Nařízení Komise (EU) č. 46/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 46/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 46/2011
          ze dne 20. ledna 2011,
          kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 a na článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XVII přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.
          (2) S ohledem na současnou situaci na trhu s vepřovým masem by se měly stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          (4) Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb je v Unii povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [2]. Tyto produkty musí rovněž splňovat požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin [3] a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [4].
          (5) V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 949/2010 [5]. Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují na produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.
          2. Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 949/2010 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [3] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
          [5] Úř. věst. L 278, 22.10.2010, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Vývozní náhrady v odvětví vepřového masa použitelné od 21. ledna 2011
          Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrady |
          0210 11 31 9110 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
          0210 11 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
          0210 19 81 9100 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
          0210 19 81 9300 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
          1601 00 91 9120 | A00 | EUR/100 kg | 19,50 |
          1601 00 99 9110 | A00 | EUR/100 kg | 15,20 |
          1602 41 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 29,00 |
          1602 41 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
          1602 42 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 22,80 |
          1602 42 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
          1602 49 19 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.