombinované máslo: | |
          – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 0405 10 30 9100 |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 30 9300 |
          – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 30 9700 |
          04051050 | – – –Syrovátkové máslo: | |
          – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 50 9300 |
          – – – –ostatní: | |
          – – – – –o obsahu tuku: | |
          – – – – – –nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 0405 10 50 9500 |
          – – – – – –nejméně 82 % hmotnostních | 0405 10 50 9700 |
          04051090 | – –ostatní | 0405 10 90 9000 |
          ex040520 | –Mléčné pomazánky: | |
          04052090 | – –Oo obsahu tuku vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních: | |
          – – –o obsahu tuku: | |
          – – – –vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 78 % hmotnostních | 0405 20 90 9500 |
          – – – –nejméně 78 % hmotnostních | 0405 20 90 9700 |
          040590 | –ostatní: | |
          04059010 | – –o obsahu tuku nejméně 99,3 % hmotnostních a o obsahu vody nejvýše 0,5 % hmotnostních | 0405 90 10 9000 |
          04059090 | – –ostatní | 0405 90 90 9000 |
          Popis zboží | Popis zboží | Dodatečné požadavky na použití kódu produktu | Kód produktu |
          Nejvyšší obsah vody v hmotnosti produktu (%) | Nejnižší obsah tuku v sušině (%) |
          ex0406 | Sýry a tvaroh [42] [45]: | | | |
          ex040610 | –Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu: | | | |
          ex04061020 | – –o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních: | | | |
          – – –Syrovátkové sýry, kromě soleného ricotta | | | 0406 10 20 9100 |
          – – –ostatní: | | | |
          – – – –o obsahu vody v tukuprosté látce vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          – – – – –Ricotta, solený: | | | |
          – – – – – –vyrobený výhradně z ovčího mléka | 55 | 45 | 0406 10 20 9230 |
          – – – – – –ostatní | 55 | 39 | 0406 10 20 9290 |
          – – – – –Cottage cheese | 60 | | 0406 10 20 9300 |
          – – – – –ostatní: | | | |
          – – – – – –o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – –nižším než 5 % hmotnostních | 60 | | 0406 10 20 9610 |
          – – – – – – –nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 60 | 5 | 0406 10 20 9620 |
          – – – – – – –nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních | 57 | 19 | 0406 10 20 9630 |
          – – – – – – –ostatní, o obsahu vody v tukuprostélátce: | | | |
          – – – – – – – –vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních | 40 | 39 | 0406 10 20 9640 |
          – – – – – – – –vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních | 50 | 39 | 0406 10 20 9650 |
          – – – – – – – –vyšším než 62 % hmotnostních | | | 0406 10 20 9660 |
          – – – –o obsahu vody v tukuprosté látce vyšším než 72 % hmotnostních: | | | |
          – – – – –Smetanový sýr o obsahu vody v tukuprosté látce vyšším než 77 % hmotnostních, avšak nejvýše 83 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – –nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 69 % hmotnostních | 60 | 60 | 0406 10 20 9830 |
          – – – – – –nejméně 69 % hmotnostních | 59 | 69 | 0406 10 20 9850 |
          – – – – –ostatní | | | 0406 10 20 9870 |
          – – – –ostatní | | | 0406 10 20 9900 |
          ex040620 | –Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů: | | | |
          ex04062090 | – –ostatní: | | | |
          – – –Sýry vyrobené ze syrovátky | | | 0406 20 90 9100 |
          – – –ostatní: | | | |
          – – – –o obsahu tuku vyšším než 20 % hmotnostních, o obsahu laktosy nižším než 5 % hmotnostních a o obsahu sušiny: | | | |
          – – – – –nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních | 40 | 34 | 0406 20 90 9913 |
          – – – – –nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 85 % hmotnostních | 20 | 30 | 0406 20 90 9915 |
          – – – – –nejméně 85 % hmotnostních, avšak nižším než 95 % hmotnostních | 15 | 30 | 0406 20 90 9917 |
          – – – – –nejméně 95 % hmotnostních | 5 | 30 | 0406 20 90 9919 |
          – – – –ostatní | | | 0406 20 90 9990 |
          ex040630 | –Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové: | | | |
          | – –ostatní: | | | |
          | – – –o obsahu tuku nejvýše 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          ex04063031 | – – – –nejvýše 48 % hmotnostních: | | | |
          – – – – –o obsahu sušiny: | | | |
          – – – – – –nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – –nižším než 20 % hmotnostních | 60 | | 0406 30 31 9710 |
          – – – – – – –nejméně 20 % hmotnostních | 60 | 20 | 0406 30 31 9730 |
          – – – – – –nejméně 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – –nižším než 20 % hmotnostních | 57 | | 0406 30 31 9910 |
          – – – – – – –nejméně 20 % hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních | 57 | 20 | 0406 30 31 9930 |
          – – – – – – –nejméně 40 % hmotnostních | 57 | 40 | 0406 30 31 9950 |
          ex04063039 | – – – –vyšším než 48 % hmotnostních: | | | |
          – – – – –o obsahu sušiny: | | | |
          – – – – – –nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních | 60 | 48 | 0406 30 39 9500 |
          – – – – – –nejméně 43 % hmotnostních, avšak nižším než 46 % hmotnostních | 57 | 48 | 0406 30 39 9700 |
          – – – – – –nejméně 46 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – –nižším než 55 % hmotnostních | 54 | 48 | 0406 30 39 9930 |
          – – – – – – –nejméně 55 % hmotnostních | 54 | 55 | 0406 30 39 9950 |
          ex04063090 | – – –o obsahu tuku vyšším než 36 % hmotnostních | 54 | 79 | 0406 30 90 9000 |
          ex040640 | –Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti: | | | |
          ex04064050 | – –Gorgonzola | 53 | 48 | 0406 40 50 9000 |
          ex04064090 | – –ostatní | 50 | 40 | 0406 40 90 9000 |
          ex040690 | –Ostatní sýry: | | | |
          | – –ostatní: | | | |
          ex04069013 | – – –Ementál | 40 | 45 | 0406 90 13 9000 |
          ex04069015 | – – –Gruyère, sbrinz: | | | |
          – – – –Gruyère | 38 | 45 | 0406 90 15 9100 |
          ex04069017 | – – –Bergkäse, Appenzell: | | | |
          – – – –Bergkäse | 38 | 45 | 0406 90 17 9100 |
          ex04069021 | – – –Čedar | 39 | 48 | 0406 90 21 9900 |
          ex04069023 | – – –Eidam | 47 | 40 | 0406 90 23 9900 |
          ex04069025 | – – –Tilsit | 47 | 45 | 0406 90 25 9900 |
          ex04069027 | – – –Butterkäse | 52 | 45 | 0406 90 27 9900 |
          ex04069029 | – – –Kashkaval: | | | |
          | – – – –vyrobené z ovčího a/nebo kozího mléka | 42 | 50 | 0406 90 29 9100 |
          | – – – –vyrobené výhradně z kravského mléka | 44 | 45 | 0406 90 29 9300 |
          ex04069032 | – – –Feta [38]: | | | |
          | – – – –vyrobené výhradně z ovčího mléka nebo z ovčího a kozího mléka: | | | |
          – – – – –o obsahu vody v tukuprosté látce nejvýše 72 % hmotnostních | 56 | 43 | 0406 90 32 9119 |
          ex04069035 | – – –Kefalo-Tyri: | | | |
          – – – –vyrobené výhradně z ovčího a/nebo kozího mléka | 38 | 40 | 0406 90 35 9190 |
          – – – –ostatní: | 38 | 40 | 0406 90 35 9990 |
          ex04069037 | – – –Finlandia | 40 | 45 | 0406 90 37 9000 |
          | – – –ostatní: | | | |
          | – – – –ostatní: | | | |
          | – – – – –o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních a o obsahu vody v tukuprosté látce: | | | |
          | – – – – – –nejvýše 47 % hmotnostních: | | | |
          ex04069061 | – – – – – – –Grana Padano, parmigiano reggiano | 35 | 32 | 0406 90 61 9000 |
          ex04069063 | – – – – – – –Fiore sardo, pecorino: | | | |
          – – – – – – – –vyrobené výhradně z ovčího mléka | 35 | 36 | 0406 90 63 9100 |
          – – – – – – – –ostatní | 35 | 36 | 0406 90 63 9900 |
          ex04069069 | – – – – – – –ostatní: | | | |
          – – – – – – – –Sýry vyrobené ze syrovátky | | | 0406 90 69 9100 |
          – – – – – – – –ostatní | 38 | 30 | 0406 90 69 9910 |
          | – – – – – –vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          ex04069073 | – – – – – – –Provolone | 45 | 44 | 0406 90 73 9900 |
          ex04069075 | – – – – – – –Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | 45 | 39 | 0406 90 75 9900 |
          ex04069076 | – – – – – – –Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø: | | | |
          – – – – – – – –o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních | | | |
          – – – – – – – – –o obsahu sušiny nejméně 50 % hmotnostních, avšak nižším než 56 % hmotnostních | 50 | 45 | 0406 90 76 9300 |
          – – – – – – – – –o obsahu sušiny nejméně 56 % hmotnostních | 44 | 45 | 0406 90 76 9400 |
          – – – – – – – –o obsahu tuku v sušině nejméně 55 % hmotnostních | 46 | 55 | 0406 90 76 9500 |
          ex04069078 | – – – – – – –Gouda: | | | |
          – – – – – – – –o obsahu tuku v sušině nižším než 48 % hmotnostních | 50 | 20 | 0406 90 78 9100 |
          – – – – – – – –o obsahu tuku v sušině nejméně 48 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních: | 45 | 48 | 0406 90 78 9300 |
          – – – – – – – –ostatní: | 45 | 55 | 0406 90 78 9500 |
          ex04069079 | – – – – – – –Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio | 56 | 40 | 0406 90 79 9900 |
          ex04069081 | – – – – – – –Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | 44 | 45 | 0406 90 81 9900 |
          ex04069085 | – – – – – – –Kefalograviera, kasseri: | | | |
          – – – – – – – –o obsahu vody nejvýše 40 % hmotnostních | 40 | 39 | 0406 90 85 9930 |
          – – – – – – – –o obsahu vody vyšším než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 45 | 39 | 0406 90 85 9970 |
          – – – – – – – –ostatní | | | 0406 90 85 9999 |
          | – – – – – – –ostatní sýry o obsahu vody v tukuprosté látce: | | | |
          ex04069086 | – – – – – – – –vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních: | | | |
          – – – – – – – – –Sýry vyrobené ze syrovátky | | | 0406 90 86 9100 |
          – – – – – – – – –ostatní, o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – – – – –nižším než 5 % hmotnostních | 52 | | 0406 90 86 9200 |
          – – – – – – – – – –nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 51 | 5 | 0406 90 86 9300 |
          – – – – – – – – – –nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních | 47 | 19 | 0406 90 86 9400 |
          – – – – – – – – – –nejméně 39 % hmotnostních | 40 | 39 | 0406 90 86 9900 |
          ex04069087 | – – – – – – – –vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních: | | | |
          – – – – – – – – –Sýry vyrobené ze syrovátky, kromě manouri | | | 0406 90 87 9100 |
          – – – – – – – – –ostatní, o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – – – – –nižším než 5 % hmotnostních | 60 | | 0406 90 87 9200 |
          – – – – – – – – – –nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 55 | 5 | 0406 90 87 9300 |
          – – – – – – – – – –nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních | 53 | 19 | 0406 90 87 9400 |
          – – – – – – – – – –nejméně 40 % hmotnostních: | | | |
          – – – – – – – – – – –Idiazabal, manchego a roncal, vyrobené výhradně z ovčího mléka | 45 | 45 | 0406 90 87 9951 |
          – – – – – – – – – – –Maasdam | 45 | 45 | 0406 90 87 9971 |
          – – – – – – – – – – –Manouri | 43 | 53 | 0406 90 87 9972 |
          – – – – – – – – – – –Hushallsost | 46 | 45 | 0406 90 87 9973 |
          – – – – – – – – – – –Murukoloinen | 41 | 50 | 0406 90 87 9974 |
          – – – – – – – – – – –Gräddost | 39 | 60 | 0406 90 87 9975 |
          – – – – – – – – – – –ostatní | 47 | 40 | 0406 90 87 9979 |
          ex04069088 | – – – – – – – –vyšším než 62 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          – – – – – – – – –Sýry vyrobené ze syrovátky | | | 0406 90 88 9100 |
          – – – – – – – – –ostatní: | | | |
          – – – – – – – – – –o obsahu tuku v sušině: | | | |
          – – – – – – – – – – –nejméně 10 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 60 | 10 | 0406 90 88 9300 |
          – – – – – – – – – – –nejméně 40 % hmotnostních: |
          – – – – – – – – – – – –Akawi | 55 | 40 | 0406 90 88 9500 |
          10. Bílý cukr a surový cukr v nezměněném stavu
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu: | |
          | –Surový cukr bez přídavku aromatických látek nebo barviv: | |
          ex170111 | – –Třtinový cukr: | |
          ex17011190 | – – –ostatní: | |
          – – – –Cukr kandys | 1701 11 90 9100 |
          – – – –Ostatní surový cukr: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg výrobku | 1701 11 90 9910 |
          ex170112 | – –Řepný cukr: | |
          ex17011290 | – – –ostatní: | |
          – – – –Cukr kandys | 1701 12 90 9100 |
          – – – –Ostatní surový cukr: | |
          – – – – –v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg výrobku | 1701 12 90 9910 |
          | –ostatní: | |
          17019100 | – –s přídavkem aromatických látek nebo barviv | 1701 91 00 9000 |
          ex170199 | – –ostatní: | |
          17019910 | – – –Bílý cukr: | |
          – – – –Cukr kandys | 1701 99 10 9100 |
          – – – –ostatní: | |
          – – – – –v celkovém množství nejvýše 10 tun | 1701 99 10 9910 |
          – – – – –ostatní | 1701 99 10 9950 |
          ex17019990 | – – –ostatní: | |
          – – – –s přídavkem jiných látek než aromatických látek nebo barviv | 1701 99 90 9100 |
          11. Sirupy a některé jiné výrobky z cukru
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přídavku aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | |
          ex170240 | –Glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          ex17024010 | – –Isoglukosa: | |
          – – –obsahující nejméně 41 % hmotnostních fruktosy v sušině | 1702 40 10 9100 |
          170260 | –ostatní fruktosa a fruktosový sirup, obsahující více než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          17026010 | – –Isoglukosa | 1702 60 10 9000 |
          17026095 | – –ostatní | 1702 60 95 9000 |
          ex170290 | –ostatní, včetně invertního cukru a ostatních cukrů a tekutých cukrů obsahujících 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          17029030 | – –Isoglukosa | 1702 90 30 9000 |
          | – –Karamel: | |
          17029071 | – – –obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy v sušině | 1702 90 71 9000 |
          ex17029095 | – –ostatní: | |
          – – –Umělý med, též smíšený s přírodním medem | 1702 90 95 9100 |
          – – –ostatní, kromě sorbosy | 1702 90 95 9900 |
          2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |
          ex210690 | –ostatní: | |
          | – –Sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv: | |
          21069030 | – – –z isoglukosy | 2106 90 30 9000 |
          | – – –ostatní: | |
          21069059 | – – – –ostatní | 2106 90 59 9000" |
          [1] Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 55.
          [2] Analytická metoda používaná pro určení obsahu tuku je metoda uvedená v příloze I (metoda A) směrnice Komise 84/4/EHS (Úř. věst. L 15, 18.1.1984, s. 28).
          [3] Postup, který je třeba dodržet při určování obsahu tuku, je tento:
          - vzorek musí být rozdrcen tak, aby nejméně 90 % propadlo sítem s aperturou 500 μm a 100 % sítem s aperturou 1000 μm,
          - následně se použije analytická metoda uvedená v příloze I (metoda A) směrnice 84/4/EHS.
          [4] Obsah sušiny ve škrobu se určuje metodou uvedenou v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 687/2008 (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 20). Čistota škrobu se určuje pomocí modifikované polarimetrické metody Ewers uvedené v příloze I třetí směrnice Komise 72/199/EHS (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).
          [5] Vývozní náhrada, která má být pro škrob vyplacena, se upravuje pomocí tohoto vzorce:1.Bramborový škrob: ((skutečné procento sušiny)/80) × vývozní náhrada.2.Ostatní typy škrobů: ((skutečné procento sušiny)/87) × vývozní náhrada.Při vyplňování celních formalit žadatel uvede v prohlášení určeném k tomuto účelu obsah sušiny v produktu.
          [6] Vývozní náhrada se poskytuje pro produkty o obsahu sušiny nejméně 78 %. Vývozní náhrada, která se poskytuje pro produkty o obsahu sušiny menším než 78 %, se upravuje pomocí tohoto vzorce:((skutečné procento sušiny)/78) × vývozní náhradaObsah sušiny se určuje metodou 2 uvedenou v příloze II směrnice Komise 79/796/EHS (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 24) nebo jakoukoli jinou vhodnou analytickou metodou, která nabízí nejméně stejné záruky.
          [7] Spadá do oblasti působnosti nařízení Komise (ES) č. 1517/95 (Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51).
          [8] Pro účely náhrady přichází v úvahu pouze škrob pocházející z výrobků z obilovin. Výrobky z obilovin jsou výrobky podpoložek 07099060 a 07129019, kapitoly 10, a položek čísel 1101, 1102, 1103 a 1104 (v nezměněném stavu a v nezměněném složení), kromě podpoložky 110430 a obsahu obilovin v produktech podpoložek 19041010 a 19041090 kombinované nomenklatury. Obsah obilovin v produktech podpoložek 19041010 a 19041090 kombinované nomenklatury se považuje za rovnající se hmotnosti těchto hotových výrobků. Žádná náhrada se neposkytuje pro obiloviny, u nichž analýzou není možné jasně stanovit původ škrobu.
          [9] Náhrada se poskytuje pouze pro produkty obsahující nejméně 5 % hmotnostních škrobu.
          [10] Podmínkou zařazení do této podpoložky je předložení osvědčení, které je uvedeno v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).
          [11] Podmínkou poskytnutí náhrady je dodržení podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21) a, případně, v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).
          [12] Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7.
          [13] Úř. věst. L 281, 24.10.2008, s. 3.
          [14] Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12.
          [15] Obsah libového hovězího masa bez tuku se určuje v souladu s postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39). Výraz "průměrný obsah" se vztahuje k množství vzorku definovanému v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek se odebírá z části dotyčné partie, která představuje největší riziko.
          [16] Určení obsahu kolagenu:Za obsah kolagenu se považuje obsah hydroxyprolinu násobený faktorem 8. Obsah hydroxyprolinu musí být určen podle metody ISO 3496-1978.
          [17] Produkty a kusy z nich mohou být do této podpoložky zařazeny pouze, pokud rozměry a charakteristiky souvislé svalové tkáně umožňují je identifikovat jako pocházející z uvedených základních částí. Výraz "kusy z nich" se vztahuje na produkty o jednotkové čisté hmotnosti nejméně 100 gramů nebo na produkty rozřezané na stejné plátky, které mohou být jasně identifikovány jako pocházející z uvedených základních částí a které jsou společně zabaleny, o celkové čisté hmotnosti nejméně 100 gramů.
          [18] Náhrada se poskytuje pouze pro výrobky, jejichž označení je potvrzeno příslušnými orgány členského státu, kde byly vyrobeny.
          [19] Náhrada pro uzenky v nádobách, které rovněž obsahují konzervační tekutinu, se poskytuje pro čistou hmotnost, a to po odečtení hmotnosti této tekutiny.
          [20] Hmotnost parafinového povlaku podle obchodních zvyklostí se považuje za součást čisté hmotnosti uzenek.
          [21] Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2333/97 (Úř. věst. L 323, 26.11.1997, s. 25).
          [22] Pokud jsou kvůli svému složení složené potravinové přípravky (včetně hotových jídel) obsahující uzenky zařazeny do položky čísla 1601, poskytuje se náhrada pouze pro čistou hmotnost uzenek, masa a drobů, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu, obsažených v těchto přípravcích.
          [23] Náhrada pro produkty obsahující kosti se poskytuje pro čistou hmotnost produktu, a to po odečtení hmotnosti kostí.
          [24] Podmínkou poskytnutí náhrady je dodržení podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 903/2008 (Úř. věst. L 249, 18.9.2008, s. 3). Při vyřizování vývozních celních formalit vývozce písemně prohlásí, že dotčené produkty splňují tyto podmínky.
          [25] Obsah masa a tuku se určuje v souladu s analytickým postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 2004/2002 (Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 22).
          [26] Obsah masa nebo drobů všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu, se určuje v souladu s analytickým postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (EHS) č. 226/89 (Úř. věst. L 29, 31.1.1989, s. 11).
          [27] Zmrazování produktů podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1) není povoleno.
          [28] Jatečně upravená těla nebo jatečně upravené půlky mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou "lícní části".
          [29] Plece mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou "lícní části".
          [30] Přední části mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou "lícní části".
          [31] Pro část ramínka, část krku nazývanou "lícní části" nebo část krku obsahující zároveň lícní části a část ramínka, nabízenou samostatně, se tato náhrada neposkytuje.
          [32] Pro vykostěnou krkovičku nabízenou samostatně se tato náhrada neposkytuje.
          [33] V případě, že není zařazení zboží jako kýt nebo kusů z nich podpoložky 1602 41 10 9110 podle ustanovení doplňkové poznámky 2 ke kapitole 16 kombinované nomenklatury oprávněné, může být náhrada pro kód produktu 1602 42 10 9110 nebo popřípadě pro kód produktu 1602 49 19 9130 poskytnuta, aniž je dotčeno použití článku 48 nařízení Komise (ES) č. 612/2009.
          [34] V případě, že není zařazení produktů jako plecí nebo kusů z nich podpoložky 1602 42 10 9110 podle ustanovení doplňkové poznámky 2 ke kapitole 16 kombinované nomenklatury oprávněné, může být náhrada pro kód produktu 1602 49 19 9130 poskytnuta, aniž je dotčeno použití článku 48 nařízení (ES) č. 612/2009.
          [35] Vztahuje se pouze na drůbeží vejce, která splňují podmínky stanovené příslušnými orgány Evropských společenství a na kterých je vytištěno rozlišovací číslo výrobního podniku a/nebo jiné údaje uvedené v čl. 3 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 617/2008 (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5).
          [36] Pokud produkt této podpoložky obsahuje přidanou syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, nesmí se přidaná syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 brát v úvahu při výpočtu náhrady.Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.Pokud se produkt této podpoložky skládá z permeatu, neposkytuje se žádná náhrada.Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda se produkt skládá z permeatu nebo zda do něho byly nebo nebyly přidány nemléčné látky a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, a pokud byly:musí uvést nejvyšší obsah v % hmotnostních nemléčných látek a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kilogramů hotového produktu,a zejménaobsah laktosy v přidané syrovátce.
          [37] Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2287/2000 (Úř. věst. L 260, 14.10.2000, s. 22).
          [38] Pokud produkt obsahuje kasein a/nebo kaseinaty přidané před výrobou nebo během ní, neposkytuje se žádná náhrada. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byl přidán kasein a/nebo kaseinaty.
          [39] Náhrada na 100 kilogramů produktu této podpoložky se vypočítá takto:a)uvedená částka na 100 kg vynásobená procentem mléčné hmoty obsažené ve 100 kg výrobku. Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.V případě, že byly do produktu přidány syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, uvedená částka na kilogram se vynásobí hmotností mléčných látek, jiných než syrovátky a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, přidaných na 100 kg produktu;b)údaj vypočtený v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, p. 1).Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda se produkt skládá z permeatu nebo zda do něho byly nebo nebyly přidány nemléčné látky a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, a v případě, že byly, musí uvést:nejvyšší obsah v % hmotnostních sacharosy a/nebo jiných nemléčných látek a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kilogramů hotového produktu,a zejména,obsah laktosy v přidané syrovátce.Pokud se mléčné látky produktu skládají z permeatu, neposkytuje se žádná náhrada.
          [40] Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 707/98 (Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 11).
          [41] Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 823/96 (Úř. věst. L 111, 4.5.1996, s. 9).
          [42] a)Náhrada použitelná pro sýry v bezprostředním obalu, které též obsahují konzervační tekutinu, zejména slaný nálev, se poskytuje pro čistou hmotnost po odečtení hmotnosti této tekutiny.b)Plastická fólie, parafin, popel a vosk použité jako balení se nepovažují za část čisté hmotnosti produktu pro účely náhrady.c)Pokud je sýr zabalen v plastické fólii, jejíž hmotnost se započítá do uvedené hmotnosti, sníží se výše náhrady o 0,5 %.Při plnění celních formalit žadatel uvede, zda je sýr zabalen v plastické fólii, a upřesní, zda je do čisté hmotnosti zahrnuta též hmotnost plastické fólie.d)Pokud je sýr zabalen v parafinovém obalu nebo v popelu, jejichž čistá hmotnost se započítá do uvedené hmotnosti, sníží se výše náhrady o 2 %.Při vyplnění celních formalit žadatel uvede, zda je sýr zabalen do parafinového obalu nebo obalen v popelu, a upřesní, zda je do čisté hmotnosti zahrnuta též hmotnost popelu nebo parafinu.e)Pokud je sýr zabalen ve vosku, musí žadatel při plnění celních formalit uvést čistou hmotnost sýra bez hmotnosti vosku.
          [43] Pokud u produktů tohoto kódu představuje obsah mléčných bílkovin (obsah dusíku × 6,38) v tukuprosté mléčné sušině méně než 34 %, neposkytuje se žádná náhrada. Pokud je u práškových produktů tohoto kódu obsah vody v porovnání s hmotností produktu vyšší než 5 %, neposkytuje se žádná náhrada.Při vyplňování celních formalit musí zúčastněná strana v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést nejnižší obsah mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině a u práškových produktů nejvyšší obsah vody.
          [44] Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2287/2000 (Úř. věst. č. L 260, 14.10.2000, s. 22).
          [45] a)Pokud produkt obsahuje nemléčné látky jiné než koření nebo byliny, jako zejména šunku, ořechy, krevety, lososa, olivy nebo rozinky, sníží se výše náhrady o 10 %.Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byly, nebo nebyly přidány nemléčné látky.b)Pokud produkt obsahuje byliny nebo koření, jako zejména hořčici, bazalku, česnek nebo dobromysl, sníží se výše náhrady o 1 %.Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byly, nebo nebyly přidány byliny nebo koření.c)Pokud produkt obsahuje kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosu a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504, část představující přidaný kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky (kromě syrovátkového másla kódu KN 04051050) a/nebo laktosu a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504 se nebere v úvahu při výpočtu náhrady.Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byl, nebo nebyl přidán kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosa a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504, a v kladném případě pak nejvyšší obsah v % hmotnostních kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky (případně s uvedením obsahu syrovátkového másla) a/nebo laktosy a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kg hotového produktu.d)Uvedené produkty mohou obsahovat množství nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů, jako sůl, syřidlo nebo plíseň.
          [46] Náhrada pro zmrazené zahuštěné mléko je stejná jako u produktů položek 040291 a 040299.
          [47] Náhrady pro zmrazené produkty kódů KN 04039011 až 04039039 jsou stejné jako u produktů kódů KN 04039051 až 04039069.
          [48] Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byly nebo nebyly přidány nemléčné látky, a pokud byly, musí uvést i nejvyšší obsah v % hmotnostních nemléčných látek přidaných na 100 kilogramů hotového produktu.
          [49] Výše náhrady na 100 kilogramů produktu této podpoložky se vypočítá takto:a)uvedená částka na 100 kg vynásobená procentem mléčné hmoty obsažené ve 100 kg výrobku. Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky představují celkově více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.b)údaj vypočtený v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést nejvyšší obsah sacharosy v % hmotnostních a zda byly nebo nebyly přidány nemléčné látky, a pokud byly, musí uvést i nejvyšší obsah nemléčných látek v % hmotnostních přidaných na 100 kilogramů hotového produktu.
          [50] Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství doplňkových látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byly nebo nebyly tyto látky přidány, a pokud byly, musí uvést jejich nejvyšší obsah.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA II
          KÓDY MÍST URČENÍ PRO VÝVOZNÍ NÁHRADY
          A00 | Všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství) |
          A01 | Ostatní místa určení |
          A02 | Všechna místa určení kromě Spojených států amerických |
          A03 | Všechna místa určení kromě Švýcarska |
          A04 | Všechny třetí země |
          A05 | Ostatní třetí země |
          A10 | Země ESVO (Evropské sdružení volného obchodu)Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko |
          A11 | Země AKT (Africké, karibské a tichomořské země, strany Loméské úmluvy)Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Komory (kromě Mayotte), Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Dominika, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Uganda, Papua Nová Guinea, Dominikánská republika, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svatá Lucie, Šalamounovy ostrovy, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Surinam, Svazijsko, Tanzánie, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe |
          A12 | Země nebo území StředomoříCeuta a Melilla, Gibraltar, Turecko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Libanon, Sýrie, Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko |
          A13 | Země OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)Alžírsko, Libye, Nigérie, Gabon, Venezuela, Irák, Írán, Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonésie |
          A14 | Země ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie)Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny |
          A15 | Země Latinské AmerikyMexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Dominikánská republika, Kolumbie, Venezuela, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina |
          A16 | Země SAARC (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci)Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán |
          A17 | Země EHP (Evropský hospodářský prostor) jiné než Evropská unieIsland, Norsko, Lichtenštejnsko |
          A18 | Země nebo území SVE (Středoevropské a východoevropské země nebo území)Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie |
          A19 | Země NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu)Spojené státy americké, Kanada, Mexiko |
          A20 | Země Mercosur (Společný jihoamerický trh)Brazílie, Paraguay, Uruguay, Argentina |
          A21 | Země NPI (Nově industrializované země Asie)Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong |
          A22 | Země EDA (Asijská dynamická hospodářství)Thajsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong |
          A23 | Země APEC (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce)Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Chile, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrálie, Papua Nová Guinea, Nový Zéland |
          A24 | Země SNS (Společenství nezávislých států)Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán |
          A25 | Země OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) mimo EUIsland, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území |
          A26 | Evropské země nebo území mimo Evropskou uniiIsland, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Andorra, Gibraltar, Vatikánský městský stát, Turecko, Albánie, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie |
          A27 | Afrika (A28) (A29)Země nebo území severní Afriky, ostatní africké země |
          A28 | Země nebo území severní AfrikyCeuta a Melilla, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt |
          A29 | Ostatní africké zeměSúdán, Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzánie, Seychely a závislá území, Britská indicko-oceánská území, Mosambik, Madagaskar, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho |
          A30 | Amerika (A31) (A32) (A33)Severní Amerika, Střední Amerika a Antily, Jižní Amerika |
          A31 | Severní AmerikaSpojené státy americké, Kanada, Grónsko, Saint Pierre a Miquelon |
          A32 | Střední Amerika a AntilyMexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Svatý Kryštof a Nevis, Haiti, Bahamy, Turks a Caicos, Dominikánská republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemské Antily |
          A33 | Jižní AmerikaKolumbie, Venezuela, Guayana, Surinam, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandy |
          A34 | Asie (A35) (A36)Blízký a Střední východ, ostatní asijské země |
          A35 | Blízký a Střední východGruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen |
          A36 | Ostatní asijské zeměKazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Afghánistán, Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán, Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Mongolsko, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Macao |
          A37 | Oceánie a polární oblasti (A38) (A39)Austrálie a Nový Zéland, ostatní země Oceánie a Polárních oblastí. |
          A38 | Austrálie a Nový ZélandAustrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území |
          A39 | Ostatní země Oceánie a Polárních oblastíPapua-Nová Guinea, Nauru, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Nová Kaledonie a závislá území, Americká tichomořská území, Wallis a Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severní Mariany, Francouzská Polynésie, Federativní státy Mikronésie (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshallovy ostrovy, Palau, Polární oblasti |
          A40 | Zámořské země a území (ZZÚ)Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie a závislá území, Wallis a Futuna, Francouzská jižní a antarktická území, Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nizozemské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Falklandy, Jižní Sandwichovy ostrovy a závislá území, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá Helena a závislá území, Britská antarktická území, Britské indickooceánské území |
          A96 | Obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland |
          A97 | Zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze SpolečenstvíMísta určení uvedená v článcích 33 41 a 42 nařízení (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1)" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.