Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2011/91/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU
          ze dne 13. prosince 2011
          o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
          (kodifikované znění)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří [3], byla několikrát podstatně změněna [4]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.
          (2) Vnitřní trh je prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
          (3) Obchod s potravinami zaujímá na vnitřním trhu velmi důležité místo.
          (4) Údaj o šarži, ke které potravina patří, odpovídá požadavku na lepší informovanost o totožnosti výrobků. Je proto užitečným zdrojem informací, když jsou potraviny předmětem sporu nebo představují nebezpečí pro zdraví spotřebitele.
          (5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [5] neobsahuje ustanovení o údajích určujících šarži.
          (6) Na mezinárodní úrovni platí obecná povinnost poskytovat odkaz na výrobní šarži nebo na šarži balení u balených potravin. Je povinností Unie přispívat k rozvoji mezinárodního obchodu.
          (7) Je proto vhodné stanovit pravidla obecné a průřezové povahy, aby mohl být spravován společný systém identifikace šarže.
          (8) Účinnost výše uvedeného systému závisí na jeho používání v různých stadiích uvádění na trh. Přesto je žádoucí vyloučit určité výrobky a operace, zejména ty, které probíhají na začátku procesu uvádění zemědělských produktů na trh.
          (9) Je nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že uvádění šarže přímo na jednotlivém obalu určitých potravin konzumovaných okamžitě po nákupu, jako jsou jednotlivé porce zmrzliny a mraženého krému, by nemělo žádný smysl. U těchto výrobků by však mělo být povinné uvádění šarže na skupinovém balení.
          (10) "Šarží" se rozumí, že několik prodejních jednotek potravin má prakticky totožné vlastnosti výroby, zpracování nebo balení. Tento výraz by se proto neměl používat pro volně ložené, nebalené produkty nebo pro produkty, o kterých z důvodu jejich individuální specifičnosti nebo heterogenní povahy nelze mít za to, že tvoří homogenní dávky.
          (11) S ohledem na používání různých metod identifikace by mělo být stanovení šarže a uvádění odpovídajícího údaje nebo značky záležitostí hospodářského subjektu.
          (12) Tento údaj by měl být jasně rozeznatelný a srozumitelný jako takový, aby splnil informační požadavky, pro které je určen.
          (13) K určení šarže se v souladu se směrnicí 2000/13/ES smí využít datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti ("spotřebujte do"), pokud je uvedeno přesně.
          (14) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy I,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          1. Tato směrnice se vztahuje na údaj, který umožňuje určení totožnosti šarže, ke které potravina patří.
          2. Pro účely této směrnice se "šarží" rozumí dávka prodejních jednotek potravin, které jsou vyrobeny, zpracovány nebo zabaleny prakticky za stejných podmínek.
          Článek 2
          1. Potravina nesmí být uvedena na trh bez údaje připojeného podle čl. 1 odst. 1.
          2. Odstavec 1 se nevztahuje na:
          a) zemědělské produkty, které jsou po výstupu ze zemědělského podniku:
          i) prodávány nebo dodávány na místa přechodného uskladnění, přípravy nebo balení,
          ii) dopravovány do organizací producentů nebo
          iii) shromažďovány pro okamžité použití v provozním systému přípravy nebo zpracování;
          b) potraviny, které nejsou v místě prodeje konečnému spotřebiteli baleny, balí se na žádost kupujícího nebo jsou zabaleny pro okamžitý prodej;
          c) obaly, jejichž největší strana má plochu menší než 10 cm2;
          d) jednotlivé porce zmrzliny a mraženého krému. Údaj umožňující určování šarže se uvede na skupinovém balení.
          Článek 3
          Šarže musí být stanovena v každém případě výrobcem dané potraviny, jejím zpracovatelem nebo balírnou nebo prvním prodejcem usazeným v Unii.
          Za stanovení a uvádění údaje podle čl. 1 odst. 1 odpovídá kterýkoli z uvedených hospodářských subjektů. Před tímto údajem se uvede písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je údaj zřetelně odlišitelný od ostatních údajů na etiketě.
          Článek 4
          Pokud se jedná o balené potraviny, umístí se údaj podle čl. 1 odst. 1 a tam, kde je to vhodné, i písmeno "L" na jejich balení nebo na etiketě, která je k němu připojena.
          Pokud se nejedná o balené potraviny, uvede se údaj podle čl. 1 odst. 1 a tam, kde je to vhodné, i písmeno "L" na obalu, nebo pokud to není možné, zahrne se do odpovídající obchodní dokumentace.
          Ve všech případech musí být údaj uveden tak, aby byl snadno viditelný, jasně čitelný a nesmazatelný.
          Článek 5
          Je-li na etiketě uvedeno datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti ("spotřebujte do"), nemusí být na potravině uveden údaj podle čl. 1 odst. 1, pokud je toto datum vyjádřeno alespoň jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí.
          Článek 6
          Tato směrnice se použije, aniž je dotčeno uvádění údajů stanovených zvláštními předpisy Unie.
          Komise zveřejňuje a aktualizuje seznam dotyčných předpisů.
          Článek 7
          Směrnice 89/396/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy I.
          Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
          Článek 8
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 9
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předseda
          M. Szpunar
          [1] Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 34.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011.
          [3] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21.
          [4] Viz část A přílohy I.
          [5] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ČÁST A
          Zrušená směrnice a její následné změny
          (uvedené v článku 7)
          Směrnice Rady 89/396/EHS | (Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21) |
          Směrnice Rady 91/238/EHS | (Úř. věst. L 107, 27.4.1991, s. 50) |
          Směrnice Rady 92/11/EHS | (Úř. věst. L 65, 11.3.1992, s. 32) |
          ČÁST B
          Seznam lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu
          (uvedených v článku 7)
          Směrnice | Lhůta pro provedení |
          89/396/EHS | 20. června 1990 [1] |
          91/238/EHS | — |
          92/11/EHS | — |
          [*] V souladu s čl. 7 prvním pododstavcem směrnice 89/396/EHS ve znění směrnice 92/11/EHS:"Členské státy změní, pokud je to třeba, právní a správní předpisy tak, abypovolovaly uvádění výrobků vyhovujících této směrnici na trh nejpozději do 20. června 1990,zakazovaly uvádění výrobků nevyhovujících této směrnici na trh od 1. července 1992, avšak výrobky uvedené na trh nebo označené před uvedeným dnem, které nevyhovují této směrnici, smějí být uváděny na trh až do vyčerpání zásob."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Srovnávací tabulka
          Směrnice 89/396/EHS | Tato směrnice |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1 a 2 | Čl. 2 odst. 1 a 2 |
          Čl. 2 odst. 3 | — |
          Články 3 až 6 | Články 3 až 6 |
          Článek 7 | — |
          — | Článek 7 |
          — | Článek 8 |
          Článek 8 | Článek 9 |
          — | Příloha I |
          — | Příloha II |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.