Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011 , kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/17/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU
          ze dne 9. března 2011,
          kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Politiky Unie ke zlepšení právní úpravy vyzdvihují význam zjednodušování vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Unie jako klíčový prvek pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků a dosažení cílů lisabonské agendy.
          (2) Na řadu měřicích přístrojů se vztahují zvláštní směrnice přijaté na základě směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [3], která byla přepracována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly [4].
          (3) Směrnice Rady 71/317/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 do 10 kg [5], směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí [6], směrnice Rady 71/349/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace nádrží na plavidlech [7], směrnice Rady 74/148/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg [8], směrnice Rady 75/33/EHS ze dne 17. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu [9], směrnice Rady 76/765/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh [10], směrnice Rady 86/217/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel [11], přijaté na základě směrnice 71/316/EHS, jsou z technického hlediska zastaralé, nezohledňují vývoj měřicích technologií nebo se týkají přístrojů, které nepodléhají technickému vývoji a které se používají stále méně. Kromě toho mohou vnitrostátní předpisy existovat souběžně s předpisy Unie.
          (4) Směrnice Rady 76/766/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek [12] sice stanoví úplnou harmonizaci, avšak z převážné části je její obsah zahrnut v nařízeních Unie o měření lihu ve víně a lihovinách, a sice v nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín [13], a v nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin [14]. Mezinárodní normy pro lihoměrné tabulky jsou stejné jako normy ve směrnici 76/766/EHS a mohou být nadále základem pro vnitrostátní právní úpravu.
          (5) Technický pokrok a inovace s ohledem na měřicí přístroje, na něž se vztahují příslušné směrnice, které se zrušují, bude v praxi zajištěn buď dobrovolným uplatňováním vytvořených mezinárodních a evropských norem, uplatňováním vnitrostátních předpisů, kterými se stanoví technické požadavky podle těchto norem, nebo v souladu se zásadami zdokonalování tvorby právních předpisů doplněním dalších ustanovení do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích [15]. Kromě toho je volný pohyb všech výrobků, na něž se vztahují příslušné směrnice, které se zrušují, na vnitřním trhu zajištěn uspokojivým uplatňováním článků 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásady vzájemného uznávání.
          (6) S ohledem na nadcházející přezkum směrnice 2004/22/ES je nicméně vhodné stanovit datum zrušení sedmi z těchto směrnic s dostatečným předstihem, aby Evropský parlament a Rada měly v rámci revize směrnice 2004/22/ES možnost zaujmout odlišný postoj.
          (7) Směrnice 71/349/EHS by měla být zrušena.
          (8) Zatímco směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS by rovněž měly být co nejdříve zrušeny, mělo by k tomu dojít až poté, co bude vyhodnoceno, zda by měřicí přístroje, na něž se uvedené směrnice vztahují, měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice 2004/22/ES. Komise by takové hodnocení měla provést souběžně s vypracováním zprávy o provádění směrnice 2004/22/ES. V rámci tohoto hodnocení by stanovený termín zrušení těchto směrnic mohl být zkrácen, aby se zajistila soudržnost legislativní činnosti Unie v oblasti měřicích přístrojů. Ke zrušení těchto směrnic by v každém případě mělo dojít nejpozději 1. prosince 2015.
          (9) Zrušení směrnic by nemělo vést k novým překážkám volného pohybu zboží ani k nárůstu administrativní zátěže.
          (10) Zrušením směrnic by neměly být dotčeny stávající ES schválení typu a ES certifikáty schválení typu do konce své platnosti.
          (11) Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů [16] jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1, směrnice 71/349/EHS se zrušuje s účinkem od 1. července 2011.
          Článek 2
          S výhradou článku 4 a aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, se směrnice 71/347/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS zrušují s účinkem od 1. prosince 2015.
          Článek 3
          S výhradou článku 4 a aniž je dotčen čl. 6 odst. 3, se směrnice 71/317/EHS a 74/148/EHS zrušují s účinkem od 1. prosince 2015.
          Článek 4
          Komise do 30. dubna 2011 na základě zpráv poskytnutých členskými státy vyhodnotí, zda je třeba měřicí přístroje, na něž se vztahují směrnice uvedené v článcích 2 a 3, zahrnout do oblasti působnosti směrnice 2004/22/ES a zda je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit přechodná opatření a stanovené datum zrušení uvedených směrnic. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu a případně k ní za tímto účelem připojí legislativní návrh.
          Článek 5
          1. Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
          Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2011.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy do 30. listopadu 2015 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
          Použijí tyto předpisy ode dne 1. prosince 2015.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 6
          1. ES prvotní ověření provedená a kalibrační certifikáty vydané do 30. června 2011 na základě směrnice 71/349/EHS zůstávají v platnosti.
          2. ES schválení typu a ES certifikáty schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 na základě směrnic 71/347/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS a 86/217/EHS zůstávají v platnosti.
          3. Závaží vyhovující směrnici 71/317/EHS a závaží vyhovující směrnici 74/148/EHS mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem ES prvotního ověření v souladu s články 8, 9 a 10 směrnice 2009/34/ES.
          Článek 7
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 8
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 9. března 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 49.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2011.
          [3] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 106, 28.4.2009, s. 7.
          [5] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 14.
          [6] Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 15.
          [8] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 3.
          [9] Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143.
          [11] Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 48.
          [12] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 149.
          [13] Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1.
          [14] Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 20.
          [15] Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.
          [16] Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.