Prováděcí směrnice Komise 2011/48/EU ze dne 15. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/48/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí směrnice Komise 2011/48/EU
          ze dne 15. dubna 2011,
          kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 [2] a (ES) č. 2229/2004 [3] stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje bromadiolon.
          (2) V souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 oznamovatel stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS ve lhůtě dvou měsíců od obdržení návrhu zprávy o posouzení. Rozhodnutí Komise 2008/941/ES ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS, a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky [4] se tudíž týkalo i nezařazení bromadiolonu.
          (3) V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen "žadatel") předložil novou žádost, ve které požádal o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I [5].
          (4) Žádost byla předložena Švédsku, které bylo nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenováno členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2008/941/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.
          (5) Švédsko posoudilo dodatečné údaje předložené žadatelem a připravilo dodatečnou zprávu. Dne 4. prosince 2009 postoupilo tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") a Komisi. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry ohledně bromadiolonu [6] dne 15. září 2010 Komisi. Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 11. března 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání bromadiolonu.
          (6) Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující bromadiolon mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit látku bromadiolon do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.
          (7) Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. Kromě toho je vhodné požadovat, aby žadatel předložil další informace za účelem potvrzení: specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů, významu nečistot, stanovení bromadiolonu ve vodě, účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizika pro ptáky a necílové savce, a posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o metabolity.
          (8) Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.
          (9) Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující bromadiolon, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.
          (10) Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [7], do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.
          (11) Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (12) Rozhodnutí 2008/941/ES stanoví nezařazení bromadiolonu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince 2011. Je nezbytné zrušit řádek týkající se bromadiolonu v příloze uvedeného rozhodnutí.
          (13) Rozhodnutí 2008/941/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (14) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Řádek týkající se bromadiolonu v příloze rozhodnutí 2008/941/ES se zrušuje.
          Článek 3
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2011.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 4
          1. V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. listopadu 2011 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku bromadiolon.
          Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se bromadiolonu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedené účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.
          2. Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující bromadiolon jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. května 2011 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají bromadiolonu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
          Po tomto určení postupují členské státy takto:
          a) pokud přípravek obsahuje bromadiolon jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015; nebo
          b) pokud přípravek obsahuje bromadiolon jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2011.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 15. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.
          [4] Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 91.
          [5] Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
          [6] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone. EFSA Journal 2010;8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
          [7] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:
          Číslo | Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Vstup v platnost | Konec platnosti zařazení | Zvláštní ustanovení |
          "352 | bromadiolon CAS: 28772-56-7 CIPAC: 371 | 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarin | ≥ 970 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako rodenticid ve formě předpřipravených návnad umístěných do chodeb vyhloubených hlodavci.Nominální koncentrace účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin nesmí přesáhnout 50 mg/kg.Povolení se udělují pouze pro používání přípravku profesionálními uživateli.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromadiolonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost riziku pro profesionální obsluhu a zajistit, je-li to třeba, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných prostředků;věnovat zvláštní pozornost riziku primární a sekundární otravy pro ptáky a necílové savce.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně: a)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů;b)významu nečistot;c)stanovení bromadiolonu ve vodě s limitem kvantifikace 0,01 μg/l;d)účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizika pro ptáky a necílové savce;e)posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o metabolity.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace podle písmen a), b) a c) do 30. listopadu 2011 a informace podle písmen d) a e) do 31. května 2013." |
          [1] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.