Nařízení Komise (EU) č. 54/2011 ze dne 21. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, pokud jde o datum uskladnění intervenčního sušeného odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 54/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 54/2011
          ze dne 21. ledna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, pokud jde o datum uskladnění intervenčního sušeného odstředěného mléka
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 43 písm. f) a j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 1 nařízení Komise (EU) č. 447/2010 ze dne 21. května 2010 [2] se stanoví, že intervenční sušené odstředěné mléko určené k prodeji mělo být uskladněno před 1. květnem 2009.
          (2) Vzhledem k současné situaci na trhu se sušeným odstředěným mlékem, pokud jde o poptávku, ceny a úroveň intervenčních zásob, je vhodné nabídnout sušené odstředěné mléko, které bylo uskladněno před 1. listopadem 2009, k prodeji.
          (3) Nařízení (EU) č. 447/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Aby mohlo být sušené odstředěné mléko neprodleně nabídnuto k prodeji, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (EU) č. 447/2010 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Oblast působnosti
          Prodej prostřednictvím nabídkového řízení u sušeného odstředěného mléka, které bylo uskladněno před 1. listopadem 2009, se zahajuje za podmínek stanovených v hlavě III nařízení (EU) č. 1272/2009."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Štefan Füle
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.