Směrnice Komise 2011/80/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky lambda-cyhalothrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/80/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2011/80/EU
          ze dne 20. září 2011,
          kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky lambda-cyhalothrin do přílohy I uvedené směrnice
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh [1], a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh [2] se zřizuje seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje lambda-cyhalothrin.
          (2) Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl lambda-cyhalothrin v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice.
          (3) Švédsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 8. září 2008 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.
          (4) Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 6. května 2011 zařazeny do hodnotící zprávy.
          (5) Z provedených hodnocení vyplývá, že u biocidních přípravků používaných jako insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, které obsahují lambda-cyhalothrin, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Je proto třeba zařadit lambda-cyhalothrin do přílohy I uvedené směrnice.
          (6) Na úrovni Unie nebyly hodnoceny všechny možnosti použití. Je proto třeba, aby členské státy zhodnotily použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životní prostředí, která nebyla reprezentativně zohledněna při hodnocení rizik na úrovni Unie, a při vydávání povolení přípravku se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem zmírnění zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.
          (7) S ohledem na rizika ohrožující vodní a suchozemské ekosystémy, která byla zjištěna při vypouštění přípravků do čistíren odpadních vod, je třeba požadovat, aby přípravky nebyly povoleny pro tato použití, s výjimkou případů, kdy jsou předloženy údaje prokazující, že přípravek splní požadavky článku 5 i přílohy VI směrnice 98/8/ES, a to v případě potřeby za použití náležitých opatření ke zmírnění rizik.
          (8) S ohledem na zjištěná rizika pro odborné použití bez osobních ochranných prostředků je třeba požadovat, aby povolení pro odborné používání tohoto přípravku bylo vydáno pouze pro používání s náležitými osobními ochrannými prostředky, pokud žádost o povolení přípravku neprokazuje, že rizika pro odborné uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
          (9) S ohledem na zjištění týkající se možné nepřímé expozice člověka při spotřebě potravin v důsledku použití uvedených v hodnocení je vhodné v případě potřeby vyžadovat, aby byla ověřena nutnost stanovit nové nebo změnit stávající maximální limity reziduí a přijmout opatření zajišťující, aby nedošlo k překročení platných maximálních limitů reziduí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 [3], nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [4]. Měla by být přijata opatření, jež zajistí, aby platné maximální limity reziduí nebyly překračovány.
          (10) Ustanovení této směrnice by měla být prováděna ve všech členských státech zároveň, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky lambda-cyhalothrin na trhu v Unii a rovněž aby se obecně usnadnily vlastní operace v rámci trhu s biocidními přípravky.
          (11) Před zařazením účinné látky do přílohy I směrnice 98/8/ES je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.
          (12) Po zařazení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.
          (13) Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (14) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy do 30. září 2012 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
          Uvedené předpisy použijí ode dne 1. října 2013.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. září 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 98/8/ES se vkládá tato položka:
          Číslo | Obecný název | Název podle IUPAC Identifikační čísla | Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh | Datum zařazení | Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty dosažení v souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky) | Datum skončení platnosti zařazení | Typ přípravku | Zvláštní ustanovení [1] |
          "48 | lambda-cyhalothrin | Reakční směs (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1S,3S)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátu a (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-]-(1R,3R)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátu (1:1) č. CAS: 91465-08-6 Číslo ES: 415-130-7 | 900 g/kg | 1. října 2013 | 30. září 2015 | 30. září 2023 | 18 | Členské státy při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, ta použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, která nebyla reprezentativně zastoupena při hodnocení rizik na úrovni Unie. Přípravky používané takovým způsobem, že vypouštění do čistíren odpadních vod nelze zabránit, se nepovolují, s výjimkou případů, kdy jsou předloženy údaje prokazující, že přípravek splní požadavky článku 5 a přílohy VI, a to v případě potřeby za použití náležitých opatření ke zmírnění rizik. Přípravky povolené pro odborné použití se používají s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby. U přípravků obsahujících lambda-cyhalothrin, u nichž se mohou vyskytovat rezidua v potravinách či krmivech, členské státy ověří potřebu stanovit nové nebo změnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005 a přijmou veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik zajišťující, aby použitelné maximální limity reziduí nebyly překročeny." |
          [*] Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.