Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011 , kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/72/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU
          ze dne 14. září 2011,
          kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů [3] upravuje emise z výfuku motorů zabudovaných do zemědělských a lesnických traktorů s cílem lépe chránit zdraví osob a životní prostředí. Směrnice 2000/25/ES stanovila, že mezní hodnoty emisí platné v roce 2010 pro schválení typu většiny vznětových motorů označené jako etapa III A měly být nahrazeny přísnějšími mezními hodnotami etapy III B, které měly vstoupit v platnost postupně od 1. ledna 2011, pokud jde o uvádění na trh, a od 1. ledna 2010, pokud jde o schvalování typu těchto motorů. Etapa IV stanovující přísnější mezní hodnoty emisí než etapa III B vstoupí v platnost postupně od 1. ledna 2013, pokud jde o schvalování typu těchto motorů, a od 1. ledna 2014, pokud jde o uvádění na trh.
          (2) Přechod na etapu III B vyžaduje skokovou změnu v technologii s významnými zaváděcími náklady na změnu konstrukce motorů a vývoj pokročilých technických řešení. Stávající celosvětová finanční a hospodářská krize ani jakýkoliv hospodářský pokles by však neměly vést ke snížení standardů v oblasti životního prostředí. Tato revize směrnice 2000/25/ES by proto měla být považována za výjimečnou. Navíc investice do technologií šetrných k životnímu prostředí jsou významné pro podporu budoucího růstu, zaměstnanosti a ochrany zdraví.
          (3) Směrnice 2000/25/ES stanoví přechodný režim, který výrobcům traktorů dovoluje v průběhu dané etapy nakoupit omezený počet motorů, jež nevyhovují mezním hodnotám emisí platným pro tuto etapu, ale jež byly schváleny podle požadavků platných pro etapu, jež předchází platné etapě.
          (4) Od roku 2005 stanoví směrnice 2000/25/ES hodnocení možné potřeby další pružnosti týkající se mezních hodnot emisí etap III B a IV. S cílem poskytnout průmyslu dočasnou úlevu při přechodu k další etapě je nutno přizpůsobit podmínky platné pro přechodný režim.
          (5) V průběhu etapy III B by počet traktorů uváděných na trh a do provozu neměl v žádné kategorii motorů překročit 40 % množství traktorů uvedených na trh výrobcem traktorů v dané kategorii motorů. Alternativní možnost povolit uvedení na trh a do provozu pevně stanoveného počtu traktorů v rámci přechodného režimu by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Výrobci traktorů, které spadají do působnosti této směrnice, by měli mít možnost využívat evropských programů finanční podpory nebo příslušných podpůrných programů členských států. Tyto podpůrné programy mohou upřednostňovat projekty, které využívají dostupné technologie s nejvyššími emisními normami.
          (7) Směrnice 2000/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (8) Opatření stanovená v této směrnici odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí. Proto by platnost těchto opatření měla být omezena na dobu trvání etapy III B.
          (9) Současné mezní hodnoty emisí by měly být zpřísněny, a to i s ohledem na velmi jemné uhlíkové částice, zejména zavedením mezních hodnot pro počet částic v budoucích právních předpisech, jestliže to příslušná posouzení dopadu označí za důvodné,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Změny směrnice 2000/25/ES
          Směrnice 2000/25/ES se mění takto:
          1) V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:
          - "— "přechodným režimem" postup udělení výjimky, kterým členský stát povolí uvést na trh a do provozu omezený počet traktorů v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3a,
          - — "kategorií motorů" kategorie, do nichž se dělí motory způsobem, který spojuje třídu výkonu s etapou omezení výfukových emisí,
          - — "dodáním na trh" dodání traktoru nebo motoru k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně,
          - — "uvedením na trh" první dodání traktoru nebo motoru na trh,
          - — "uvedením do provozu" první použití traktoru nebo motoru v Unii k určenému účelu. Za datum uvedení do provozu se považuje datum registrace, pokud je traktor registrován, nebo datum uvedení na trh."
          2) Článek 3a nahrazuje tímto:
          "Článek 3a
          Přechodný režim
          Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 členské státy zajistí, aby mohl být na žádost výrobce traktorů a pod podmínkou, že schvalovací orgán vydal příslušné povolení pro uvedení na trh postupem stanoveným v příloze IV, uveden do provozu omezený počet traktorů vybavených motory schválenými podle požadavků na mezní hodnoty emisí platných pro etapu, jež předchází platné etapě.
          Přechodný režim začíná od počátku platnosti dané etapy a trvá tak dlouho jako daná etapa. Přechodný režim stanovený v bodě 1.2 přílohy IV je však omezen na dobu trvání etapy III B nebo na tři roky v případech, kdy následná etapa neexistuje."
          3) Příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.
          Článek 2
          Provedení
          1. Členské státy do 24. září 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Určení
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 14. září 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          M. Dowgielewicz
          [1] Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 26.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2011.
          [3] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha IV se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA IV
          USTANOVENÍ O TRAKTORECH A MOTORECH UVÁDĚNÝCH NA TRH V RÁMCI PŘECHODNÉHO REŽIMU STANOVENÉHO V ČLÁNKU
          1. POSTUP VÝROBCE TRAKTORŮ
          1.1 S výjimkou průběhu etapy III B požádá výrobce traktorů, který si přeje použít přechodný režim, schvalovací orgán o povolení uvést na trh traktory v souladu s příslušnými ustanoveními této přílohy. Počet těchto traktorů nesmí překročit hodnoty stanovené v bodech 1.1.1 a 1.1.2. Motory musí splňovat požadavky uvedené v článku 3a.
          1.1.1 Počet traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 20 % ročního počtu traktorů s motory dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr odbytu na trhu Unie v posledních pěti letech) uvedených výrobcem traktorů na trh. Pokud výrobce traktorů uváděl traktory na trh v Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého uváděl traktory na trh v Unii.
          1.1.2 Alternativně k bodu 1.1.1 nesmí počet traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu v každé třídě výkonu motoru překročit tyto hodnoty:
          Třída výkonu motoru P (kW) | Počet traktorů |
          19 ≤ P < 37 | 200 |
          37 ≤ P < 75 | 150 |
          75 ≤ P < 130 | 100 |
          130 ≤ P ≤ 560 | 50 |
          1.2 V průběhu etapy III B požádá výrobce traktorů, který si přeje použít přechodný režim, schvalovací orgán o povolení, aby mohl uvést na trh traktory v souladu s příslušnými ustanoveními této přílohy. Počet těchto traktorů nesmí překročit hodnoty stanovené v bodech 1.2.1 a 1.2.2. Motory musí splňovat požadavky uvedené v článku 3a.
          1.2.1 Počet traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 40 % ročního počtu traktorů s motory dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr odbytu na trhu Unie v posledních pěti letech) uvedených výrobcem traktorů na trh. Pokud výrobce traktorů uváděl traktory na trh v Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého uváděl traktory na trh v Unii.
          1.2.2 Alternativně k bodu 1.1.2 nesmí počet traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu v každé třídě výkonu motoru překročit tyto hodnoty:
          Třída výkonu motoru P (kW) | Počet traktorů |
          37 ≤ P < 56 | 200 |
          56 ≤ P < 75 | 175 |
          75 ≤ P < 130 | 250 |
          130 ≤ P ≤ 560 | 125 |
          1.3 Výrobce traktorů přiloží ke své žádosti podané schvalovacímu orgánu:
          a) vzorek štítků, které budou připojeny ke každému traktoru, v němž bude instalován motor uvedený na trh v rámci přechodného režimu. Na štítcích budou uvedena slova: "TRAKTOR Č … (výrobní číslo) Z … (celkový počet traktorů v příslušné třídě výkonu) S MOTOREM Č … PODLE SCHVÁLENÍ TYPU (směrnice 2000/25/ES) Č …"; a
          b) vzorek doplňkového štítku připojeného k motoru s textem podle bodu 2.2.
          1.4 Výrobce traktorů poskytne schvalovacímu orgánu veškeré nezbytné informace spojené s použitím přechodného režimu, které si schvalovací orgán vyžádá pro své rozhodnutí.
          1.5 Výrobce traktorů předloží schvalovacím orgánům všech členských států, kde je traktor uváděn na trh, každých šest měsíců zprávu o provádění přechodného režimu, který používá. Zpráva musí obsahovat souhrnné údaje o počtu traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu, výrobní čísla motorů a traktorů a přehled členských států, kde byly tyto traktory uvedeny do provozu. Tento postup musí pokračovat po celou dobu používání přechodného režimu bez jakýchkoli výjimek.
          2. POSTUP VÝROBCE MOTORŮ
          2.1 Výrobce motorů může uvést na trh motory v rámci přechodného režimu, jenž je povolen v souladu s body 1 a 3 této přílohy.
          2.2 Výrobce motorů označí tyto motory takto: "Motor uvedený na trh v rámci přechodného režimu" v souladu s požadavky uvedenými v oddíle 5 přílohy I.
          3. POSTUP SCHVALOVACÍHO ORGÁNU
          Schvalovací orgán vyhodnotí obsah žádosti o přechodný režim a přiložených dokumentů. Následně vyrozumí výrobce traktorů o svém rozhodnutí, zda povolit uplatnění požadovaného přechodného režimu."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.