Nařízení Rady (EU) č. 1264/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1264/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1264/2010
          ze dne 20. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 7/2010 [1] otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z tohoto důvodu by měly být s účinkem ode dne 1. ledna 2011 otevřeny nové celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem některých dalších produktů nebo výrobků.
          (2) Objem autonomních celních kvót pořadových čísel 09.2977 a 09.2635 nedostačuje k pokrytí potřeb hospodářských odvětví Unie pro současné kvótové období, které končí dnem 31. prosince 2010. Proto by uvedené objemy kvót měly být zvýšeny s účinkem ode dne 1. července 2010.
          (3) V roce 2011 již není v zájmu Unie nadále poskytovat celní kvóty pro některé produkty a výrobky, pro které byly tyto kvóty stanoveny na rok 2010. Tyto kvóty by tedy s účinkem ode dne 1. ledna 2011 měly být uzavřeny a dotyčné produkty a výrobky by měly být vypuštěny ze seznamu uvedeného v příloze nařízení (EU) č. 7/2010.
          (4) Vzhledem k mnoha změnám je třeba v zájmu jasnosti nahradit přílohu nařízení (EU) č. 7/10 v celém rozsahu.
          (5) Nařízení (EU) č. 7/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Jelikož celní kvóty musí začít platit ode dne 1. ledna 2011, mělo by se toto nařízení použít od téhož dne a vstoupit okamžitě v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EU) č. 7/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          S účinkem ode dne 1. července 2010 se v příloze nařízení (EU) č. 7/2010:
          - objem celní kvóty pořadového čísla 09.2977 stanoví na 40000 tun,
          - objem celní kvóty pořadového čísla 09.2635 stanoví na 1300000 km.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Článek 2 se použije ode dne 1. července 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 3, 7.1.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA
          Pořadové číslo | Kód KN | TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
          09.2849 | ex07108069 | 10 | Houby druhu Auricularia polytricha (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel [1] [2] | 1.1.-31.12. | 700 tun | 0 % |
          09.2913 | ex24011035 | 91 | Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 24021000 [1] | 1.1.-31.12. | 6000 tun | 0 % |
          ex24011070 | 10 |
          ex24011095 | 11 |
          ex24011095 | 21 |
          ex24011095 | 91 |
          ex24012035 | 91 |
          ex24012070 | 10 |
          ex24012095 | 11 |
          ex24012095 | 21 |
          ex24012095 | 91 |
          09.2841 | ex27129099 | 10 | Směs 1-alkenů obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku | 1.1.-31.12. | 10000 tun | 0 % |
          09.2703 | ex28253000 | 10 | Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin [1] | 1.1.-31.12. | 13000 tun | 0 % |
          09.2806 | ex28259040 | 30 | Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframu | 1.1.-31.12. | 12000 tun | 0 % |
          09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromchlormethan | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |
          09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Dichlorbenzen | 1.1.-31.12. | 2600 tun | 0 % |
          09.2950 | ex29055998 | 10 | 2-Chlorethanol k výrobě kapalných thioplastů podpoložky 40029990 [1] | 1.1.-31.12. | 15000 tun | 0 % |
          09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních | 1.1.-31.12. | 20000 tun | 0 % |
          09.2767 | ex29109000 | 80 | Allyl(glycidyl)ether | 1.1.-31.12. | 2500 tun | 0 % |
          09.2624 | 29124200 | | Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |
          [3]09.2638 | 29152100 | 10 | Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 500000 tun | 0 % |
          09.2972 | 29152400 | | Acetanhydrid | 1.1.-31.12. | 20000 tun | 0 % |
          09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimethylsebakát | 1.1.-31.12. | 1300 tun | 0 % |
          09.2634 | ex29171990 | 40 | Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních | 1.1.-31.12. | 4600 tun | 0 % |
          09.2808 | ex29182200 | 10 | Kyselina o-acetylsalicylová | 1.1.-31.12. | 120 tun | 0 % |
          09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboxdianhydrid | 1.1.-31.12. | 1000 tun | 0 % |
          09.2632 | ex29212200 | 10 | Hexamethylendiamin | 1.1.-31.12. | 35000 tun | 0 % |
          09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Fenylendiamin | 1.1.-31.12. | 1800 tun | 0 % |
          09.2977 | 29261000 | | Akrylonitril | 1.1.-31.12. | 30000 tun | 0 % |
          09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin | 1.1.-31.12. | 600 tun | 0 % |
          09.2603 | ex29309099 | 79 | Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid | 1.1.-31.12. | 9000 tun | 0 % |
          09.2810 | 29321100 | | Tetrahydrofuran | 1.1.-31.12. | 20000 tun | 0 % |
          09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 1.1.-31.12. | 300 tun | 0 % |
          09.2812 | ex29322985 | 77 | Hexan-6-olid | 1.1.-31.12. | 4000 tun | 0 % |
          09.2615 | ex29349990 | 70 | Kyselina ribonukleová | 1.1.-31.12. | 110 tun | 0 % |
          09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylóza | 1.1.-31.12. | 400 tun | 0 % |
          09.2908 | ex38040000 | 10 | Lignosulfonát sodný | 1.1.-31.12. | 40000 tun | 0 % |
          09.2889 | 38051090 | | Sulfátová terpentýnová silice | 1.1.-31.12. | 20000 tun | 0 % |
          09.2935 | ex38061000 | 10 | Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek | 1.1.-31.12. | 280000 tun | 0 % |
          09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového | 1.1.-31.12. | 2200 tun | 0 % |
          09.2829 | ex38249097 | 19 | Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,číslo kyselosti nepřesahující 110abod tání je 100 °C nebo vyšší | 1.1.-31.12. | 1600 tun | 0 % |
          09.2986 | ex38249097 | 76 | Směs terciálních aminů obsahující: 60 % hmotnostních nebo více dodecyl(dimethyl)aminu20 % hmotnostních nebo více dimethyl(tetradecyl)aminu0,5 % hmotnostních nebo více hexadecyl(dimethyl)aminupoužívaných při výrobě amin-oxidů [1] | 1.1.-31.12. | 14315 tun | 0 % |
          09.2907 | ex38249097 | 86 | Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující: 75 % hmotnostních nebo více sterolů,nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů [1] | 1.1.-31.12. | 2500 tun | 0 % |
          09.2140 | ex38249097 | 98 | Směs terciálních aminů obsahující: 2,0-4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminunejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminunejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu | 1.1.-31.12. | 4500 tun | 0 % |
          09.2992 | ex39023000 | 93 | Kopolymer propylenu a butylenu obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 68 % hmotnostních propylenu a 32 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních butylenu, s viskozitou taveniny nejvýše 3000 mPa při 190 °C podle metody ASTM D 3236, používané jako lepidlo při výrobě výrobků položky 481840 [1] | 1.1.-31.12. | 1000 tun | 0 % |
          [3]09.2947 | ex39046980 | 95 | Polyvinylidenfluorid ve formě prášku, určený k výrobě barev nebo laků na kovy [1] | 1.1.-31.12. | 1300 tun | 0 % |
          [3]09.2639 | 39053000 | | Poly(vinylalkohol) | 1.1.-31.12. | 18000 tun | 0 % |
          [3]09.2640 | ex39059990 | 91 | Polyvinylbutyral | 1.1.-31.12. | 8000 tun | 0 % |
          09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2800 monomerních jednotek (± 100) | 1.1.-31.12. | 1300 tun | 0 % |
          [3]09.2816 | ex39121100 | 20 | Vločky acetátu celulózy | 1.1.-31.12. | 58500 tun | 0 % |
          [3]09.2641 | ex39139000 | 87 | Nesterilní hyaluronát sodný s: hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nepřesahující 900000,hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek (EU)/mg,obsahem etanolu nepřesahujícím 1 % hmotnostní,obsahem isopropylalkoholu nepřesahujícím 0,5 % hmotnostního | 1.1.-31.12. | 200 kg | 0 % |
          09.2813 | ex39209100 | 94 | Koextrudovaný trojvrstvý polyvinylbutyralový film bez barevné pásky se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2’-(ethylendioxy)bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo | 1.1.-31.12. | 2000000 m2 | 0 % |
          09.2818 | ex69029000 | 10 | Žáruvzdorné cihly s délkou hrany přesahující 300 mm aobsahem TiO2 nepřesahujícím 1 % hmotnostní aobsahem Al2O3 nepřesahujícím 0,4 % hmotnostní aobjemovou změnou nižší než 9 % při 1700 oC | 1.1.-31.12. | 75 tun | 0 % |
          09.2815 | ex69091900 | 70 | Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm2 průřezu | 1.1.-31.12. | 380000 jednotek | 0 % |
          09.2628 | ex70195200 | 10 | Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2(± 10 g/m2), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem | 1.1.-31.12. | 350000 m2 | 0 % |
          09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu | 1.1.-31.12. | 50000 tun | 0 % |
          09.2629 | ex76169990 | 85 | Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel [1] | 1.1.-31.12. | 240000 jednotek | 0 % |
          [3]09.2636 | ex84118280 | 20 | Aeroderivativní průmyslové plynové turbíny s výkonem 64 MW k zabudování do průmyslových zařízení pro výrobu energie v době špičky/střední zátěže pracující méně než 5500 hodin ročně a s účinností v jednoduchém cyklu vyšší než 40 % | 1.1.-31.12. | 10 jednotek | 0 % |
          09.2763 | ex85014080 | 30 | Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem vyšším než 750 W, s příkonem větším než 1600 W, avšak nejvýše 2700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše do 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30000 ot./min., avšak nejvýše 50000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, používaný při výrobě vysavačů [1] | 1.1.-31.12. | 2000000 jednotek | 0 % |
          [3]09.2642 | ex85014080 | 40 | Zařízení skládající se z jednofázového komutátorového motoru na střídavý proud s výkonem 480 W nebo větším, avšak nejvýše 1400 W, s příkonem větším než 900 W, avšak nejvýše 1600 W, s vnějším průměrem větším než 119,8 mm, avšak nejvýše 135,2 mm a s normálními otáčkami vyššími než 30000 ot/min, avšak nejvýše 50000 ot/min avzduchového ventilátoruna použití při výrobě vysavačů [1] | 1.1.-31.12. | 120000 jednotek | 0 % |
          [3]09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrický adaptér o výkonu nejvýše 1 kVA pro použití v produkci epilačních přístrojů [1] | 1.1.-31.12. | 4500000 jednotek | 0 % |
          [3]09.2643 | ex85044082 | 30 | Napájecí desky pro použití při výrobě druhů zboží spadajících pod čísla 8521 a 8528 [1] | 1.1.-31.12. | 1038000 jednotek | 0 % |
          09.2620 | ex85269120 | 20 | Soupravy pro systém GPS, jejichž funkcí je určování polohy | 1.1.-31.12. | 3000000 jednotek | 0 % |
          09.2003 | ex85437090 | 63 | Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na zapouzdřených tištěných obvodech, jehož rozměry nepřesahují 30 x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1400000 jednotek | 0 % |
          [3]09.2635 | ex90011090 | 20 | Optická vlákna pro výrobu kabelů ze skleněných vláken čísla 8544 [1] | 1.1.-31.12. | 2600000 km | 0 % |
          09.2631 | ex90019000 | 80 | Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky používané při výrobě zboží kódů KN 9005, 9013 a 9015 [1] | 1.1.-31.12. | 5000000 jednotek | 0 % |
          [1] Na osvobození od cla nebo na jeho snížení se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11. 10. 1993, s. 1)).
          [2] Opatření se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.
          [***] Nová nebo změněná položka."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.