Nařízení Komise (EU) č. 52/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 52/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 52/2011
          ze dne 20. ledna 2011,
          kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 162 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. p) a na seznamu v části XVI přílohy I uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Unie lze pokrýt vývozní náhradou, je-li toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX uvedeného nařízení.
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], určuje produkty, pro které má být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 578/2010 má být sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanovena na stejně dlouhé období jako je období, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.
          (4) Čl. 162 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez dalšího zpracování.
          (5) V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout vhodná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.
          (6) Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 578/2010 musí být pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci zemědělských trhů, pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 578/2010 nebo na roveň postavené produkty.
          (7) Podle čl. 100 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené v Unii a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.
          (8) V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 953/2010 [3]. Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 578/2010 a v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 953/2010 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Heinz Zourek
          generální ředitel pro podniky a průmysl
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 171, 6.7.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 278, 22.10.2010, s. 23
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Sazby náhrad použitelné ode dne 21. ledna 2011 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy [1]
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Popis | Sazba náhrady |
          V případě stanovení náhrad předem | Ostatní |
          ex04021019 | Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2): | | |
          a)na vývoz zboží s kódem KN 3501 | — | — |
          b)na vývoz jiného zboží | 0,00 | 0,00 |
          ex04022119 | Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3): | 0,00 | 0,00 |
          ex040510 | Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6): | | |
          a)na vývoz zboží s kódem KN 21069098 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku | 0,00 | 0,00 |
          b)na vývoz jiného zboží | 0,00 | 0,00 |
          [1] Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:a)do třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Spojených států amerických, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;b)na území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Ceutu, Melillu, do obcí Livigno a Campione d'Italia, na Helgoland, do Grónska, na Faerské ostrovy a do oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;c)evropská území, za jejichž vnější vztahy převzal odpovědnost některý členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar;d)do míst určení uvedených v čl. 33 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.