Nařízení Komise (EU) č. 26/2011 ze dne 14. ledna 2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 26/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 26/2011
          ze dne 14. ledna 2011
          o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Vitamin E byl směrnicí 70/524/EHS povolen bez časového omezení jako doplňková látka ve skupině "vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem" pro všechny druhy zvířat. Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení vitaminu E jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů zvířat, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "nutriční doplňkové látky". Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") ve svém stanovisku ze dne 25. května 2010 dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemá vitamin E nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí [3]. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení vitaminu E prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být podle přílohy tohoto nařízení povoleno.
          (6) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "nutriční doplňkové látky", se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat s výhradou podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Krmiva obsahující vitamin E označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS nebo nařízením (ES) č. 1831/2003 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] EFSA Journal 2010; 8(6):1635 (Shrnutí).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis, metody analýzy | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Nutriční doplňkové látky: Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
          3a700 | Vitamin E/all-rac-alfa-tokoferol acetát | Účinná látkaall-rac-alfa-tokoferol acetát C31H52O3CAS: 7695-91-2Kritéria čistoty: all-rac-alfa-tokoferol acetát > 93 %Metody analýzy1.Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-0439.2.Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-0691.3.Pro stanovení úrovně povoleného vitaminu E v krmivech: nařízení Komise (ES) č. 152/2009 [1]. | Všechny druhy zvířat | — | — | — | 1.Pokud je obsah vitaminu E uveden na obalu, použijí se uvedené ekvivalenty jednotek měření obsahů:1 mg all-rac-alfa-tokoferol acetát = 1 MJ1 mg RRR-alfa-tokoferol = 1,49 MJ1 mg RRR-alfa-tokoferyl acetát = 1,36 MJ2.Vitamin E může být také používán v pitné vodě. | 4. února 2021 |
          Vitamin E/RRR-alfa-tokoferyl acetát | Účinná látkaRRR-alfa-tokoferyl acetát: C31H52O3CAS: 58-95-7Kritéria čistoty: RRR-alfa-tokoferyl acetát > 40 %Metody analýzy1.Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-1257.2.Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-1801.3.Pro stanovení úrovně povoleného vitaminu E v krmivech: nařízení Komise (ES) č. 152/2009. | | | | | | |
          Vitamin E/RRR-alfa-tokoferol | Účinná látkaRRR-alfa-tokoferol: C29H50O2CAS: 59-02-9Kritéria čistoty: RRR-alfa-tokoferol > 67 %Metody analýzy1.Pro stanovení vitaminu E (olejová forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-1256.2.Pro stanovení vitaminu E (prášková forma) v doplňkových látkách: European Pharmacopoeia EP-1801.3.Pro stanovení úrovně povoleného vitaminu E v krmivech: nařízení Komise (ES) č. 152/2009. | | | | | | |
          [1] Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.