Nařízení Komise (EU) č. 1262/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 462/2010, (EU) č. 463/2010 a (EU) č. 464/2010, pokud jde o konečný den nabídkových řízení na snížení cla při dovozu kukuřice do Španělska a Portugalska a čiroku do Španělska pro kvótový rok 2010, jakož i den vypršení platnosti uvedených nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1262/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1262/2010
          ze dne 22. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 462/2010, (EU) č. 463/2010 a (EU) č. 464/2010, pokud jde o konečný den nabídkových řízení na snížení cla při dovozu kukuřice do Španělska a Portugalska a čiroku do Španělska pro kvótový rok 2010, jakož i den vypršení platnosti uvedených nařízení
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízeními Komise (EU) č. 462/2010 [2], (EU) č. 463/2010 [3] a (EU) č. 464/2010 [4] byla zahájena nabídková řízení na snížení cla uvedeného v článku 136 nařízení (EU) č. 1234/2007 při dovozu kukuřice do Španělska, při dovozu kukuřice do Portugalska a při dovozu čiroku do Španělska.
          (2) Množství kukuřice dovezené do Španělska, které lze započítat do kvóty se sníženým dovozním clem, snížené o množství obilných náhražek uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska [5], představuje mezi datem zahájení nabídkového řízení a dnem 28. října 2010 jen 37 % kvóty. Množství kukuřice dovezené do Portugalska, které lze započítat do kvóty se sníženým dovozním clem, představuje 72 % kvóty. Množství čiroku dovezeného do Portugalska, které lze započítat do kvóty se sníženým dovozním clem, představuje pouze 15 % kvóty. Vzhledem k podmínkám na trhu ve Španělsku a v Portugalsku nebude zahájení nabídkových řízení konaných do dne 16. prosince 2010 pravděpodobně stačit na dovoz dostatečných množství, kterými by se kvóty vyčerpaly.
          (3) Je tudíž třeba nabídková řízení na snížení cla při dovozu kukuřice a čiroku do Španělska a kukuřice do Portugalska prodloužit až do úplného vyčerpání kvót na rok 2010 a maximálně až do konce května 2011 podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1296/2008. Den vypršení platnosti nařízení (EU) č. 462/2010, (EU) č. 463/2010 a (EU) č. 464/2010 je třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (4) Nařízení (EU) č. 462/2010, (EU) č. 463/2010 a (EU) č. 464/2010 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (5) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změna nařízení (EU) č. 462/2010
          Nařízení (EU) č. 462/2010 se mění takto:
          a) Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Nabídkové řízení probíhá až do vyčerpání kvóty a maximálně do 31. května 2011. V průběhu nabídkového řízení se přistupuje k dílčím nabídkovým řízením, pro něž jsou lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení."
          b) V článku 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jeho platnost vyprší 31. května 2011."
          Článek 2
          Změna nařízení (EU) č. 463/2010
          Nařízení (EU) č. 463/2010 se mění takto:
          a) Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Nabídkové řízení probíhá až do vyčerpání kvóty a maximálně do 31. května 2011. V průběhu nabídkového řízení se přistupuje k dílčím nabídkovým řízením, pro něž jsou lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení."
          b) V článku 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jeho platnost vyprší 31. května 2011."
          Článek 3
          Změna nařízení (EU) č. 464/2010
          Nařízení (EU) č. 464/2010 se mění takto:
          a) Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Nabídkové řízení probíhá až do vyčerpání kvóty a maximálně do 31. května 2011. V průběhu nabídkového řízení se přistupuje k dílčím nabídkovým řízením, pro něž jsou lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení."
          b) V článku 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jeho platnost vyprší 31. května 2011."
          Článek 4
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 58.
          [3] Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 60.
          [4] Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 62.
          [5] Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.