Směrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/37/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2011/37/EU
          ze dne 30. března 2011,
          kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2000/53/ES zakazuje použití olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 kromě případů uvedených v příloze II uvedené směrnice a za podmínek v ní upřesněných. Komise v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/53/ES má pravidelně pozměňovat přílohu II uvedené směrnice v závislosti na technickém a vědeckém pokroku.
          (2) V příloze II ke směrnici 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveném v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Vozidla uvedená na trh před skončením platnosti dotyčné výjimky mohou obsahovat olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom v materiálech a součástech uvedených v příloze II směrnice 2000/53/ES.
          (3) Některé materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom by měly být i nadále vyňaty ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES, neboť používání těchto látek v těchto specifických materiálech a součástech je stále z technického nebo vědeckého hlediska nevyhnutelné. Je proto vhodné prodloužit platnost uvedených výjimek do doby, než se bude možné používání zakázaných látek vyhnout.
          (4) Použití olova v termoelektrických materiálech v zařízeních ke snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů v motorových vozidlech je v současné době technicky a vědecky nevyhnutelné. Uvedené materiály by proto měly být dočasně vyňaty ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.
          (5) Některé materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom by měly být nadále vyňaty ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES, aniž by bylo stanoveno datum ukončení platnosti, neboť používání těchto látek ve specifických materiálech a součástech uvedených v příloze II uvedené směrnice je stále z technického nebo vědeckého hlediska nevyhnutelné.
          (6) V příloze II směrnice 2000/53/ES se stanoví, že náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Tato výjimka umožňuje opravu vozidel uvedených na trh před vstupem zákazu stanoveného v daném článku v platnost, a to náhradními díly, které splňují stejné požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti jako díly, kterými bylo vozidlo původně vybaveno.
          (7) Na náhradní díly pro vozidla uvedená na trh po 1. červenci 2003, ale před uplynutím platnosti příslušné výjimky přílohy II směrnice 2000/53/ES, se uvedená výjimka nevztahuje. Náhradní díly pro tato vozidla by proto neměly obsahovat těžké kovy, i když se používají místo dílů, které původně těžké kovy obsahovaly.
          (8) V některých případech je technicky nemožné opravit vozidla jinými náhradními díly než původními, neboť by to znamenalo změny v rozměrech a funkčních vlastnostech celého systému vozidla. Tyto náhradní díly nelze použít v systémech vozidel vyrobených původně s díly obsahujícími těžké kovy, takže tato vozidla nelze opravit, a pravděpodobně bude třeba je předčasně zlikvidovat. Přílohu II směrnice 2000/53/ES je proto třeba změnit tak, aby bylo možné tato vozidla opravit.
          (9) Směrnice 2000/53/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech [2],
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2011.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 30. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.
          [2] Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA II
          Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)
          Materiály a součásti | Rozsah a ukončení platnosti vynětí | Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv) |
          Olovo jako legující prvek
          1a)Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních | | |
          1b)Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla | |
          2a)Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005 | |
          2b)Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008 | |
          2c)Hliník s obsahem olova do 0,4 % hmotnostních | [2] | |
          3.Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova | [2] | |
          4a)Ložiskové pánve a pouzdra | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008 | |
          4b)Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů | 1. července 2011 a náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011 | |
          Olovo a sloučeniny olova v součástech
          5.Baterie | [2] | X |
          6.Tlumiče kmitů | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla | X |
          7a)Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005 | |
          7b)Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006 | |
          7c)Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009 | |
          8a)Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla | X [1] |
          8b)Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla | X [1] |
          8c)Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla | X [1] |
          8d)Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla | X [1] |
          8e)Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více) | [3] | X [1] |
          8f)Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů | [3] | X [1] |
          8g)Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii "Flip Chip" | [3] | X [1] |
          8h)Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu | [3] | X [1] |
          8i)Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla [4] | X [1] |
          8j)Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle | [3] | X [1] |
          9.Ventilová sedla | Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003 | |
          10a)Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.Tato výjimka se netýká používání olova:ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček av dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodu 10b), 10c) a 10d). | | X [5] (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech) |
          10b)Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů | | |
          10c)Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla | |
          10d)Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou | [3] | |
          11.Pyrotechnické iniciátory | Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla | |
          12.Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů | Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla | X |
          Šestimocný chrom
          13a)Protikorozní ochranné vrstvy | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007 | |
          13b)Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008 | |
          14.Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů | | X |
          Rtuť
          15a)Výbojky pro aplikace světlometů | Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla | X |
          15b)Zářivky používané v displejích na přístrojové desce | Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla | X |
          Kadmium
          16.Baterie pro elektrická vozidla | Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008 | |
          Poznámky:
          - Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.
          - Opakované použití součástí vozidel, která jsou k datu ukončení platnosti výjimky již na trhu, se povoluje bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).
          - Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) [******].
          [1] Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.
          [2] Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2015.
          [3] Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2014.
          [4] Tuto výjimku je třeba přezkoumat před 1. lednem 2012.
          [5] Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8j) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.
          [******] Tato doložka se nevztahuje na závaží pro vyvažování kol, uhlíkové kartáčky pro elektrické motory a brzdová obložení."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.