Nařízení Komise (EU) č. 35/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 595/2010, pokud jde o prodloužení přechodného období pro používání některých veterinárních osvědčení pro mléko a mléčné výrobky, sérum koňovitých a ošetřené krevní výrobky používané k výrobě technických výrobků kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 35/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 35/2011
          ze dne 18. ledna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 595/2010, pokud jde o prodloužení přechodného období pro používání některých veterinárních osvědčení pro mléko a mléčné výrobky, sérum koňovitých a ošetřené krevní výrobky používané k výrobě technických výrobků kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 první a druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EU) č. 595/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [2], zavedlo požadavky na dovoz krve a krevních výrobků koňovitých a na jejich uvádění na trh a upravilo existující požadavky na dovoz séra koňovitých ze třetích zemí k technickým účelům. Uvedené nařízení vstoupilo v platnost dne 28. července 2010.
          (2) Článek 2 nařízení (EU) č. 595/2010 stanoví do 31. srpna 2010 přechodné období, během kterého členské státy přijímají zásilky vedlejších produktů živočišného původu doprovázené veterinárním osvědčením vyplněným a podepsaným v souladu s příslušnými vzory osvědčení stanovenými v kapitole 2, kapitole 4 (A) a kapitole 4 (D) přílohy X nařízení (ES) č. 1774/2002 před datem vstupu nařízení (EU) č. 595/2010 v platnost.
          (3) Kvůli obtížím při adaptaci na nová pravidla požádaly některé klíčové hospodářské subjekty o prodloužení tohoto přechodného období.
          (4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 [3] se bude používat od 4. března 2011 a stanoví nové požadavky pro dovoz; přechodné období by proto mělo být patřičně prodlouženo.
          (5) Aby se předešlo narušení obchodu s vedlejšími produkty živočišného původu doprovázenými veterinárními osvědčeními vyplněnými a podepsanými v souladu s příslušnými vzory osvědčení stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002 před 28. červencem 2010, mělo by toto nařízení platit zpětně ode dne 1. září 2010.
          (6) Je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost urychleně, aby se předešlo možnému narušení obchodu.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 2 nařízení (EU) č. 595/2010 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Po přechodné období do 4. března 2011 přijímají členské státy zásilky mléka a mléčných výrobků, séra koňovitých a ošetřených krevních výrobků určených k výrobě technických výrobků kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých doprovázené veterinárním osvědčením vyplněným a podepsaným v souladu s příslušnými vzory osvědčení stanovenými v kapitole 2, kapitole 4 (A) a kapitole 4 (D) přílohy X nařízení (ES) č. 1774/2002 před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Členské státy přijímají takové zásilky do 30. dubna 2011, pokud byla doprovodná veterinární osvědčení vyplněna a podepsána před 5. březnem 2011."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 173, 8.7.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.