Nařízení Komise (EU) č. 51/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 51/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 51/2011
          ze dne 20. ledna 2011,
          kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 162 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. s) a uvedených v části XIX přílohy I uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Unie lze pokrýt vývozní náhradou, je-li toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného v části V přílohy XX uvedeného nařízení.
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v části V přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 578/2010 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období, jako je období, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.
          (4) Čl. 162 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez dalšího zpracování.
          (5) V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 954/2010 [3]. Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 578/2010 a v čl. 1 odst. 1 písm. s) nařízení (ES) č. 1234/2007 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v části V přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007, se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 954/2010 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Heinz Zourek
          generální ředitel pro podniky a průmysl
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 171, 6.7.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 278, 22.10.2010, s. 26.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Sazby náhrad použitelné ode dne 21. ledna 2011 u vajec a žloutků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Popis zboží | Místo určení [1] | Sazba náhrady |
          040700 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená: | | |
          – domácí drůbeže: | | |
          04070030 | – – ostatní: | | |
          a)v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 35021190 a 35021990 | 02 | 0,00 |
          03 | 22,00 |
          04 | 0,00 |
          b)v případě vývozu ostatního zboží | 01 | 0,00 |
          0408 | Ptačí vejce bez skořápky a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | | |
          – žloutky | | |
          040811 | – – sušené: | | |
          ex04081180 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 84,72 |
          040819 | – – ostatní: | | |
          – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          ex04081981 | – – – – tekuté: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 42,53 |
          ex04081989 | – – – – zmrazené: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 42,53 |
          – ostatní: | | |
          040891 | – – sušené: | | |
          ex04089180 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 53,67 |
          040899 | – – ostatní: | | |
          ex04089980 | – – – vhodné k lidské spotřebě: | | |
          neobsahující sladidla | 01 | 9,00 |
          [1] Místa určení jsou tato:01třetí země, v případě Švýcarska a Lichtenštejnska se tyto sazby nepoužijí na zboží, které je uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972,02Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong SAR a Rusko,03Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan a Filipíny,04všechna místa určení kromě Švýcarska a míst určení uvedených pod čísly 02 a 03.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.