Nařízení Rady (EU) č. 1263/2010 ze dne 20. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společnstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1263/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1263/2010
          ze dne 20. prosince 2010
          o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společnstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nový protokol (dále jen "protokol"), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společnstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu [1] (dále jen "dohoda") byl parafován dne 3. června 2010. Protokol přiznává plavidlům EU právo rybolovu ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo do pravomoci Seychelské republiky ve věcech rybolovu.
          (2) Rada dne 20. prosince 2010 přijala rozhodnutí 2010/814/EU [2] o podpisu a prozatímním provádění protokolu.
          (3) Způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy by měl být stanoven na dobu platnosti protokolu.
          (4) V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [3] informuje Komise dotčené členské státy, jestliže se zdá, že rybolovná práva přidělená Unii podle protokolu nejsou plně využívána. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, o nichž rozhodne Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je nezbytné tuto lhůtu stanovit.
          (5) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne 18. ledna 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělí mezi členské státy takto:
          a) plavidla, která loví tuňáka košelkovými nevody
          Španělsko | 22 plavidel |
          Francie | 23 plavidel |
          Itálie | 3 plavidla |
          b) plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr
          Španělsko | 2 plavidla |
          Francie | 5 plavidel |
          Portugalsko | 5 plavidel |
          2. Aniž jsou dotčena ustanovení dohody a protokolu, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.
          3. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zváží Komise žádosti o oprávnění k rybolovu od jakéhokoliv jiného členského státu v souladu s článkem 10 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008.
          Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení činí deset pracovních dní.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 18. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 2.
          [2] Úř. věst. L 345, 30.12.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.