Nařízení Komise (EU) č. 45/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 45/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 45/2011
          ze dne 20. ledna 2011,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XIX přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.
          (2) Vzhledem ke stávající situaci na trhu s vejci je třeba stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a některými kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          (4) Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb v Unii je povolen a jež vyhovují požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin [2] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [3], jakož i požadavkům na označení podle přílohy XIV části A nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (5) V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 950/2010 [4]. Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.
          2. Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004 a v příloze XIV části A nařízení (ES) č. 1234/2007.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 950/2010 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [4] Úř. věst. L 278, 22.10.2010, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Vývozní náhrady v odvětví vajec od 21. ledna 2011
          Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Ostatní místa určení jsou stanovena takto:
          E09 : Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong SAR, Rusko, Turecko.
          E10 : Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Filipíny.
          E19 : Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska a skupin E09, E10.
          Kód produktů | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          0407 00 11 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,39 |
          0407 00 19 9000 | A02 | EUR/100 ks | 0,20 |
          0407 00 30 9000 | E09 | EUR/100 kg | 0,00 |
          E10 | EUR/100 kg | 22,00 |
          E19 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0408 11 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 84,72 |
          0408 19 81 9100 | A03 | EUR/100 kg | 42,53 |
          0408 19 89 9100 | A03 | EUR/100 kg | 42,53 |
          0408 91 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 53,67 |
          0408 99 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 9,00 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.