Nařízení Komise (EU) č. 12/2011 ze dne 7. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 12/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 12/2011
          ze dne 7. ledna 2011
          o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny [2], a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Paušální dovozní hodnota |
          07020000 | AL | 106,0 |
          EC | 65,1 |
          MA | 56,7 |
          TR | 101,2 |
          ZZ | 82,3 |
          07070005 | EG | 174,9 |
          JO | 96,7 |
          TR | 100,9 |
          ZZ | 124,2 |
          07099070 | MA | 40,2 |
          TR | 118,1 |
          ZZ | 79,2 |
          07099080 | EG | 222,3 |
          ZZ | 222,3 |
          08051020 | AR | 41,5 |
          BR | 41,5 |
          EC | 48,7 |
          IL | 67,1 |
          MA | 56,3 |
          TR | 73,7 |
          UY | 46,7 |
          ZA | 41,3 |
          ZZ | 52,1 |
          08052010 | MA | 67,8 |
          TR | 79,6 |
          ZZ | 73,7 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 127,1 |
          HR | 46,1 |
          IL | 84,5 |
          JM | 95,1 |
          MA | 79,2 |
          TR | 72,7 |
          ZZ | 84,1 |
          08055010 | AR | 49,2 |
          TR | 54,6 |
          UY | 49,2 |
          ZZ | 51,0 |
          08081080 | AR | 78,5 |
          CA | 98,2 |
          CL | 83,5 |
          CN | 101,1 |
          EC | 79,3 |
          MK | 29,3 |
          NZ | 74,9 |
          US | 137,8 |
          ZA | 124,2 |
          ZZ | 89,6 |
          08082050 | CN | 60,2 |
          US | 110,3 |
          ZZ | 85,3 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.