Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/64/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2011/64/EU
          ze dne 21. června 2011
          o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků
          (kodifikované znění)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
          v souladu se zvláštním legislativním postupem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret [1], 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret [2] a 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [3], byly několikrát podstatně změněny [4]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měly být uvedené směrnice kodifikovány.
          (2) Daňové právní předpisy Unie, které se týkají tabákových výrobků, potřebují zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, jak vyžaduje článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, s ohledem na to, že tabákové výrobky mohou způsobit vážné poškození zdraví a že Unie je stranou Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Měla by se zohlednit situace u každého jednotlivého druhu tabákového výrobku.
          (3) Jedním z cílů Smlouvy o Evropské unii je zachovat hospodářskou unii, jejíž vlastnosti se podobají vlastnostem vnitřního trhu, v jehož rámci existuje poctivá hospodářská soutěž. Pokud se jedná o tabákové výrobky, je předpokladem dosažení tohoto cíle, že v členských zemích nebudou daně ovlivňující spotřebu výrobků tohoto odvětví narušovat podmínky hospodářské soutěže a nebudou omezovat jejich volný pohyb v Unii.
          (4) Je třeba vymezit různé druhy tabákových výrobků, lišící se od sebe vlastnostmi a způsobem použití.
          (5) Je nutno rozlišovat mezi jemně řezaným tabákem k ruční výrobě cigaret a ostatními druhy tabáku ke kouření.
          (6) Tabákové smotky, které lze po prosté ruční manipulaci kouřit v daném stavu, je pro účely jednotného zdanění těchto výrobků třeba rovněž považovat za cigarety.
          (7) Je nutno vymezit výrobce jako fyzickou nebo právnickou osobu, která vyrábí tabákové výrobky a určuje maximální maloobchodní prodejní cenu pro každý členský stát, ve kterém jsou dotyčné výrobky určeny ke spotřebě.
          (8) V zájmu jednotného a spravedlivého zdanění by měla být stanovena definice cigaret, doutníků a doutníčků a ostatního tabáku ke kouření tak, aby s tabákovými smotky, které lze podle jejich délky považovat za dvě nebo více cigaret, bylo pro účely spotřební daně zacházeno jako se dvěma nebo více cigaretami, aby s určitým druhem doutníku, který je v mnoha ohledech podobný cigaretě, bylo pro účely spotřební daně zacházeno jako s cigaretou, aby s tabákem ke kouření, který je v mnoha ohledech podobný jemně řezanému tabáku k ruční výrobě cigaret, bylo pro účely spotřební daně zacházeno jako s jemně řezaným tabákem a aby byl jasně definován tabákový odpad. Vzhledem k hospodářským problémům, které by okamžité zavedení mohlo způsobit dotčeným německým a maďarským subjektům, by mělo být Německu a Maďarsku povoleno odložit zavedení definice doutníků a doutníčků do 1. ledna 2015.
          (9) Pokud se jedná o spotřební daně, musí mít zejména harmonizace jejich struktury za následek takový stav, kdy hospodářská soutěž různých kategorií tabákových výrobků náležejících k téže skupině nebude narušována důsledky zdaňování, a následně otevření vnitrostátních trhů členských zemí.
          (10) Zásadní potřeba hospodářské soutěže vyžaduje systém volné tvorby cen pro všechny skupiny tabákových výrobků.
          (11) Struktura spotřební daně z cigaret musí kromě specifické složky vypočtené na jednotku výrobku zahrnovat i poměrnou složku, která vychází z maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní. Daň z obratu z cigaret má stejný dopad jako valorická spotřební daň a tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při určování poměru mezi specifickou složkou spotřební daně a celkovým daňovým zatížením.
          (12) Aniž je dotčena smíšená struktura daně a maximální procentní podíl specifické složky na celkovém daňovém zatížení, měly by být členským státům dány k dispozici účinné prostředky, jak vybírat specifickou nebo minimální spotřební daň z cigaret, aby byla v rámci Unie zajištěna alespoň určitá minimální výše zdanění.
          (13) K řádnému fungování vnitřního trhu je nezbytné stanovit celkovou minimální spotřební daň ze všech kategorií tabákových výrobků.
          (14) Pokud jde o cigarety, měly by být zajištěny neutrální podmínky hospodářské soutěže pro výrobce, mělo by se omezit rozdělování trhů s tabákovými výrobky a měly by se zdůraznit cíle v oblasti zdraví. Minimální požadavek vztažený na cenu by se tedy měl vztahovat k vážené průměrné maloobchodní prodejní ceně a minimální požadavek v peněžním vyjádření by se měl vztahovat na všechny cigarety. Ze stejných důvodů by měla vážená průměrná maloobchodní prodejní cena sloužit jako vodítko pro poměřování významu specifické spotřební daně v rámci celkového daňového zatížení.
          (15) Pokud jde o ceny a výši spotřebních daní, a to především u cigaret, které představují zdaleka nejdůležitější kategorii tabákových výrobků, ale také u jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret, stále existují značné rozdíly mezi členskými státy, které mohou narušovat fungování vnitřního trhu. Určitý stupeň sbližování úrovně daní, které se v členských státech uplatňují, by pomohl snížit výskyt podvodů a pašování v Unii.
          (16) Toto sblížení by také pomohlo zajistit vyšší úroveň ochrany lidského zdraví. Úroveň zdanění se významným způsobem podílí na ceně tabákových výrobků, a ta má zase vliv na kuřácké návyky spotřebitelů. Podvody a pašování narušují daňově podmíněnou úroveň cen zejména u cigaret a jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret, a tím ohrožují dosažení cílů boje proti kouření i cílů ochrany zdraví.
          (17) Pokud jde o jiné výrobky než cigarety, měla by být harmonizována daňová zátěž pro všechny výrobky, které patří do jedné skupiny tabákových výrobků. Nejvhodnějším způsobem pro fungování vnitřního trhu je stanovení celkové minimální spotřební daně, která je vyjádřena jako procentní podíl nebo jako pevná částka na kilogram nebo určitý počet kusů.
          (18) Pokud jde o jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret, měl by být v Unii minimální požadavek vztažený na cenu stanoven tak, aby bylo dosaženo podobných účinků jako u cigaret, a jako výchozí bod by měla být brána vážená průměrná maloobchodní prodejní cena.
          (19) Je nutné sblížit minimální výše daně u jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret s minimální výší platnou pro cigarety, aby se lépe zohlednila míra konkurence mezi těmito dvěma výrobky, která se odráží v pozorovaných modelech spotřeby, a jejich stejně škodlivé vlastnosti.
          (20) Portugalsku by měla být poskytnuta možnost uplatňovat nižší sazbu daně z cigaret vyrobených malovýrobci a spotřebovaných v nejvzdálenějších regionech Azory a Madeira.
          (21) Přechodná období by měla členským státům umožnit, aby se úrovním celkové spotřební daně plynule přizpůsobily, a omezily se tak možné vedlejší účinky.
          (22) S cílem nepoškodit hospodářskou a sociální rovnováhu na Korsice je nezbytné a odůvodněné stanovit odchylku do 31. prosince 2015, na základě které může Francie uplatňovat u cigaret a jiných tabákových výrobků propuštěných ke spotřebě na Korsice sazbu spotřební daně, která je nižší než vnitrostátní sazba. Do uvedeného dne by měla být daňová pravidla pro tabákové výrobky propuštěné ke spotřebě na Korsice uvedena do plného souladu s pravidly platnými v kontinentální Francii. Je však třeba se vyhnout příliš náhlé změně, a proto by měla být spotřební daň, která je z cigaret a jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret vybírána na Korsice v současnosti, zvyšována postupně.
          (23) Většina členských států poskytuje osvobození od spotřební daně nebo vrací spotřební daň u určitých tabákových výrobků v závislosti na tom, k čemu se používají a takové osvobození nebo vrácení v případě zvláštního užití je třeba blíže určit v této směrnici.
          (24) Je nutné stanovit postup, který na základě zprávy Komise, která zohlední všechny příslušné faktory, umožní pravidelné přezkoumání sazeb a pevných částek stanovených touto směrnicí.
          (25) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze I části B,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          KAPITOLA 1
          PŘEDMĚT
          Článek 1
          Tato směrnice stanoví obecné zásady harmonizace, struktury a sazeb spotřební daně, kterou členské státy uvalují na tabákové výrobky.
          KAPITOLA 2
          DEFINICE
          Článek 2
          1. Pro účely této směrnice se za tabákové výrobky považují:
          a) cigarety;
          b) doutníky a doutníčky;
          c) tabák ke kouření:
          i) jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret,
          ii) ostatní tabák ke kouření.
          2. Za cigarety a tabák ke kouření se považují výrobky skládající se zcela nebo částečně z jiných látek než z tabáku, které jinak splňují kritéria uvedená v článku 3 nebo čl. 5 odst. 1.
          Odchylně od prvního pododstavce se výrobky, které neobsahují žádný tabák, nepovažují za tabákové výrobky, jsou-li používány výhradně k lékařským účelům.
          3. Aniž jsou dotčeny stávající předpisy Unie, nepředjímají definice uvedené v odstavci 2 tohoto článku a v článcích 3, 4 a 5 výběr systémů nebo úrovní zdanění pro různé skupiny výrobků, na něž se odkazuje v těchto článcích.
          Článek 3
          1. Pro účely této směrnice se za cigarety považují:
          a) tabákové smotky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu a které se nepovažují za doutníky nebo doutníčky ve smyslu čl. 4 odst. 1;
          b) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem vkládají do dutinek z cigaretového papíru;
          c) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem balí do cigaretového papíru.
          2. Tabákový smotek podle odstavce 1 se pro účely spotřební daně považuje za dvě cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 8 cm, ne však delší než 11 cm, za tři cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 11 cm, ne však delší než 14 cm, atd.
          Článek 4
          1. Pro účely této směrnice se za doutníky nebo doutníčky považují níže uvedené výrobky, pokud je lze v nezměněném stavu kouřit a s ohledem na své vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele jsou určeny výhradně ke kouření v nezměněném stavu:
          a) tabákové smotky s krycím listem ze surového tabáku;
          b) tabákové smotky naplněné trhanou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm.
          2. Odchylně od odstavce 1 mohou Německo a Maďarsko do 31. prosince 2014 i nadále uplatňovat tento pododstavec:
          Za doutníky nebo doutníčky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu, se považují:
          a) tabákové smotky tvořené zcela ze surového tabáku;
          b) tabákové smotky s krycím listem ze surového tabáku;
          c) tabákové svitky, naplněné drcenou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak ne náustek v případě doutníků s náustkem, a s obalovým listem, obojí z rekonstituovaného tabáku, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a je-li obal přiložen ve tvaru šroubovice pod ostrým úhlem nejméně 30° k podélné ose doutníku;
          d) tabákové svitky, naplněné drcenou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak ne náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm.
          3. Za doutníky a doutníčky se považují rovněž výrobky skládající se částečně z jiných látek než z tabáku, které jinak splňují kritéria stanovená v odstavci 1.
          Článek 5
          1. Pro účely této směrnice se za tabák ke kouření považují:
          a) řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování;
          b) tabákový odpad dodaný k maloobchodnímu prodeji, na který se nevztahují článek 3 a čl. 4 odst. 1 a který je možné kouřit. Pro účely tohoto článku se tabákovým odpadem rozumějí zbytky z tabákových listů a vedlejší produkty získané při zpracování tabáku nebo při výrobě tabákových výrobků.
          2. Tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1,5 mm, se považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.
          Členské státy mohou dále považovat za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic o šířce 1,5 mm nebo větší a který se prodával nebo byl určen k prodeji pro ruční výrobu cigaret.
          Článek 6
          Za výrobce se považuje fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která zpracovává tabák na tabákové výrobky určené k maloobchodnímu prodeji.
          KAPITOLA 3
          USTANOVENÍ POUŽITELNÁ PRO CIGARETY
          Článek 7
          1. Cigarety vyráběné v Unii i dovážené z třetích zemí podléhají valorické spotřební dani, která se vypočítává z nejvyšší maloobchodní prodejní ceny včetně cla, a dále specifické spotřební dani, která se vypočítává na jednotku výrobku.
          Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy z vyměřovacího základu valorické spotřební daně z cigaret vyloučit clo.
          2. Sazba valorické spotřební daně a pevná částka specifické spotřební daně musí být stejná pro všechny cigarety.
          3. V konečné etapě harmonizace struktury se ve všech členských státech určí pro cigarety stejný poměr mezi specifickou spotřební daní a součtem valorické spotřební daně a daně z obratu tak, aby rozpětí maloobchodních prodejních cen spravedlivě odráželo rozdíly v dodacích cenách výrobců.
          4. V případě potřeby může spotřební daň z cigaret zahrnovat prvek minimálního zdanění, pokud je důsledně dodržena smíšená struktura zdanění a rozsah specifické složky spotřební daně podle článku 8.
          Článek 8
          1. Procentní podíl specifické složky spotřební daně na celkovém daňovém zatížení cigaret se stanoví pomocí vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.
          2. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se celková hodnota všech cigaret propuštěných ke spotřebě, na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní, vydělí celkovým množstvím cigaret propuštěných ke spotřebě. Stanoví se do 1. března každého roku na základě údajů týkajících se všech cigaret propuštěných ke spotřebě v předchozím kalendářním roce.
          3. Do 31. prosince 2013 činí specifická složka spotřební daně nejméně 5 % a nejvýše 76,5 % celkového daňového zatížení, které je tvořeno součtem:
          a) specifické spotřební daně;
          b) valorické spotřební daně a daně z přidané hodnoty (DPH) vybírané z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.
          4. Od 1. ledna 2014 činí specifická složka spotřební daně z cigaret nejméně 7,5 % a nejvýše 76,5 % celkového daňového zatížení, které je tvořeno součtem:
          a) specifické spotřební daně;
          b) valorické spotřební daně a DPH vybírané z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.
          5. Odchylně od odstavců 3 a 4, pokud v členském státě v důsledku změny vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret klesne specifická složka spotřební daně, vyjádřená jako procento celkového daňového zatížení, pod 5 nebo 7,5 % podle příslušného ustanovení či stoupne nad 76,5 % celkového daňového zatížení, není dotyčný členský stát povinen provést úpravu výše specifické spotřební daně dříve než od 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo.
          6. S výhradou odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku a čl 7 odst. 1 druhého pododstavce mohou členské státy vybírat minimální spotřební daň z cigaret.
          Článek 9
          1. Členské státy uplatňují minimální spotřební daně z cigaret v souladu s pravidly této kapitoly.
          2. Odstavec 1 se použije pro daně, které jsou podle této kapitoly vybírány z cigaret a které jsou tvořeny:
          a) specifickou spotřební daní z jednotky výrobku;
          b) valorickou spotřební daní vypočtenou na základě maximální maloobchodní prodejní ceny;
          c) DPH, která je úměrná maloobchodní prodejní ceně.
          Článek 10
          1. Celková spotřební daň (specifická daň a valorická daň, bez DPH) z cigaret činí nejméně 57 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato spotřební daň nesmí být nižší než 64 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.
          Členské státy, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 101 EUR z 1000 kusů cigaret na základě vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, však nemusí splňovat požadavek 57 % úrovně stanovený v prvním pododstavci.
          2. Od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z cigaret nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.
          Členské státy, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 115 EUR z 1000 kusů cigaret na základě vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, však nemusí splňovat požadavek 60 % úrovně stanovený v prvním pododstavci.
          Pro dosažení úrovní požadovaných v prvním a druhém pododstavci se Bulharsku, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Rumunsku povoluje přechodné období do 31. prosince 2017.
          3. Členské státy postupně zvýší spotřební daně tak, aby ke dnům uvedeným v odstavci 2 dosáhly úrovní požadovaných ve zmíněném odstavci.
          Článek 11
          1. Pokud v členském státě v důsledku změny vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret klesne celková spotřební daň pod úrovně stanovené v čl. 10 odst. 1 první větě a odst. 2 první větě, není dotyčný členský stát povinen provést úpravu této daně dříve než od 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo.
          2. Zvýší-li členský stát sazbu DPH u cigaret, může snížit celkovou spotřební daň až na výši, která se při vyjádření v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny rovná zvýšení sazby DPH rovněž vyjádřené v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, a to i pokud toto přizpůsobení vede k poklesu celkové spotřební daně pod úrovně vyjádřené v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, které jsou stanoveny v čl. 10 odst. 1 první větě a odst. 2 první větě.
          Členský stát však spotřební daň znovu zvýší, aby dosahovala nejméně těchto úrovní nejpozději od 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém bylo toto snížení provedeno.
          Článek 12
          1. Portugalsko může uplatňovat sazbu daně nižší až o 50 % oproti sazbě stanovené v článku 10 z cigaret vyrobených malovýrobci, jejichž roční výroba nepřesahuje 500 tun, a spotřebovaných v nejvzdálenějších regionech Azory a Madeira.
          2. Odchylně od článku 10 může Francie od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015 i nadále uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na cigarety propuštěné ke spotřebě v korsických departementech do výše roční kvóty 1200 tun. Tato snížená sazba činí:
          a) do 31. prosince 2012: nejméně 44 % ceny cigaret nejžádanější cenové kategorie v těchto departementech;
          b) od 1. ledna 2013: nejméně 50 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě; spotřební daň nesmí být nižší než 88 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu;
          c) od 1. ledna 2015: nejméně 57 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě; spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.
          KAPITOLA 4
          USTANOVENÍ POUŽITELNÁ PRO TABÁKOVÉ VÝROBKY JINÉ NEŽ CIGARETY
          Článek 13
          Tyto skupiny tabákových výrobků vyrobených v Unii nebo dovezených z třetích zemí podléhají ve všech členských státech minimální spotřební dani stanovené v článku 14:
          a) doutníky a doutníčky;
          b) jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret;
          c) ostatní tabák ke kouření.
          Článek 14
          1. Členské státy uplatňují spotřební daň, kterou může být:
          a) buď valorická daň vypočtená na základě maximální maloobchodní prodejní ceny jednotlivých výrobků volně určené výrobci usazenými v Unii a dovozci z třetích zemí v souladu s článkem 15, nebo
          b) specifická daň, vyjádřená jako částka na kilogram nebo u doutníků a doutníčků na počet kusů, nebo
          c) smíšená daň kombinující valorickou a specifickou složku.
          U valorické nebo smíšené daně mohou členské státy stanovit minimální výši spotřební daně.
          2. Celková spotřební daň (specifická daň, valorická daň nebo kombinace obojího, bez DPH) vyjádřená jako procento nebo jako částka na kilogram nebo na počet kusů musí být nejméně rovna sazbě nebo minimální výši stanovené pro:
          a) doutníky a doutníčky : 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1000 kusů či za kilogram;
          b) jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret : 40 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo 40 EUR za kilogram;
          c) ostatní tabák ke kouření : 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za kilogram.
          Od 1. ledna 2013 činí celková spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 43 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo nejméně 47 EUR za kilogram.
          Od 1. ledna 2015 činí celková spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 46 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo nejméně 54 EUR za kilogram.
          Od 1. ledna 2018 činí celková spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 48 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.
          Od 1. ledna 2020 činí celková spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 50 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo nejméně 60 EUR za kilogram.
          Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se celková hodnota jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě, na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní, vydělí celkovým množstvím jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě. Stanoví se do 1. března každého roku na základě údajů týkajících se veškerého jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě v předchozím kalendářním roce.
          3. Sazby nebo pevné částky uvedené v odstavcích 1 a 2 platí pro všechny výrobky, které patří do příslušné skupiny tabákových výrobků, aniž by dále byly v jednotlivých skupinách rozlišovány podle jakosti, obchodní úpravy, původu výrobků, použitého materiálu, vlastností zúčastněných podniků nebo podle jiných kritérií.
          4. Odchylně od odstavců 1 a 2 může Francie od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015 i nadále uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na tabákové výrobky jiné než cigarety, propuštěné ke spotřebě v korsických departementech. Tato snížená sazba činí:
          a) pro doutníky a doutníčky : nejméně 10 % maloobchodní prodejní ceny, včetně všech daní;
          b) pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret :
          i) do 31. prosince 2012 nejméně 27 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní,
          ii) od 1. ledna 2013 nejméně 30 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní,
          iii) od 1. ledna 2015 nejméně 35 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní;
          c) pro ostatní tabák ke kouření : nejméně 22 % maloobchodní prodejní ceny, včetně všech daní.
          KAPITOLA 5
          URČENÍ NEJVYŠŠÍ MALOOBCHODNÍ CENY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, VÝBĚR SPOTŘEBNÍ DANĚ, VÝJIMKY A VRÁCENÍ DANĚ
          Článek 15
          1. Výrobci, popřípadě jejich zástupci nebo zmocněnci v Unii, a dovozci tabáku z třetích zemí mají právo určit nejvyšší maloobchodní prodejní cenu každého svého výrobku pro každou členskou zemi, ve kterých jsou příslušné výrobky určeny k propuštění ke spotřebě.
          Ustanovení prvního pododstavce však nemůže být překážkou použití vnitrostátních předpisů o kontrole cenové hladiny nebo dodržování stanovených cen, jsou-li v souladu s přepisy Unie.
          2. Pro zjednodušení vybírání spotřební daně mohou členské státy pro každou skupinu tabákových výrobků určit rozpětí maloobchodních prodejních cen za podmínky, že každé takové rozpětí je dostatečně široké a rozlišené, aby odpovídalo různorodosti výrobků pocházejících z Unie.
          Každé rozpětí se vztahuje na všechny výrobky náležející do skupiny tabákových výrobků, jíž se týká, bez ohledu na jakost, vnější úpravu, původ výrobků nebo použitý materiál, vlastnosti podniků nebo jiná kritéria.
          Článek 16
          1. Nejpozději v konečné etapě harmonizace spotřební daně se harmonizují pravidla pro vybírání spotřební daně. Během předchozí etapy se spotřební daň vybírá v zásadě prostřednictvím daňového značení. Vybírají-li členské státy spotřební daň prostřednictvím daňového značení, jsou povinny zpřístupnit toto značení výrobcům a obchodníkům v ostatních členských státech. Vybírají-li spotřební daň jiným způsobem, dbají členské státy na to, aby žádné administrativní ani technické překážky, které z toho vyplývají, neomezovaly vzájemný obchod mezi členskými státy.
          2. Pokud se jedná o podrobná pravidla pro vybírání a placení spotřební daně, podléhají dovozci a výrobci tabákových výrobků v Unii režimu uvedenému v odstavci 1.
          Článek 17
          Od spotřební daně mohou být osvobozeny tabákové výrobky, popřípadě daň z těchto výrobků vybraná může být vrácena, jedná-li se o:
          a) denaturované tabákové výrobky používané pro průmyslové nebo zahradnické účely;
          b) tabákové výrobky zničené pod úředním dohledem;
          c) tabákové výrobky určené výhradně pro vědecké zkoušky a pro zkoušky týkající se jakosti výrobku;
          d) tabákové výrobky, které výrobce znovu zpracovává.
          Členské státy určí podmínky a formality, na jejichž splnění váží poskytnutí uvedeného osvobození od daně nebo vrácení daně.
          KAPITOLA 6
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 18
          1. Komise jednou ročně zveřejní hodnotu eura v národních měnách pro účely výpočtu výše celkové spotřební daně.
          Pro směnné kurzy se použijí směnné kurzy platné první pracovní den v říjnu a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie; uplatní se od 1. ledna následujícího kalendářního roku.
          2. Členské státy mohou při ročních úpravách uvedených v odstavci 1 zachovat v platnosti dosavadní částky spotřebních daní, pokud by z přepočtu výše spotřebních daní vyjádřené v euru vyplývalo zvýšení spotřební daně vyjádřené v národní měně o méně než o 5 % nebo 5 EUR, podle toho, co je nižší.
          Článek 19
          1. Každé čtyři roky předloží Komise Radě zprávu a případně návrh týkající se sazeb a struktury spotřební daně stanovené v této směrnici.
          Komise při vypracování zprávy zohlední řádné fungování vnitřního trhu, reálnou hodnotu sazeb spotřební daně a obecné cíle Smlouvy.
          2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vychází zejména z informací poskytnutých členskými státy.
          3. Komise postupem podle článku 43 směrnice Rady 2008/118/ES [5] stanoví seznam statistických údajů potřebných pro vypracování zprávy, přičemž údaje týkající se jednotlivých fyzických nebo právnických osob jsou vyloučeny. Vedle údajů, jež jsou členským státům snadno dostupné, bude tento seznam obsahovat pouze údaje, jejichž sběr a shromáždění nejsou spojeny s nepřiměřenou administrativní zátěží pro členské státy.
          4. Komise údaje nezveřejní ani jinak nesdělí, pokud by tím došlo k vyzrazení obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství.
          Článek 20
          Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 21
          Směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES ve znění směrnic uvedených v příloze I části A se zrušují, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze I části B.
          Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
          Článek 22
          Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011.
          Článek 23
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Lucemburku dne 21. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Fazekas S.
          [1] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8.
          [2] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40.
          [4] Viz příloha I část A.
          [5] Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ČÁST A
          Zrušené směrnice a seznam jejich následných změn
          (uvedených v článku 21)
          Směrnice Rady 92/79/EHS (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8) | |
          Směrnice Rady 1999/81/ES (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47) | pouze článek 1 |
          Směrnice Rady 2002/10/ES (Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 26) | pouze článek 1 |
          Směrnice Rady 2003/117/ES (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 49) | pouze článek 1 |
          Směrnice Rady 2010/12/EU (Úř. věst. L 50, 27.2.2010, s. 1) | pouze článek 1 |
          Směrnice Rady 92/80/EHS (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 10) | |
          Směrnice Rady 1999/81/ES (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47) | pouze článek 2 |
          Směrnice Rady 2002/10/ES (Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 26) | pouze článek 2 |
          Směrnice Rady 2003/117/ES (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 49) | pouze článek 2 |
          Směrnice Rady 2010/12/EU (Úř. věst. L 50, 27.2.2010, s. 1) | pouze článek 2 |
          Směrnice Rady 95/59/ES (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40) | |
          Směrnice Rady 1999/81/ES (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47) | pouze článek 3 |
          Směrnice Rady 2002/10/ES (Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 26) | pouze článek 3 |
          Směrnice Rady 2010/12/EU (Úř. věst. L 50, 27.2.2010, s. 1) | pouze článek 3 |
          ČÁST B
          Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost
          (uvedené v článku 21)
          Směrnice | Lhůta pro provedení | Datum použitelnosti |
          92/79/EHS | 31. prosince 1992 | — |
          92/80/EHS | 31. prosince 1992 | — |
          95/59/ES | — | — |
          1999/81/ES | 1. ledna 1999 | 1. ledna 1999 |
          2002/10/ES | 1. července 2002 [1] | — |
          2003/117/ES | ze dne 1. ledna 2004 | — |
          2010/12/EU | ze dne 31. prosince 2010 | ze dne 1. ledna 2011 |
          [1] Odchylně od data stanoveného v čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/10/ES:a)se Spolkové republice Německo povoluje, aby předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/10/ES uvedla v účinnost nejpozději 1. ledna 2008;b)se Španělskému království a Řecké republice povoluje, aby předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice 2002/10/ES (pokud jde o čl. 2 odst. 1 druhou větu směrnice 92/79/EHS) uvedly v účinnost nejpozději do 1. ledna 2008.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Srovnávací tabulka
          Směrnice 92/79/EHS | Směrnice 92/80/EHS | Směrnice 95/59/ES | Tato směrnice |
          — | — | Čl. 1 odst. 1 a 2 | Článek 1 |
          — | — | Čl. 1 odst. 3 | — |
          — | — | Čl. 2 odst. 1 úvodní věta | Čl. 2 odst. 1 úvodní věta |
          — | — | Čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) | Čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) |
          — | — | Čl. 2 odst. 1 písm. c) první odrážka | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i) |
          — | — | Čl. 2 odst. 1 písm. c) druhá odrážka | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii) |
          — | — | Čl. 2 odst. 1 závěrečná slova | — |
          — | — | Čl. 2 odst. 2 | — |
          — | — | Čl. 7 odst. 2 | Čl. 2 odst. 2 |
          — | — | Čl. 2 odst. 3 | Čl. 2 odst. 3 |
          — | — | Čl. 4 odst. 1 první pododstavec | Čl. 3 odst. 1 |
          — | — | Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec | — |
          — | — | Čl. 4 odst. 2 | Čl. 3 odst. 2 |
          — | — | Čl. 3 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |
          — | — | Čl. 3 odst. 2 | Čl. 4 odst. 2 |
          — | — | Čl. 7 odst. 1 | Čl. 4 odst. 3 |
          — | — | Čl. 5 úvodní věta | Čl. 5 odst. 1 úvodní věta |
          — | — | Čl. 5 bod 1 | Čl. 5 odst. 1 písm. a) |
          — | — | Čl. 5 bod 2 | Čl. 5 odst. 1 písm. b) |
          — | — | Čl. 6 první pododstavec | Čl. 5 odst. 2 první pododstavec |
          — | — | Čl. 6 druhý pododstavec | Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec |
          — | — | Čl. 9 odst. 1 první pododstavec | Článek 6 |
          — | — | Čl. 8 odst. 1 | Čl. 7 odst. 1 první pododstavec |
          — | — | Čl. 16 odst. 6 | Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec |
          — | — | Čl. 8 odst. 2, 3 a 4 | Čl. 7 odst. 2, 3 a 4 |
          — | — | Čl. 16 odst. 1 až 5 | Čl. 8 odst. 1 až 5 |
          — | — | Čl. 16 odst. 7 | Čl. 8 odst. 6 |
          Článek 1 | — | — | Článek 9 |
          Čl. 2 odst. 1 a 2 | — | — | Čl. 10 odst. 1 a 2 |
          Čl. 2 odst. 3 | — | — | — |
          Čl. 2 odst. 4 | — | — | Čl. 10 odst. 3 |
          Článek 2a | — | — | Článek 11 |
          Čl. 3 odst. 1 | — | — | — |
          Čl. 3 odst. 2 | — | — | Čl. 12 odst. 1 |
          Čl. 3 odst. 3 | — | — | — |
          Čl. 3 odst. 4 | — | — | Čl. 12 odst. 2 |
          — | Článek 1 | — | Článek 13 |
          — | Článek 2 | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 první a druhý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 1 |
          — | Čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec, úvodní ustanovení | — | Čl. 14 odst. 2 první pododstavec, úvodní ustanovení |
          — | Čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec, první, druhá a třetí odrážka | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 čtvrtý a pátý pododstavec | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 šestý pododstavec, úvodní ustanovení | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 šestý pododstavec písm. a), b) a c) | — | Čl. 14 odst. 2 první pododstavec, písm. a), b) a c) |
          — | Čl. 3 odst. 1 sedmý pododstavec | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 osmý pododstavec | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 1 devátý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec |
          — | Čl. 3 odst. 1 desátý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec |
          — | Čl. 3 odst. 1 jedenáctý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 2 čtvrtý pododstavec |
          — | Čl. 3 odst. 1 dvanáctý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 2 pátý pododstavec |
          — | Čl. 3 odst. 1 třináctý pododstavec | — | Čl. 14 odst. 2 šestý pododstavec |
          — | Čl. 3 odst. 1čtrnáctý pododstavec | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 2 | — | Čl. 14 odst. 3 |
          — | Čl. 3 odst. 3 | — | — |
          — | Čl. 3 odst. 4 | — | Čl. 14 odst. 4 |
          — | — | Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 15 odst. 1 první pododstavec |
          — | — | Čl. 9 odst. 1 třetí pododstavec | Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec |
          — | — | Čl. 9 odst. 2 první věta | Čl. 15 odst. 2 první pododstavec |
          — | — | Čl. 9 odst. 2 druhá věta | Čl. 15 odst. 2 druhý pododstavec |
          — | — | Článek 10 | Článek 16 |
          — | — | Článek 11 | Článek 17 |
          — | — | Článek 12 | — |
          — | — | Článek 13 | — |
          — | — | Článek 14 | — |
          — | — | Článek 15 | — |
          Čl. 2 odst. 5 | Čl. 5 odst. 1 | — | Čl. 18 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 6 | Čl. 5 odst. 2 | — | Čl. 18 odst. 2 |
          Článek 4 | Článek 4 | — | Článek 19 |
          Čl. 5 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 | — | — |
          Čl. 5 odst. 2 | Čl. 6 odst. 2 | Článek 18 | Článek 20 |
          — | — | Čl. 19 odst. 1 | Čl. 21 první pododstavec |
          — | — | Čl. 19 odst. 2 | Čl. 21 druhý pododstavec |
          — | — | Článek 20 | Článek 22 |
          Článek 6 | Článek 7 | Článek 21 | Článek 23 |
          — | — | Příloha I | — |
          — | — | Příloha II | — |
          — | — | — | Příloha I |
          — | — | — | Příloha II |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.