Nařízení Komise (EU) č. 41/2011 ze dne 19. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 41/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 41/2011
          ze dne 19. ledna 2011
          o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí [3], a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 616/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.
          (2) Žádosti o dovozní licence podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZÈNÍ:
          Článek 1
          Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo skupiny | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2011- 30.6.2011 (%) |
          1 | 09.4211 | 0,317153 |
          5 | 09.4215 | 0,296808 |
          6 | 09.4216 | 0,430733 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.