Nařízení Komise (EU) č. 4/2011 ze dne 4. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 4/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 4/2011
          ze dne 4. ledna 2011,
          kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovu [2], stanoví kvóty pro rok 2010.
          (2) Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2010.
          (3) Je proto nutné zakázat rybolov uvedené populace,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vyčerpání kvóty
          Rybolovná kvóta přidělená na rok 2010 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
          Článek 2
          Zákazy
          Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Lowri Evans
          generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Č. | 53/T&Q |
          Členský stát | Španělsko |
          Populace | POK/561214 |
          Druh | Treska tmavá (Pollachius virens) |
          Oblast | VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i vody EU a mezinárodní vody oblastí XII a XIV |
          Datum | 24.9.2010 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.