Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 38/2011 ze dne 18. ledna 2011 o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 38/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 38/2011
          ze dne 18. ledna 2011
          o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 3, 5 a 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí (dále jen "Komise") po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Předchozí šetření a stávající antidumpingová opatření
          (1) V srpnu 2001 Rada nařízením (ES) č. 1676/2001 [2] uložila konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie. Opatření měla podobu valorického antidumpingového cla v rozmezí od 0 % do 62,6 % uloženého na dovoz jednotlivě vyjmenovaných vyvážejících výrobců se zbytkovou celní sazbou 53,3 % na dovoz od všech ostatních společností.
          (2) V březnu 2006 Rada nařízením (ES) č. 366/2006 [3] změnila opatření uložená nařízením (ES) č. 1676/2001. S přihlédnutím ke zjištění z přezkumu konečných vyrovnávacích cel před pozbytím platnosti (nařízení (ES) Rady č. 367/2006 [4]) bylo uloženo antidumpingové clo v rozmezí od 0 % do 18 %.
          (3) Nařízením (ES) č. 1288/2006 [5] Rada v srpnu 2006 na základě prozatímního přezkumu týkajícího se subvencování indického výrobce PET filmu, společnosti Garware Polyester Limited, změnila konečné antidumpingové clo uložené této společnosti nařízením (ES) č. 1676/2001.
          (4) V září 2006 Rada na základě žádosti nového vyvážejícího výrobce nařízením (ES) č. 1424/2006 [6] změnila nařízení (ES) č. 1676/2001, pokud jde o jednoho vývozce z Indie. Se zohledněním rozpětí vývozní subvence dotčené společnosti, které bylo zjištěno v antisubvenčním šetření vedoucím k přijetí nařízení (ES) č. 367/2006, stanovilo pozměněné nařízení pro tuto společnost dumpingové rozpětí na 15,5 % a sazbu antidumpingového cla na 3,5 %. Jelikož pro tuto společnost nebylo stanoveno individuální vyrovnávací clo, byla použita sazba stanovená pro všechny ostatní společnosti.
          (5) V listopadu 2007 Rada na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení uložila nařízením (ES) č. 1292/2007 [7] konečné antidumpingové clo na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie. Tímtéž nařízením byl zastaven částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení, který byl omezen šetření dumpingu, pokud jde o jednoho indického vyvážejícího výrobce.
          (6) V lednu 2009 Rada na základě částečného prozatímního přezkumu týkajícího se subvencování pěti indických výrobců PET filmu, který Komise zahájila z vlastního podnětu, změnila nařízením (ES) č. 15/2009 [8] konečná antidumpingová cla uložená těmto společnostem nařízením (ES) č. 1292/2007 a konečná vyrovnávací cla uložená těmto společnostem nařízením (ES) č. 367/2007.
          (7) Nařízení (ES) č. 1292/2007 také zachovalo rozšíření opatření na Brazílii a Izrael, přičemž některé společnosti byly vyňaty. Poslední změna nařízení (ES) č. 1292/2007 byla v tomto ohledu provedena nařízením Rady (EU) č. 806/2010 [9].
          (8) Žadatel o tento prozatímní přezkum – společnost Garware Polyester Limited – v současnosti podléhá konečnému antidumpingovému clu ve výši 14,7 %.
          2. Stávající vyrovnávací opatření
          (9) Mělo by být také zmíněno, že společnost Garware Polyester Limited podléhá také vyrovnávacímu clu ve výši 5,4 % na základě nařízení (ES) č. 15/2009.
          3. Žádost o částečný prozatímní přezkum
          (10) V srpnu 2009 Komise obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Žádost, omezená na zkoumání dumpingu, byla podána společností Garware Polyester Limited, vyvážejícím výrobcem z Indie (dále jen "Garware" nebo "žadatel"). Ve své žádosti žadatel uvedl, že okolnosti, na jejichž základě byla opatření zavedena, se změnily a že tyto změny mají trvalý charakter. Žadatel poskytl přímé důkazy, že k vyrovnání účinků dumpingu není nutno nadále zachovávat současnou výši opatření.
          4. Zahájení přezkumu
          (11) Po konzultaci s poradním výborem Komise rozhodla, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení částečného prozatímního přezkumu, a zveřejněním oznámení o zahájení přezkumu dne 1. prosince 2009 v Úředním věstníku Evropské unie [10] zahájila v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení částečný prozatímní přezkum omezený na přezkoumání dumpingu vzhledem k žadateli.
          (12) Šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu mělo také posoudit, zda je třeba v závislosti na zjištěních přezkumu změnit celní sazbu v současnosti platnou pro dovoz dotčeného výrobku od vyvážejících výrobců v dotčené zemi, kteří nejsou jednotlivě vyjmenováni v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1292/2007, tj. antidumpingovou celní sazbu platnou pro "všechny ostatní společnosti" v Indii.
          5. Šetření
          (13) Šetření míry dumpingu se týkalo období od 1. října 2008 do 30. září 2009 (dále jen "období přezkumného šetření").
          (14) Komise o zahájení šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu oficiálně informovala žadatele, orgány země vývozu a výrobní odvětví v Unii. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se k věci vyjádřit a účastnit se slyšení.
          (15) S cílem získat informace nezbytné pro své šetření zaslala Komise žadateli dotazník a ve lhůtě stanovené k tomuto účelu obdržela odpověď.
          (16) Komise si vyžádala a ověřila veškeré informace, jež považovala za nezbytné pro stanovení dumpingu. V provozovnách žadatele se uskutečnila ověřovací návštěva.
          B. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          1. Dotčený výrobek
          (17) Výrobkem dotčeným tímto přezkumem je stejný výrobek, jako je výrobek vymezený v nařízení ukládajícím platná opatření (nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 v platném znění), tedy polyethylentereftalátový (PET) film pocházející z Indie, v současnosti kódů KN ex39206219 a ex39206290.
          2. Obdobný výrobek
          (18) Podobně jako předchozí šetření ukázalo i toto šetření, že PET film vyráběný v Indii a vyvážený do Unie a PET film vyráběný a prodávaný na domácím indickém trhu, jakož i PET film vyráběný a prodávaný v EU výrobci z Unie mají stejné základní fyzické a chemické vlastnosti a stejná základní použití.
          (19) Proto se tyto výrobky považují za obdobné ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          C. DUMPING
          a) Běžná hodnota
          (20) Podle čl. 2 odst. 2 základního nařízení Komise nejdříve přezkoumala, zda byl domácí prodej obdobného výrobku uskutečněný žadatelem nezávislým odběratelům reprezentativní, tj. zda celkový objem tohoto prodeje činil alespoň 5 % celkového objemu odpovídajícího vývozu do Unie.
          (21) Komise poté určila ty druhy obdobného výrobku prodávané dotčenou společností na domácím trhu, které jsou totožné nebo přímo srovnatelné s druhy výrobku prodávanými na vývoz do Unie.
          (22) Potom bylo zjišťováno, zda prodej žadatele na domácím trhu byl u každého druhu výrobku reprezentativní, tj. zda prodej každého druhu výrobku na domácím trhu představoval alespoň 5 % objemu prodeje stejného druhu výrobku vyváženého do Unie. U těchto druhů výrobků prodávaných v reprezentativním množství bylo dále zjišťováno, zda se tento prodej uskutečnil v běžném obchodním styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení.
          (23) Zjišťování, zda u prodeje jednotlivých druhů výrobku v reprezentativních množstvích na domácím trhu lze mít za to, že byl uskutečněn v běžném obchodním styku, vycházelo ze stanovení podílu ziskového prodeje příslušného druhu nezávislým odběratelům. Ve všech případech, kdy byl prodej určitého druhu výrobku na domácím trhu uskutečněn v dostatečném množství a v běžném obchodním styku, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, vypočítané jako vážený průměr veškerého prodeje tohoto druhu na domácím trhu během období přezkumného šetření.
          (24) Nicméně u zbývajících druhů výrobku, jejichž prodej na domácím trhu nebyl reprezentativní nebo se neuskutečnil v běžném obchodním styku, byla běžná hodnota stanovena početně v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Běžná hodnota byla stanovena jako součet výrobních nákladů vyvážených druhů výrobku, jenž byl v případě potřeby upraven o přiměřené částky za prodejní, správní a režijní náklady a o přiměřený zisk, a to na základě skutečných údajů ohledně výroby a prodeje v běžném obchodním styku obdobného výrobku vyvážejícím výrobcem, který byl předmětem šetření, podle první věty čl. 2 odst. 6 základního nařízení.
          b) Vývozní cena
          (25) Jelikož byl vývoz spolupracujícího vyvážejícího výrobce v Indii do Unie uskutečněn přímo nezávislým odběratelům, byla vývozní cena stanovena na základě skutečně zaplacených nebo splatných cen za dotčený výrobek v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení.
          c) Srovnání
          (26) Srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a vážené průměrné vývozní ceny bylo provedeno na základě ceny ze závodu a na stejné obchodní úrovni. V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny bylo podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení přihlédnuto k rozdílům činitelů, u kterých bylo prokázáno, že ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Za tímto účelem byly provedeny náležité úpravy, které se týkaly nákladů na dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a vedlejších nákladů, obchodních provizí, finančních nákladů a nákladů na balení, které žadatel v odůvodněných případech platí.
          d) Dumpingové rozpětí
          (27) V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo provedeno srovnání vážené průměrné běžné hodnoty podle druhu výrobku a vážené průměrné vývozní ceny odpovídajícího druhu dotčeného výrobku. Toto srovnání neprokázalo existenci dumpingu.
          D. TRVALÁ POVAHA ZMĚNĚNÝCH OKOLNOSTÍ
          (28) Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení se také posuzovalo, zda lze změněné okolnosti přiměřeně považovat za okolnosti trvalé povahy.
          (29) V tomto ohledu šetření ukázalo, že po předchozím šetření, tj. po přezkumu před pozbytím platnosti uvedeném v 5. bodě odůvodnění, provedla společnost Garware významné změny ve svých výrobních postupech a technologii. Společnost přešla, pokud jde o surovinu, od dimethyltereftalátu (DMT) na čištěnou kyselinu tereftalovou. Během období šetření tohoto přezkumu před pozbytím platnosti byla společnost Garware jediným vyvážejícím výrobcem z Indie, který stále používal zastaralou technologii založenou na DMT. Výsledkem této změny technologie, jakož i investice do nové továrny na výrobu PET vloček (chips), bylo významné snížení výrobních nákladů mezi předchozím přezkumem před pozbytím platnosti a současným přezkumem. Toto snížení nákladů má přímý vliv na dumpingové rozpětí. Tato změna okolností může být proto považována za změnu trvalé povahy.
          (30) Je třeba také uvést, že přibližné dumpingové rozpětí vypočítané pro prodej při vývozu žadatele do třetích zemí bylo během období přezkumného šetření negativní. Pokud jde o objem, byl tento prodej několikrát vyšší než prodej při vývozu do Unie.
          (31) Proto se má za to, že okolnosti, kvůli nimž byl tento prozatímní přezkum zahájen, se pravděpodobně v dohledné době nezmění způsobem, který by měl vliv na zjištění tohoto prozatímního přezkumu. Proto byl učiněn závěr, že se tyto změny považují za trvalé a že zachování současné výše opatření již nemá opodstatnění.
          E. ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
          (32) S ohledem na výsledky tohoto přezkumného šetření se považuje za vhodné změnit antidumpingové clo platné pro dovoz dotčeného výrobku společnosti Garware na 0 %.
          (33) Podle čl. 14 odst. 1 základního nařízení a čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 597/2009 [11] nesmí být žádný výrobek podroben zároveň antidumpingovému a vyrovnávacímu clu za účelem nápravy jedné a téže situace, která vzniká dumpingem nebo poskytnutím vývozní subvence. Jak bylo uvedeno v 9. bodě odůvodnění, žadatel podléhá vyrovnávacímu clu. Vzhledem k tomu, že antidumpingové clo stanovené pro žadatele, pokud jde o dotčený výrobek, je 0 %, tato situace v tomto případě nenastává.
          (34) Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlí navrhnout změnu celní sazby uplatňované na žadatele, a bylo jim umožněno vyjádřit své připomínky. Nikdo nevyjádřil žádné připomínky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Údaje v tabulce v čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 týkající se společnosti Garware Polyester Limited se nahrazují tímto:
          "Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Indie | 0,0 | A028" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2011.
          Za Radu
          předseda
          G. Matolcsy
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 68, 8.3.2006, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 68, 8.3.2006, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 6, 10.1.2009, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 242, 15.9.2010, s. 6.
          [10] Úř. věst. C 291, 1.12.2009, s. 28.
          [11] Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.