Nařízení Rady (EU) č. 25/2011 ze dne 14. ledna 2011 o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 25/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 25/2011
          ze dne 14. ledna 2011
          o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny [1], ve znění rozhodnutí 2011/18/SZBP ze dne 14. ledna 2011 [2],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2010/656/SZBP v platném znění stanoví přijetí omezujících opatření vůči některým osobám, které – i když nebyly určeny Radou bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Výborem pro sankce – brání v Pobřeží slonoviny mírovému procesu a národnímu usmíření, a zejména vůči těm, kteří ohrožují úspěšné dokončení volebního procesu, stejně tak jako vůči právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a vůči osobám, subjektům či orgánům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz.
          (2) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto – především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
          (3) Toto nařízení dodržuje základní práva a zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami. Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty OSN a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
          (4) S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Pobřeží slonoviny, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu příloh I a II rozhodnutí 2010/656/SZBP by pravomoc ke změně seznamů uvedených v přílohách I a IA nařízení (ES) č. 560/2005 měla náležet Radě.
          (5) Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v přílohách I a IA nařízení (ES) č. 560/2005 by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.
          (6) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [3] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [4].
          (7) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 560/2005 se mění takto:
          1) článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I či v příloze IA, anebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.
          2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I či v příloze IA, nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          4. Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2010/656/SZBP v platném znění.
          5. Příloha IA obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2010/656/SZBP v platném znění.";
          2) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 2a
          1. Přílohy I a IA obsahují důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce pro přílohu I.
          2. Přílohy I a IA rovněž obsahují případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce pro přílohu I. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.";
          3) články 3 a 4 se nahrazují tímto:
          "Článek 3
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, jak jsou určeny na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařské ošetření, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.
          V případě osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze I oznámí členské státy svůj úmysl povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům Výboru pro sankce. Orgány přístup nepovolí, pokud do dvou pracovních dní od oznámení obdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.
          2. Odchylně od článku 2 a pokud jde o osobu, subjekt nebo orgán uvedený v příloze I, mohou příslušné orgány členských států, jak jsou určeny na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit za podmínek stanovených v odst. 14 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004) uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, pokud členské státy o tomto rozhodnutí uvědomily Výbor pro sankce a pokud tento výbor toto rozhodnutí schválil, za podmínek stanovených v bodu 14 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004).
          3. Odchylně od článku 2 a pokud jde o osobu, subjekt nebo orgán uvedený v příloze IA, mohou příslušné orgány členských států, jak jsou určeny na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, a pokud členský stát oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.
          Článek 4
          Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, jak jsou určeny na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:
          a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudního, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy se na osobu, subjekt nebo orgán uvedený v článku 2 začalo vztahovat toto nařízení, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo rozhodčí rozhodnutí vynesené před tímto dnem;
          b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek, které takové zástavní právo zajišťuje nebo které takové rozhodnutí uznává za platné, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze I nebo v příloze IA;
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě; a
          e) členské státy v případě osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze I oznámily zástavní právo nebo rozhodnutí Výboru pro sankce.";
          4) článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.";
          5) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 9a
          Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním daný zákaz porušují.";
          6) článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.";
          7) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 11a
          1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy I.
          2. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu IA.
          3. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
          4. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje.
          5. Pokud OSN rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, Rada odpovídajícím způsobem změní přílohu I.
          6. Seznam uvedený v příloze IA se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za 12 měsíců.";
          8) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 12a
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.";
          9) článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;
          b) na palubě každého letadla nebo plavidla v soudní pravomoci některého členského státu;
          c) pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;
          d) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;
          e) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.";
          10) znění přílohy I se vkládá do nařízení (ES) č. 560/2005 jako příloha IA;
          11) příloha II nařízení (ES) č. 560/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. ledna 2011.
          Za Radu
          předseda
          J. Martonyi
          [1] Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.
          [2] Viz strana 36 v tomto čisle Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA IA
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, které nebyly určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, podle článků 2, 4 a 7
          A. Fyzické osoby
          | Jméno (a případná další jména) | Identifikační údaje | Odůvodnění |
          1. | Pascal Affi N’Guessan | Narozen dne 1. ledna 1953, Bouadikro; číslo pasu: PD-AE 09DD00013. | Předseda Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI): brání mírovému procesu usmíření; veřejně podněcuje k nenávisti a násilí. |
          2. | Podplukovník Nathanaël Ahouman Brouha | Narozen dne 6. června 1960. | Velitel Bezpečnostní skupiny úřadu prezidenta republiky (GSPR) Odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          3. | Aké N'Gbo Gilbert Marie | Narozen dne 8. října 1955, Abidžan; číslo pasu: 08 AA 61107 (platný do 2. dubna 2014) | Nelegitimní předseda vlády a ministr plánování a rozvoje; člen nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          4. | Pierre Israël Amessan Brou | | Generální ředitel rozhlasu a televize Pobřeží slonoviny (RTI); brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010. |
          5. | Frank Anderson Kouassi | | Předseda Státní rady pro audiovizuální komunikaci (CNCA); brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          6. | Nadiani Bamba | Narozena dne 13. června 1974, Abidžan; číslo pasu: PD - AE 061 FP 04 | Ředitelka skupiny "Cyclone", vydavatelka deníku "Le temps"; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010. |
          7. | Kadet Bertin | Narozen kolem roku 1957, Mama. | Bezpečnostní poradce prezidenta Gbagba; brání mírovému procesu usmíření, odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; podněcuje k represi a zastrašování. |
          8. | Generál Dogbo Blé | Narozen dne 2. února 1959, Daloa. | Velitel sboru republikánské gardy; brání mírovému procesu usmíření; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          9. | Bohoun Bouabré Paul Antoine | Narozen dne 9. února 1957, Issia; číslo pasu: PD AE 015 FO 02 | Bývalý státní ministr, vysoký představitel FPI; brání mírovému procesu usmíření , odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          10. | Podprefekt Oulaï Delefosse | Narozen dne 28. října 1968. | Představitel Vlastenecké odbojové unie Velkého západu (UPRGO); brání mírovému procesu usmíření tím, že odmítá odzbrojit a podřídit se pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta. |
          11. | Admirál Vagba Faussignau | Narozen dne 31. prosince 1954, Bobia. | Velitel námořnictva Pobřeží slonoviny – zástupce náčelníka Generálního štábu; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          12. | Pastor Gammi | | Vůdce Hnutí za osvobození západní části Pobřeží slonoviny (MILOCI); brání mírovému procesu usmíření tím, že odmítá odzbrojit a podřídit se pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta. |
          13. | Laurent Gbagbo | Narozen dne 31. května 1945, Gagnoa. | Nelegitimní prezident republiky; brání mírovému procesu usmíření , odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          14. | Simone Gbagbo | Narozena dne 20. června 1949, Moossou. | Předsedkyně poslaneckého klubu Lidové fronty Pobřeží slonoviny (FPI); brání mírovému procesu usmíření; veřejně podněcuje k nenávisti a násilí. |
          15. | Generál Guiai Bi Poin | Narozen dne 31. prosince 1954, Gounela. | Vedoucí velitelství bezpečnostních operací (CECOS); brání mírovému procesu usmíření; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          16. | Denis Maho Glofiei | Narozen ve Val de Marne. | Představitel Fronty pro osvobození Velkého západu (FLGO); brání mírovému procesu usmíření tím, že odmítá odzbrojit a podřídit se pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta. |
          17. | Kapitán Anselme Séka Yapo | Narozen dne 2. května 1973, Adzopé. | Osobní strážce Simone Gbagbo; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          18. | Désiré Tagro | Narozen dne 27. ledna 1959, Issia; číslo pasu: PD - AE 065FH08. | Generální tajemník nelegitimního úřadu prezidenta Laurenta Gbagba; člen nelegitimní vlády Laurenta Gbagba, odmítá výsledky prezidentských voleb; podíl na násilných represích lidového hnutí v únoru, listopadu a prosinci roku 2010. |
          19. | Yao N'Dré | Narozen dne 29. prosince 1956. | Předseda Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          20. | Yanon Yapo | | Nelegitimní strážce pečeti (Garde des sceaux), ministr spravedlnosti a lidských práv; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          21. | M. Dogou Alain | Narozen dne 16. července 1964, Aboisso. číslo pasu: PD-AE/053FR05 (platný do 27. května 2011) | Nelegitimní ministr obrany a civilní služby; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          22. | Emile Guiriéoulou | Narozen l. ledna 1949, Guiglo. číslo pasu: PD-AE/008GO03 (platný do 14. března 2013) | Nelegitimní ministr vnitra; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          23. | Charles Désiré Noël Laurent Dallo | Narozen dne 23. prosince 1955, Gagnoa. číslo pasu: 08AA19843 (platný do 13. října 2013). | Nelegitimní ministr hospodářství a financí; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          24. | Augustin Kouadio Komoé | Narozen dne 19. září 1961, Kokomian. číslo pasu: PD-AE/010GO03 (platný do 14. března 2013) | Nelegitimní ministr důlního hospodářství a energetiky; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          25. | Christine Adjobi Nebout (též Aya Christine Rosalie Adjobi rozená Nebout) | Narozena dne 24. července 1949, Grand Bassam; číslo pasu: PD-AE/017FY12 (platný do 14. prosince 2011) | Nelegitimní ministryně zdravotnictví a boje proti AIDS; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          26. | Yapo Atsé Benjamin | Narozen dne l. ledna 1951, Akoupé. číslo pasu: PD-AE/089GO04 (platný do 1. dubna 2013). PS-AE/057AN06 | Nelegitimní ministr výstavby a urbanismu; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          27. | Coulibaly Issa Malick | Narozen dne 19. srpna 1953, Korhogo číslo pasu: PD-AE/058GB05 (platný do 10. května 2012) | Nelegitimní ministr zemědělství; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          28. | Ahoua Don Mello | Narozen dne 23. června 1958, Boungouanou; číslo pasu: PD-AE/017FY12 (platný do 23. února 2013) | Nelegitimní ministr infrastruktury a sanace; mluvčí vlády; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          29. | N’Goua Abi Blaise | | Nelegitimní ministr dopravy; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          30. | Anne Jacqueline Lohouès Oble | Narozena dne 7. listopadu 1950, Dabou; číslo pasu: PD-AE/050GU08 (platný do 4. srpna 2013) | Nelegitimní ministryně školství; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          31. | Angèle Gnonsoa (též Zon Sahon) | Narozena dne l. ledna 1940, Tai; číslo pasu: PD-AE/040ER05 (platný do 28. května 2012) | Nelegitimní ministryně odborného vzdělávání; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          32. | Koffi Koffi Lazare | | Nelegitimní ministr životního prostředí a vodního a lesního hospodářství; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          33. | Elisabeth Badjo Djékouri épouse Dagbo Jeannie | Narozena dne 24. prosince 1971, Lakota; číslo pasů: 08AA15517 (platný do 25. listopadu 2013); PS-AE/040HD12 (platný do 1. prosince 2011). | Nelegitimní ministryně veřejné služby; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          34. | Charles Blé Goudé | Narozen dne 1. ledna 1972, Kpoh; starý pas: DD-AE/088OH12 | Nelegitimní ministr mládeže, odborného vzdělávání a zaměstnanosti, předseda strany COJEP (Panafrický kongres mládeže a vlastenců); brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. Pozn.: již od roku 2005 podléhá sankcím RB OSN. |
          35. | Philippe Attey | Narozen dne 10. října 1951, Agboville; starý pas: AE/32AH06 | Nelegitimní ministr průmyslu a rozvoje soukromého sektoru; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          36. | Danièle Boni Claverie (státní příslušnice Francouzské republiky a Pobřeží slonoviny) | | Nelegitimní ministryně pro otázky žen, rodiny a dítěte; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členkou nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          37. | Ettien Amoikon | | Nelegitimní ministr informačních technologií a komunikace; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          38. | Ouattara Gnonzié | | Nelegitimní ministr komunikace; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          39. | Alphonse Voho Sahi | Narozen dne 15. června 1958, Gueyede; číslo pasu: PD-AE/066FP04 (platný do 1. dubna 2011). | Nelegitimní ministr kultury; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          40. | M. Kata Kéké (též Keke Joseph Kata) | Narozen dne l. ledna 1951, Daloa; číslo pasu: PD-AE/086FO02 (platný do 27. února 2011) | Nelegitimní ministr pro vědu a výzkum; brání mírovému procesu usmíření , odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          41. | Franck Guéi | Narozen dne 20. února 1967; číslo pasu: PD-AE/082GL12 (platný do 22. prosince 2012) | Nelegitimní ministr sportu; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          42. | Touré Amara | | Nelegitimní ministr obchodu; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          43. | Kouamé Sécré Richard | | Nelegitimní ministr cestovního ruchu a řemeslné výroby; brání mírovému procesu usmíření , odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          44. | Anne Gnahouret Tatret | | Nelegitimní ministryně solidarity, obnovy a sociální soudržnosti; brání mírovému procesu usmíření a svým členstvím v nelegitimní vládě Laurenta Gbagba odmítá výsledky prezidentských voleb. |
          45. | M. Nyamien Messou | Narozen dne 20. června 1954, Bongouanou; starý pas:PD-AE/056FE05 (platný do 29. května 2010) | Nelegitimní ministr práce; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          46. | Koné Katina Justin | | Nelegitimní ministr pověřený rozpočtem; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          47. | N'Guessan Yao Thomas | | Nelegitimní ministr vlády při ministerstvu školství pověřený záležitostmi vysokoškolského vzdělávání; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          48. | Lago Daléba Loan Odette | Narozena dne l. ledna 1955, Floleu; číslo pasu: 08AA68945 (platný do 29. dubna 2014). | Nelegitimní státní tajemnice pro školní a studentský život; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členkou nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          49. | Georges Armand Alexis Ouégnin | Narozen dne 27. listopadu 1953, Bouaké; číslo pasu: 08AA59267 (platný do 24. března 2014). | Nelegitimní státní tajemník pro všeobecné zdravotní pojištění; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          50. | Dogo Djéréké Raphaël | | Nelegitimní státní tajemník pro osoby se zdravotním postižením; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          51. | Dosso Charles Radel Durando | | Nelegitimní státní tajemník pro válečné oběti; brání mírovému procesu usmíření a odmítá výsledky prezidentských voleb tím, že je členem nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          52. | Timothée Ahoua N'Guetta | Narozen dne 25. dubna 1931, Aboisso; číslo pasu: PD-AE/084FK10 (platný do 20. října 2013) | Člen Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          53. | Jacques André Daligou Monoko | | Člen Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          54. | Bruno Walé Ekpo | | Člen Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          55. | Félix Tano Kouakou | Narozen dne 12. března 1959, Ouelle; číslo pasu: PD-AE/091FD05 (platný do 13. května 2010) | Člen Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          56. | Hortense Kouassi Angoran | | Členka Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          57. | Joséphine Suzanne Touré | Narozena dne 28. února 1972, Abidžan; číslo pasů: PD-AE/02GL12 (platný do 7. prosince 2012); 08AA62264 (platný do 6. dubna 2014). | Členka Ústavní rady; brání mírovému procesu usmíření, odmítá výsledky prezidentských voleb; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          58. | Konaté Navigué | Narozen dne 4. března 1974, Tindara; číslo pasu: PD-AE/076FE06 (platný do 5. června 2010) | Předseda mládežníků strany FPI (Lidová fronta Pobřeží slonoviny); veřejně podněcuje k nenávisti a násilí. |
          59. | Patrice Baï | | Bezpečnostní poradce bývalého prezidenta Gbagba; koordinuje akce k zastrašení odpůrců; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          60. | Marcel Gossio | Narozen dne 18. února 1951, Adjamé; číslo pasu: 08AA14345 (platný do 6. října 2013). | Generální ředitel přístavní správní společnosti Port Autonome d'Abidjan; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          61. | Alphonse Mangly (též Mangley) | Narozen dne l. ledna 1958, Danané; číslo pasů: 04LE57580 (platný do 16. června 2011); PS-AE/077HK08 (platný do 3. srpna 2012); PD-AE/065GK11 (platný do 15. listopadu 2012); PD-AE/065GK11 (platný do 15. listopadu 2012) | Generální ředitel celní správy; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          62. | Marc Gnatoa | | Vůdce FSCO (Fronta zabezpečení středozápadu); podílel se na represivních akcích; brání mírovému procesu usmíření tím, že odmítá odzbrojit a podřídit se pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta. |
          63. | Moussa Touré Zéguen | Narozen dne 9. září 1944, starý pas: AE/46CR05 | Generální tajemník GPP (Sdružení vlastenců za mír); představitel milicí; podílel se na represích po druhém kole prezidentských voleb; brání mírovému procesu usmíření tím, že odmítá odzbrojit a podřídit se pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta. |
          64. | Bro Grébé Geneviève rozená Yobou | Narozena dne 13. března 1953, Grand Alepé; číslo pasu: PD-AE/072ER06 (platný do 6. června 2012) | Předsedkyně organizace Vlastenky Pobřeží slonoviny; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí. |
          65. | Lorougnon Souhonon Marie Odette rozená Gnabri | | Národní tajemnice žen FPI (Lidová fronta Pobřeží slonoviny); brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí. |
          66. | Felix Nanihio | | Generální tajemník CNCA (Národní rada pro audiovizuální komunikace); brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          67. | Stéphane Kipré | | Ředitel deníku Le Quotidien d'Abidjan; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010. |
          68. | Lahoua Souanga Etienne, též César Etou | | Ředitel a šéfredaktor novin Notre Voie; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010. |
          69. | Jean Baptiste Akrou | Narozen dne l. ledna 1956, Yamoussoukro číslo pasu: 08AA15000 (platný do 5. října 2013) | Generální ředitel novin Fraternité Matin; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí a účastí na dezinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010. |
          70. | Armádní generál Philippe Mangou | | Náčelník generálního štábu; brání mírovému procesu usmíření; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          71. | Generál Affro (četnictvo) | | Náměstek vrchního velitelství četnictva; brání mírovému procesu usmíření; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          72. | M. Ottro Laurent Zirignon | Narozen dne l. ledna 1943, Gagnoa; číslo pasů: 08AB47683 (platný do 26. ledna 2015); PD-AE/062FR06 (platný do 1. června 2011); 97LB96734 | Předseda správní rady státní rafinérské společnosti SIR; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          73. | M. Kassoum Fadika | Narozen dne 7. června 1962, Man; číslo pasu: 08AA57836 (platný do 1. dubna 2014) | Ředitel státní ropné společnosti PETROCI; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          74. | Djédjé Mama Ohoua Simone | Narozena dne l. ledna 1957, Zialegrehoa nebo Gagnoa; číslo pasu: 08AA23624 (platný do 22. října 2013); PD-AE/006FR05 | Generální ředitelka státní pokladny; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          75. | Kessé Feh Lambert | Narozen dne 22. listopadu 1948, Gbonne; číslo pasu: PD-AE/047FP03 (platný do 26. března 2011) | Generální ředitel daňové správy; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          76. | Aubert Zohoré | | Zvláštní poradce Laurenta Gbagba pro ekonomické otázky; odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          77. | Thierry Legré | | Člen hnutí vlastenecké mládeže; brání mírovému procesu usmíření veřejným podněcováním k nenávisti a násilí. |
          78. | Armádní generál Kassaraté Edouard Tiapé | | Vrchní velitel četnictva; brání mírovému procesu usmíření; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          79. | Major plukovník Babri Gohourou Hilaire | | Mluvčí bezpečnostních sil Pobřeží slonoviny; brání mírovému procesu usmíření; podněcuje k nenávisti a násilí; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          80. | Divizní komisař Yoro Claude | | Ředitel zásahových jednotek národní policie; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          81. | Vrchní komisař Loba Gnango Emmanuel Patrick | | Velitel brigády těžkooděnců (BAE); odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          82. | Kapitán Guei Badia | | Námořní základna – námořnictvo Pobřeží slonoviny; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          83. | Poručík Ourigou Bawa | | Námořní základna – námořnictvo Pobřeží slonoviny; odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          84. | Vrchní komisař Joachim Robe Gogo | | Velitel operací velitelství bezpečnostních operací (CECOS); odpovědný za závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny; významný vojenský činitel odmítající uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta. |
          85. | Gilbert Anoh N'Guessan | | Předseda CGFCC (Rada pro správu odvětví kávy a kakaa); odmítá uznat pravomoc demokraticky zvoleného prezidenta; přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          B. Právnické osoby, subjekty a organizace
          | Název (a případné další názvy) | Identifikační údaje | Odůvodnění |
          1. | PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire) (státní podnik v odvětví ropného průmyslu) | Abidjan Plateau, Immeuble les Hévéas - 14 boulevard Carde | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          2. | SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) (státní rafinérský podnik) | Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          3. | Port Autonome d'Abidjan (státní podnik spravující přístav v Abidžanu) | Abidjan Vridi, Zone portuaire | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          4. | Port Autonome de San Pedro (státní podnik spravující přístav v San Pedru) | San Pedro, Zone portuaire Zastoupení v Abidžanu: Immeuble Ancien Monoprix, face Gare Sud Plateau - 1er Etage côté Rue du Commerce | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          5. | BNI (Banque Nationale d'Investissement) (státní investiční banka) | Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Immeuble SCIAM | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          6. | BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture) (Banka pro financování zemědělství) | Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Immeuble Alliance B, 2ème – 4ème étage | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          7. | Versus Bank | Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Immeuble CRRAE UMOA, derrière la BCEAO, face à la rue des Banques | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          8. | CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao) (Rada pro správu odvětví kávy a kakaa) | Abidjan Plateau - Immeuble CAISTAB, 23ème étage | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          9. | APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire) (sdružení producentů přírodního kaučuku Pobřeží slonoviny) | Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, bloc A Bâtiment D 1er étage | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          10. | SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité) (společnost spravující energetickou infrastrukturu) | Abidjan Plateau, Place de la République - Immeuble EECI, 15ème étage | Přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          11. | RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne) (státní rozhlas a televize) | Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire | Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na desinformační kampani v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2010." |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA II
          Internetové stránky obsahující informace o příslušných orgánech podle článků 3, 4, 5, 7 a 8 a adresa pro oznamování Evropské komisi
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.government.bg
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities
          Adresa Evropské komise pro účely oznámení nebo jinou komunikaci:
          European Commission
          Foreign Policy Instruments Service
          Unit FPIS.2
          CHAR 12/106
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgium
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel.: (32 2) 295 55 85
          Fax: (32 2) 299 08 73"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.