Nařízení Komise (EU) č. 48/2011 ze dne 20. ledna 2011 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2011 do 31. května 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 48/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 48/2011
          ze dne 20. ledna 2011
          o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2011 do 31. května 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 [3] stanoví otevření a správu celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.
          (2) Množství, na která byly podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 podány žádosti o licence "A" tradičními a novými dovozci během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011, překračují množství dostupná pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a ze všech třetích zemí kromě Číny a Argentiny.
          (3) V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 je tudíž nezbytné stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence "A" zaslaným Komisi do 14. dne měsíce ledna 2011 podle článku 12 nařízení (ES) č. 341/2007.
          (4) Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Žádostem o dovozní licence "A" podaným podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 a zaslaným Komisi nejpozději 14. dne měsíce ledna 2011 se vyhovuje do výše procentních sazeb požadovaných množství, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Původ | Pořadové číslo | Přídělový koeficient |
          Argentina
          —Tradiční dovozci | 09.4104 | 38,317607 % |
          —Noví dovozci | 09.4099 | 1,092448 % |
          Čína
          —Tradiční dovozci | 09.4105 | 29,009475 % |
          —Noví dovozci | 09.4100 | 0,400608 % |
          Ostatní třetí země
          —Tradiční dovozci | 09.4106 | 100 % |
          —Noví dovozci | 09.4102 | 7,494682 % |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.