Nařízení Rady (EU) č. 1265/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1265/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1265/2010
          ze dne 20. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V zájmu Evropské unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které momentálně nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 [1].
          (2) Sedm produktů kódů KN a TARIC 2805309010, 2805309020, 2825500010, 2933790040, 3908900020, 3920621988 a 8525801930, jež jsou momentálně uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, by se mělo vyjmout ze seznamu, neboť již není v zájmu Unie udržovat pozastavení autonomních všeobecných cel celního sazebníku u uvedených produktů.
          (3) Je nutno změnit popis osmnácti pozastavení cel v příloze nařízení (ES) č. 1255/96 s ohledem na technický vývoj produktů a hospodářské trendy na trhu. Tato pozastavení by měla být vyjmuta ze seznamu v příloze a vložena jako nová pozastavení s novým popisem. Kódy KN by se nadto měly změnit u 20 produktů a kódy TARIC u 11 produktů.
          (4) Pozastavení, pro něž jsou uvedené technické změny nezbytné, by měla být vyjmuta ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (ES) č. 1255/96 a měla by být znovu vložena do uvedeného seznamu s novými popisy produktů, novými kódy KN nebo novými kódy TARIC.
          (5) V zájmu jasnosti by měly být pozměněné záznamy v seznamech vložených a zrušených pozastavení, jejichž znění je uvedeno v přílohách I a II tohoto nařízení, opatřeny hvězdičkou.
          (6) Zkušenosti ukázaly, že je nutno stanovit termín ukončení platnosti pro pozastavení uvedená v nařízení (ES) č. 1255/96, aby se zajistilo zohlednění technologických a hospodářských změn. Tím by nemělo být vyloučeno předčasné ukončení některých opatření nebo jejich pokračování po uplynutí uvedeného termínu, pokud bude poskytnuto hospodářské odůvodnění, a to v souladu se zásadami stanovenými ve sdělení Komise z roku 1998 o pozastavení všeobecných cel a autonomních celních kvótách [2].
          (7) Nařízení (ES) č. 1255/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Protože se pozastavení stanovená v tomto nařízení musí nabýt účinku k 1. lednu 2011, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:
          1) vkládají se řádky pro produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení;
          2) zrušují se řádky pro produkty, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 128, 25.4.1998, s. 2.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Produkty uvedené v čl. 1 bodu 1
          Kód KN | TARIC | Popis zboží | Všeobecná celní sazba | Doba platnosti |
          ex28053090 | 30 | Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex28255000 | 11 | Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a ne více než 0,03 % hmotnostních chloridu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex28255000 | 19 | | | |
          ex29042000 | 10 | Nitromethan | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29042000 | 20 | Nitroethan | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29042000 | 30 | 1-Nitropropan | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29053995 | 10 | 1,3 Propandiol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29095000 | 20 | Ubichinol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          29124100 | | Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29142900 | 30 | (R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29145000 | 20 | 3′-Hydroxyacetofenon | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29147000 | 60 | 4′-terc-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29159000 | 60 | Ethyl-6,8-dichloroktanoát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29162000 | 60 | 3-Cyklohexylpropanová kyselina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29163900 | 25 | 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29163900 | 30 | 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29171990 | 50 | Tetradekandiová kyselina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29173995 | 20 | Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29173995 | 30 | Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29183000 | 50 | Methyl-(3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29212900 | 40 | Dekamethylendiamin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29213099 | 30 | 1,3-Cyklohexandimethanamin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29214900 | 70 | 2-Chlorbenzylamin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29222900 | 75 | 4-(2-Aminoethyl)fenol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29223900 | 20 | 2-Amino-5-chlorbenzofenon | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29280090 | 25 | Acetaldehydoxim, vodný roztok | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29309099 | 50 | [S-(R [1], R [1])]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propandiol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29310099 | 10 | Diethylmethoxyboran | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29310099 | 15 | Triethylboran | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29321900 | 50 | 2-Methylfuran | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29329900 | 50 | 7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29329900 | 60 | (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29333999 | 49 | 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29333999 | 70 | 2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29333999 | 80 | 5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29334990 | 30 | Chinolin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29334990 | 40 | Isochinolin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29336980 | 60 | Kyanurová kyselina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29337900 | 70 | (S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29342080 | 60 | Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29342080 | 70 | N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 25 | 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 40 | 2-Thiofenethylamin | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 50 | 10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorfosfát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex29389030 | 10 | Amonium-glycyrrhizát | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex32089019 | 60 | Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: styrenemalkoxystyrenemalkylakrylátyrozpuštěnými v ethyl-laktátu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
          ex34021190 | 10 | Lauroylmethylisethionát sodný | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex34029010 | 30 | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex34029010 | 50 | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylenglykolu) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex37013000 | 30 | Hliníková tiskařská deska pro bezvodý ofsetový tisk: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex84425080 | 10 | —splastovým povrchem |
          —bez grafických znaků |
          [1]ex37071000 | 15 | Citlivá emulze složená z: nejvýše 12 % hmotnostních diazooxonaftalensulfonátufenolových pryskyřicv roztoku obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethyl-acetát nebo ethyl-laktát nebo methyl 3-methoxypropionát nebo 2-heptanon | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex37071000 | 35 | Citlivá emulze či přípravek obsahující jeden či více: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
          [1]ex37079090 | 70 | —akrylátových polymerů, |
          —methakrylátových polymerů, |
          —derivátů polymerů styrenu, |
          obsahujících nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpuštěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethyl-acetát |
          ex37079090 | 80 | Antireflexní vrstva tvořená silikonovým nebo organickým polymerem obsahujícím fenolické hydroxyskupiny modifikované chromoforovými skupinami, ve formě roztoku organického rozpouštědla obsahujícího buď 1-ethoxy-2-propanol nebo 2-methoxy-1-methylethyl acetát obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex38089990 | 10 | Oxamyl (ISO) v roztoku cyklohexanonu a vody | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex38123080 | 40 | Směs: 80 % (± 5 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a20 % (± 5 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex38249097 | 24 | Roztok (chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilanu o přibližné koncentraci 65 % v toluenu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex38249097 | 27 | Přípravek složený ze směsi 2,4,7,9- tetramethyl-5-decin-4,7-diolu a 2-propanolu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex38249097 | 28 | Přípravek obsahující: α-4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylen), 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostníchpolyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitát, 5 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 15 % hmotnostních | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39021000 | 50 | Vysoce izotaktický polypropylen (HIPP), též zabarvený, určený pro výrobu plastových komponentů do osvěžovačů vzduchu, s těmito vlastnostmi: hustota 0,880 g/cm3 nebo větší, avšak ne větší než 0,913 g/cm3 (jak stanoví zkušební metoda ASTM D1505);pevnost na mezi kluzu 350 kg/cm2 nebo větší, avšak ne větší než 390 kg/cm2 (jak stanoví zkušební metoda ASTM D638)teplotní deformace 135 °C nebo více při zatížení 0,45 MPa (jak stanoví zkušební metoda ASTM 648)(1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39039090 | 50 | Krystalický kopolymer styrenu a p-methylstyrenu: s bodem tání 240 °C nebo vyšším, avšak ne vyšším než 260 °C,obsahující p-methylstyren v množství 5 % nebo vyšším, avšak ne vyšším než 15 % hmotnostních | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39039090 | 86 | Směs obsahující: 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenylenetheru)nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiva s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů: metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentufluorescenčním, vyznačujícím se vyzařováním světla při pohlcování ultrafialového zářenízářivě bílým, vyznačujícím se L [1]ne menším než 92 a b [1] ne větším než 2 a a [1] v rozmezí -5 až 7 na barevné stupnici CIELab | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex39046980 | 81 | Poly(vinylidenfluorid) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39046980 | 93 | Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39046980 | 94 | Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39046980 | 96 | Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39046980 | 97 | Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39059990 | 92 | Polymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, obsahující 97 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních vinylpyrrolidonu, ve formě roztoku ve vodě | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex39069090 | 40 | Transparentní akrylový polymer vbaleních o hmotnosti nejvýše 1 kg, která nejsou určena pro maloobchod: s viskozitou nejvýše 50000 Pa.s při 120 °C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (Mw) více než 500000, avšak nejvýše 1200000 podle testu GPC (gelově permeační chromatografie)s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1 % | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39072011 | 40 | Poly(ethylenglykol) s poly(oxyethylenovým) řetězcem (nejvýše 30 oxyethylenových jednotek) a s butyl-2-kyano-3-(4-hydroxyfenyl)akrylátem jako koncovou skupinou, určený k použití jako UV ochrana v kapalných barvících koncentrátech (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39079990 | 30 | Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39121100 | 30 | Triacetát celulosy | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39121100 | 40 | Práškový diacetát celulosy | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39191080 | 21 | Reflexní fólie sestávající: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39199000 | 21 | —z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, zcela raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, |
          [1]ex39206100 | 20 | —pokrytá na obou stranách jednou nebo více vrstvami materiálů z plastu, |
          —též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií |
          [1]ex39191080 | 50 | Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70 μm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 μm nebo větší, pro broušení a/nebo sekání silikonových disků (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39199000 | 41 |
          [1]ex39201089 | 25 |
          [1]ex39191080 | 65 | Samolepící reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39199000 | 57 | —s pravidelným vzorem, |
          —též s vrstvou aplikační pásky, |
          —sestávající z filmu akrylového polymeru, dále z vrstvy poly(methylmetakrylátu), obsahující mikroprizmy, |
          —též s další vrstvou polyesteru a |
          —lepící krycí fólií |
          [1]ex39199000 | 35 | Reflexní vrstvené listy v rolích, o šířce více než 20 cm, s pravidelně raženým vzorem, skládající se z filmu poly(vinylchloridu) potaženého na jedné straně: polyurethanovou vrstvou obsahující skleněné mikrokuličky,vrstvou poly(ethylenvinyl-acetátu),lepící vrstvou akrycí fólií | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex39199000 | 37 | Poly(vinylchloridový) film pohlcující UV záření: o tloušťce 78 μm nebo větší,na jedné straně pokrytý lepicí vrstvou a stahovací fólií,s lepivostí 1764 mN/25 mm nebo větší | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
          ex39199000 | 60 | Reflexní film složený z: vrstvy poly(vinylchloridu),vrstvy polyurethanu,vrstvy skleněných mikrokuliček,vrstvy, která může obsahovat bezpečnostní a/nebo úřední značku, která při změně úhlu pohledu mění svůj vzhled,vrstvy metalizovaného hliníku alepidla, zakrytého na jedné straně snímatelnou fólií | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39199000 | 65 | Samolepící film tloušťky 40 μm nebo více, avšak nejvýše 400 μm, tvořená jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylentereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a silikonovou snímatelnou páskou | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39199000 | 70 | Samolepicí leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39202029 | 92 | Mono-axiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nepřesahující 75 μm, sestávající ze dvou nebo tří vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: pevnost v tahu (v podélném směru) 140MPa nebo více, avšak ne více než 270MPa apevnost v tahu (v příčném směru) 20MPa nebo více, avšak ne více než 40MPa,jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex39206219 | 47 | Listy či role poly(ethylentereftalátu): | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex39206219 | 49 | —potažené po obou stranách vrstvou epoxy akrylových pryskyřic, |
          —o celkové tloušťce 37 μm (± 3 μm) |
          [1]41063100 [1]41063200 41064090 41069200 | | Usně z ostatních zvířat, odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené, jiné než usně čísla 4114 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex54024700 | 20 | Dvojsložkové monofilové vlákno o jemnosti nejvýše 30 dtex, skládající se z: polyethylentereftalátového jádra avnější vrstvy z kopolymeru polyethylentereftalátu a polyethylenizoftalátu,pro využití při výrobě filtračních textilií (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex56031290 | 70 | Netkané textilie z polypropylenu: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex56031390 | 70 | —s melt blown vrstvou, laminovanou z každé strany spunbonded vlákny polypropylenu, |
          [1]ex56039290 | 40 | —o tloušťcenejvýše 550 μm, |
          [1]ex56039390 | 10 | —o hmotnosti nejvýše 150 g/m2, |
          —v metráži nebo jednoduše nastříhané do čtverců nebo obdélníků a |
          —neimpregnované |
          ex68051000 | 10 | Brusivo ve formě shodně tvarovaných částic, na podložce | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex68052000 | 10 |
          [1]ex68053000 | 10 |
          [1]ex69091900 | 20 | Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si3N4) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex69091900 | 50 | Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex69149000 | 20 | —2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého |
          —28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a |
          —60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého |
          [1]ex69149000 | 30 | Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru větším než 125 μm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191200 | 01 | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 2600 tex nebo větší, avšak nejvýše 3300 tex se ztrátou při vznícení 4 % nebo větší, avšak nejvýše 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191200 | 21 |
          [1]ex70191200 | 02 | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191200 | 22 |
          [1]ex70191200 | 03 | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 392 tex nebo větší, avšak nejvýše 2884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191200 | 23 |
          [1]ex70191200 | 04 | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 417 tex nebo větší, avšak nejvýše 3180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191200 | 24 |
          [1]ex70191910 | 41 | Nit o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky (± 7,5 %) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 μm nebo 4,5 μm, ve kterých převažují filamenty o průměru 3 μm nebo větším, aavšak nejvýše 5,2 μm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 61 |
          [1]ex70191910 | 42 | Nit o délkové hmotnosti 22 tex (± 1,6 tex) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 μm, ve kterých převažují filamenty o průměru 6,35 μm nebo větším, avšak nejvýše 7,61 μm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 62 |
          [1]ex70191910 | 43 | Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 63 |
          ex70199099 | 30 |
          [1]ex70191910 | 44 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 64 |
          ex70199099 | 20 |
          [1]ex70191910 | 45 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 65 |
          ex70199099 | 10 |
          [1]ex70191910 | 46 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
          [1]ex70191910 | 66 | —9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého, |
          —19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého, |
          —0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého, |
          —bez oxidu vápenatého, |
          potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen |
          ex72029980 | 10 | Fero-dysprosium, obsahující: 78 % hmotnostních nebo vice dysprosia a18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex76061292 | 20 | Proužek slitiny hliníku a hořčíku obsahující: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
          ex76071190 | 20 | —93,3 % hmotnostních nebo více hliníku, |
          —2,2 % nebo více, avšak nejvíce 5 % hmotnostních hořčíku a |
          —nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků, |
          ve svitcích o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,40 mm, a šířce 12,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 89 mm, a pevností v tahu 285 N/mm2 nebo vyšší a s prodloužením do protržení 1 % nebo více |
          [1]ex76072090 | 10 | Hliníková laminovaná fólie o celkové tloušťce nepřesahující 0,123 mm, složená z vrstvy hliníku o tloušťce nepřesahující 0,040 mm, podkladové vrstvy z polyamidu a polypropylenu, antikorozního ochranného pláště proti působení kyseliny fluorovodíkové, k použití při výrobě lithium-polymerových baterií(1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
          ex81089030 | 30 | Drát ze slitiny titania-hliníku-vanadia (TiAl6V4), v souladu s normami AMS 4928 a 4967 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex84137035 | 20 | Jednofázové odstředivé čerpadlo: propouštějící 400 cm3 nebo vice tekutiny za minutu,s hladinou hluku omezenou na 6 dBA,s vnitřním průměrem sacího otvoru a výstupního otvoru nejvýše 15 mm afungující při okolní teplotě až – 10 °C | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex84145920 | 40 | Axiální ventilátor s elektrickým motorem, o výkonu nepřesahujícím 2 W, pro použití k výrobě produktů čísla 8528 (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85013300 | 30 | Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nepřesahujícím 100 kW, s: motorem na stejnosměrný proud s převodovkou,výkonovou elektronikou propojenou kabelem | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85045095 | 40 | Tlumivka s: indukčním odporem o síle 4,7 μΗ (± 20 %),odporem stejnosměrného proudu nepřesahujícím 0,1 ohmůizolačním odporem o síle 100 Mohmů nebo více při 500 V (stejnosměrný proud)pro použití k výrobě výkonových desek u LCD a LED modulů (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85059020 | 91 | Solenoidy s pístem, pracující s nominálním napájecím napětím 24 V při nominálním stejnosměrném proudu 0,08 A, určené pro výrobu produktů patřících do čísla 8517(1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex85078030 | 60 | Lithium-iontové baterie s možností opakovaného nabíjení: o délce 1213 mm,o šířce 245 mm,o výšce 755 mm,o hmotnosti 265 kg,s nominální kapacitou 66,6 Ah,v balení 48 modulů | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85078030 | 70 | Obdélníkové moduly na připojení lithium-iontových baterií s možností opakovaného nabíjení: o délce 350 či 312 mm,o šířce 79,8 či 225 mm,o výšce 168 či 35 mm,o hmotnosti 6,2 či 3,95 kg,o kapacitě 129 nebo 66,6 Ah | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85078030 | 80 | Obdélníkový lithium-iontový akumulátor: zapouzdřený v kovovém obalu,o délce 171 mm (± 3 mm),o šířce 45,5 mm (± 1 mm),o výšce 115 mm (± 1 mm),o jmenovitém napětí 3,75 V ao jmenovité kapacitě 50 Ahpro použití k výrobě dobíjecích (akumulátorových) baterií pro motorová vozidla (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85184080 | 91 | Elektronická sestava obsahující dekoder digitálních audio signálů včetně zpracování audio signálů a duální a/nebo vícekanálový zesilovač | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
          ex85184080 | 92 | Elektronická sestava obsahující zdroj, aktivní vyrovnávač a obvody pro zesilovače výkonu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85219000 | 20 | Digitální videorekordér: bez jednotky pevného disku,též sDVD-RW,s detekcí pohybu nebo schopností detekce pohybu prostřednictvím IP konektivity přes LAN konektortéž se sériovým portem USB,pro použití k výrobě monitorovacích systémů CCTV (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
          [1]ex85229080 | 84 | Mechanika Blu-ray, též zapisovací, pro použití s disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: optickou snímací jednotku s laserovými diodami pracujícími na třech různých vlnových délkách,vřetenový motor,krokový motor | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex85258019 | 31 | Kamery CCTV, případně i skrytem: o váze nepřesahující 960 g,s jedním senzorem typu CCD nebo se senzorem typu CMOS,s nejvýše 440000 efektivních pixelů | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85285940 | 20 | Barevný videomonitor se zobrazením z kapalných krystalů (LCD), který má stejnosměrné vstupní napětí 7 V nebo vyšší, avšak nejvýše 30 V, s úhlopříčkou zobrazovací plochy 33,2 cm nebo menší, vhodný pro zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 94 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex85299065 | 55 | Panel LED pro podsvícení, který je určen k zabudování do zboží čísla 8528 (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85299065 | 65 | Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85299065 | 75 | Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro: vytváření řídících signálů pro adresování pixelů nebořízení adresovacích pixelů | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
          ex85299092 | 25 | LCD moduly, nekombinované s funkčností dotykové obrazovky, sestávající pouze z: jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,chladiče litého pod tlakem,podsvětlovací jednotkyjedné desky s tištěnými obvody skontrolní mikrojednotkou arozhraním LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace),pro použití k výrobě rádií do motorových vozidel (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85359000 | 30 | Polovodičový modulový spínač vobalu: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex85365080 | 83 | —sestávající z čipu IGBT a diodového čipu na jednom či více olověných rámečcích |
          —pro napětí 600 V nebo 1200 V |
          [1]ex85401100 | 91 | Barevná obrazovka (CRT) s mezírkovou maskou, vybavená elektronovou tryskou a jhem vychylovací cívky, s poměrem stran zobrazovací plochy 4:3 (šířka/výška) a úhlopříčkou zobrazovací plochy nepřesahující 42 cm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
          [1]ex85401100 | 92 | Pravoúhlá klenutá barevná obrazovka, vybavená elektronovou tryskou a vychylovací cívkou, s poměrem zobrazovací plochy 4/3 (šířka/výška) a s úhlopříčkou zobrazovací plochy 68 cm (± 2 mm) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
          [1]ex85401100 | 93 | Barevná obrazovka (CRT) vybavená elektronovými tryskami umístěnými jedna vedle druhé (in-line technologie) a s úhlopříčkou zobrazovací plochy 79 cm nebo větší | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
          [1]ex85401100 | 94 | Barevná obrazovka (CRT) vybavená elektronkovou tryskou a vychylovacím jhem, s poměrem rozměrů zobrazovací plochy 4/3 (šířka/výška) a úhlopříčkou zobrazovací plochy 72 cm nebo větší | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85401100 | 95 | Barevné katodové trubice s poměrem zobrazovací plochy 16/9 (šířka/výška) a úhlopříčkou zobrazovací plochy 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex85437090 | 40 | Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním či více integrovanými obvody a diskrétními kondenzátorovými čipy na kovové přírubě v pouzdru | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85444290 | 10 | Datový kabel s přenosovou kapacitou 600 Mbit/s nebo vyšší s těmito vlastnostmi: napětí 1,25 V (± 0,25 V)konektory na jednom či obou koncích, z nichž alespoň jeden je opatřen kolíky s odstupem kontaktů 0,5 mm,vnější stínicí kryt,používaný výhradně pro komunikaci mezi LCD a PDP panelem a elektronickými obvody pro zpracování obrazu | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85451900 | 20 | Uhlíkové elektrody pro použití k výrobě zinkouhlíkových baterií (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85471000 | 10 | Izolační části a součásti z keramiky, obsahující 90 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého, metalizované, ve tvaru dutého válcového těla o vnějším průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm, pro výrobu vakuových zhášedel (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex90019000 | 85 | Světelná vodivá deska vyrobená z polymetylmetakrylátu též přiříznutá,i potištěná,pro použití k výrobě podsvětlovacích jednotek do televizorů splochou obrazovkou (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex90229000 | 10 | Panely pro rentgenové přístroje (rentgenový plochý panel senzorů/rentgenové senzory) skládající se ze skleněné desky s maticí tenkého filmu tranzistorů, pokryté filmem z amorfního křemíku, potažené scintilační vrstvou jodidu cesia a metalizovaný ochrannou vrstvou, s aktivní plochou 409,6 mm2 × 409,6 mm2 a velikostí pixelu 200 μm2 × 200 μm2 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
          ex94054039 | 30 | Elektrické osvětlovací zařízení obsahující: desky s tištěnými obvody aLED diodypro výrobu podsvětlovacích jednotek do televizorů s plochou obrazovkou (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex95030075 | 10 | Zmenšené plastové modely lanovek, též s motorem, k potištění (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
          ex95030095 | 10 |
          [*] Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis produktu.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Produkty uvedené v čl. 1 bodu 2
          Kód KN | TARIC |
          ex28053090 | 10 |
          ex28053090 | 20 |
          ex28255000 | 10 |
          ex29337900 | 40 |
          [1]ex32089019 | 60 |
          [1]ex37071000 | 15 |
          [1]ex37071000 | 35 |
          [1]ex37079090 | 70 |
          [1]ex39039090 | 86 |
          [1]ex39046990 | 81 |
          [1]ex39046990 | 93 |
          [1]ex39046990 | 94 |
          [1]ex39046990 | 96 |
          [1]ex39046990 | 97 |
          [1]ex39059990 | 94 |
          ex39089000 | 20 |
          [1]ex39191080 | 21 |
          [1]ex39191080 | 50 |
          [1]ex39191080 | 65 |
          [1]ex39199000 | 21 |
          [1]ex39199000 | 35 |
          [1]ex39199000 | 37 |
          [1]ex39199000 | 41 |
          [1]ex39199000 | 57 |
          [1]ex39201089 | 25 |
          [1]ex39202029 | 92 |
          [1]ex39206100 | 20 |
          ex39206219 | 88 |
          [1]41063110 | |
          [1]41063290 | |
          [1]41064090 | |
          [1]41069200 | |
          [1]ex56031290 | 70 |
          [1]ex56031390 | 70 |
          [1]ex56039290 | 40 |
          [1]ex56039390 | 10 |
          [1]ex68051000 | 10 |
          [1]ex68052000 | 10 |
          [1]ex68053080 | 10 |
          [1]ex69091900 | 20 |
          [1]ex69091900 | 50 |
          [1]ex69149090 | 20 |
          [1]ex69149090 | 30 |
          [1]ex70191200 | 10 |
          [1]ex70191200 | 15 |
          [1]ex70191200 | 50 |
          [1]ex70191200 | 70 |
          [1]ex70191910 | 10 |
          [1]ex70191910 | 30 |
          [1]ex70191910 | 55 |
          [1]ex70191910 | 60 |
          [1]ex70191910 | 70 |
          [1]ex70191910 | 80 |
          [1]ex70199099 | 10 |
          [1]ex70199099 | 20 |
          [1]ex70199099 | 30 |
          [1]ex76061210 | 10 |
          [1]ex76071190 | 20 |
          [1]ex76072099 | 10 |
          [1]ex85059010 | 91 |
          [1]ex85184089 | 91 |
          [1]ex85219000 | 20 |
          [1]ex85229080 | 84 |
          ex85258019 | 30 |
          [1]ex85285990 | 20 |
          [1]ex85299065 | 75 |
          [1]ex85401111 | 95 |
          [1]ex85401115 | 20 |
          [1]ex85401119 | 91 |
          [1]ex85401119 | 93 |
          [1]ex85401191 | 31 |
          [1]ex85444290 | 10 |
          [1]ex85451990 | 20 |
          [1]ex85471010 | 10 |
          [1]ex90229090 | 10 |
          [*] Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis produktu
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.