Nařízení Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 53/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 53/2011
          ze dne 21. ledna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 121 třetí a čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 [2] jsou povolené enologické postupy stanoveny v příloze I uvedeného nařízení. Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno přijala nové enologické postupy. S cílem přizpůsobit se platným mezinárodním normám pro tuto oblast a producentům v Unii poskytnout nové možnosti, jež se nabízejí producentům ze třetích zemí, je třeba v Unii povolit tyto nové enologické postupy za podmínek, které pro jejich používání vymezila Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno.
          (2) Nařízením (ES) č. 606/2009 se povoluje používání pektolytických enzymů a enzymatických přípravků z beta-glukanázy za účelem čiření. Tyto enzymy a další enzymatické přípravky se rovněž používají při maceraci, čiření, stabilizaci, filtraci a odhalení aromatických prekurzorů hroznů v moštu a ve víně. Tyto enologické postupy Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno přijímá a je třeba je povolit za podmínek, které pro jejich používání tato organizece vymezila.
          (3) Vína, pro která lze používat chráněné označení původu "Malta" a "Gozo" obsahují více cukru než 45 g/l a produkují se v malém množství. Rovněž tak některá francouzská bílá vína s chráněným zeměpisným označením mohou mít celkový obsah alkoholu vyšší než 15 % obj. a obsah cukru vyšší než 45 g/l. Aby se tato vína dobře uchovávala, požádaly příslušné členské státy (Malta a Francie) o výjimku z mezní hodnoty obsahu oxidu siřičitého, jež byla stanovena v příloze I B nařízení (ES) č. 606/2009. Uvedená vína je třeba zařadit do seznamu vín s mezní hodnotou obsahu oxidu siřičitého 300 miligramů na litr.
          (4) Vína, pro která lze používat tradiční označení "Késői szüretelésű bor", obsahují velmi mnoho cukru a produkují se v malém množství. Aby se tato vína dobře uchovávala, požádalo Maďarsko o výjimku z mezní hodnoty obsahu oxidu siřičitého. Pro tato vína je třeba povolit mezní hodnotu obsahu oxidu siřičitého 350 miligramů na litr.
          (5) Vína, pro která lze používat chráněné označení původu, "Douro", za nímž následuje výraz "colheita tardia", mají výjimku z mezní hodnoty obsahu oxidu siřičitého. Vína, pro která lze používat chráněné zeměpisné označení "Duriense", mají stejné vlastnosti jako zmíněná vína. Portugalsko pro ně z toho důvodu požádalo o výjimku z mezní hodnoty obsahu oxidu siřičitého. Pro tato vína je třeba povolit mezní hodnotu obsahu oxidu siřičitého 400 miligramů na litr.
          (6) S cílem zpřehlednit názvy odrůd révy je třeba, aby názvy odrůd byly uváděny v jazycích zemí, kde se tyto odrůdy používají.
          (7) Některá ustanovení týkající se některých likérových vín se odlišují od specifikací těchto vín. V souladu s předmětnými specifikacemi je třeba změnit uvedená ustanovení.
          (8) Nařízení (ES) č. 606/2009 by se proto mělo odpovídajícím způsobem změnit.
          (9) Výroba vína z hroznů sebraných v hospodářském roce 2010 byla již zahájena. S cílem nenarušit hospodářskou soutěž mezi producenty vína by pro všechny tyto producenty měly být nové enologické postupy povoleny od začátku hospodářského roku 2010. Je třeba, aby se toto nařízení použilo zpětně ke dni 1. srpna 2010, tj. začátku hospodářského roku 2010.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru zřízeného na základě čl. 195 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
          a) Příloha I A se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          b) Příloha I B se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          c) Příloha II se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
          d) Příloha III se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. srpna 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
          1) Tabulka se mění takto:
          a) řádek č. 10 se nahrazuje tímto:
          "10 | čiření jednou nebo několika z těchto enologických látek: potravinářská želatina,bílkoviny rostlinného původu z obilí nebo hrachu,vyzina,kasein a kaseináty draselné,vaječný albumin,bentonit,oxid křemičitý ve formě gelu nebo koloidního roztoku,kaolín,tanin,plísňový chitosan,plísňový chitin-glukan | | Pro ošetření vín je mezní hodnota pro použití chitosanu 100 g/hl. Pro ošetření vín je mezní hodnota pro použití chitin-glukanu 100 g/hl." |
          b) doplňují se následující řádky:
          "44 | Ošetření plísňovým chitosanem | Podle podmínek stanovených v dodatku 13. | |
          45 | Ošetření plísňovým chitin-glukanem | Podle podmínek stanovených v dodatku 13. | |
          46 | Přikyselení elektromembránovým procesem | Podmínky a mezní hodnoty stanovené v části C a D přílohy XVa nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článcích 11 a 13 tohoto nařízení. Podle podmínek stanovených v dodatku 14. | |
          47 | Použití enologických enzymatických přípravků pro maceraci, čiření, stabilizaci, filtraci a odhalení aromatických prekurzorů hroznů v moštu a ve víně | Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení, enzymatické přípravky a jejich enzymatické aktivity (tj. pektolyáza, pektin-methyl- esteráza, polygalakturonáza, hemiceluláza, celuláza, beta-glukanáza a glykosidáza) musejí odpovídat příslušným kritériím čistoty a identity uvedeným v Mezinárodním enologickém kodexu, který uveřejnila Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno." | |
          2) Dodatek 1 se zrušuje.
          3) Doplňují se nové dodatky 13 a 14, které znějí:
          "
          Dodatek 13
          Předpisy pro ošetření vín plísňovým chitosanem a pro ošetření vín plísňovým chitin-glukanem
          Oblasti použití:
          a) Snížení obsahu těžkých kovů, zejména železa, olova, kadmia, mědi;
          b) předcházení kovovému zákalu, měděnému zákalu;
          c) snížení případných kontaminantů, zejména ochratoxinu A;
          d) snížení populací nežádoucích mikroorganismů, zejména Brettanomyces ošetřením pouze chitosanem.
          Předpisy:
          - Dávky se určí po předchozím vyzkoušení. Maximální dávka musí být nižší či rovna:
          - 100 g/hl při použitích a) a b);
          - 500 g/hl při použití c);
          - 10 g/hl při použití d).
          - Usazeniny se odstraňují fyzikálními metodami.
          Dodatek 14
          Předpisy pro přikyselení elektromembránovým procesem
          - Kationtové membrány musí být složeny tak, aby umožňovaly pouze extrakci kationtů a zejména kationtu K+.
          - Bipolární membrány jsou nepropustné pro anionty a pro kationty moštu a vína.
          - Za provádění ošetření je odpovědný enolog nebo kvalifikovaný technik.
          - Používané membrány musí splňovat předpisy stanovené nařízením (ES) č. 1935/2004 a směrnicí 2002/72/ES a vnitrostátními právními předpisy, jimiž se směrnice provádí. Membrány musí odpovídat předpisům uvedeným v monografii o elektrodialytických membránách ("Membranes d’électrodialyse") z Mezinárodního enologického kodexu zveřejněného Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno.
          "
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Část A, bod 2 přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
          1) písmeno c) se mění takto:
          a) do 13. odrážky se doplňují nové pododrážky, které znějí:
          - "— Vin de pays de l'Agenais,
          - — Vin de pays des terroirs landais,
          - — Vin de pays des Landes,
          - — Vin de pays d'Allobrogie,
          - — Vin de pays du Var;";
          b) doplňuje se nová odrážka, která zní:
          - "— vína pocházející z Malty, jejichž celkový obsah alkoholu je nejméně 13,5 % obj. a obsah cukru je nejméně 45 g/l, pro která lze používat chráněné označení původu "Malta" a "Gozo".";
          2) v písmenu d) se doplňuje nová odrážka, která zní:
          - "— vína, pro která lze používat tradiční označení "Késői szüretelésű bor".";
          3) v písmenu e) se devátá odrážka nahrazuje tímto:
          - "— bílá vína, pro která lze používat chráněné označení původu "Douro" nebo chráněné zeměpisné označení "Duriense", po němž následuje výraz "colheita tardia"."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          V dodatku 1 přílohy II nařízení (ES) č. 606/2009 se v abecedním pořadí do seznamu zařazují následující názvy odrůd vinné révy:
          ""Albariño", "Macabeo B", "Toutes les Malvasías" a "Tous les Moscateles"."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Příloha III nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
          a) v části A bodu 4a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          - "— zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu či hroznového moštu ze zaschlých hroznů, do něhož byl přidán neutrální alkohol vinného původu s cílem zamezit fermentaci, v případě španělského vína označeného tradičním výrazem "vino generoso de licor", pokud zvýšení celkového obsahu alkoholu dotyčného vína nepřesáhne 8 % objemových,";
          b) část B se mění takto:
          i) v bodu 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Co se však týká likérových vín s chráněným označením původu "Málaga" a "Jerez-Xérès-Sherry", může hroznový mošt ze zaschlých hroznů, do něhož byl přidán neutrální alkohol vinného původu s cílem zamezit fermentaci odrůdy "Pedro Ximénez", pocházet z oblasti "Montilla-Moriles".",
          ii) v bodě 10 se první odrážka nahrazuje tímto:
          - "— vyráběnému z "vino generoso" uvedeného v bodu 8 nebo z vína s využitím povrchového působení kvasinek vhodného k získávání tohoto "vino generoso", k němuž se buď přidává hroznový mošt ze zaschlých hroznů, do něhož byl přídán neutrální alkohol vinného původu s cílem zamezit fermentaci, nebo rektifikovaný moštový koncentrát, nebo "vino dulce natural".";
          c) dodatek 1 se mění takto:
          i) v bodě A se do seznamu pro Španělsko zařazují v příslušném abecedním pořadí následující položky:
          "Condado de Huelva | Pedro Ximénez Moscatel Mistela |
          Empordà | Mistela Moscatel" |
          ii) v bodě B.5 se do seznamu pro Španělsko zařazuje na příslušné pozici podle abecedního pořadí následující položka:
          "Empordà | Garnacha/Garnatxa" |
          d) dodatek 2 se mění takto:
          i) v bodě A 2 se ze seznamu pro Itálii vyškrtne likérové víno s chráněným označením původu "Trentino".
          ii) v bodě A 3 se doplňuje nový seznam, který zní:
          "ITÁLIE
          Trentino";
          e) do dodatku 3 se zařazují názvy následujících odrůd vinné révy:
          " "Moscateles" a "Garnacha"."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.