Nařízení Komise (EU) č. 34/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 34/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 34/2011
          ze dne 18. ledna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu "Ovoce do škol"
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na článek 103h písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 [2] stanoví prováděcí pravidla k evropskému projektu "Ovoce do škol" zavedenému článkem 103ga nařízení (ES) č. 1234/2007. Vzhledem ke zkušenostem získaným během prvního roku provádění projektu "Ovoce do škol", a s cílem usnadnit jeho provádění členskými státy by měla být změněna řada ustanovení nařízení (ES) č. 288/2009.
          (2) Článek 4 nařízení (ES) č. 288/2009 stanoví pravidla podpory pro poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem v rámci projektu "Ovoce do škol", včetně pravidel přidělování a přerozdělování podpory. V zájmu pomoci členským státům při podávání žádosti o podporu a vyloučení pochyb ohledně zažádané výše podpory by členské státy měly předkládat žádost o podporu spolu se svou strategií v konkrétní formě.
          (3) Daň z přidané hodnoty by neměla být za žádných okolností považována za výdaj způsobilý pro podporu Unie podle článku 103ga nařízení (ES) č. 1234/2007. Jelikož jsou pro účely finančního řízení a kontroly nutná jasná pravidla týkající se způsobilosti výdajů, měla by být v této souvislosti objasněna pravidla pro způsobilé náklady v rámci projektu "Ovoce do škol".
          (4) Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) bodu ii) a iii) nařízení (ES) č. 288/2009 jsou způsobilé náklady na sledování a hodnocení a náklady na komunikaci. V článku 7 jsou stanoveny obecné podmínky pro schválení žadatelů o podporu. Článek 7 by měl být změněn, aby bylo zajištěno flexibilnější provádění projektu "Ovoce do škol", a aby tak služby sledování, hodnocení a komunikace mohli poskytovat žadatelé o podporu, kteří sami nevyužívají ani nedodávají produkty financované v rámci projektu "Ovoce do škol".
          (5) Článek 14 nařízení (ES) č. 288/2009 stanoví použití plakátu evropského projektu "Ovoce do škol". Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by měly být odkazy na Evropské společenství nahrazeny odkazem na Evropskou unii. Členským státům by zároveň mělo být dovoleno po přiměřenou dobu nadále používat dříve vyrobené plakáty a další informační nástroje.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 288/2009 se mění takto:
          1) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy, které vytvářejí projekt "Ovoce do škol", mohou požádat o podporu uvedenou v článku 103ga nařízení (ES) č. 1234/2007 na jedno či více období probíhající od 1. srpna do 31. července, a to tím, že svou strategii oznámí Komisi do 31. ledna roku, v němž začíná první období. Spolu se strategií předkládají žádost o podporu sestavenou podle vzoru uvedeného v příloze IIa, i pokud strategie pokrývá více než jeden rok.".
          2) V čl. 5 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:
          "Pro podporu Unie podle článku 103ga nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou způsobilé následující náklady vyjma daně z přidané hodnoty (DPH):".
          3) V čl. 6 odst. 2 písm. e) se bod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) sledování, hodnocení a/nebo komunikaci.".
          4) V prvním pododstavci článku 7 se vkládá nové písmeno aa), které zní:
          "aa) používat podporu na sledování a hodnocení projektu "Ovoce do škol" podle článku 12 nebo na komunikaci;".
          5) V článku 10 se odstavec 1 mění takto:
          a) na konci písmena b) se vypouští výraz "a";
          b) doplňuje se nové písmeno d), které zní:
          "d) podklady, které určí členský stát.".
          6) Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          Plakát evropského projektu "Ovoce do škol"
          1. Členské státy zapojené do evropského projektu "Ovoce do škol" seznámí veřejnost s tím, že tento projekt je finančně podporován Evropskou unií. V této souvislosti mohou členské státy využít plakát vytvořený v souladu s minimálními požadavky stanovenými v příloze III, který musí být trvale umístěn na dobře viditelném místě u hlavního vchodu do zúčastněného vzdělávacího zařízení tak, aby byl dobře čitelný.
          2. Pokud se členské státy rozhodnou plakát uvedený v odstavci 1 nepoužít, musí ve své strategii jasně vysvětlit, jak budou veřejnost o finančním příspěvku Evropské unie na jejich projekt informovat. Internetové stránky nebo jakýkoli jiný nástroj pro informování o projektu "Ovoce do škol" nebo jeho propagaci v členském státu musí v každém případě obsahovat evropskou vlajku a zmínku o evropském projektu "Ovoce do škol" a finanční podpoře Evropské unie.
          3. Odkazy na finanční příspěvek poskytnutý Evropskou unií musí být zviditelněny alespoň jako odkazy na příspěvky od jiných soukromých nebo veřejných subjektů podporujících projekt členského státu.
          4. Členské státy mohou nadále používat plakáty a ostatní informační materiály, které byly vytištěny před 31. lednem 2011 na základě právních předpisů platných v době jejich výroby, až do 31. srpna 2012."
          7) Článek 15 se mění takto:
          a) v odst. 1 druhém pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) výsledky sledování, jak stanoví čl. 12 odst. 1;";
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Pokud členský stát pozmění strategii uvedenou v článku 3, oznámí svou novou strategii Komisi prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci nejpozději do 31. ledna následujícího roku.".
          8) Vkládá se nová příloha IIa uvedená v příloze tohoto nařízení.
          9) V příloze III se poslední odrážka nahrazuje tímto:
          " "Naše [typ vzdělávacího zařízení (např. jesle/školka/škola)] se účastní evropského projektu "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropské unie." Plakát musí obsahovat emblém Evropské unie."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA IIa
          Žádost o podporu, kterou předkládají členské státy podle čl. 4 odst. 1
          | Členský stát | |
          | Školní rok | |
          | Orientační přidělení podpory podle čl. 4 odst. 3 a přílohy II, v eurech. | |
          Q1 | Možnost použít více prostředků, než je orientační přidělení podle čl. 4 odst. 3 a přílohy II. | Ano | Ne |
          Q2 | Pokud je odpověď na otázku Q1 "Ne", požadované přidělení, v eurech. | (číselný údaj) | (slovy) |
          Q3 | Pokud je odpověď na otázku Q1 "Ano", požadovaný dodatečný příděl, v eurech (navíc k orientačnímu přidělení). | (číselný údaj) | (slovy)" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.