Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011 , které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 19/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 19/2011
          ze dne 11. ledna 2011,
          které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 661/2009 je zvláštní nařízení pro účely schvalování typu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) [2].
          (2) Nařízení (ES) č. 661/2009 ruší směrnici Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění [3]. Požadavky stanovené v uvedené směrnici by měly být převzaty do tohoto nařízení a případně změněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých poznatků.
          (3) Nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje základní ustanovení týkající se požadavků pro schvalování typu vozidel z hlediska způsobů identifikace vozidel. Je proto nutné pro takové schválení typu stanovit rovněž zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.
          (4) Vzhledem k neexistenci harmonizovaných právních předpisů, které by se týkaly maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla a maximální přípustné hmotnosti na nápravu nebo skupinu náprav těžkých nákladních vozidel, stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES ze dne 22. července 1997 o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o změně směrnice 70/156/EHS [4] určování maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz pro účely registrace, uvedení do provozu nebo užívání těžkých nákladních vozidel na území daného členského státu. Je proto vhodné zahrnout maximální přípustnou hmotnost pro registraci/provoz do vzoru povinného štítku výrobce. Z důvodů bezpečnosti provozu je dále vhodné zahrnout maximální přípustnou hmotnost na skupinu náprav.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Tento předpis se vztahuje neúplná a úplná vozidla kategorií M, N a O.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1) "povinným štítkem výrobce" štítek nebo tabulka připevněná na vozidlo výrobcem, na které jsou uvedeny základní technické údaje nezbytné k identifikaci vozidla a která uvádí pro informaci příslušných orgánů nezbytné informace týkající se maximálních přípustných hmotností;
          2) "identifikačním číslem vozidla" (VIN – vehicle identification number) alfanumerický kód přidělený vozidlu výrobcem za účelem správné identifikace každého vozidla;
          3) "typem vozidla" skupina vozidel, jak je definována v části B přílohy II směrnice 2007/46/ES.
          Článek 3
          Ustanovení pro ES schvalování typu vozidla z hlediska povinných štítků výrobce a identifikačních čísel vozidel
          1. Výrobce nebo jeho zástupce podává příslušnému schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla z hlediska rozvržení a umístění povinného štítku výrobce a složení a umístění identifikačního čísla vozidla.
          2. Žádost musí být vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v příloze III části A.
          3. Jestliže to bude schvalovací orgán nebo technická zkušebna považovat za nutné, dá výrobce pro účely inspekce k dispozici jedno vozidlo jako představitele daného typu, který má být schválen.
          4. Jsou-li splněny příslušné požadavky stanovené v příloze I a příloze II tohoto nařízení, udělí schvalovací orgán schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.
          Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.
          5. Pro účely odstavce 4 schvalovací orgán vyhotoví certifikát ES schválení typu podle vzoru uvedeného v příloze III části B.
          Článek 4
          Platnost a rozšíření ES schválení typu udělených podle směrnice 76/114/EHS
          Vnitrostátní orgány povolí prodej a uvedení do provozu u vozidel, pro něž bylo schválení typu uděleno před datem uvedeným v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009, a nadále budou udělovat prodloužení schválení udělených v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici 76/114/EHS.
          Článek 5
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost 1. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 233, 25.8.1997, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          TECHNICKÉ POŽADAVKY
          ČÁST A
          Povinný štítek výrobce
          1. Obecná ustanovení
          1.1 Každé vozidlo musí být vybaveno povinným štítkem výrobce popsaným v tomto oddíle.
          1.2 Povinný štítek výrobce musí být připevněn výrobcem vozidla nebo jeho zástupcem.
          1.3 Povinný štítek výrobce musí být buď:
          a) obdélníková kovová tabulka, nebo
          b) obdélníkový samolepící štítek
          1.4 Kovové tabulky musí být připevněny nýty.
          1.5 Samolepící štítky musí být takové, aby se na nich projevil každý pokus o změnu obsahu, musí být odolné vůči pokusu o falzifikaci a připevněné takovým způsobem, že v případě pokusu o odstranění dojde k jejich zničení.
          2. Údaje, které musí být uvedeny na povinném štítku výrobce
          2.1 Následující údaje musí být nesmazatelným způsobem uvedeny na povinném štítku výrobce v uvedeném pořadí:
          a) jméno společnosti výrobce;
          b) úplné číslo schválení typu vozidla;
          c) identifikační číslo vozidla;
          d) maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla;
          e) maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy;
          f) maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu v pořadí zpředu dozadu.
          2.2 Výška znaků musí být nejméně 4 mm.
          3. Zvláštní ustanovení
          3.1 Přípojná vozidla
          3.1.1 U přípojných vozidel musí být uvedena maximální technicky přípustná statická hmotnost (vertikální zatížení) ve spojovacím bodě.
          3.1.2 Spojovací bod je považován za první nápravu a označen číslicí "0".
          3.1.3 První náprava je označena číslicí "1", druhá číslicí "2" atd., po kterých následují pomlčky.
          3.1.4 Hmotnost jízdní soupravy zmíněná v bodě 2.1 písm. e) nebude uvedena.
          3.2 Všechna těžká nákladní vozidla
          3.2.1 U vozidel kategorií N3, O3 a O4, musí být uvedena také maximální technicky přípustná hmotnost na skupinu náprav. Položka odpovídající skupině náprav se označí písmenem "T".
          3.2.2 U vozidel kategorií M3, N3, O3 a O4 může výrobce na povinném štítku výrobce uvést doporučenou maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz.
          3.2.2.1 V takovém případě se část povinného štítku výrobce, na které jsou uvedeny hmotnosti, rozdělí na dva sloupce: doporučené maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz se uvedou v levém sloupci a maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla se uvedou v pravém sloupci.
          3.2.2.2 Kód státu, ve kterém má být vozidlo registrováno, se uvádí v záhlaví levého sloupce.
          Tento kód musí být v souladu s normou ISO 3166-1: 2006.
          3.2.3 Požadavky bodu 3.2.1 se neuplatní, pokud:
          a) maximální technicky přípustná hmotnost na skupinu náprav je součtem maximálních technicky přípustných hmotností na nápravy, které jsou součástí této skupiny náprav, a
          b) k maximální hmotnosti na každou nápravu, která je součástí této skupiny náprav, se na její konec připojí písmeno "T";
          c) pokud se uplatňují požadavky bodu 3.2.2, je maximální přípustná hmotnost pro registraci/provoz na skupinu náprav součtem maximálních přípustných hmotností pro registraci/provoz na nápravy, které jsou součástí této skupiny náprav.
          4. Další informace
          4.1 Výrobce může uvést další informace pod předepsanými nápisy nebo vedle nich, vně zřetelně vyznačeného obdélníku, který ohraničuje výhradně informace předepsané v oddílech 2 a 3.
          5. Vzory povinného štítku výrobce
          5.1 Příklady různých možných vzorů povinných štítků výrobce jsou uvedeny v dodatku k této příloze.
          5.2 Údaje na těchto vzorech jsou smyšlené.
          ČÁST B
          Identifikační číslo vozidla (Vehicle identification number – VIN)
          1. Obecná ustanovení
          1.1 VIN musí být vyznačeno na každém vozidle.
          1.2 VIN musí být jedinečné a jednoznačně přiřazené konkrétnímu vozidlu.
          1.3 VIN musí být vyznačeno na podvozku nebo vozidle předtím, než vozidlo opustí výrobní linku.
          1.4 Výrobce musí zaručit dohledatelnost vozidla prostřednictvím VIN po dobu 30 let.
          1.5 Skutečnost, že výrobce přijal opatření zaručující dohledatelnost vozidla ve shodě s bodem 1.4, musí být ověřena při schvalování typu.
          2. Stavba VIN
          2.1 VIN je tvořeno třemi částmi:
          a) světový kód výrobce (world manufacturer identifier – WMI);
          b) popisný kód vozidla (vehicle descriptor section – VDS);
          c) rejstříkový kód vozidla (vehicle indicator section – VIS).
          2.2 WMI je tvořen kódem přiděleným výrobci za účelem jeho identifikace.
          2.2.1 Tento kód sestává ze tří alfanumerických znaků, tj. velkých tiskacích latinských písmen nebo arabských číslic, které jsou přiděleny příslušným orgánem státu, ve kterém má výrobce své hlavní místo podnikání.
          2.2.2 Příslušný orgán musí jednat v souladu s mezinárodní organizací uvedenou v normě ISO 3780: 2009 "Road vehicles – World manufacturer identifier (WMI) code".
          2.2.3 Pokud je celková produkce výrobce nižší než 500 vozidel za rok, bude třetím znakem vždy číslice "9". Za účelem identifikace takových výrobců přidělí příslušný orgán uvedený v bodě 2.2.1 i třetí, čtvrtý a pátý znak VIS.
          2.3 VDS je tvořen šesti alfanumerickými znaky, tj. velkými tiskacími latinskými písmeny nebo arabskými číslicemi, které slouží k označení obecných vlastností vozidla. Jestliže výrobce nevyužije jeden nebo více z těchto šesti znaků, musí být nevyužitá místa vyplněna alfanumerickými znaky podle volby výrobce tak, aby celkový počet požadovaných znaků byl šest.
          2.4 VIS je tvořen osmi alfanumerickými znaky, tj. velkými tiskacími latinskými písmeny nebo arabskými číslicemi, z nichž čtyři poslední musí být číslice.
          Musí spolu s WMI a VDS zaručit přesnou identifikaci konkrétního vozidla. Každé nevyužité místo musí být vyplněno číslicí "0", aby celkový počet požadovaných znaků byl osm.
          2.5 Výška znaků VIN vyražených na podvozku musí být nejméně 7 mm.
          2.6 Mezi znaky nesmějí být mezery.
          2.7 Nesmí se použít písmena "I", "O" a "Q".
          2.8 Počátek a konec VIN musí být vymezen znakem podle volby výrobce, jímž nesmí být ani arabská číslice, ani latinské písmeno.
          2.8.1 Toto ustanovení nemusí být dodrženo, jestliže je VIN vyznačeno na jediné řádce.
          2.8.2 Jestliže je VIN vyznačeno na dvou řádkách, použije se toto ustanovení na obě řádky.
          --------------------------------------------------
          Dodatek
          Vzor povinného štítku výrobce
          1. VZOR A pro vozidla kategorie M1 nebo N1
          STELLA AUTO S.P.A
          e3*2007/46*0004
          ZFS159000AZ000055
          1850 kg
          3290 kg
          1 – 1100 kg
          2 – 880 kg
          Vzor povinného štítku výrobce pro vozidla kategorie M1, schválení typu v Itálii
          2. VZOR B pro vozidla kategorie M nebo N jiná než kategorií M1 nebo N1
          MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH |
          e1*2007/46*0345 |
          WMN22500A00980520 |
          (DE) | |
          17990 kg | 17990 kg |
          40000 kg | 44000 kg |
          1 – 7100 kg | 1 – 7100 kg |
          2 – 11500 kg | 2 – 11500 kg |
          T. – kg | T. – kg |
          Vzor povinného štítku výrobce pro vozidla kategorie N3, schválení typu v Německu
          Poznámka: sloupec vlevo je nepovinný
          3. VZOR C pro vozidla kategorie O1 nebo O2
          JEAN HORSE TRAILERS Ltd
          e11*2007/46*0085
          SARHT000BC0000023
          1500 kg
          0 – 100 kg
          1 – 850 kg
          2 – 850 kg
          Vzor povinného štítku výrobce pro vozidla kategorie O2, schválení typu ve Spojeném království
          4. VZOR D pro vozidla kategorie O jiná než kategorií O1 nebo O2
          REMORQUES HENSCHLER SA |
          e6*2007/46*0098 |
          YA9EBS37009000005 |
          (BE) | |
          34000 kg | 37000 kg |
          0 – 8000 kg | 0 – 8000 kg |
          1 – 9000 kg | 1 – 10000 kg |
          2 – 9000 kg | 2 – 10000 kg |
          3 – 9000 kg | 3 – 10000 kg |
          T. 27000 kg | T. 30000 kg |
          Vzor povinného štítku výrobce pro návěsy kategorie O4, schválení typu v Belgii
          Poznámka: sloupec vlevo je nepovinný
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ NA VOZIDLE
          ČÁST A
          Povinný štítek výrobce
          1. Povinný štítek výrobce musí být řádně připevněn na dobře viditelném a snadno přístupném místě.
          2. Umístění musí být zvoleno na konstrukční části, která se při užívání vozidla nevyměňuje.
          ČÁST B
          Identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number – VIN)
          1. VIN musí být uvedeno na jedné řádce.
          1.1 Pokud z technických důvodů, například pro nedostatek místa, není možno vyznačit VIN na jedné řádce, mohou na žádost výrobce povolit vnitrostátní orgány vyznačení VIN na dvou řádkách.
          V takovém případě nesmí být části VIN definované v příloze I části B bodě 2.1 přerušeny.
          2. VIN musí být vylisováno nebo mechanicky vyraženo na podvozku, rámu nebo podobné části vozidla.
          3. Místo mechanické ražby se mohou použít jiné techniky, které zaručují stejnou odolnost vůči pokusům o přepsání nebo falzifikaci.
          4. VIN musí být na dobře viditelném a přístupném místě. Místo musí být zvoleno tak, aby VIN nemohlo být vymazáno ani se nemohlo poškodit.
          5. VIN musí být umístěno na pravé straně vozidla.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          ČÁST A
          Informační dokument
          POVINNÝ VZOR
          Informační dokument č. … pro ES schválení typu motorového vozidla a jeho přípojných vozidel z hlediska povinného štítku výrobce a VIN.
          Následující informace musí být dodány v trojím vyhotovení a musí k nim být přiložen seznam položek. Předkládají-li se výkresy, musí být vypracovány ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny a musí být dostatečně podrobné. Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.
          0. OBECNÉ
          0.1 Značka (obchodní název výrobce): …
          0.2 Typ: …
          0.2.1 Obchodní název (názvy) (je-li/jsou-li k dispozici): …
          0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen [1]: …
          0.3.1 Umístění takového označení: …
          0.4 Kategorie vozidla [2]: …
          0.5 Název a adresa výrobce: …
          0.6 Umístění a způsob připevnění povinného štítku výrobce: …
          0.6.1 Na podvozku [3]: …
          0.6.2 Na karoserii [3]: …
          0.7 Umístění VIN: …
          0.7.1 Na podvozku [3]: …
          0.7.2 Na karoserii [3]: …
          0.8 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …
          0.9 Název a adresa případného zástupce výrobce: …
          1. OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA
          1.1 Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …
          9. KAROSERIE
          9.17 Povinný štítek výrobce a VIN
          9.17.1 Fotografie a/nebo výkresy umístění povinných štítků výrobce, nápisů a VIN: …
          9.17.2 Fotografie a/nebo výkresy povinných štítků výrobce a nápisů (úplný příklad s rozměry): …
          9.17.3 Fotografie a/nebo výkresy VIN (úplný příklad s rozměry): …
          9.17.4 Prohlášení výrobce o splnění požadavků bodu 2.2 části B přílohy I směrnice (EU) č. 19/2011
          9.17.5 Podrobný popis stavby VIN: ………………………..…
          Vysvětlivky
          ČÁST B
          Certifikát ES schválení typu
          VZOR
          Formát: A4 (210 × 297 mm)
          CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU
          Razítko schvalovacího orgánu
          Sdělení týkající se:
          ES schválení typu [4]prodloužení platnosti ES schválení typu [4]odmítnutí ES schválení typu [4]odejmutí ES schválení typu [4] | pro typ vozidla z hlediska povinného štítku výrobce a identifikačního čísla vozidla |
          s ohledem na nařízení (EU) č. …/… naposledy pozměněné nařízením (EU) č. …/… [4] |
          Číslo ES schválení typu: … |
          Důvod pro prodloužení platnosti: … |
          ODDÍL I
          0.1. Značka (obchodní název výrobce): …
          0.2 Typ: …
          0.2.1 Obchodní název (názvy) (je-li/jsou-li k dispozici): …
          0.3 Způsob označení typu, je-li typ na vozidle vyznačen [5]: …
          0.3.1 Umístění takového označení: …
          0.4 Kategorie vozidla [6]: …
          0.5 Název a adresa výrobce: …
          0.8 Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …
          0.9 Název a adresa případného zástupce výrobce: …
          ODDÍL II
          1. Případné doplňující informace: viz doplněk
          2. Technická zkušebna provádějící zkoušky: …
          3. Datum zkušebního protokolu: …
          4. Číslo zkušebního protokolu: …
          5. Poznámky (jsou-li nějaké): …
          6. Místo: …
          7. Datum: …
          8. Podpis: …
          Přílohy :
          Schvalovací dokumentace.
          Zkušební protokol.
          [1] Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem "?" (např. ABC??123??).
          [2] Klasifikace podle definicí uvedených v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.
          [3] Nehodící se škrtněte.
          [4] Nehodící se škrtněte.
          [5] Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem "?" (např. ABC??123??).
          [6] Podle definice v části A přílohy II.
          --------------------------------------------------
          Doplněk
          k certifikátu ES schválení typu č…
          Nevztahuje se na tento návrh.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.