Směrnice Komise 2011/31/EU ze dne 7. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o omezení použití účinné látky pirimifos-methylu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/31/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2011/31/EU
          ze dne 7. března 2011,
          kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o omezení použití účinné látky pirimifos-methylu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 91/414/EHS zařazení lze kdykoliv přehodnotit, vyskytnou-li se pochybnosti, že kritéria vymezená v odstavcích 1 a 2 uvedeného článku jsou stále plněna.
          (2) Směrnicí Komise 2007/52/ES [2] byl pirimifos-methyl zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Zvláštní ustanovení týkající se uvedené látky nicméně vyžadovalo, aby oznamovatel předložil další studie potvrzující posouzení expozice obsluhy.
          (3) Dne 22. září 2009 předložil oznamovatel uvedené studie Spojenému království, které bylo nařízením Komise (ES) č. 451/2000 [3] jmenováno členským státem zpravodajem.
          (4) Spojené království posoudilo uvedené studie a předložilo Komisi dodatek k návrhu zprávy o posouzení dne 25. února 2010, který byl zaslán k připomínkám ostatním členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a oznamovateli. Uvedený dodatek byl s přihlédnutím k návrhu zprávy o posouzení přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončen dne 28. ledna 2011 v podobě přepracované zprávy Komise o přezkoumání pirimifos-methylu ze dne 16. března 2007.
          (5) Ze studií zahrnutých do zprávy o přezkoumání dokončené dne 28. ledna 2011 vyplývá, že riziko pro obsluhu při použití ručního zařízení není přijatelné.
          (6) S přihlédnutím k návrhu zprávy o posouzení, jeho dodatku a připomínkám, které zaslaly členské státy, EFSA a oznamovatel, nadále platí závěr, že lze obecně očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující pirimifos-methyl splní požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Zařazení pirimifos-methylu je nicméně nezbytné omezit vyloučením ručního postřikovače.
          (7) Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (8) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2011.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. října 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku pirimifos-methyl.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 7. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 91/414/EHS se řádek 162 nahrazuje tímto:
          "162 | pirimifos-methyl CAS č.: 29232-93-7 CIPAC č.: 239 | O-2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl O,O- dimethylfosforothioát | ≥ 880 g/kg | ze dne 1. října 2007 | ze dne 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid pro posklizňové skladování.Nesmí být povolen ruční postřikovač.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících pirimifos-methyl pro jiná použití než pro aplikace s automatizovaným systémem v prázdných obilních sýpkách věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pirimifos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek včetně dýchacích ochranných pomůcek a opatření ke zmírnění rizika s cílem snížit expozici;dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí." |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.