Nařízení Komise (EU) č. 49/2011 ze dne 20. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 49/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 49/2011
          ze dne 20. ledna 2011
          o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, na která byly podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí [3] podány žádosti o licenci tradičními dovozci a/nebo novými dovozci v období mezi 1. a 7. lednem 2011, překračují množství dostupná pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a z dalších zemí.
          (2) Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi do 14. ledna 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Žádostem o dovozní licence podaným podle článku 8 nařízení (ES) č. 1979/2006 v období mezi 1. a 7. lednem 2011 a zaslaným Komisi do 14. ledna 2011 se vyhovuje do výše procentních sazeb požadovaných množství, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "—" : Komise neobdržela žádnou žádost o licenci.
          Původ produktů | Přidělené procentní sazby |
          Čína | Třetí země kromě Číny |
          —Tradiční dovozci(čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1979/2006) | 91,458435 % | 100 % |
          —Noví dovozci(čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1979/2006) | 17,262928 % | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.