Nařízení Komise (EU) č. 1266/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění směrnice 2007/68/ES, pokud jde o požadavky na označování vín Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1266/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1266/2010
          ze dne 22. prosince 2010,
          kterým se mění směrnice 2007/68/ES, pokud jde o požadavky na označování vín
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [1], a zejména na článek 21 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnicí Komise 2007/68/ES [2] se pozměňuje seznam v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES uvádějící složky potravin, které musí být uvedeny na etiketách potravin, neboť mohou u citlivých osob vyvolávat nežádoucí reakce; rovněž stanoví seznam určitých složek nebo látek pocházejících ze složek uvedených v příloze IIIa, u nichž bylo vědecky prokázáno, že za určitých podmínek pravděpodobně nemohou vyvolávat nežádoucí reakce, a které jsou proto vyňaty z požadavku na označování. Dále zrušuje směrnici Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES [3].
          (2) Vzhledem k tomu, že změny v pravidlech označování mají dopad na průmysl, především na malé a střední podniky, které potřebují adaptační období pro plynulý přechod na nové požadavky na označování, stanovila směrnice 2007/68/ES dočasná opatření na usnadnění použití nových pravidel umožňující prodej potravin uvedených na trh nebo označených před 31. květnem 2009, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 2005/26/ES, a to až do vyprodání zásob.
          (3) Přechodné období stanovené těmito dočasnými opatřeními bylo pro vína definovaná v příloze IV nařízení Rady (ES) č. 479/2008 [4] prodlouženo nařízením Komise (ES) č. 415/2009 [5] do 31. prosince 2010.
          (4) Po zrušení nařízení (ES) č. 479/2008 jsou nyní vína definována v příloze XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 [6]. Proto je třeba uvádět odkaz na tuto přílohu.
          (5) V souladu s čl. 6 odst. 11 prvním pododstavcem směrnice 2000/13/ES by měl být seznam v příloze IIIa systematicky přezkoumáván a podle potřeby aktualizován na základě nejnovějších vědeckých poznatků.
          (6) Odvětví vína vypracovalo nové vědecké studie o alergenitě kaseinu a vaječného albuminu, pocházejících z mléka a vajec, které se ve vinařství používají jako čiřící prostředky. Podle žadatele se tyto studie opírají o nové vědecké údaje, které dokazují, že vína čiřená kaseinem a vaječným albuminem v souladu se správnou výrobní praxí pravděpodobně nemohou vyvolávat nežádoucí reakce u jedinců s alergií na mléko nebo vejce.
          (7) Ve dnech 8. června a 19. července 2010 podala Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno žádost o výjimku z označování, pokud jde o kasein a vaječný albumin používané při výrobě vína jako prostředky pro čiření.
          (8) Komise předložila ve dnech 14. a 30. července 2010 úřadu EFSA žádosti o vydání vědeckých stanovisek k výše uvedeným látkám.
          (9) S cílem zabránit zbytečnému zatížení podniků kvůli změnám v pravidlech označování by povinné uplatňování směrnice 2007/68/ES mělo být pro odvětví vína odloženo, dokud nebude k dispozici vědecké zhodnocení úřadu EFSA.
          (10) Datum podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2007/68/ES, stanovujícího přechodné období, by z toho důvodu mělo být stanoveno na 30. června 2012 u vín uvedených na trh nebo označených před tímto datem a do vyprodání zásob, pokud jsou v souladu s dříve platnými ustanoveními, konkrétně s ustanoveními směrnice 2005/26/ES.
          (11) Směrnice 2007/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 3 směrnice 2007/68/ES se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Členské státy umožní do vyprodání zásob prodej vín, jak jsou vymezena v příloze XIb nařízení (ES) č. 1234/2007, uvedených na trh nebo označených před 30. červnem 2012, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 2005/26/ES."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 33.
          [4] Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 125, 21.5.2009, s. 52.
          [6] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.