Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011 , kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/87/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU
          ze dne 16. listopadu 2011,
          kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů [3] upravuje emise z výfuku motorů namontovaných do zemědělských a lesnických traktorů s cílem lépe chránit zdraví osob a životní prostředí. Směrnice 2000/25/ES stanovila, že mezní hodnoty emisí platné v roce 2010 pro schválení typu většiny vznětových motorů označené jako etapa III A měly být nahrazeny přísnějšími mezními hodnotami etapy III B, které měly vstoupit v platnost postupně od 1. ledna 2010, pokud jde o schvalování typu těchto motorů, a od 1. ledna 2011, pokud jde o jejich uvádění na trh. Etapa IV stanovující přísnější mezní hodnoty emisí než etapa III B vstoupí v platnost postupně od 1. ledna 2013, pokud jde o schvalování typu těchto motorů, a od 1. ledna 2014, pokud jde o uvádění na trh.
          (2) Čl. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje [4], stanoví, že Komise posoudí dostupné technologie, včetně jejich hospodárnosti, z hlediska potvrzení mezních hodnot etap III B a IV a zhodnotí případnou potřebu dalších přechodných režimů, výjimek nebo delších lhůt pro zavedení určitých typů zařízení nebo motorů, se zřetelem k motorům instalovaným v používaných sezónních nesilničních pojízdných strojích. V čl. 4 odst. 8 směrnice 2000/25/ES je dále stanoveno ustanovení o přezkumu, jehož účelem je vzít v úvahu specifika traktorů kategorií T2, T4.1 a C2.
          (3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES [5] byla předmětem několika technických studií. V důsledku těchto technických studií, které byly prováděny v letech 2007, 2009 a 2010 a potvrzeny posouzením dopadů, jež provedla Komise, bylo rozhodnuto, že není technicky dosažitelné, aby traktory kategorií T2, T4.1 a C2 splnily požadavky etap III B a IV k datům stanoveným v uvedené směrnici.
          (4) Aby nedošlo k tomu, že právní předpisy Unie budou předepisovat technické požadavky, které ještě nemohou být splněny, a aby nedošlo k tomu, že by traktorům kategorií T2, T4.1 a C2 již nemohlo být udělováno schválení typu a nemohly by být uváděny na trh nebo do provozu, je nezbytné stanovit přechodné období tří let, v jehož průběhu bude moci být traktorům zařazeným v kategoriích T2, T4.1 a C2 nadále udělováno schválení typu a budou moci být uváděny na trh nebo do provozu.
          (5) Komise by měla každoročně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku ve vývoji technických řešení pro technologii odpovídající požadavkům etapy IV.
          (6) Směrnice 2000/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Změny směrnice 2000/25/ES
          V článku 4 směrnice 2000/25/ES se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "9. Odchylně se u traktorů kategorie T2, T4.1 a C2 definovaných v příloze II kapitole A bodě A.1 druhé odrážce, kapitole B dodatku 1 části I bodě 1.1 a kapitole A bodě A.2 směrnice 2003/37/ES a vybavených motory kategorií L až R data stanovená v odst. 2 písm. d) a e) a v odstavci 3 odkládají o tři roky. Až do těchto dat nadále platí požadavky etapy III A stanovené v této směrnici."
          Článek 2
          Dostupnost technologie splňující požadavky
          Komise do 31. prosince 2014 zváží, jaká dostupná technologie splňuje požadavky etapy IV a je v souladu s potřebami kategorií T2, T4.1 a C2, a předloží Evropskému parlamentu a Radě případné návrhy.
          Článek 3
          Provedení
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 9. prosince 2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Vstup v platnost
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Určení
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          W. Szczuka
          [1] Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 53.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011.
          [3] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 146, 30.4.2004, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.