Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/68/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU
          ze dne 1. července 2011,
          kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2003/90/ES [3] a 2003/91/ES [4] byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly obecným zásadám stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedených směrnic vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).
          (2) CPVO od té doby stanovil další obecné zásady pro jeden další druh a aktualizoval stávající obecné zásady.
          (3) Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (4) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v části A přílohy této směrnice.
          Článek 2
          Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v části B přílohy této směrnice.
          Článek 3
          Pro zkoušky zahájené před 1. lednem 2012 mohou členské státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních, která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.
          Článek 4
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 2012.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 1. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ČÁST A
          "
          PŘÍLOHA I
          Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)
          Vědecký název | Obecný název | Protokol CPVO |
          Pisum sativum L. | Hrách setý | TP 7/2 ze dne 11. 3. 2010 |
          Brassica napus L. | Brukev řepka | TP 36/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Helianthus annuus L. | Slunečnice | TP 81/1 ze dne 31. 10. 2002 |
          Linum usitatissimum L. | Len setý přadný/len setý olejný | TP 57/1 ze dne 21. 3. 2007 |
          Avena nuda L. | Oves nahý | TP 20/1 ze dne 6. 11. 2003 |
          Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch) | Oves setý | TP 20/1 ze dne 6. 11. 2003 |
          Hordeum vulgare L. | Ječmen setý | TP 19/2rev. ze dne 11. 3. 2010 |
          Oryza sativa L. | Rýže setá | TP 16/1 ze dne 18. 11. 2004 |
          Secale cereale L. | Žito seté | TP 58/1 ze dne 31. 10. 2002 |
          xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale | TP 121/2 rev. 1 ze dne 16. 2. 2011 |
          Triticum aestivum L. | Pšenice setá | TP 3/4 rev. 2 ze dne 16. 2. 2011 |
          Triticum durum Desf. | Pšenice tvrdá | TP 120/2 ze dne 6. 11. 2003 |
          Zea mays L. | Kukuřice setá | TP 2/3 ze dne 11. 3. 2010 |
          Solanum tuberosum L. | Brambor | TP 23/2 ze dne 1. 12. 2005 |
          Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
          PŘÍLOHA II
          Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
          Vědecký název | Obecný název | Obecná zásada UPOV |
          Beta vulgaris L. | Řepa obecná | TG/150/3 ze dne 4. 11. 1994 |
          Agrostis canina L. | Psineček psí | TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990 |
          Agrostis gigantea Roth. | Psineček obrovský | TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990 |
          Agrostis stolonifera L. | Psineček výběžkatý | TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990 |
          Agrostis capillaris L. | Psineček tenký | TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990 |
          Bromus catharticus Vahl | Sveřep samužníkovitý | TG/180/3 ze dne 4. 4. 2001 |
          Bromus sitchensis Trin. | Sveřep sitkovský | TG/180/3 ze dne 4. 4. 2001 |
          Dactylis glomerata L. | Srha laločnatá | TG/31/8 ze dne 17. 4. 2002 |
          Festuca arundinacea Schreber | Kostřava rákosovitá | TG/39/8 ze dne 17. 4. 2002 |
          Festuca filiformis Pourr. | Kostřava vláskovitá | TG/67/5 ze dne 5. 4. 2006 |
          Festuca ovina L. | Kostřava ovčí | TG/67/5 ze dne 5. 4. 2006 |
          Festuca pratensis Huds. | Kostřava luční | TG/39/8 ze dne 17. 4. 2002 |
          Festuca rubra L. | Kostřava červená | TG/67/5 ze dne 5. 4. 2006 |
          Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina | Kostřava drsnolistá | TG/67/5 ze dne 5. 4. 2006 |
          xFestulolium Asch. et Graebn. | Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium | TG/243/1 ze dne 9. 4. 2008 |
          Lolium multiflorum Lam. | Jílek mnohokvětý | TG/4/8 ze dne 5. 4. 2006 |
          Lolium perenne L. | Jílek vytrvalý | TG/4/8 ze dne 5. 4. 2006 |
          Lolium x boucheanum Kunth | Jílek hybridní | TG/4/8 ze dne 5. 4. 2006 |
          Phleum nodosum L. | Bojínek cibulkatý | TG/34/6 ze dne 7. 11. 1984 |
          Phleum pratense L. | Bojínek luční | TG/34/6 ze dne 7. 11. 1984 |
          Poa pratensis L. | Lipnice luční | TG/33/6 ze dne 12. 10. 1990 |
          Lupinus albus L. | Lupina bílá | TG/66/4 ze dne 31. 3. 2004 |
          Lupinus angustifolius L. | Lupina úzkolistá | TG/66/4 ze dne 31. 3. 2004 |
          Lupinus luteus L. | Lupina žlutá | TG/66/4 ze dne 31. 3. 2004 |
          Medicago sativa L. | Vojtěška setá | TG/6/5 ze dne 6. 4. 2005 |
          Medicago x varia T. Martyn | Tolice měňavá | TG/6/5 ze dne 6. 4. 2005 |
          Trifolium pratense L. | Jetel luční | TG/5/7 ze dne 4. 4. 2001 |
          Trifolium repens L. | Jetel plazivý | TG/38/7 ze dne 9. 4. 2003 |
          Vicia faba L. | Bob obecný | TG/8/6 ze dne 17. 4. 2002 |
          Vicia sativa L. | Vikev setá | TG/32/6 ze dne 21. 10. 1988 |
          Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Tuřín | TG/89/6rev. ze dne 4. 4. 2001 a ze dne 1. 4. 2009 |
          Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ředkev olejná | TG/178/3 ze dne 4. 4. 2001 |
          Arachis hypogea L. | Podzemnice olejná | TG/93/3 ze dne 13. 11. 1985 |
          Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Řepice | TG/185/3 ze dne 17. 4. 2002 |
          Carthamus tinctorius L. | Světlice barvířská | TG/134/3 ze dne 12. 10. 1990 |
          Gossypium spp. | Bavlník | TG/88/6 ze dne 4. 4. 2001 |
          Papaver somniferum L. | Mák | TG/166/3 ze dne 24. 3. 1999 |
          Sinapis alba L. | Hořčice bílá | TG/179/3 ze dne 4. 4. 2001 |
          Glycine max (L.) Merrill | Sója luštinatá | TG/80/6 ze dne 1. 4. 1998 |
          Sorghum bicolor (L.) Moench | Čirok | TG/122/3 ze dne 6. 10. 1989 |
          Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).
          "
          ČÁST B
          "
          PŘÍLOHA I
          Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)
          Vědecký název | Obecný název | Protokol CPVO |
          Allium cepa L. (Cepa group) | Cibule a echalion | TP 46/2 ze dne 1. 4. 2009 |
          Allium cepa L. (Aggregatum group) | Šalotka | TP 46/2 ze dne 1. 4. 2009 |
          Allium fistulosum L. | Cibule sečka | TP 161/1 ze dne 11. 3. 2010 |
          Allium porrum L. | Pór | TP 85/2 ze dne 1. 4. 2009 |
          Allium sativum L. | Česnek | TP 162/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Allium schoenoprasum L. | Pažitka | TP 198/1 ze dne 1. 4. 2009 |
          Apium graveolens L. | Celer | TP 82/1 ze dne 13. 3. 2008 |
          Apium graveolens L. | Celer bulvový | TP 74/1 ze dne 13. 3. 2008 |
          Asparagus officinalis L. | Chřest | TP 130/2 ze dne 16. 2. 2011 |
          Beta vulgaris L. | Řepa salátová včetně "Cheltenham beet" | TP 60/1 ze dne 1. 4. 2009 |
          Brassica oleracea L. | Kadeřávek | TP 90/1 ze dne 16. 2. 2011 |
          Brassica oleracea L. | Květák | TP 45/2 ze dne 11. 3. 2010 |
          Brassica oleracea L. | Brokolice | TP 151/2 ze dne 21. 3. 2007 |
          Brassica oleracea L. | Kapusta růžičková | TP 54/2 ze dne 1. 12. 2005 |
          Brassica oleracea L. | Kedluben | TP 65/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Brassica oleracea L. | Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené | TP 48/3 ze dne 16. 2. 2011 |
          Brassica rapa L. | Zelí pekingské | TP 105/1 ze dne 13. 3. 2008 |
          Capsicum annuum L. | Chilli nebo paprika roční | TP 76/2 ze dne 21. 3. 2007 |
          Cichorium endivia L. | Endivie kadeřavá a eskariol | TP 118/2 ze dne 1. 12. 2005 |
          Cichorium intybus L. | Čekanka průmyslová | TP 172/2 ze dne 1. 12. 2005 |
          Cichorium intybus L. | Čekanka pro puky | TP 173/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai | Meloun vodní | TP 142/1 ze dne 21. 3. 2007 |
          Cucumis melo L. | Meloun cukrový | TP 104/2 ze dne 21. 3. 2007 |
          Cucumis sativus L. | Okurka salátová a okurka nakládačka | TP 61/2 ze dne 13. 3. 2008 |
          Cucurbita pepo L. | Tykev obecná | TP 119/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Cynara cardunculus L. | Artyčok a karda | TP 184/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Daucus carota L. | Mrkev a mrkev krmná | TP 49/3 ze dne 13. 3. 2008 |
          Foeniculum vulgare Mill. | Fenykl | TP 183/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Lactuca sativa L. | Salát hlávkový | TP 13/5 ze dne 16. 2. 2011 |
          Lycopersicon esculentum Mill. | Rajče | TP 44/3 ze dne 21. 3. 2007 |
          Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Petržel | TP 136/1 ze dne 21. 3. 2007 |
          Phaseolus coccineus L. | Fazol šarlatový | TP 9/1 ze dne 21. 3. 2007 |
          Phaseolus vulgaris L. | Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí | TP 12/3 ze dne 1. 4. 2009 |
          Pisum sativum L. (partim) | Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový | TP 7/2 ze dne 11. 3. 2010 |
          Raphanus sativus L. | Ředkvička | TP 64/1 ze dne 27. 3. 2002 |
          Solanum melongena L. | Lilek vejcoplodý | TP 117/1 ze dne 13. 3. 2008 |
          Spinacia oleracea L. | Špenát | TP 55/3 ze dne 11. 3. 2010 |
          Valerianella locusta (L.) Laterr. | Kozlíček polníček | TP 75/2 ze dne 21. 3. 2007 |
          Vicia faba L. (partim) | Bob zahradní | TP Broadbean/1 ze dne 25. 3. 2004 |
          Zea mays L. (partim) | Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová | TP 2/3 ze dne 11. 3. 2010 |
          Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
          PŘÍLOHA II
          Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
          Vědecký název | Obecný název | Obecná zásada UPOV |
          Beta vulgaris L. | Mangold | TG/106/4 ze dne 31. 3. 2004 |
          Brassica rapa L. | Vodnice | TG/37/10 ze dne 4. 4. 2001 |
          Cichorium intybus L. | Čekanka hlávková | TG/154/3 ze dne 18. 10. 1996 |
          Cucurbita maxima Duchesne | Tykev velkoplodá | TG/155/4rev. ze dne 28. 3. 2007 a dne 1. 4. 2009 |
          Raphanus sativus L. | Ředkev | TG/63/6 ze dne 24. 3. 1999 |
          Rheum rhabarbarum L. | Reveň | TG/62/6 ze dne 24. 3. 1999 |
          Scorzonera hispanica L. | Hadí mord španělský neboli černý kořen | TG/116/4 ze dne 24. 3. 2010 |
          Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).
          "
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.