Nařízení Komise (EU) č. 11/2011 ze dne 7. ledna 2011 , kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 11/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 11/2011
          ze dne 7. ledna 2011,
          kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prášek ze žraločích chrupavek v želatinových kapslích používaný jako doplněk stravy byl podle nařízení Komise (ES) č. 1858/98 ze dne 27. srpna 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury [2] zařazen do čísla 0305. Olejový přípravek (obsahující pupalkový olej, mléčný tuk a vitamín E) v želatinových kapslích používaný jako doplněk stravy byl podle nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 ze dne 3. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury [3] zařazen do čísla 1517.
          (2) Ve spojených věcech C-410/08 až C-412/08 Swiss Caps AG v. Hauptzollamt Singen [4] Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že produkty v kapslích určené k použití jako doplněk stravy by měly být zařazeny do čísla 2106 jako potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.
          (3) Je proto vhodné nařízení (ES) č. 1858/98 a nařízení (EHS) č. 3513/92 upravit, aby se zabránilo různým sazebním zařazením a aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury v Evropské unii.
          (4) Nařízení (ES) č. 1858/98 a nařízení (EHS) č. 3513/92 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (5) Kromě výše zmíněných oprav je třeba změnit nařízení Komise (ES) č. 1179/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury [5]. V tabulkách obsažených v přílohách I, II a III uvedeného nařízení je seznam nařízení podléhajících změnám (formou změny kódu KN, zrušení položky v nařízení nebo zrušení nařízení). Položka 1 v tabulce v uvedené příloze I a položka 3 v tabulce v uvedené příloze III odkazují na nařízení Komise (EHS) č. 484/79 ze dne 13. března 1979 [6]; podobně položka 79 v tabulce v uvedené příloze I a položka 31 v tabulce v uvedené příloze II odkazují na bod 3 tabulky v příloze nařízení Komise (ES) č. 2696/95 ze dne 21. listopadu 1995 [7].
          (6) Za účelem napravení tohoto stavu by měla být příloha I nařízení Komise (ES) č. 1179/2009 změněna tak, že se položky 1 a 79 v ní obsažené zruší.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Bod 2 v tabulce uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1858/98 se zrušuje.
          Článek 2
          Bod 1 v tabulce uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 3513/92 se zrušuje.
          Článek 3
          V tabulce uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1179/2009 se zrušují položky 1 a 79.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 241, 29.8.1998, s. 17.
          [3] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12.
          [4] Rozsudek ze dne 17. prosince 2009, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, odstavce 29 a 32.
          [5] Úř. věst. L 317, 3.12.2009, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 64, 14.3.1979, s. 47.
          [7] Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 17.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.