Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 57/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 57/2011
          ze dne 18. ledna 2011,
          kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy přijme Rada na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
          (2) Podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1] je třeba s přihlédnutím k dostupným vědeckým, technickým a hospodářským doporučením, a zejména ke zprávám vypracovaným Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), přijmout opatření, jimiž se řídí přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.
          (3) Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv pro jednotlivé rybolovné oblasti nebo skupiny rybolovných oblastí, případně včetně některých podmínek funkčně spojených s užíváním těchto práv. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo loviště, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.
          (4) V případech, kdy se celkový přípustný odlov (TAC) přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit dotčený členský stát, aby určil jeho úroveň. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky a zajistil využívání dotčené populace využívána v míře, která od roku 2015 s co nejvyšší pravděpodobností povede k maximálnímu udržitelnému výnosu, a to včetně přijetí nezbytných opatření ke shromažďování příslušných údajů, posuzování dotčené populace a stanovení úrovní jejího maximálního udržitelného výnosu.
          (5) TAC by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měly by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních s Výborem pro rybolov a akvakulturu a dotyčnými regionálními poradními sbory.
          (6) Pro populace podléhající specifickým víceletým plánům by měly být TAC určeny v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populace štikozubce obecného, humra severského, jazyka obecného v Biskajském zálivu, západní části Lamanšského průlivu a Severním moři, platýse evropského v Severním moři, sledě obecného v oblasti západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, v oblasti západně od Skotska a Irském moři by tudíž měly být určeny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního [2], nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova [3], nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu [4], nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu [5], nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři [6], nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace [7], nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací [8], a nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [9].
          (7) V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [10], by se mělo určit, na které populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.
          (8) U některých druhů, jako jsou některé určité žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.
          (9) Humr severský se loví ve smíšeném lovu druhů žijících při dně s různými jinými druhy. V oblasti západně od Irska nazývané Porcupine Bank je naprosto nutné provést opatření pro zachování zdrojů, aby se co nejvíce snížil odlov humra severského. Je proto vhodné omezit v této oblasti rybolovná práva pouze na lov pelagických druhů, při němž není loven humr severský.
          (10) Vzhledem k nedávnému vývoji cíleného rybolovu drsnatcovitých v podoblastech ICES VI, VII a VIII a v zájmu zajištění udržitelného řízení této populace je třeba stanovit omezení odlovu pro tuto populaci.
          (11) Je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2011 v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2166/2005, článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007, články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1342/2008 a články 5 a 9 nařízení (ES) č. 302/2009, přičemž je třeba vzít v úvahu nařízení Rady (ES) č. 754/2009 ze dne 27. července 2009, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008 [11].
          (12) Na základě nařízení (ES) č. 754/2009 je z působnosti režimu intenzity rybolovu stanoveného v článku 11 nařízení (ES) č. 1342/2008 vyloučena skupina francouzských plavidel. Z informací poskytnutých Francií v roce 2010 vyplývá, že vyloučení této skupiny plavidel z režimu intenzity již nepředstavuje omezení administrativní zátěže. V důsledku toho již není nadále splněna jedna z podmínek pro vyloučení. Je proto vhodné tuto skupinu francouzských plavidel znovu zahrnout do výše uvedeného režimu intenzity rybolovu. Jelikož období řízení rybolovu uvedené v příloze IIA nařízení (EU) č. 53/2010 [12] skončí dne 31. ledna 2011, mělo by se toto opětovné zahrnutí použít ode dne 1. února 2011.
          (13) Na základě doporučení ICES je nezbytné nadále používat a revidovat systém řízení smačků ve vodách EU divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV.
          (14) V souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES a s mezinárodními závazky v rámci Úmluvy pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) je třeba omezit intenzitu rybolovu některých hlubinných druhů.
          (15) Postupem stanoveným v dohodách nebo protokolech o o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem [13], Faerskými ostrovy [14] a Grónskem [15] jednala Unie o o rybolovných právech s těmito partnery. Konzultace s Faerskými ostrovy dosud nebyly dokončeny a očekává se, že s tímto partnerem by ujednání na rok 2011 měla být uzavřena počátkem roku 2011. Aby se zamezilo přerušení rybolovných činností Unie a současně se poskytla nezbytná pružnost umožňující uzavřít uvedená ujednání počátkem roku 2011, je zapotřebí, aby Unie stanovila na prozatímním základě rybolovná práva pro populace, které jsou předmětem dohody s Faerskými ostrovy.
          (16) Unie je smluvní stranou několika organizací pro rybolov a s jinými organizacemi spolupracuje, ač není jejich členem. Kromě toho v souladu s Aktem o o přistoupení z roku 2003 jsou ode dne přistoupení Polské republiky k Evropské unii dohody o o rybolovu do té doby Polskem uzavřené, jako je např. Úmluva o o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře, spravovány Unií. Uvedené organizace pro rybolov doporučily pro rok 2011 řadu opatření včetně rybolovných práv pro plavidla EU. Tato rybolovná práva by měla být provedena v právu Unie.
          (17) Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém výročním zasedání v roce 2010 nedosáhla dohody o o přijetí opatření pro zachování zdrojů pro tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného. Většina smluvních stran včetně Unie však byla toho názoru, že by tyto tři populace měly být regulovány, aby bylo zajištěno jejich udržitelné řízení. Je proto vhodné, aby Unie přijala opatření k tomuto účelu.
          (18) Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala na výročním zasedání v roce 2010 tabulky, které uvádějí, zda smluvní strany ICCAT využívaly rybolovná práva málo či nadměrně. ICCAT v této souvislosti přijala rozhodnutí, v němž bylo konstatováno, že v roce 2009 Unie nevyužila zcela svou kvótu mečouna obecného v severním a jižním Atlantiku, tuňáka velkookého a severoatlantského tuňáka křídlatého. Aby byly dodrženy úpravy kvót Unie stanovené ICCAT, je třeba tato nevyužitá práva rozdělit na základě toho, v jaké míře jednotlivé státy svá práva nevyužily, aniž se přitom změní klíč pro roční přidělování TAC stanovený v tomto nařízení. Na stejném zasedání byl pozměněn plán obnovy populace tuňáka obecného. ICCAT dále přijala doporučení k zachování liškouna velkookého, kladivounovitých a žraloka dlouhoploutvého. Aby se přispělo k zachování rybích populací, je třeba tato opatření provést v právu Unie.
          (19) Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) na svém výroční zasedání v roce 2010 revidovala celkovou kapacitu loďstev provádějících odlov tropických tuňáků v období 2006–2008 a odlov mečouna obecného a tuňáka křídlatého v období 2007–2008. ITOC rovněž schválila provádění plánů rozvoje loďstva. IOTC vedle toho schválila rezoluci o o zachování liškounů (čeleď Alopiidae) lovených v souvislosti s rybolovem v oblasti její působnosti.
          (20) Na třetím mezinárodním zasedání pro vytvoření regionální organizace pro řízení rybolovu v oblasti volného moře jižního Tichomoří (SPRFMO), konaném v květnu 2007, přijali účastníci prozatímní opatření, včetně rybolovných práv, na regulaci pelagického rybolovu a odlovu druhů žijících při dně v této oblasti až do vytvoření uvedené organizace pro řízení rybolovu. Tato prozatímní opatření byla opět projednávána na 8. mezinárodních konzultacích k založení SPFRMO v listopadu 2009 a mají být opět projednávána na nadcházející 2. přípravné konferenci pro komisi SPRFMO pořádané v lednu 2011. Podle dohody zúčastněných stran jsou tato prozatímní opatření dobrovolná a podle mezinárodního práva právně nezávazná. S ohledem na související ustanovení Dohody OSN o o rybích populacích je však žádoucí tato opatření provést v právu Unie.
          (21) Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) schválila na svém výročním zasedání v roce 2010 omezení odlovu pro čtyři rybí populace v oblasti úmluvy SEAFO. Tato omezení odlovu je nutné provést v právu Unie.
          (22) V souladu s článkem 291 Smlouvy by opatření nezbytná pro stanovení omezení odlovu pro některé populace s krátkou životností měla být z důvodů naléhavosti přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [16].
          (23) Některá mezinárodní opatření, kterými se pro Unii vytváří či omezují rybolovná práva, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tudíž nutné, aby ustanovení, kterými se taková opatření provádějí v právu Unie, měla zpětnou působnost. Zejména s ohledem na skutečnost, že některá rybolovná práva v oblasti úmluvy CCAMLR jsou stanovena pro období počínající dnem 1. prosince 2010, by se příslušná ustanovení tohoto nařízení měla používat od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zákaz lovit v oblasti úmluvy bez oprávnění.
          (24) Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [17], a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání odlovů a intenzity rybolovu a oznamování údajů o o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné uvést kódy, které členské státy mají používat, když Komisi zasílají údaje týkající se vykládky populací podle tohoto nařízení.
          (25) Aby se zabránilo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení o o omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2011, a zvláštních ustanovení týkajících se konkrétních oblastí, která by měla mít zvláštní den použitelnosti v souladu s 23. bodem odůvodnění. Z důvodů naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.
          (26) Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          HLAVA I
          OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět
          1. Tímto nařízením se stanoví níže uvedená rybolovná práva:
          a) na rok 2011 omezení odlovu některých populací ryb a skupin populací ryb a
          b) na období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 některá omezení intenzity rybolovu,
          c) na období uvedená v článcích 20, 21 a 22 a v přílohách IE a V rybolovná práva pro některé populace v oblasti Úmluvy o o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (úmluva CCAMLR); a
          d) na období uvedená v článku 28 rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky (úmluva IATTC).
          2. Tímto nařízením se rovněž stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace nebo skupiny rybích populací, které jsou předmětem dvoustranných konzultací v oblasti rybolovu s Faerskými ostrovy. Konečná rybolovná práva stanoví Rada na návrh Komise.
          3. Některá rybolovná práva uvedená v příloze I zůstávají nepřidělena a nesmějí být členskými státy využita, dokud nebudou stanovena konečná rybolovná práva podle odstavce 2. Tato rybolovná práva zahrnují dodatečná rybolovná práva pro makrelu obecnou, která jsou výsledkem kvóty neodlovené v roce 2010.
          Článek 2
          Oblast působnosti
          Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na:
          a) plavidla EU a
          b) na plavidla třetích zemí ve vodách EU.
          Článek 3
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "plavidlem EU" rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;
          b) "plavidlem třetí země" rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;
          c) "vodami EU" vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím uvedeným v příloze II Smlouvy;
          d) "celkovým přípustným odlovem" (TAC) množství, které může být každý rok uloveno z každé populace a vyloženo;
          e) "kvótou" podíl TAC přidělený Unii, členským státům nebo třetí zemi;
          f) "mezinárodními vodami" vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;
          g) "velikostí oka" velikost oka určená v souladu s nařízením (ES) č. 517/2008 [18];
          h) "rejstříkem rybářského loďstva EU" rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          i) "lodním deníkem rybolovu" lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          Článek 4
          Rybolovné oblasti
          Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:
          a) oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 218/2009 [19];
          b) oblastí "Skagerrak" se rozumí oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;
          c) oblastí "Kattegat" se rozumí oblast, která je na severu ohraničena linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;
          d) oblastí "VII (Porcupine Bank – jednotka 16)" se rozumí oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
          - 53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.,
          - 53° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,
          - 51° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,
          - 51° 30′ s. š. 13° 00′ z. d.,
          - 51° 00′ s. š. 13° 00′ z. d.,
          - 51° 00′ s. š. 15° 00′ z. d.,
          - 53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.;
          e) "Cádizským zálivem" se rozumí divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ z. d.;
          f) oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 216/2009 [20];
          g) oblasti NAFO (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 217/2009 [21];
          h) oblast úmluvy SEAFO (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) je vymezena v Úmluvě o o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku [22];
          i) oblast úmluvy ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku) je vymezena v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku [23];
          j) oblast úmluvy CCAMLR (Úmluva o o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) je vymezena v nařízení (ES) č. 601/2004 [24];
          k) oblast úmluvy IATTC (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) je vymezena v Úmluvě o o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 [25];
          l) oblast IOTC (Komise pro tuňáky Indického oceánu) je vymezena v Dohodě o o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu [26];
          m) "oblastí úmluvy SPRFMO" (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) se rozumí oblast na volném moři jižně od 10° s. š., severně od oblasti úmluvy CCAMLR, východně od oblasti úmluvy SIOFA vymezené v Dohodě o o rybolovu v jižním Indickém oceánu [27] a západně od oblastí pod rybářskou jurisdikcí států Jižní Ameriky;
          n) oblast úmluvy WCPFC (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) je vymezena v Úmluvě o o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu [28];
          o) "oblastí volného moře Beringova moře" se rozumí oblast volného moře Beringova moře více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře.
          HLAVA II
          RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA EU
          KAPITOLA I
          Obecná ustanovení
          Článek 5
          TAC a rozdělení
          1. TAC pro plavidla EU ve vodách EU nebo v některých vodách mimo EU, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.
          2. Plavidla EU jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, za podmínek stanovených v článku 15 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 1006/2008 [29] a v prováděcích předpisech k uvedenému nařízení.
          3. Komise stanoví TAC pro huňáčka severního ve vodách Grónska v podoblastech ICES V a XIV, jež jsou pro Unii k dispozici na základě TAC a množství přidělených Unii Grónskem v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o o partnerství v odvětví rybolovu a s protokolem k ní.
          4. S ohledem na vědecké informace shromážděné v první polovině roku 2011 může Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 revidovat TAC stanovené v příloze I pro tyto populace:
          a) populace smačků ve vodách EU v divizích ICES IIa a IIIa a v podoblasti ICES IV v souladu s přílohou IID tohoto nařízení;
          b) populace tresky Esmarkovy ve vodách EU v divizích ICES IIa a IIIa a v podoblasti ICES IV a populace šprota obecného ve vodách EU v divizi ICES IIa a v podoblasti ICES IV.
          Článek 6
          Zvláštní ustanovení pro některé TAC
          1. Některé TAC uvedené v příloze IA označené poznámkou pod čarou s odkazem na tento článek stanoví dotčený členský stát na základě údajů jím shromážděných a posouzených na úrovni, která:
          a) je v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména s pravidlem udržitelného využívání populací, a
          b) od roku 2015 s co největší pravděpodobností povede k využívání populace, jež je v souladu s maximálním udržitelným výnosem.
          2. Dotčený členský stát do 28. února 2011 uvědomí Komisi o o úrovni přijaté v souladu s odstavcem 1 a o o opatřeních, které hodlá přijmout pro dosažení souladu s uvedeným ustanovením. S ohledem na tuto informaci a za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 7 nařízení (ES) č. 2371/2002, může Komise rozhodnout o o nouzových opatřeních.
          Článek 7
          Přidělení dodatečných kvót plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu
          1. Pro některé populace uvedené v příloze IA označené poznámkou pod čarou s odkazem na tento článek může členský stát za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku přidělit plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu dodatečné kvóty v rámci celkového množství uvedeného v příloze IA jako procento z kvóty přidělené danému členskému státu.
          2. Členský stát může plavidlům přidělit dodatečné kvóty, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) plavidlo používá televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV), napojené na systém čidel, které zaznamenávají všechny rybolovné a zpracovatelské činnosti na palubě plavidla;
          b) výše dodatečných kvót přidělených jednotlivým plavidlům účastnícím se řádně zdokumentovaného rybolovu nepřesáhne 75 % výmětů, které se u tohoto typu plavidla předpokládají, a v žádném případě nepředstavuje více než 30 % zvýšení kvóty přidělené tomuto plavidlu;
          c) všechny úlovky příslušné populace odlovené tímto plavidlem se započítávají do jemu přidělené kvóty.
          3. Jestliže členský stát zjistí, že plavidlo, které se účastní zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu, neplní podmínky stanovené v odstavci 2, okamžitě mu odejme přidělené dodatečné kvóty a pro zbytek roku 2011 je vyloučí z další účasti na uvedených zkouškách.
          4. Členský stát, který má v úmyslu použít odstavce 1, 2 a 3, předloží Komisi před přidělením dodatečných kvót tyto informace:
          - seznam plavidel účastnících se daných zkoušek a údaje o o zařízení pro dálkové elektronické sledování umístěném na palubě;
          - kapacita, druh a specifikace zařízení používaných těmito plavidly;
          - odhadované míry výmětů těchto typů plavidel a
          - množství úlovků populace, na niž se vztahuje příslušný TAC, odlovené těmito plavidly v roce 2010.
          Článek 8
          Zakázané druhy
          1. Plavidla EU nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat paryby těchto druhů:
          a) žralok veliký (Cetorhinus maximus) a žralok bílý (Carcharodon carcharias) ve všech vodách EU i mimo ně;
          b) polorejnok křídlatý (Squatina squatina) ve všech vodách EU;
          c) rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách EU divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
          d) rejnok vlnitý (Raja undulata) a rejnok bílý (Rostroraja alba) ve vodách EU podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;
          e) žralok nosatý (Lamna nasus) v mezinárodních vodách a
          f) pilohřbetovití (Rhinobatidae) ve vodách EU podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.
          2. Paryby druhů uvedených v odstavci 1 se v největší možné míře bez prodlení vypustí neporaněné.
          Článek 9
          Zvláštní ustanovení týkající se rozdělení
          1. Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
          a) výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          b) přerozdělení provedená podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;
          c) dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;
          d) množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;
          e) odpočty provedené podle článků 37, 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          2. Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
          Článek 10
          Omezení intenzity rybolovu
          Od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 platí omezení intenzity rybolovu stanovená:
          a) v příloze IIA pro řízení některých populací v Kattegatu, Skagerraku, v části divize ICES IIIa ležící mimo Skagerrak a Kattegat, v podoblasti ICES IV, v divizích ICES VIa, VIIa a VIId a ve vodách EU divizí ICES IIa a Vb;
          b) v příloze IIB pro obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;
          c) v příloze IIC pro řízení populace jazyka obecného v divizi ICES VIIe.
          Článek 11
          Omezení odlovu a intenzity v hlubinném rybolovu
          1. Článek 3 nařízení (ES) č. 2347/2002 [30] se použije pro platýse černého. Odlov, uchovávání na palubě, překládka a vykládka platýse černého se řídí podmínkami uvedenými ve zmíněném článku.
          2. Členské státy zajistí, aby úroveň intenzity rybolovu plavidel majících povolení k hlubinnému rybolovu uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 2347/2002, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, v roce 2011 nepřekročila 65 % průměrné roční intenzity rybolovu vynaložené plavidly daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, nebo při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II zmíněného nařízení. Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž bylo odloveno více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantská.
          Článek 12
          Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
          Ryby z populací, pro které jsou stanoveny TAC, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud:
          a) odlov provedla plavidla členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo
          b) odlov představuje tu část kvóty EU, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta EU není vyčerpána.
          Článek 13
          Omezení využívání některých rybolovných práv
          1. Rybolovná práva stanovená v příloze I pro mníkovce bělolemého, tresku obecnou, pakambalu průsvitnou, ďasovité, tresku jednoskrvnnou, tresku bezvousou, štikozubce obecného, mníka modrého, mníka mořského, humra severského, platýse evropského, tresku sajdu, tresku tmavou, rejnokovité, jazyk obecný a ostrouna obecného v podoblasti ICES VII či jejích příslušných divizích jsou omezena zákazem rybolovu všech těchto druhů i jejich uchovávání na palubě v období od 1. května do 31. července 2011 v oblasti Porcupine Bank. Příslušné položky přílohy I se určí křížovým odkazem na tento článek.
          2. Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
          Bod | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka |
          1 | 52° 27′ s. š. | 12° 19′ z. d. |
          2 | 52° 40′ s. š. | 12° 30′ z. d. |
          3 | 52° 47′ s. š. | 12° 39,600′ z. d. |
          4 | 52° 47′ s. š. | 12° 56′ z. d. |
          5 | 52° 13,5′ s. š. | 13° 53,830′ z. d. |
          6 | 51° 22′ s. š. | 14° 24′ z. d. |
          7 | 51° 22′ s. š. | 14° 03′ z. d. |
          8 | 52° 10′ s. š. | 13° 25′ z. d. |
          9 | 52° 32′ s. š. | 13° 07,500′ z. d. |
          10 | 52° 43′ s. š. | 12° 55′ z. d. |
          11 | 52° 43′ s. š. | 12° 43′ z. d. |
          12 | 52° 38,800′ s. š. | 12° 37′ z. d. |
          13 | 52° 27′ s. š. | 12° 23′ z. d. |
          14 | 52° 27′ s. š. | 12° 19′ z. d. |
          3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se lodím, které mají na palubě druhy uvedené v tomto odstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          Článek 14
          Přenos dat
          Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.
          KAPITOLA II
          Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí
          Článek 15
          Oprávnění k rybolovu
          1. Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla EU provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.
          2. Pokud členský stát převede na základě čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 kvótu jinému členskému státu (výměna) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III, však nesmí být překročen.
          KAPITOLA III
          Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu
          Oddíl 1
          Oblast Úmluvy ICCAT
          Článek 16
          Omezení rybolovu a kapacity chovu a výkrmu tuňáka obecného
          1. Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle bodu 1 přílohy IV.
          2. Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle bodu 2 přílohy IV.
          3. Počet plavidel EU, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle bodu 3 přílohy IV.
          4. Počet a celková hrubá prostornost rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezena podle bodu 4 přílohy IV.
          5. Počet vězenců používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle bodu 5 přílohy IV.
          6. Kapacita chovu, kapacita výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle bodu 6 přílohy IV.
          Článek 17
          Dodatečné podmínky týkající se kvóty tuňáka obecného přidělené v příloze ID
          Vedle období zákazu stanoveného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 302/2009 se zakazuje rybolov tuňáka obecného košelkovými nevody ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři v období od 15. dubna do 15. května 2011.
          Článek 18
          Rekreační a sportovní rybolov
          Členské státy udělí zvláštní kvótu tuňáka obecného pro rekreační a sportovní rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.
          Článek 19
          Žraloci
          1. U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškouna velkookého (Alopias superciliosus) nebo části jeho upravených těl.
          2. Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.
          3. V souvislosti s rybolovem v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounovitých čeledi Sphyrnidae (s výjimkou kladivouna tiburo – Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.
          4. U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) nebo části jeho upravených těl.
          Oddíl 2
          Oblast Úmluvy CCAMLR
          Článek 20
          Zákazy a omezení rybolovu
          1. Cílený rybolov druhů uvedených v části A přílohy V je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.
          2. Pokud jde o o nový nebo průzkumný rybolov, vztahují se na podoblasti uvedené v části B přílohy V TAC pro úlovky a vedlejší úlovky v ní uvedené.
          Článek 21
          Průzkumný rybolov
          1. Pouze členské státy, které jsou členy Komise CCAMLR se mohou během rybářské sezóny 2011 účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 mimo oblasti státní jurisdikce. Pokud se daný členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 24. července 2011.
          2. Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize FAO 58.4.1 a 58.4.2 jsou v části B přílohy V stanoveny TAC pro celkový odlov úlovků a vedlejší úlovky na podoblast a divizi a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky. Rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce je zastaven, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a daná jednotka zůstává pro rybolov uzavřena po zbytek rybolovného období.
          3. Rybolov se provádí na takové zeměpisné ploše a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2. a divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 m.
          Článek 22
          Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2011/2012
          1. Během rybářské sezóny 2011/2012 mohou lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR pouze ty členské státy, které jsou členy Komise CCAMLR. Pokud daný členský stát hodlá lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí sekretariátu CCAMLR v souladu s článkem 5a nařízení (ES) č. 601/2004 a Komisi, v každém případě nejpozději 1. června 2011:
          a) za použití formuláře uvedeného v části C přílohy V svůj úmysl lovit krunýřovku krilovou;
          b) za použití formuláře uvedeného v části D přílohy V konfigurace sítí.
          2. Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.
          3. Členské státy, které mají v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznamují pouze oprávněná plavidla plující pod jejich vlajkou v okamžiku oznámení.
          4. Členské státy mohou udělit oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové plavidlu, které nebylo oznámeno sekretariátu CCAMLR v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud je oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z oprávněných provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne:
          a) úplné údaje o o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;
          b) úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podpůrné dokumenty nebo odkazy.
          5. Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamu plavidel, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti, vypracovaném CCAMLR.
          Oddíl 3
          Oblast IOTC
          Článek 23
          Omezení rybolovné kapacity rybářských plavidel lovících v oblasti IOTC
          1. Maximální počet plavidel EU lovících tropické tuňáky v oblasti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 1 přílohy VI.
          2. Maximální počet plavidel EU lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 2 přílohy VI.
          3. Členské státy mohou změnit rozdělení plavidel mezi oba typy rybolovu uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotčených populací ryb.
          4. Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež se převedou, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Nesmí se převést žádné plavidlo zapsané na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedený kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.
          5. Členské státy mohou zvýšit svou rybářskou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 v zájmu zohlednění plnění rozvojových plánů předložených IOTC pouze v mezích stanovených v těchto plánech.
          Článek 24
          Žraloci
          1. Zakazuje se uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.
          2. Liškouni uvedení v odstavci 1 se v největší možné míře bez prodlení vypustí neporanění.
          Oddíl 4
          Oblast Úmluvy SPRFMO
          Článek 25
          Omezení kapacity pelagického rybolovu
          Členské státy, které v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009 aktivně prováděly pelagický rybolov, omezí v roce 2011 celkovou úroveň hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou úroveň 78610 hrubé prostornosti v dané oblasti tak, aby bylo zajištěno udržitelné využívání pelagických rybolovných zdrojů v jižním Tichomoří.
          Článek 26
          TAC u pelagického rybolovu
          1. Pouze členské státy, které v souladu s článkem 25 aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.
          2. Členské státy oznámí jednou měsíčně Komisi názvy a charakteristiky svých plavidel provádějících rybolov podle tohoto článku, včetně hrubé prostornosti.
          3. Pro účely sledování rybolovu podle tohoto článku zasílají členské státy Komisi, za účelem jejich sdělení prozatímnímu sekretariátu SPRFMO, údaje zaznamenané systémy sledování plavidel, měsíční hlášení o o odlovech, a pokud jsou k dispozici, i zastávky v přístavech, a to nejpozději patnáctého dne následujícího měsíce.
          Článek 27
          Rybolov při dně
          Členské státy uvedené v článku 25 omezí intenzitu rybolovu nebo odlov při dně v oblasti úmluvy SPRFMO na průměrnou roční úroveň v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, pokud jde o o počet rybářských plavidel a další parametry, které se vztahují k množství odlovů, úrovni intenzity rybolovu a rybolovné kapacitě, a pouze na ty části oblasti úmluvy SPRFMO, kde rybolov při dně probíhal během předchozí rybářské sezóny.
          Oddíl 5
          Oblast Úmluvy IATTC
          Článek 28
          Rybolov pomocí košelkových nevodů
          1. Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) pomocí plavidel s košelkovými nevody se zakazuje:
          a) buď od 29. července do 28. září 2011, nebo od 18. listopadu 2011 do 18. ledna 2012 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
          - tichomořským pobřežím Ameriky,
          - zeměpisnou délkou 150° z. d.,
          - zeměpisnou šířkou 40° s. š.,
          - zeměpisnou šířkou 40° j. š.;
          b) od 29. září do 29. října 2011 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
          - zeměpisnou délkou 96° z. d.,
          - zeměpisnou délkou 110° z. d.,
          - zeměpisnou šířkou 4° s. š.,
          - zeměpisnou šířkou 3° j. š.
          2. Dotčené členské státy oznámí Komisi před 1. dubnem 2011, pro které období uzavření uvedené v odst. 1 písm. a) se rozhodly. Všechna dotčená plavidla členských států lovící s košelkovými nevody musí v oblasti vymezené v odstavci 1 a po vybrané období ukončit rybolov s košelkovými nevody.
          3. Plavidla lovící tuňáky v oblasti úmluvy IATTC pomocí košelkových nevodů si ponechají na palubě a následně vyloží všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované, s výjimkou ryb, které se nepovažují za vhodné pro lidskou spotřebu z jiných než velikostních důvodů. Jedinou výjimkou je poslední výjezd, kdy případně není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při této výpravě.
          Oddíl 6
          Oblast Úmluvy SEAFO
          Článek 29
          Opatření na ochranu hlubinných žraloků
          V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:
          - rejnokovitých (Rajidae),
          - ostrouna obecného (Squalus acanthias),
          - světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),
          - světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),
          - světlouna velkého (Etmopterus princeps),
          - světlouna malého (Etmopterus pusillus),
          - máčky přízračné (Apristurus manis),
          - světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus)
          - a hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha.
          Oddíl 7
          Oblast Úmluvy WCPFC
          Článek 30
          Omezení intenzity rybolovu tuňáka velkookého, žlutoploutvého, pruhovaného a jihotichomořského tuňáka křídlatého
          Členské státy zajistí, aby celková intenzita rybolovu tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) a jihotichomořského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) byla v oblasti úmluvy WCPFC omezena na intenzitu rybolovu stanovenou v dohodách o o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a pobřežními státy tohoto regionu.
          Článek 31
          Oblast uzavřená pro rybolov pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)
          1. V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidly s košelkovými nevody používajícími FAD od 00:00 hod. dne 1. července 2011 do 24:00 hod. dne 30. září 2011. Během tohoto období se může plavidlo s košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že na má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo po celou dobu:
          a) nepoužívá ani neobsluhuje FAD nebo související elektronické zařízení,
          b) neprovádí rybolov v hejnech mořských savců ve spojení s FAD.
          2. Všechna plavidla s košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFS uvedené v odstavci 1 ponechají na palubě a vyloží nebo přeloží všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.
          3. Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:
          a) v závěrečné části plavby, pokud plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;
          b) pokud ryby nejsou vhodné pro lidskou spotřebu z důvodů jiných než souvisejících s velikostí; nebo
          c) pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.
          Článek 32
          Oblasti uzavřené pro rybolov plavidly s košelkovými nevody
          Lov tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého plavidly s košelkovými nevody je zakázán v těchto oblastech volného moře:
          a) mezinárodních vodách vymezených hranicemi výlučných ekonomických zón Indonésie, Palau, Mikronésie a Papuy–Nové Guiney;
          b) mezinárodních vodách vymezených hranicemi výlučných ekonomických zón Mikronésie, Marshallových ostrovů, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidži, Šalamounových ostrovů a Papuy–Nové Guiney.
          Článek 33
          Omezení počtu plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného
          Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.
          Oddíl 8
          Beringovo Moře
          Článek 34
          Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře
          Rybolov tresky tmavé (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.
          HLAVA III
          RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH EU
          Článek 35
          TAC
          Rybářská plavidla, která plují pod vlajkou Norska, a plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách EU v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v této hlavě a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.
          Článek 36
          Oprávnění k rybolovu
          1. Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějících rybolov ve vodách EU je stanoven v příloze VIII.
          2. Ryby populací, pro něž byly stanoveny TAC, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze tehdy, pokud odlov provedla plavidla třetí země, jež má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.
          Článek 37
          Zakázané druhy
          1. Plavidla třetích zemí nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat paryby těchto druhů:
          a) žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve všech vodách EU;
          b) polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve všech vodách EU;
          c) rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách EU divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
          d) rejnoka vlnitého (Raja undulata) a rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách EU podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X; a
          e) pilohřbetovitých (Rhinobatidae) ve vodách EU podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.
          2. Paryby druhů uvedených v odstavci 1 se neporaněné ihned a v největší možné míře vypouštějí.
          HLAVA IV
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 38
          Změna nařízení (ES) č. 754/2009
          V článku 1 nařízení (ES) č. 754/2009 se zrušuje písmeno h).
          Článek 39
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Článek 38 se však použije ode dne 1.února 2011.
          Tam, kde jsou rybolovná práva pro oblast úmluvy CCAMLR stanovena pro období začínající před 1. lednem 2011, použijí se s účinností od začátku příslušných období platnosti uvedených rybolovných práv články 20, 21 a 22 a přílohy IE a V.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2011.
          Za Radu
          předseda
          MARTONYI J.
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7.
          [6] Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6.
          [8] Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.
          [9] Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          [11] Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 16.
          [12] Nařízení Rady ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1).
          [13] Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).
          [14] Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).
          [15] Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a Protokol kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 9).
          [16] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [17] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [18] Nařízením Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).
          [19] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
          [20] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).
          [21] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).
          [22] Uzavřena rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).
          [23] Unie přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).
          [24] Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).
          [25] Uzavřena rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).
          [26] Unie přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).
          [27] Uzavřena rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).
          [28] Unie přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).
          [29] Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).
          [30] Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          TAC PLATNÉ PRO PLAVIDLA EU V OBLASTECH, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ TAC, A PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH EU PODLE DRUHU A OBLASTI (V TUNÁCH ŽIVÉ HMOTNOSTI, NENÍ-LI UVEDENO JINAK)
          Tyto tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle druhu a podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.
          Všechny TAC stanovené v této příloze se považují za kvóty pro účely tohoto nařízení, a proto se na ně vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení. Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
          V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
          Vědecké názvosloví | Třípísmenný kód | Obecný název |
          Amblyraja radiata | RJR | Rejnok hvězdnatý |
          Ammodytes spp. | SAN | Smačci rodu Ammodytes |
          Argentina silus | ARU | Stříbrnice atlantská |
          Beryx spp. | ALF | Pilonoši rodu Beryx |
          Brosme brosme | USK | Mníkovec bělolemý |
          Caproidae | BOR | Drsnatcovití |
          Centrophorus squamosus | GUQ | Bezkýlovec listošupinatý |
          Centroscymnus coelolepis | CYO | Světloun bělooký |
          Chaceon maritae | CGE | Krab hlubokomořský |
          Champsocephalus gunnari | ANI | Ledařka makrelovitá |
          Chionoecetes spp. | PCR | Krabi rodu Chionoecetes |
          Clupea harengus | HER | Sleď obecný |
          Coryphaenoides rupestris | RNG | Hlavoun tuponosý |
          Dalatias licha | SCK | Světloun Bonnaterrův |
          Deania calcea | DCA | Bezkýlovec lopatonosý |
          Dipturus batis | RJB | Rejnok hladký |
          Dissostichus eleginoides | TOP | Ledovka patagonská |
          Engraulis encrasicolus | ANE | Sardel obecná |
          Etmopterus princeps | ETR | Světloun velký |
          Etmopterus pusillus | ETP | Světloun malý |
          Euphausia superba | KRI | Krunýřovka krilová |
          Gadus morhua | COD | Treska obecná |
          Galeorhinus galeus | GAG | Psohlav obecný |
          Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Platýs protažený |
          Hippoglossoides platessoides | PLA | Platýs atlantský |
          Hippoglossus hippoglossus | HAL | Platýs obecný |
          Hoplostethus atlanticus | ORY | Červenice obecná |
          Illex illecebrosus | SQI | Kalmar tryskový |
          Lamna nasus | POR | Žralok nosatý |
          Lepidonotothen squamifrons | NOS | Ledovka příčnopruhá |
          Lepidorhombus spp. | LEZ | Pakambaly rodu Lepidorhombus |
          Leucoraja circularis | RJI | Rejnok kruhový |
          Leucoraja fullonica | RJF | Rejnok valchář |
          Leucoraja naevus | RJN | Rejnok dvouskvrnný |
          Limanda ferruginea | YEL | Limanda žlutoocasá |
          Limanda limanda | DAB | Limanda obecná |
          Lophiidae | ANF | Ďasovití |
          Macrourus spp. | GRV | Hlavouni rodu Macrourus |
          Makaira nigricans | BUM | Marlín modrý |
          Mallotus villosus | CAP | Huňáček severní |
          Martialia hyadesi | SQS | Kalmar Haydesův |
          Melanogrammus aeglefinus | HAD | Treska jednoskvrnná |
          Merlangius merlangus | WHG | Treska bezvousá |
          Merluccius merluccius | HKE | Štikozubec obecný |
          Micromesistius poutassou | WHB | Treska modravá |
          Microstomus kitt | LEM | Platýs červený |
          Molva dypterygia | BLI | Mník modrý |
          Molva molva | LIN | Mník mořský |
          Nephrops norvegicus | NEP | Humr severský |
          Pandalus borealis | PRA | Kreveta severní |
          Paralomis spp. | PAI | Poustevníčci rodu Paralomis |
          Penaeus spp. | PEN | Krevety rodu Penaeus |
          Platichthys flesus | FLE | Platýs bradavičnatý |
          Pleuronectes platessa | PLE | Platýs evropský |
          Pleuronectiformes | FLX | Platýsi |
          Pollachius pollachius | POL | Treska sajda |
          Pollachius virens | POK | Treska tmavá |
          Psetta maxima | TUR | Pakambala velká |
          Raja brachyura | RJH | Rejnok plavý |
          Raja clavata | RJC | Rejnok ostnatý |
          Raja (Dipturus) nidarosiensis | JAD | Rejnok norský |
          Raja microocellata | RJE | Rejnok světloskvrnný |
          Raja montagui | RJM | Rejnok devonshirský |
          Raja undulata | RJU | Rejnok vlnitý |
          Rajiformes – Rajidae | SRX | Rejnokovití |
          Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Platýs černý |
          Rostroraja alba | RJA | Rejnok bílý |
          Scomber scombrus | MAC | Makrela obecná |
          Scophthalmus rhombus | BLL | Pakambala východoatlantská |
          Sebastes spp. | RED | Okouníci rodu Sebastes |
          Solea solea | SOL | Jazyk obecný |
          Solea spp. | SOX | Jazyky rodu Solea |
          Sprattus sprattus | SPR | Šprot obecný |
          Squalus acanthias | DGS | Ostroun obecný |
          Tetrapturus albidus | WHM | Marlín bělavý |
          Thunnus maccoyii | SBF | Tuňák modroploutvý |
          Thunnus obesus | BET | Tuňák velkooký |
          Thunnus thynnus | BFT | Tuňák obecný |
          Trachurus spp. | JAX | Kranasi rodu Trachurus |
          Trisopterus esmarkii | NOP | Treska Esmarkova |
          Urophycis tenuis | HKW | Mníkovec bělavý |
          Xiphias gladius | SWO | Mečoun obecný |
          Níže uvedená srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:
          Bezkýlovec listošupinatý | GUQ | Centrophorus squamosus |
          Bezkýlovec lopatonosý | DCA | Deania calcea |
          Červenice obecná | ORY | Hoplostethus atlanticus |
          Drsnatcovití | BOR | Caproidae |
          Ďasovití | ANF | Lophiidae |
          Hlavoun tuponosý | RNG | Coryphaenoides rupestris |
          Hlavouni rodu Macrourus | GRV | Macrourus spp. |
          Humr severský | NEP | Nephrops norvegicus |
          Huňáček severní | CAP | Mallotus villosus |
          Jazyk obecný | SOL | Solea solea |
          Jazyky rodu Solea | SOX | Solea spp. |
          Kalmar Haydesův | SQS | Martialia hyadesi |
          Kalmar tryskový | SQI | Illex illecebrosus |
          Krab hlubokomořský | CGE | Chaceon maritae |
          Krabi rodu Chionoecetes | PCR | Chionoecetes spp. |
          Kranasi rodu Trachurus | JAX | Trachurus spp. |
          Kreveta severní | PRA | Pandalus borealis |
          Krevety rodu Penaeus | PEN | Penaeus spp. |
          Krunýřovka krilová | KRI | Euphausia superba |
          Ledařka makrelovitá | ANI | Champsocephalus gunnari |
          Ledovka patagonská | TOP | Dissostichus eleginoides |
          Ledovka příčnopruhá | NOS | Lepidonotothen squamifrons |
          Limanda obecná | DAB | Limanda limanda |
          Limanda žlutoocasá | YEL | Limanda ferruginea |
          Makrela obecná | MAC | Scomber scombrus |
          Marlín bělavý | WHM | Tetrapturus albidus |
          Marlín modrý | BUM | Makaira nigricans |
          Mečoun obecný | SWO | Xiphias gladius |
          Mník modrý | BLI | Molva dypterygia |
          Mník mořský | LIN | Molva molva |
          Mníkovec bělavý | HKW | Urophycis tenuis |
          Mníkovec bělolemý | USK | Brosme brosme |
          Okouníci rodu Sebastes | RED | Sebastes spp. |
          Ostroun obecný | DGS | Squalus acanthias |
          Pakambala velká | TUR | Psetta maxima |
          Pakambala východoatlantská | BLL | Scophthalmus rhombus |
          Pakambaly rodu Lepidorhombus | LEZ | Lepidorhombus spp. |
          Pilonoši rodu Beryx | ALF | Beryx spp. |
          Platýs atlantský | PLA | Hippoglossoides platessoides |
          Platýs bradavičnatý | FLE | Platichthys flesus |
          Platýs černý | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |
          Platýs červený | LEM | Microstomus kitt |
          Platýs evropský | PLE | Pleuronectes platessa |
          Platýs obecný | HAL | Hippoglossus hippoglossus |
          Platýs protažený | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |
          Platýsi | FLX | Pleuronectiformes |
          Poustevníčci rodu Paralomis | PAI | Paralomis spp. |
          Psohlav obecný | GAG | Galeorhinus galeus |
          Rejnok bílý | RJA | Rostroraja alba |
          Rejnok devonshirský | RJM | Raja montagui |
          Rejnok dvouskvrnný | RJN | Leucoraja naevus |
          Rejnok hladký | RJB | Dipturus batis |
          Rejnok hvězdnatý | RJR | Amblyraja radiata |
          Rejnok kruhový | RJI | Leucoraja circularis |
          Rejnok norský | JAD | Raja (Dipturus) nidarosiensis |
          Rejnok ostnatý | RJC | Raja clavata |
          Rejnok plavý | RJH | Raja brachyura |
          Rejnok světloskvrnný | RJE | Raja microocellata |
          Rejnok valchář | RJF | Leucoraja fullonica |
          Rejnok vlnitý | RJU | Raja undulata |
          Rejnokovití | SRX | Rajiformes – Rajidae |
          Sardel obecná | ANE | Engraulis encrasicolus |
          Sleď obecný | HER | Clupea harengus |
          Smačci rodu Ammodytes | SAN | Ammodytes spp. |
          Stříbrnice atlantská | ARU | Argentina silus |
          Světloun bělooký | CYO | Centroscymnus coelolepis |
          Světloun Bonnaterrův | SCK | Dalatias licha |
          Světloun malý | ETP | Etmopterus pusillus |
          Světloun velký | ETR | Etmopterus princeps |
          Šprot obecný | SPR | Sprattus sprattus |
          Štikozubec obecný | HKE | Merluccius merluccius |
          Treska bezvousá | WHG | Merlangius merlangus |
          Treska Esmarkova | NOP | Trisopterus esmarkii |
          Treska jednoskvrnná | HAD | Melanogrammus aeglefinus |
          Treska modravá | WHB | Micromesistius poutassou |
          Treska obecná | COD | Gadus morhua |
          Treska sajda | POL | Pollachius pollachius |
          Treska tmavá | POK | Pollachius virens |
          Tuňák modroploutvý | SBF | Thunnus maccoyii |
          Tuňák obecný | BFT | Thunnus thynnus |
          Tuňák velkooký | BET | Thunnus obesus |
          Žralok nosatý | POR | Lamna nasus |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IA
          Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, vody EU oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
          DruhSmačci rodu AmmodytesAmmodytes spp. | OblastVody Norska oblasti IV(SAN/04-N.) |
          Dánsko | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] [2] [3] [4]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót nelze v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes uvedených v příloze IID odlovit větší množství, než jsou množství uvedená níže:
          OblastVody EU oblastí řízení smačků rodu Ammodytes |
          | 1 | 2 | 3 [5] | 4 [5] | 5 [5] | 6 [5] | 7 [5] |
          | (SAN/*234_1) | (SAN/*234_2) | (SAN/*234_3) | (SAN/*234_4) | (SAN/*234_5) | (SAN/*234_6) | (SAN/*234_7) |
          Dánsko | 185398 | 43117 | | | | | |
          Spojené království | 4052 | 942 |
          Německo | 287 | 66 |
          Švédsko | 6808 | 1583 |
          EU | 196545 | 45708 |
          Norsko | 16626 | 3774 |
          Nepřiděleno | 2231 | 519 |
          DruhSmačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovkyAmmodytes spp. | OblastVody EU oblastí IIa, IIIa a IV [1](SAN/2A3A4.) |
          Dánsko | 228514 [2] | Analytický TAC |
          Spojené království | 4995 [2] |
          Německo | 350 [2] |
          Švédsko | 8391 [2] |
          Nepřiděleno | 2750 [3] |
          EU | 242250 [2] [4] |
          Norsko | 20000 |
          TAC | 265000 |
          DruhStříbrnice atlantskáArgentina silus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I a II(ARU/1/2.) |
          Německo | 28 | Analytický TAC |
          Francie | 9 |
          Nizozemsko | 22 |
          Spojené království | 44 |
          EU | 103 |
          TAC | 103 |
          DruhStříbrnice atlantskáArgentina silus | OblastVody EU oblastí III a IV(ARU/3/4.) |
          Dánsko | 1040 | Analytický TAC |
          Německo | 11 |
          Francie | 8 |
          Irsko | 8 |
          Nizozemsko | 49 |
          Švédsko | 41 |
          Spojené království | 19 |
          EU | 1176 |
          TAC | 1176 |
          DruhStříbrnice atlantskáArgentina silus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII(ARU/567.) |
          Německo | 357 | Analytický TAC |
          Francie | 8 |
          Irsko | 331 |
          Nizozemsko | 3733 |
          Spojené království | 262 |
          EU | 4691 |
          TAC | 4691 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV(USK/1214EI) |
          Německo | 6 [6] | Analytický TAC |
          Francie | 6 [6] |
          Spojené království | 6 [6] |
          Ostatní | 3 [6] |
          EU | 21 [6] |
          TAC | 21 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | OblastIIIa; Vody EU subdivizí 22-32(USK/3A/BCD) |
          Dánsko | 12 | Analytický TAC |
          Švédsko | 6 |
          Německo | 6 |
          EU | 24 |
          TAC | 24 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | OblastVody EU oblasti IV(USK/04-C.) |
          Dánsko | 53 | Analytický TAC |
          Německo | 16 |
          Francie | 37 |
          Švédsko | 5 |
          Spojené království | 80 |
          Ostatní | 5 [7] |
          EU | 196 |
          TAC | 196 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII(USK/567EI.) |
          Německo | 4 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Španělsko | 14 |
          Francie | 172 |
          Irsko | 17 |
          Spojené království | 83 |
          Ostatní | 4 [8] |
          EU | 294 |
          Norsko | 2923 [9] [10] [11] |
          TAC | 3217 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | OblastVody Norska oblasti IV(USK/04-N.) |
          Belgie | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 165 |
          Německo | 1 |
          Francie | 0 |
          Nizozemsko | 0 |
          Spojené království | 4 |
          EU | 170 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhDrsnatcovitíCaproidae | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII(BOR/678-.) |
          Dánsko | 7900 | Preventivní TAC |
          Irsko | 22227 |
          Spojené království | 1223 |
          Všechny členské státy | 1650 |
          EU | 33000 |
          TAC | 33000 |
          DruhSleď obecný [12]Clupea harengus | OblastIIIa(HER/03A.) |
          Dánsko | 12368 [13] [14] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 198 [13] [14] |
          Švédsko | 12938 [13] [14] |
          Nepřiděleno | 495 [13] [15] |
          EU | 25504 [13] [14] |
          TAC | 30000 |
          [16] [17]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
          | vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*04N-) |
          EU | 50000 |
          DruhSleď obecný [16]Clupea harengus | OblastVody EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.(HER/4AB.) |
          Dánsko | 27707 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 17423 |
          Francie | 11888 |
          Nizozemsko | 26579 |
          Švédsko | 2035 |
          Spojené království | 29832 |
          EU | 115464 |
          Norsko | 58000 [17] |
          TAC | 200000 |
          DruhSleď obecný [18]Clupea harengus | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(HER/04-N.) |
          Švédsko | 846 [18] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 846 |
          TAC | 200000 |
          DruhSleď obecný [19]Clupea harengus | OblastVedlejší úlovky v oblasti IIIa(HER/03A-BC) |
          Dánsko | 5692 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 51 |
          Švédsko | 916 |
          EU | 6659 |
          TAC | 6659 |
          DruhSleď obecný [20]Clupea harengus | OblastVedlejší úlovky v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa(HER/2A47DX) |
          Belgie | 82 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 15833 |
          Německo | 82 |
          Francie | 82 |
          Nizozemsko | 82 |
          Švédsko | 77 |
          Spojené království | 301 |
          EU | 16539 |
          TAC | 16539 |
          DruhSleď obecný [21]Clupea harengus | OblastIVc, VIId [22](HER/4CXB7D) |
          Belgie | 7100 [23] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 395 [23] |
          Německo | 248 [23] |
          Francie | 6447 [23] |
          Nizozemsko | 10092 [23] |
          Spojené království | 2254 [23] |
          EU | 26536 |
          TAC | 26536 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN [24](HER/5B6ANB) |
          Německo | 2432 [25] | Analytický TAC |
          Francie | 460 [25] |
          Irsko | 3286 [25] |
          Nizozemsko | 2432 [25] |
          Spojené království | 13145 [25] |
          Nepřiděleno | 726 [26] |
          EU | 21755 [25] |
          TAC | 22481 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVIIb, VIIc; VIaS [27](HER/6AS7BC) |
          Irsko | 4065 | Analytický TAC |
          Nizozemsko | 406 |
          EU | 4471 |
          TAC | 4471 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVI Clyde [28](HER/06ACL.) |
          Spojené království | Je třeba stanovit [29] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [30] |
          TAC | Je třeba stanovit [30] |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVIIa [31](HER/07A/MM) |
          Irsko | 1374 | Analytický TAC |
          Spojené království | 3906 |
          EU | 5280 |
          TAC | 5280 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVIIe a VIIf(HER/7EF.) |
          Francie | 490 | Preventivní TAC |
          Spojené království | 490 |
          EU | 980 |
          TAC | 980 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVIIg [32], VIIh [32], VIIj [32] a VIIk [32](HER/7G-K.) |
          Německo | 147 | Analytický TAC |
          Francie | 815 |
          Irsko | 11407 |
          Nizozemsko | 815 |
          Spojené království | 16 |
          EU | 13200 |
          TAC | 13200 |
          DruhSardel obecnáEngraulis encrasicolus | OblastIX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(ANE/9/3411) |
          Španělsko | 3635 | Analytický TAC |
          Portugalsko | 3965 |
          EU | 7600 |
          TAC | 7600 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastSkagerrak(COD/03AN.) |
          Belgie | 10 [33] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 3068 [33] |
          Německo | 77 [33] |
          Nizozemsko | 19 [33] |
          Švédsko | 537 [33] |
          EU | 3711 |
          TAC | 3835 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastKattegat(COD/03AS.) |
          Dánsko | 118 | Analytický TAC |
          Německo | 2 |
          Švédsko | 70 |
          EU | 190 |
          TAC | 190 |
          [34] [35]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
          | vody Norska oblasti IV (COD/*04N-) |
          EU | 19363 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastIV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu(COD/2A3AX4) |
          Belgie | 793 [34] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 4557 [34] |
          Německo | 2889 [34] |
          Francie | 980 [34] |
          Nizozemsko | 2575 [34] |
          Švédsko | 30 [34] |
          Spojené království | 10455 [34] |
          EU | 22279 |
          Norsko | 4563 [35] |
          TAC | 26842 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(COD/04-N.) |
          Švédsko | 382 [36] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 382 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVIb; vody EU a mezinárodní vody Vb západně od 12° 00′ z. d. a oblastí XII a XIV(COD/5W6-14) |
          Belgie | 0 | Preventivní TAC |
          Německo | 1 |
          Francie | 12 |
          Irsko | 17 |
          Spojené království | 48 |
          EU | 78 |
          TAC | 78 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVIa; vody EU a mezinárodní vody Vb východně od 12° 00′ z. d.(COD/5BE6A) |
          Belgie | 0 | Analytický TAC |
          Německo | 3 |
          Francie | 29 |
          Irsko | 40 |
          Spojené království | 110 |
          EU | 182 |
          TAC | 182 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVIIa(COD/07A.) |
          Belgie | 7 | Analytický TAC |
          Francie | 19 |
          Irsko | 332 |
          Nizozemsko | 2 |
          Spojené království | 146 |
          EU | 506 |
          TAC | 506 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(COD/7XAD34) |
          Belgie | 167 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 2735 |
          Irsko | 825 |
          Nizozemsko | 1 |
          Spojené království | 295 |
          EU | 4023 |
          TAC | 4023 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastOblast VIId(COD/07D.) |
          Belgie | 67 [37] | Analytický TAC |
          Francie | 1313 [37] |
          Nizozemsko | 39 [37] |
          Spojené království | 145 [37] |
          EU | 1564 |
          TAC | 1564 |
          DruhŽralok nosatýLamna nasus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII(POR/3-12) |
          Dánsko | 0 | Analytický TAC |
          Francie | 0 |
          Německo | 0 |
          Irsko | 0 |
          Španělsko | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          | 0 |
          TAC | 0 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp. | OblastVody EU oblastí IIa a IV(LEZ/2AC4-C) |
          Belgie | 6 | Analytický TAC |
          Dánsko | 5 |
          Německo | 5 |
          Francie | 30 |
          Nizozemsko | 24 |
          Spojené království | 1775 |
          EU | 1845 |
          TAC | 1845 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp. | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(LEZ/561214) |
          Španělsko | 385 | Analytický TAC |
          Francie | 1501 |
          Irsko | 439 |
          Spojené království | 1062 |
          EU | 3387 |
          TAC | 3387 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp. | OblastVII(LEZ/07.) |
          Belgie | 494 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Španělsko | 5490 |
          Francie | 6663 |
          Irsko | 3029 |
          Spojené království | 2624 |
          EU | 18300 |
          TAC | 18300 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp. | OblastVIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe(LEZ/8ABDE.) |
          Španělsko | 999 | Analytický TAC |
          Francie | 807 |
          EU | 1806 |
          TAC | 1806 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp. | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(LEZ/8C3411) |
          Španělsko | 1010 | Analytický TAC |
          Francie | 50 |
          Portugalsko | 34 |
          EU | 1094 |
          TAC | 1094 |
          DruhLimanda obecná a platýs bradavičnatýLimanda limanda a Platichthys flesus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(D/F/2AC4-C) |
          Belgie | 503 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 1888 |
          Německo | 2832 |
          Francie | 196 |
          Nizozemsko | 11421 |
          Švédsko | 6 |
          Spojené království | 1588 |
          EU | 18434 |
          TAC | 18434 |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVody EU oblastí IIa a IV(ANF/2AC4-C) |
          Belgie | 341 [38] | Analytický TAC |
          Dánsko | 752 [38] |
          Německo | 367 [38] |
          Francie | 70 [38] |
          Nizozemsko | 258 [38] |
          Švédsko | 9 [38] |
          Spojené království | 7846 [38] |
          EU | 9643 [38] |
          TAC | 9643 |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVody Norska oblasti IV(ANF/04-N.) |
          Belgie | 45 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 1152 |
          Německo | 18 |
          Nizozemsko | 16 |
          Spojené království | 269 |
          EU | 1500 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(ANF/561214) |
          Belgie | 196 | Analytický TAC |
          Německo | 224 |
          Španělsko | 210 |
          Francie | 2412 |
          Irsko | 546 |
          Nizozemsko | 189 |
          Spojené království | 1679 |
          EU | 5456 |
          TAC | 5456 |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVII(ANF/07.) |
          Belgie | 2984 [39] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Německo | 333 [39] |
          Španělsko | 1186 [39] |
          Francie | 19149 [39] |
          Irsko | 2447 [39] |
          Nizozemsko | 386 [39] |
          Spojené království | 5807 [39] |
          EU | 32292 [39] |
          TAC | 32292 [39] |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe(ANF/8ABDE.) |
          Španělsko | 1318 | Analytický TAC |
          Francie | 7335 |
          EU | 8653 |
          TAC | 8653 |
          DruhĎasovitíLophiidae | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(ANF/8C3411) |
          Španělsko | 1310 | Analytický TAC |
          Francie | 1 |
          Portugalsko | 260 |
          EU | 1571 |
          TAC | 1571 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastIIIa; vody EU subdivizí 22-32 (HAD/3A/BCD)(HAD/3A/BCD) |
          Belgie | 10 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 1688 |
          Německo | 107 |
          Nizozemsko | 2 |
          Švédsko | 200 |
          EU | 2007 |
          TAC | 2095 |
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
          | vody Norska oblasti IV (HAD/*04N-) |
          EU | 19662 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastIV; vody EU oblasti IIa(HAD/2AC4.) |
          Belgie | 196 | Analytický TAC |
          Dánsko | 1349 |
          Německo | 858 |
          Francie | 1496 |
          Nizozemsko | 147 |
          Švédsko | 136 |
          Spojené království | 22250 |
          EU | 26432 |
          Norsko | 7625 |
          TAC | 34057 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(HAD/04-N.) |
          Švédsko | 707 [40] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 707 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV(HAD/6B1214) |
          Belgie | 8 | Analytický TAC |
          Německo | 10 |
          Francie | 413 |
          Irsko | 295 |
          Spojené království | 3022 |
          EU | 3748 |
          TAC | 3748 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa(HAD/5BC6A.) |
          Belgie | 2 | Analytický TAC |
          Německo | 3 |
          Francie | 111 |
          Irsko | 328 |
          Spojené království | 1561 |
          EU | 2005 |
          TAC | 2005 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastVIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(HAD/7X7A34) |
          Belgie | 148 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 8877 |
          Irsko | 2959 |
          Spojené království | 1332 |
          EU | 13316 |
          TAC | 13316 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | OblastVIIa(HAD/07A.) |
          Belgie | 21 | Analytický TAC |
          Francie | 95 |
          Irsko | 570 |
          Spojené království | 631 |
          EU | 1317 |
          TAC | 1317 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastIIIa(WHG/03A.) |
          Dánsko | 929 | Preventivní TACČlánek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Nizozemsko | 3 |
          Švédsko | 99 |
          EU | 1031 |
          TAC | 1050 |
          [41]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
          | vody Norska oblasti IV (WHG/*04N-) |
          EU | 9044 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastIV; vody EU oblasti IIa(WHG/2AC4.) |
          Belgie | 286 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 1236 |
          Německo | 321 |
          Francie | 1857 |
          Nizozemsko | 714 |
          Švédsko | 2 |
          Spojené království | 8933 |
          EU | 13349 |
          Norsko | 1483 [41] |
          TAC | 14832 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(WHG/561214) |
          Německo | 2 | Analytický TAC |
          Francie | 39 |
          Irsko | 97 |
          Spojené království | 185 |
          EU | 323 |
          TAC | 323 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastVIIa(WHG/07A.) |
          Belgie | 0 | Analytický TAC |
          Francie | 4 |
          Irsko | 68 |
          Nizozemsko | 0 |
          Spojené království | 46 |
          EU | 118 |
          TAC | 118 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastVIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk(WHG/7X7A-C) |
          Belgie | 158 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 9726 |
          Irsko | 4865 |
          Nizozemsko | 79 |
          Spojené království | 1740 |
          EU | 16568 |
          TAC | 16568 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastVIII(WHG/08.) |
          Španělsko | 1270 | Preventivní TAC |
          Francie | 1905 |
          EU | 3175 |
          TAC | 3175 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | OblastIX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(WHG/9/3411) |
          Portugalsko | Je třeba stanovit [42] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [43] |
          TAC | Je třeba stanovit [43] |
          DruhTreska bezvousá a treska sajdaMerlangius merlangus a Pollachius pollachius | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(W/P/04-N.) |
          Švédsko | 190 [44] | Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 190 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | OblastIIIa; vody EU subdivizí 22-32(HKE/3A/BCD) |
          Dánsko | 1531 | Analytický TAC |
          Švédsko | 130 |
          EU | 1661 |
          TAC | 1661 [45] |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | OblastVody EU oblastí IIa a IV(HKE/2AC4-C) |
          Belgie | 28 | Analytický TAC |
          Dánsko | 1119 |
          Německo | 128 |
          Francie | 248 |
          Nizozemsko | 64 |
          Spojené království | 348 |
          EU | 1935 |
          TAC | 1935 [46] |
          [47] [48]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
          | VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (HKE/*8ABDE) |
          Belgie | 37 |
          Španělsko | 1469 |
          Francie | 1469 |
          Irsko | 184 |
          Nizozemsko | 18 |
          Spojené království | 827 |
          EU | 4004 |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | OblastVI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(HKE/571214) |
          Belgie | 284 [47] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Španělsko | 9109 |
          Francie | 14067 [47] |
          Irsko | 1704 |
          Nizozemsko | 183 [47] |
          Spojené království | 5553 [47] |
          EU | 30900 |
          TAC | 30900 [48] |
          [49] [50]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
          | VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (HKE/*57-14) |
          Belgie | 2 |
          Španělsko | 1837 |
          Francie | 3305 |
          Nizozemsko | 6 |
          EU | 5150 |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | OblastVIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe(HKE/8ABDE.) |
          Belgie | 9 [49] | Analytický TAC |
          Španělsko | 6341 |
          Francie | 14241 |
          Nizozemsko | 18 [49] |
          EU | 20609 |
          TAC | 20609 [50] |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(HKE/8C3411) |
          Španělsko | 6844 | Analytický TAC |
          Francie | 657 |
          Portugalsko | 3194 |
          EU | 10695 |
          TAC | 10695 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody Norska oblastí II a IV(WHB/4AB-N.) |
          Dánsko | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | 0 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV(WHB/1X14) |
          Dánsko | 1533 [51] | Analytický TAC |
          Německo | 596 [51] |
          Španělsko | 1300 [51] |
          Francie | 1067 [51] |
          Irsko | 1187 [51] |
          Nizozemsko | 1869 [51] |
          Portugalsko | 121 [51] |
          Švédsko | 379 [51] |
          Spojené království | 1990 [51] |
          EU | 10042 [51] |
          TAC | 40100 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(WHB/8C3411) |
          Španělsko | 824 | Analytický TAC |
          Portugalsko | 206 |
          EU | 1030 [52] |
          TAC | 40100 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30′ s. š. a oblasti VII západně od 12° z. d.(WHB/24A567) |
          Norsko | 6461 [53] [54] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          TAC | 40100 |
          DruhPlatýs červený a platýs protaženýMicrostomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(L/W/2AC4-C) |
          Belgie | 346 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 953 |
          Německo | 122 |
          Francie | 261 |
          Nizozemsko | 793 |
          Švédsko | 11 |
          Spojené království | 3905 |
          EU | 6391 |
          TAC | 6391 |
          DruhMník modrýMolva dypterygia | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII(BLI/5B67-) [57] |
          Německo | 18 [60] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Estonsko | 3 [60] |
          Španělsko | 57 [60] |
          Francie | 1297 [60] |
          Irsko | 5 [60] |
          Litva | 1 [60] |
          Polsko | 1 [60] |
          Spojené království | 330 [60] |
          Ostatní | 5 [55] [60] |
          Nepřiděleno | 165 [61] |
          EU | 1717 [60] |
          Norsko | 150 [56] |
          TAC | 2032 |
          DruhMník modrýMolva dypterygia | OblastMezinárodní vody oblasti XII(BLI/12INT-) [62] |
          Estonsko | 2 | Analytický TAC |
          Španělsko | 778 |
          Francie | 19 |
          Litva | 7 |
          Spojené království | 7 |
          Ostatní | 2 [62] |
          EU | 815 |
          TAC | 815 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I a II(LIN/1/2.) |
          Dánsko | 8 | Analytický TAC |
          Německo | 8 |
          Francie | 8 |
          Spojené království | 8 |
          Ostatní | 4 [63] |
          EU | 36 |
          TAC | 36 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastIIIa; vody EU subdivizí 22-32(LIN/3A/BCD) |
          Belgie | 7 [64] | Analytický TAC |
          Dánsko | 51 |
          Německo | 7 [64] |
          Švédsko | 20 |
          Spojené království | 7 [64] |
          EU | 92 |
          TAC | 92 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody EU oblasti IV(LIN/04.) |
          Belgie | 16 | Analytický TAC |
          Dánsko | 243 |
          Německo | 150 |
          Francie | 135 |
          Nizozemsko | 5 |
          Švédsko | 10 |
          Spojené království | 1869 |
          EU | 2428 |
          TAC | 2428 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody EU a mezinárodní vody oblasti V(LIN/05.) |
          Belgie | 9 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 6 |
          Německo | 6 |
          Francie | 6 |
          Spojené království | 6 |
          EU | 33 |
          TAC | 33 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV(LIN/6X14.) |
          Belgie | 29 [67] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Dánsko | 5 [67] |
          Německo | 106 [67] |
          Španělsko | 2150 [67] |
          Francie | 2293 [67] |
          Irsko | 575 [67] |
          Portugalsko | 5 [67] |
          Spojené království | 2641 [67] |
          Nepřiděleno | 220 [68] |
          EU | 7804 [67] |
          Norsko | 6140 [65] [66] |
          TAC | 14164 |
          DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody Norska oblasti IV(LIN/04-N.) |
          Belgie | 6 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 747 |
          Německo | 21 |
          Francie | 8 |
          Nizozemsko | 1 |
          Spojené království | 67 |
          EU | 850 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastIIIa; vody EU subdivizí 22-32(NEP/3A/BCD) |
          Dánsko | 3800 | Analytický TAC |
          Německo | 11 |
          Švédsko | 1359 |
          EU | 5170 |
          TAC | 5170 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(NEP/2AC4-C) |
          Belgie | 1227 | Analytický TAC |
          Dánsko | 1227 |
          Německo | 18 |
          Francie | 36 |
          Nizozemsko | 631 |
          Spojené království | 20315 |
          EU | 23454 |
          TAC | 23454 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVody Norska oblasti IV(NEP/04-N.) |
          Dánsko | 1135 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 1 |
          Spojené království | 64 |
          EU | 1200 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb(NEP/5BC6.) |
          Španělsko | 28 | Analytický TAC |
          Francie | 111 |
          Irsko | 185 |
          Spojené království | 13357 |
          EU | 13681 |
          TAC | 13681 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVII(NEP/07.) |
          Španělsko | 1306 [69] | Analytický TAC |
          Francie | 5291 [69] |
          Irsko | 8025 [69] |
          Spojené království | 7137 [69] |
          EU | 21759 [69] |
          TAC | 21759 [69] |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe(NEP/8ABDE.) |
          Španělsko | 234 | Analytický TAC |
          Francie | 3665 |
          EU | 3899 |
          TAC | 3899 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVIIIc(NEP/08C.) |
          Španělsko | 87 | Analytický TAC |
          Francie | 4 |
          EU | 91 |
          TAC | 91 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastIX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(NEP/9/3411) |
          Španělsko | 76 | Analytický TAC |
          Portugalsko | 227 |
          EU | 303 |
          TAC | 303 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastIIIa(PRA/03 A.) |
          Dánsko | 2891 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Švédsko | 1557 |
          EU | 4448 |
          TAC | 8330 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastVody EU oblastí IIa a IV(PRA/2AC4-C) |
          Dánsko | 2673 | Analytický TAC |
          Nizozemsko | 25 |
          Švédsko | 108 |
          Spojené království | 792 |
          EU | 3598 |
          TAC | 3598 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(PRA/04-N.) |
          Dánsko | 357 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Švédsko | 123 [70] |
          EU | 480 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhKrevety rodu PenaeusPenaeus spp. | OblastVody Francouzské Guyany(PEN/FGU.) |
          Francie | Je třeba stanovit [71] [72] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [72] [73] |
          TAC | Je třeba stanovit [72] [73] |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastSkagerrak(PLE/03AN.) |
          Belgie | 48 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 6189 |
          Německo | 32 |
          Nizozemsko | 1190 |
          Švédsko | 332 |
          EU | 7791 |
          TAC | 7950 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastKattegat(PLE/03AS.) |
          Dánsko | 1769 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 20 |
          Švédsko | 199 |
          EU | 1988 |
          TAC | 1988 |
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
          | vody Norska oblasti IV (PLE/*04N-) |
          EU | 28527 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastIV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu(PLE/2A3AX4) |
          Belgie | 4238 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 13772 |
          Německo | 3973 |
          Francie | 795 |
          Nizozemsko | 26485 |
          Spojené království | 19599 |
          EU | 68862 |
          Norsko | 4538 |
          TAC | 73400 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(PLE/561214) |
          Francie | 10 | Preventivní TAC |
          Irsko | 275 |
          Spojené království | 408 |
          EU | 693 |
          TAC | 693 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIIa(PLE/07A.) |
          Belgie | 42 | Analytický TAC |
          Francie | 18 |
          Irsko | 1063 |
          Nizozemsko | 13 |
          Spojené království | 491 |
          EU | 1627 |
          TAC | 1627 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIIb a VIIc(PLE/7BC.) |
          Francie | 16 | Preventivní TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Irsko | 62 |
          EU | 78 |
          TAC | 78 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIId a VIIe(PLE/07DE.) |
          Belgie | 763 | Analytický TAC |
          Francie | 2545 |
          Spojené království | 1357 |
          EU | 4665 |
          TAC | 4665 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIIf a VIIg(PLE/7FG.) |
          Belgie | 56 | Analytický TAC |
          Francie | 101 |
          Irsko | 200 |
          Spojené království | 53 |
          EU | 410 |
          TAC | 410 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIIh, VIIj a VIIk(PLE/7HJK.) |
          Belgie | 12 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 23 |
          Irsko | 81 |
          Nizozemsko | 46 |
          Spojené království | 23 |
          EU | 185 |
          TAC | 185 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(PLE/8/3411) |
          Španělsko | 66 | Preventivní TAC |
          Francie | 263 |
          Portugalsko | 66 |
          EU | 395 |
          TAC | 395 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(POL/561214) |
          Španělsko | 6 | Preventivní TAC |
          Francie | 190 |
          Irsko | 56 |
          Spojené království | 145 |
          EU | 397 |
          TAC | 397 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | OblastVII(POL/07.) |
          Belgie | 420 | Preventivní TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Španělsko | 25 |
          Francie | 9667 |
          Irsko | 1030 |
          Spojené království | 2353 |
          EU | 13495 |
          TAC | 13495 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | OblastVIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe(POL/8ABDE.) |
          Španělsko | 252 | Preventivní TAC |
          Francie | 1230 |
          EU | 1482 |
          TAC | 1482 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | OblastVIIIc(POL/08C.) |
          Španělsko | 208 | Preventivní TAC |
          Francie | 23 |
          EU | 231 |
          TAC | 231 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | OblastIX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(POL/9/3411) |
          Španělsko | 273 | Preventivní TAC |
          Portugalsko | 9 |
          EU | 282 |
          TAC | 282 |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | OblastIIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32(POK/2A34.) |
          Belgie | 32 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 3788 |
          Německo | 9565 |
          Francie | 22508 |
          Nizozemsko | 96 |
          Švédsko | 520 |
          Spojené království | 7333 |
          EU | 43842 |
          Norsko | 49476 [74] |
          TAC | 93318 |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV(POK/561214) |
          Německo | 543 | Analytický TAC |
          Francie | 5393 |
          Irsko | 429 |
          Spojené království | 3317 |
          EU | 9682 |
          TAC | 9682 |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | OblastVody Norska jižně od 62° s. š.(POK/04-N.) |
          Švédsko | 880 [75] | Analytický TAC |
          EU | 880 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | OblastVII, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(POK/7/3411) |
          Belgie | 6 | Preventivní TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 1375 |
          Irsko | 1516 |
          Spojené království | 446 |
          EU | 3343 |
          TAC | 3343 |
          DruhPakambala velká a pakambala východoatlantskáPsetta maxima a Scopthalmus rhombus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(T/B/2AC4-C) |
          Belgie | 340 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 727 |
          Německo | 186 |
          Francie | 88 |
          Nizozemsko | 2579 |
          Švédsko | 5 |
          Spojené království | 717 |
          EU | 4642 |
          TAC | 4642 |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastVody EU oblastí IIa a IV(SRX/2AC4-C) |
          Belgie | 235 [76] [77] [78] | Analytický TAC |
          Dánsko | 9 [76] [77] [78] |
          Německo | 12 [76] [77] [78] |
          Francie | 37 [76] [77] [78] |
          Nizozemsko | 201 [76] [77] [78] |
          Spojené království | 903 [76] [77] [78] |
          EU | 1397 [76] [78] |
          TAC | 1397 [78] |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastVody EU oblasti IIIa(SRX/03-C.) |
          Dánsko | 45 [79] [80] | Analytický TAC |
          Švédsko | 13 [79] [80] |
          EU | 58 [79] [80] |
          TAC | 58 [80] |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastVody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k(SRX/67AKXD) |
          Belgie | 1027 [81] [82] [83] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Estonia | 6 [81] [82] [83] |
          Francie | 4612 [81] [82] [83] |
          Německo | 14 [81] [82] [83] |
          Irsko | 1485 [81] [82] [83] |
          Litva | 24 [81] [82] [83] |
          Nizozemsko | 4 [81] [82] [83] |
          Portugalsko | 25 [81] [82] [83] |
          Španělsko | 1241 [81] [82] [83] |
          Spojené království | 2941 [81] [82] [83] |
          EU | 11379 [81] [82] [83] |
          TAC | 11379 [82] |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastVody EU oblasti VIId(SRX/07D.) |
          Belgie | 80 [84] [85] [86] | Analytický TAC |
          Francie | 670 [84] [85] [86] |
          Nizozemsko | 4 [84] [85] [86] |
          Spojené království | 133 [84] [85] [86] |
          EU | 887 [84] [85] [86] |
          TAC | 887 [85] |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastVody EU oblastí VIII a IX(SRX/89-C.) |
          Belgie | 9 [87] [88] | Analytický TAC |
          Francie | 1760 [87] [88] |
          Portugalsko | 1426 [87] [88] |
          Španělsko | 1435 [87] [88] |
          Spojené království | 10 [87] [88] |
          EU | 4640 [87] [88] |
          TAC | 4640 [88] |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | OblastVody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI(GHL/2 A-C46) |
          Dánsko | 2 | Analytický TAC |
          Německo | 3 |
          Estonsko | 2 |
          Španělsko | 2 |
          Francie | 31 |
          Irsko | 2 |
          Litva | 2 |
          Polsko | 2 |
          Spojené království | 123 |
          EU | 169 |
          TAC | 520 [89] |
          [90] [91] [92] [93] [94]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní množství podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení:
          | IIIa (MAC/*03 A.) | IIIa a IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI, mezinárodní vody oblasti IIa, od 1. ledna do 31. března 2011 a v prosinci 2011 (MAC/*2A6.) |
          Dánsko | | 4130 | | | 5012 |
          Francie | | 490 | | | |
          Nizozemsko | | 490 | | | |
          Švédsko | | | 390 | 10 | 1697 |
          Spojené království | | 490 | | | |
          Norsko | 3000 | | | | |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastIIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32(MAC/2A34.) |
          Belgie | 425 [92] [94] | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 11209 [92] [94] |
          Německo | 443 [92] [94] |
          Francie | 1339 [92] [94] |
          Nizozemsko | 1348 [92] [94] |
          Švédsko | 4038 [90] [91] [92] [94] |
          Spojené království | 1248 [92] [94] |
          EU | 20002 [90] [92] [94] |
          Norsko | 169019 [93] |
          TAC | Nepoužije se |
          [95] [96] [97] [98] [99]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót mohou být v níže stanovených oblastech a obdobích odlovena pouze níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní kvóty podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          | Vody EU a Norska oblasti IVa (MAC/*04 A-C) V období od 1. ledna do 15. února 2011 a od 1. září do 31. prosince 2011 | Vody Norska oblasti IIa (MAC/*2AN-) |
          Německo | 6622 | 605 |
          Francie | 4415 | 403 |
          Irsko | 22074 | 2017 |
          Nizozemsko | 9657 | 882 |
          Spojené království | 60706 | 5548 |
          EU | 103474 | 9455 |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV(MAC/2CX14-) |
          Německo | 16459 [96] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Španělsko | 20 [96] |
          Estonsko | 137 [96] |
          Francie | 10974 [96] |
          Irsko | 54861 [96] |
          Lotyšsko | 101 [96] |
          Litva | 101 [96] |
          Nizozemsko | 24002 [96] |
          Polsko | 1159 [96] |
          Spojené království | 150870 [96] |
          Nepřiděleno | 4990 [97] |
          EU | 258684 [96] [99] |
          Norsko | 14050 [95] [97] |
          TAC | Nepoužije se |
          [100] [101]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství. Jedná se o o prozatímní kvóty podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          | Oblast VIIIb (MAC/*08B) |
          Španělsko | 2047 |
          Francie | 14 |
          Portugalsko | 423 |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(MAC/8C3411) |
          Španělsko | 24372 [100] [101] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 162 [100] [101] |
          Portugalsko | 5038 [100] [101] |
          EU | 29572 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVody Norska oblastí IIa a IVa(MAC/24-N.) |
          Dánsko | 11240 [102] [103] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 11240 [102] [103] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastIIIa; vody EU subdivizí 22-32(SOL/3A/BCD) |
          Dánsko | 704 | Analytický TAC |
          Německo | 41 [104] |
          Nizozemsko | 68 [104] |
          Švédsko | 27 |
          EU | 840 |
          TAC | 840 [105] |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVody EU oblastí II a IV(SOL/24.) |
          Belgie | 1171 | Analytický TAC |
          Dánsko | 535 |
          Německo | 937 |
          Francie | 234 |
          Nizozemsko | 10571 |
          Spojené království | 602 |
          EU | 14050 |
          Norsko | 50 [106] |
          TAC | 14100 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(SOL/561214) |
          Irsko | 48 | Preventivní TAC |
          Spojené království | 12 |
          EU | 60 |
          TAC | 60 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIa(SOL/07A.) |
          Belgie | 179 | Analytický TAC |
          Francie | 2 |
          Irsko | 73 |
          Nizozemsko | 56 |
          Spojené království | 80 |
          EU | 390 |
          TAC | 390 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIb a VIIc(SOL/7BC.) |
          Francie | 7 | Preventivní TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Irsko | 37 |
          EU | 44 |
          TAC | 44 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIId(SOL/07D.) |
          Belgie | 1306 | Analytický TAC |
          Francie | 2613 |
          Spojené království | 933 |
          EU | 4852 |
          TAC | 4852 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIe(SOL/07E.) |
          Belgie | 25 [107] | Analytický TAC |
          Francie | 267 [107] |
          Spojené království | 418 [107] |
          EU | 710 |
          TAC | 710 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIf a VIIg(SOL/7FG.) |
          Belgie | 775 | Analytický TAC |
          Francie | 78 |
          Irsko | 39 |
          Spojené království | 349 |
          EU | 1241 |
          TAC | 1241 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIh, VIIj a VIIk(SOL/7HJK.) |
          Belgie | 35 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Francie | 71 |
          Irsko | 190 |
          Nizozemsko | 56 |
          Spojené království | 71 |
          EU | 423 |
          TAC | 423 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | OblastVIIIa a VIIIb(SOL/8AB.) |
          Belgie | 53 | Analytický TAC |
          Španělsko | 10 |
          Francie | 3895 |
          Nizozemsko | 292 |
          EU | 4250 |
          TAC | 4250 |
          DruhJazykovitíSola spp. | OblastVIIIc, VIIId, VIIIe, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(SOX/8CDE34) |
          Španělsko | 403 | Preventivní TAC |
          Portugalsko | 669 |
          EU | 1072 |
          TAC | 1072 |
          DruhŠprot obecný a související vedlejší úlovkySprattus sprattus | OblastIIIa(SPR/03 A.) |
          Dánsko | 34843 | Preventivní TAC |
          Německo | 73 |
          Švédsko | 13184 |
          EU | 48100 [108] |
          TAC | 52000 |
          DruhŠprot obecný a související vedlejší úlovkySprattus sprattus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(SPR/2AC4-C) |
          Belgie | 1719 [112] | Preventivní TAC |
          Dánsko | 136046 [112] |
          Německo | 1719 [112] |
          Francie | 1719 [112] |
          Nizozemsko | 1719 [112] |
          Švédsko | 1330 [109] [112] |
          Spojené království | 5672 [112] |
          Nepřiděleno | 10076 [113] |
          EU | 149924 [112] [114] |
          Norsko | 10000 [110] |
          TAC | 170000 [111] |
          DruhŠprot obecnýSprattus sprattus | OblastVIId a VIIe(SPR/7DE.) |
          Belgie | 27 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 1762 |
          Německo | 27 |
          Francie | 379 |
          Nizozemsko | 379 |
          Spojené království | 2847 |
          EU | 5421 |
          TAC | 5421 |
          DruhOstroun obecnýSqualus acanthias | OblastVody EU oblasti IIIa(DGS/2AC4-C) |
          Dánsko | 0 | Analytický TAC |
          Švédsko | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | 0 |
          DruhOstroun obecnýSqualus acanthias | OblastVody EU oblastí IIa a IV(DGS/2AC4-C) |
          Belgie | 0 [115] | Analytický TAC |
          Dánsko | 0 [115] |
          Německo | 0 [115] |
          Francie | 0 [115] |
          Nizozemsko | 0 [115] |
          Švédsko | 0 [115] |
          Spojené království | 0 [115] |
          EU | 0 [115] |
          TAC | 0 [115] |
          DruhOstroun obecnýSqualus acanthias | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV(DGS/15X14) |
          Belgie | 0 [116] | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Německo | 0 [116] |
          Španělsko | 0 [116] |
          Francie | 0 [116] |
          Irsko | 0 [116] |
          Nizozemsko | 0 [116] |
          Portugalsko | 0 [116] |
          Spojené království | 0 [116] |
          EU | 0 [116] |
          TAC | 0 [116] |
          DruhKranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovkyTrachurus spp. | OblastVody EU oblastí IVb, IVc a VIId(JAX/4BC7D) |
          Belgie | 47 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 20447 |
          Německo | 1805 [117] |
          Španělsko | 380 |
          Francie | 1696 [117] |
          Irsko | 1286 |
          Nizozemsko | 12310 [117] |
          Portugalsko | 43 |
          Švédsko | 75 |
          Spojené království | 4866 [117] |
          EU | 42955 [119] |
          Norsko | 3550 [118] |
          TAC | 46505 |
          DruhKranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovkyTrachurus spp. | OblastVody EU oblasti IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(JAX/2A-14) |
          Dánsko | 15562 [120] [122] | Analytický TAC |
          Německo | 12142 [120] [121] [122] |
          Španělsko | 16562 [122] |
          Francie | 6250 [120] [121] [122] |
          Irsko | 40439 [120] [122] |
          Nizozemsko | 48719 [120] [121] [122] |
          Portugalsko | 1595 [122] |
          Švédsko | 675 [120] [122] |
          Spojené království | 14643 [120] [121] [122] |
          Nepřiděleno | 2200 [123] |
          EU | 156587 [121] [124] |
          TAC | 158787 |
          DruhKranasi rodu TrachurusTrachurus spp. | OblastVIIIc(JAX/08C.) |
          Španělsko | 22521 [125] [127] | Analytický TAC |
          Francie | 390 [125] |
          Portugalsko | 2226 [125] [127] |
          EU | 25137 |
          TAC | 25137 |
          DruhKranasi rodu TrachurusTrachurus spp. | OblastIX(JAX/09.) |
          Španělsko | 7654 [128] [129] | Analytický TAC |
          Portugalsko | 21931 [128] [129] |
          EU | 29585 |
          TAC | 29585 |
          DruhKranasi rodu TrachurusTrachurus spp. | OblastX; vody EU oblasti CECAF [130](JAX/X34PRT) |
          Portugalsko | Je třeba stanovit [131] [132] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [133] |
          TAC | Je třeba stanovit [133] |
          DruhKranasi rodu TrachurusTrachurus spp. | OblastVody EU oblasti CECAF [134](JAX/341PRT) |
          Portugalsko | Je třeba stanovit [135] [136] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [137] |
          TAC | Je třeba stanovit [137] |
          DruhKranasi rodu TrachurusTrachurus spp. | OblastVody EU oblasti CECAF [138](JAX/341SPN) |
          Španělsko | Je třeba stanovit [139] | Preventivní TAC |
          EU | Je třeba stanovit [140] |
          TAC | Je třeba stanovit [140] |
          DruhTreska Esmarkova a související vedlejší úlovkyTrisopterus esmarki | OblastIIIa; vody EU oblastí IIa a IV(NOP/2A3A4.) |
          Dánsko | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 |
          Nizozemsko | 0 |
          EU | 0 |
          Norsko | 0 |
          TAC | 0 |
          DruhTreska EsmarkovaTrisopterus esmarki | OblastVody Norska oblasti IV(NOP/04-N.) |
          Dánsko | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPrůmyslově využívané druhy ryb | OblastVody Norska oblasti IV(I/F/04-N.) |
          Švédsko | 800 [141] [142] | Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 800 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhKombinovaná kvóta | OblastVody EU oblastí Vb, VI a VII(R/G/5B67-C) |
          EU | Nepoužije se | Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Norsko | 140 [143] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOstatní druhy | OblastVody Norska oblasti IV(OTH/04-N.) |
          Belgie | 27 | Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 2500 |
          Německo | 282 |
          Francie | 116 |
          Nizozemsko | 200 |
          Švédsko | Nepoužije se [144] |
          Spojené království | 1875 |
          EU | 5000 [145] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOstatní druhy | OblastVody EU oblasti IIa, IV a VIa severně od 56° 30′ s. š.(OTH/2A46AN) |
          EU | Nepoužije se | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Norsko | 2720 [146] [147] |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] Kromě vod v pásmu šesti mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula.
          [2] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [3] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [4] Smačci rodu Ammodytes musí představovat alespoň 98 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky limandy obecné, makrely obecné a tresky bezvousé se započítávají do zbývajících 2 % TAC.
          [5] Je třeba stanovit.
          [6] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [7] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [8] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [9] Odlov se provede ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII.
          [10] Z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech Vb, VI a VII nesmí překročit 3000 tun.
          [11] Včetně mníka mořského. Kvóty pro Norsko činí 6490 tun pro mníka mořského a 2923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.
          [12] Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o o velikosti ok 32 mm nebo větší.
          [13] Až 50 % tohoto množství lze odlovit ve vodách EU oblasti IV.
          [14] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [15] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [16] Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí informovat Komisi o o svých vykládkách sledě obecného, přičemž rozlišují mezi oblastmi IVa a IVb.
          [17] Z toho 50000 tun lze odlovit ve vodách EU oblastí IVa a IVb. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.
          [18] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
          [19] Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o o velikosti ok menší než 32 mm.
          [20] Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o o velikosti ok menší než 32 mm.
          [21] Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o o velikosti ok 32 mm nebo větší.
          [22] Kromě populace v oblasti Blackwater: odkazuje se na populaci sledě obecného v námořní oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném loxodromou vedoucí jižně od Landguard Point (51° 56′ s. š. 1° 19,1′ v. d.) k zeměpisné šířce 51° 33′ s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.
          [23] Až 50 % této kvóty může být odloveno v oblasti IVb. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (HER/*04B.).
          [24] Odkaz se týká populace sledě obecného v oblasti VIa, severně od 56° 00′ s. š. a v části oblasti VIa, která se nachází východně od 07° 00′ z. d. a severně od 55° 00′ s. š., kromě oblasti Clyde.
          [25] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [26] Nepřidělení kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [27] Odkaz se týká populace sledě obecného v oblasti VIa jižně od 56° 00′ s. š. a západně od 07° 00′ z. d.
          [28] Populace oblasti Clyde: odkaz se týká populace sledě obecného v námořní oblasti nacházející se severovýchodně od spojnice mezi Mull of Kintyre a Coresewall Point.
          [29] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [30] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 2.
          [31] Tato oblast je zmenšena o o oblast připojenou k oblastem VIIg, VIIh, VIIj a VIIk ohraničenou:
          - na severu 52° 30′ s. š.,
          - na jihu 52° 00′ s. š.,
          - na západě pobřežím Irska,
          - na východě pobřežím Spojeného království.
          [32] Tato oblast je zvětšena o o oblast ohraničenou:
          - na severu 52° 30′ s. š.,
          - na jihu 52° 00′ s. š.,
          - na západě pobřežím Irska,
          - na východě pobřežím Spojeného království.
          [33] Kromě této kvóty může členský stát plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše dalších 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 7 tohoto nařízení:
          [34] Kromě této kvóty může členský stát plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše dalších 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 7 tohoto nařízení.
          [35] Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.
          [36] Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
          [37] Kromě této kvóty může členský stát plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše dalších 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 7 tohoto nařízení.
          [38] Z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti VI; ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb; mezinárodních vodách oblastí XII a XIV (ANF/*56-14).
          [39] Z toho až 5 % může být odloveno v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (ANF/*8ABDE).
          [40] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
          [41] Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.
          [42] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [43] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 1.
          [44] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
          [45] V rámci souhrnného TAC ve výši 55105 tun pro severní populaci štikozubce obecného.
          [46] V rámci souhrnného TAC ve výši 55105 tun pro severní populaci štikozubce obecného.
          [47] Tuto kvótu lze převést do vod EU oblastí IIa a IV. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.
          [48] V rámci souhrnného TAC ve výši 55105 tun pro severní populaci štikozubce obecného.
          [49] Tuto kvótu lze převést do oblasti IV a do vod EU oblasti IIa. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi
          [50] V rámci souhrnného TAC ve výši 55105 tun pro severní populaci štikozubce obecného.
          [51] Z toho až 68 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
          [52] Z toho až 68 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
          [53] Započte se do omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států.
          [54] Odlov v oblasti IV nesmí být vyšší než 1615 tun, tj. 25 % přístupové úrovně Norska.
          [55] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [56] Lze odlovit ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII.
          [57] Platí zvláštní pravidla v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1288/2009 [58] a bodem 7 přílohy III nařízení (ES) č. 43/2009 [59].
          [58] Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 (Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 6).
          [59] Nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1).
          [60] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [61] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [62] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [63] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [64] Kvóta může být odlovena pouze ve vodách EU oblasti IIIa a subdivizí 22–32.
          [65] Z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech VI a VII nesmí překročit 3000 tun.
          [66] Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko činí 6140 tun pro mníka mořského a 2923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.
          [67] Prozatímní kvóta podle č. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [68] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [69] Z čehož nesmí být odloveno v oblasti VII (Porcupine Bank – jednotka 16) (NEP/*07U16) více než následující kvóty:
          [70] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítají do kvót pro tyto druhy.
          [71] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [72] Lov krevet druhů Penaeus subtilis a Penaeus brasiliensis je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.
          [73] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 1.
          [74] Lze odlovit pouze ve vodách EU oblastí IV a IIIa. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.
          [75] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
          [76] Odlovy rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) a rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) se oznamují samostatně.
          [77] Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o o celkové délce větší než 15 m.
          [78] Nevztahuje se na rejnoka hladkého (Dipturus batis). Úlovky tohoto druhu se nesmějí uchovávat na palubě a neporaněné se ihned a v největší možné míře vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.
          [79] Odlovy rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/03-C.), rejnoka plavého (Raja brachyuran) (RJH/03-C.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/03-C.) a rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) se oznamují samostatně.
          [80] Nevztahuje se na rejnoka hladkého (Dipturus batis). Úlovky tohoto druhu se nesmějí uchovávat na palubě a neporaněné se ihned a v největší možné míře vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.
          [81] Odlovy rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), rejnoka kruhového (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) se oznamují samostatně.
          [82] Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata), rejnoka hladkého (Dipturus batis), rejnoka norského (Raja (Dipturus) nidarosiensis) a rejnoka bílého (Rostroraja alba). Úlovky těchto druhů se nesmějí uchovávat na palubě a neporaněné se ihned a v největší možné míře vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.
          [83] Z toho až 5 % může být odloveno ve vodách EU oblasti VIId (SRX/*07D.).
          [84] Odlovy rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/07D.) a rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) se oznamují samostatně.
          [85] Nevztahuje se na rejnoka hladkého (Dipturus batis) a rejnoka vlnitého (Raja undulata). Úlovky těchto druhů se nesmějí uchovávat na palubě a neporaněné se ihned a v největší možné míře vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.
          [86] Z toho až 5 % může být odloveno ve vodách EU oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k (SRX/*67AKD).
          [87] Odlovy rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.) a rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/89-C.) se oznamují samostatně.
          [88] Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata), rejnoka hladkého (Dipturus batis) a rejnoka bílého (Rostroraja alba). Úlovky těchto druhů se nesmějí uchovávat na palubě a neporaněné se ihned a v největší možné míře vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.
          [89] Z toho 350 tun je přiděleno Norsku a má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa a VI. V oblasti VI může být toto množství odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry.
          [90] Včetně 242 tun, které mají být odloveny ve vodách Norska jižně od 62o s. š. (MAC/*04N-).
          [91] Při rybolovu ve vodách Norska se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.
          [92] Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa.
          [93] Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje podíl Norska na TAC v Severním moři ve výši 47197 tun. Odlov této kvóty se může provádět pouze v oblasti IVa s výjimkou 3000 tun, které mohou být odloveny v oblasti IIIa.
          [94] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [95] Lze odlovit v oblastech IIa, VIa severně od 56° 30′ s. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh.
          [96] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [97] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [98] Dodatečnou přístupovou kvótu 33804 tun, která se započítává do jeho omezení odlovu, může Norsko odlovit severně od 56° 30′ s. š.
          [99] Zahrnuje 539 tun kvóty, která nebyla obsažena v rybolovných právech na rok 2010.
          [100] Množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId (MAC/*8ABD). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId, však nesmí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty.
          [101] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [102] Úlovky odlovené v oblasti IVa (MAC/*04.) a v mezinárodních vodách oblasti IIa (MAC/*02A-N.) se oznamují samostatně.
          [103] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [104] Kvóta může být odlovena pouze ve vodách EU oblasti IIIa a subdivizí 22–32.
          [105] Z toho může být odloveno v oblasti IIIa nejvýše 744 tun.
          [106] Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV.
          [107] Kromě této kvóty může členský stát plavidlům účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše dalších 5 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 7 tohoto nařízení.
          [108] Šprot obecný musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky limandy obecné, tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné se započítávají do zbývajících 5 % TAC.
          [109] Včetně smačků rodu Ammodytes.
          [110] Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV.
          [111] Předběžný TAC. Konečný TAC bude stanoven na základě nového vědeckého doporučení v průběhu první poloviny roku 2011.
          [112] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [113] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [114] Šprot obecný musí představovat nejméně 98 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky limandy obecné a tresky bezvousé se započítávají do zbývajících 2 % TAC.
          [115] Jsou zahrnuty úlovky na dlouhé lovné šňůry psohlava obecného (Galeorhinus galeus), světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps), světlouna malého (Etmopterus pusillus), světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) a ostrouna obecného (Squalus acanthias). Úlovky těchto druhů se neporaněné ihned a v největší možné míře vypouštějí.
          [116] Jsou zahrnuty úlovky na dlouhé lovné šňůry psohlava obecného (Galeorhinus galeus), světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps), světlouna malého (Etmopterus pusillus), světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) a ostrouna obecného (Squalus acanthias). Úlovky těchto druhů se neporaněné ihned a v největší možné míře vypouštějí.
          [117] Až 5 % této kvóty odlovené v oblasti VIId může být započteno jako množství odlovené v rámci kvóty týkající se těchto oblastí: vod EU oblasti IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vod EU a mezinárodních vod oblasti Vb; mezinárodních vod oblastí XII a XIV. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*2A-14).
          [118] Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV.
          [119] Kranasi musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné se započítávají do zbývajících 5 % TAC.
          [120] Až 5 % této kvóty odlovené ve vodách EU oblastí IIa nebo IVa před 30. červnem může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se vod EU oblastí IVb, IVc a VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*4BC7D).
          [121] Až 5 % této kvóty může být odloveno v divizi VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*07D).
          [122] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [123] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [124] Kranasi musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné se započítávají do zbývajících 5 % TAC.
          [125] Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi o o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98 [126]. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.
          [126] Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).
          [127] Až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti IX. Využití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*09.).
          [128] Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi o o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.
          [129] Až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti VIIIc. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*08C).
          [130] Vody přilehlé k Azorským ostrovům.
          [131] Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi o o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.
          [132] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [133] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 3.
          [134] Vody přilehlé k Madeiře.
          [135] Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi o o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.
          [136] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [137] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 3.
          [138] Vody přilehlé ke Kanárským ostrovům.
          [139] Použije se článek 6 tohoto nařízení.
          [140] Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 2.
          [141] Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítají do kvót pro tyto druhy.
          [142] Z toho může být nejvýše 400 tun kranasů.
          [143] Má být uloveno výhradně pomocí dlouhých lovných šňůr, včetně hlavounů rodu Macrourus, vláknoocasých, moridy obecné a mníkovce slizkého.
          [144] Kvóta pro "ostatní druhy", kterou Norsko tradičně přiděluje Švédsku.
          [145] Včetně specificky neuvedeného rybolovu. Výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích.
          [146] Omezeno na oblasti IIa a IV.
          [147] Včetně specificky neuvedeného rybolovu. Výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IB
          SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO
          Podoblasti ICES I, II, V, XII A XIV a vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1
          DruhKrabi rodu ChionoecetesChionoecetes spp. | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(PCR/N01GRN) |
          Irsko | 62 | |
          Španělsko | 437 |
          EU | 499 |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] [2]
          Zvláštní podmínka:
          V rámci výše uvedeného podílu EU na TAC (64319 tun) je odlov v následující oblasti omezen na 57887 tun:
          vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen
          (HER/*2AJMN)
          DruhSleď obecnýClupea harengus | Oblastvody EU, Norska a mezinárodní vody oblastí I a II(HER/1/2INT.) |
          Belgie | 22 [1] | Analytický TAC |
          Dánsko | 22039 [1] |
          Německo | 3859 [1] |
          Španělsko | 73 [1] |
          Francie | 951 [1] |
          Irsko | 5705 [1] |
          Nizozemsko | 7886 [1] |
          Polsko | 1115 [1] |
          Portugalsko | 73 [1] |
          Finsko | 341 [1] |
          Švédsko | 8166 [1] |
          Spojené království | 14089 [1] |
          EU | 64319 [1] |
          Norsko | 602680 [2] |
          TAC | 988000 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | Oblastvody Norska oblastí I a II(COD/1N2AB.) |
          Německo | 1707 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Řecko | 211 |
          Španělsko | 1904 |
          Irsko | 211 |
          Francie | 1567 |
          Portugalsko | 1904 |
          Spojené království | 6623 |
          EU | 14127 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1; vody Grónska oblastí V a XIV(COD/N01514) |
          Německo | 2045 [3] [4] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 455 [3] [4] |
          EU | 2500 [3] [4] [5] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastI a IIb(COD/1/2B.) |
          Německo | 4703 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Španělsko | 11397 |
          Francie | 2066 |
          Polsko | 2136 |
          Portugalsko | 2378 |
          Spojené království | 3045 |
          Ostatní členské státy | 250 [6] |
          EU | 25975 [7] |
          TAC | 689000 |
          DruhTreska obecná a treska jednoskvrnnáGadus morhua a Melanogrammus aeglefinus | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(C/H/05B-F.) |
          Německo | 0 [8] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 [8] |
          Spojené království | 0 [8] |
          EU | 0 [8] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs obecnýHippoglossus hippoglossus | Oblastvody Grónska oblastí V a XIV(HAL/514GRN) |
          Portugalsko | 1000 [9] | |
          EU | 1075 [10] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs obecnýHippoglossus hippoglossus | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(HAL/N01GRN) |
          EU | 75 [11] | |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhHuňáček severníMallotus villosus | OblastIIb(CAP/02B.) |
          EU | 0 | |
          TAC | 0 |
          DruhHuňáček severníMallotus villosus | Oblastvody Grónska oblastí V a XIV(CAP/514GRN) |
          Všechny členské státy | 0 | |
          Nepřiděleno | 5326 |
          EU | 15400 [12] [13] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | Oblastvody Norska oblastí I a II(HAD/1N2AB.) |
          Německo | 289 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 174 |
          Spojené království | 887 |
          EU | 1350 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody Faerských ostrovů(WHB/2A4AXF) |
          Dánsko | 0 [15] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 [15] |
          Francie | 0 [15] |
          Nizozemsko | 0 [15] |
          Spojené království | 0 [15] |
          EU | 0 [15] |
          TAC | 40100 [14] |
          DruhMník mořský a mník modrýMolva molva a Molva dypterygia | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(B/L/05B-F.) |
          Německo | 0 [17] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 [17] |
          Spojené království | 0 [17] |
          EU | 0 [16] [17] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | Oblastvody Grónska oblastí V a XIV(PRA/514GRN) |
          Dánsko | 1216 [19] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 1216 [19] |
          Nepřiděleno | 1468 [20] |
          EU | 7000 [18] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(PRA/N01GRN) |
          Dánsko | 2000 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 2000 |
          EU | 4000 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | Oblastvody Norska oblastí I a II(POK/1N2AB.) |
          Německo | 2040 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 328 |
          Spojené království | 182 |
          EU | 2550 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | Oblastmezinárodní vody oblastí I a II(POK/1/2INT) |
          EU | 0 | |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(POK/05B-F.) |
          Belgie | 0 [21] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 [21] |
          Francie | 0 [21] |
          Nizozemsko | 0 [21] |
          Spojené království | 0 [21] |
          EU | 0 [21] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | Oblastvody Norska oblastí I a II(GHL/1N2AB.) |
          Německo | 25 [22] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 25 [22] |
          EU | 50 [22] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | Oblastmezinárodní vody oblastí I a II(GHL/1/2INT) |
          EU | 0 | |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | Oblastvody Grónska oblastí V a XIV(GHL/514GRN) |
          Německo | 5789 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 305 |
          Nepřiděleno | 82 |
          EU | 7000 [23] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(GHL/N01GRN) |
          Německo | 1685 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Nepřiděleno | 165 |
          EU | 2650 [24] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastvody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(RED/51214.) |
          Estonsko | Je třeba stanovit [25] [26] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Španělsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Francie | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Irsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Lotyšsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Nizozemsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Polsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Portugalsko | Je třeba stanovit [25] [26] |
          Spojené království | Je třeba stanovit [25] [26] |
          EU | Je třeba stanovit [25] [26] |
          TAC | Je třeba stanovit [25] [26] |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastvody Norska oblastí I a II(RED/1N2AB.) |
          Německo | 766 [27] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Španělsko | 95 [27] |
          Francie | 84 [27] |
          Portugalsko | 405 [27] |
          Spojené království | 150 [27] |
          EU | 1500 [27] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastmezinárodní vody oblastí I a II(RED/1/2INT) |
          EU | Nepoužije se [28] [29] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          TAC | 7900 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastvody Grónska oblastí V a XIV(RED/514GRN) |
          Německo | Je třeba stanovit [30] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | Je třeba stanovit [30] |
          Spojené království | Je třeba stanovit [30] |
          EU | Je třeba stanovit [30] [31] [32] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastvody Islandu oblasti Va(RED/05 A-IS) |
          Belgie | 0 [33] [34] [35] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 [33] [34] [35] |
          Francie | 0 [33] [34] [35] |
          Spojené království | 0 [33] [34] [35] |
          EU | 0 [33] [34] [35] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(RED/05B-F.) |
          Belgie | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 |
          Francie | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhVedlejší úlovky | Oblastvody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(XBC/N01GRN) |
          EU | 2300 [36] [37] | |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOstatní druhy [38] | Oblastvody Norska oblastí I a II(OTH/1N2AB.) |
          Německo | 117 [38] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 47 [38] |
          Spojené království | 186 [38] |
          EU | 350 [38] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhOstatní druhy [39] | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(OTH/05B-F.) |
          Německo | 0 [40] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 [40] |
          Spojené království | 0 [40] |
          EU | 0 [40] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhPlatýsi | Oblastvody Faerských ostrovů oblasti Vb(FLX/05B-F.) |
          Německo | 0 [41] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 [41] |
          Spojené království | 0 [41] |
          EU | 0 [41] |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] Při vykazování odlovů Komisi se vykazují rovněž množství odlovená v každé z níže uvedených oblastí: oblast upravená předpisy NEAFC, vody EU, vody Faerských ostrovů, vody Norska, rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen, oblast chráněného rybolovu okolo Svalbardu.
          [2] Odlovy provedené v rámci této kvóty se odpočítají z podílu Norska na TAC (přístupová kvóta). Odlov této kvóty může být prováděn ve vodách EU severně od 62° s. š.
          [3] Lze odlovit na východě nebo na západě. Ve východním Grónsku je rybolov povolen pouze od 1. července do 31. prosince 2011.
          [4] Rybolov se provádí za neustálé přítomnosti pozorovatele a za použití systému sledování plavidel. Nejvýše 70 % kvóty musí být odloveno v jedné z níže uvedených oblastí: V každé oblasti by navíc měla být vynaložena minimální intenzita odpovídající 20 položením sítí na nejméně 45 minut v průběhu provádění rybolovu.
          [5] Rybolov mohou provádět nejvýše tři plavidla.
          [6] Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království.
          [7] Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Svalbardu a Medvědího ostrova, nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.
          [8] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [9] Má být odloveno nejvýše šesti plavidly EU používajícími dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, která loví platýse obecného. Úlovky souvisejících druhů se započítají do této kvóty.
          [10] Of which 75 tonnes to be fished only with long-lines, are allocated to Norway.
          [11] Z toho 75 tun, které mají být odloveny dlouhými lovnými šňůrami, se přiděluje Norsku.
          [12] Z čehož je 10074 tun přiděleno Islandu.
          [13] Má být odloveno do 30. dubna 2011.
          [14] TAC sjednán mezi Unií, Faerskými ostrovy, Norskem a Islandem.
          [15] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [16] Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky nejvýše 0 tun hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé.
          [17] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [18] Z toho 3100 tun je přiděleno Norsku.
          [19] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [20] Nepřidělená kvóta podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení.
          [21] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [22] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [23] Z toho 824 tun je přiděleno Norsku.
          [24] Z toho 800 tun je přiděleno Norsku; lze odlovit pouze v oblasti NAFO 1.
          [25] Do doby, než dojde k přijetí doporučení v rámci NEAFC.
          [26] Odlov nelze provádět od 1. ledna do 1. dubna 2011.
          [27] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [28] Rybolov se bude provádět pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu 2011. Rybolov bude zastaven, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC úplně vyčerpají TAC. Komise informuje členské státy o dni, k němuž sekretariát NEAFC informoval smluvní strany NEAFC, že příslušný TAC byl úplně vyčerpán. Od tohoto dne členské státy zakážou cílený lov okouníka plavidly plujícími pod jejich vlajkou.
          [29] Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníka v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.
          [30] Lze odlovit pouze pomocí pelagických vlečných sítí. Lze odlovit na východě nebo na západě.
          [31] Z toho pm tun je přiděleno Norsku.
          [32] Až do přijetí doporučení v rámci NEAFC.
          [33] Včetně nevyhnutelných vedlejších úlovků (treska obecná není povolena).
          [34] Má být odloveno v období mezi červencem a prosincem 2011.
          [35] Prozatímní kvóta do uzavření konzultací o rybolovu na rok 2011 s Islandem.
          [36] Vedlejšími úlovky se rozumí jakékoliv úlovky druhů neuvedených mezi cílovými druhy plavidla v jeho oprávnění k rybolovu. Lze odlovit na východě nebo na západě.
          [37] Z toho je 120 tun hlavouna tuponosého přiděleno Norsku a lze je odlovit pouze v oblastech V, XIV a NAFO 1.
          [38] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [39] Kromě druhů ryb nemajících žádnou obchodní hodnotu.
          [40] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          [41] Prozatímní kvóta podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IC
          SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK
          Oblast úmluvy NAFO
          Všechny TAC a související podmínky jsou přijaty v rámci NAFO.
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastNAFO 2J3KL(COD/N2J3KL) |
          EU | 0 [1] | |
          TAC | 0 [1] |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastNAFO 3NO(COD/N3NO.) |
          EU | 0 [3] | |
          TAC | 0 [3] |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastNAFO 3M(COD/N3M.) |
          Estonsko | 111 | |
          Německo | 449 |
          Lotyšsko | 111 |
          Litva | 111 |
          Polsko | 379 |
          Španělsko | 1448 |
          Francie | 200 |
          Portugalsko | 1947 |
          Spojené království | 947 |
          EU | 5703 |
          TAC | 10000 |
          DruhPlatýs protaženýGlyptocephalus cynoglossus | OblastNAFO 2J3KL(WIT/N2J3KL) EU |
          EU | 0 [4] | |
          TAC | 0 [4] |
          DruhPlatýs protaženýGlyptocephalus cynoglossus | OblastNAFO 3NO(WIT/N3NO.) EU |
          EU | 0 [5] | |
          TAC | 0 [5] |
          DruhPlatýs atlantskýHippoglossoides platessoides | OblastNAFO 3M(PLA/N3M.) |
          EU | 0 [6] | |
          TAC | 0 [6] |
          DruhPlatýs atlantskýHippoglossoides platessoides | OblastNAFO 3LNO(PLA/N3LNO.) |
          EU | 0 [7] | |
          TAC | 0 [7] |
          DruhKalmar tryskovýIllex illecebrosus | Oblastpodoblasti NAFO 3 a 4(SQI/N34.) |
          Estonsko | 128 [8] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Lotyšsko | 128 [8] |
          Litva | 128 [8] |
          Polsko | 227 [8] |
          EU | [8] [9] |
          TAC | 34000 |
          DruhLimanda žlutoocasáLimanda ferruginea | OblastNAFO 3LNO(YEL/N3LNO.) |
          EU | 0 [10] [11] | |
          TAC | 17000 |
          DruhHuňáček severníMallotus villosus | OblastNAFO 3NO(CAP/N3NO.) |
          EU | 0 [12] | |
          TAC | 0 [12] |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastNAFO 3L [13](PRA/N3L.) |
          Estonsko | 214 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Lotyšsko | 214 |
          Litva | 214 |
          Polsko | 214 |
          Ostatní členské státy | 214 [14] |
          EU | 1069 |
          TAC | 19200 |
          Členský stát | Maximální počet plavidel | Maximální počet dnů rybolovu |
          Dánsko | 0 | 0 |
          Estonsko | 0 | 0 |
          Španělsko | 0 | 0 |
          Lotyšsko | 0 | 0 |
          Litva | 0 | 0 |
          Polsko | 0 | 0 |
          Portugalsko | 0 | 0 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastNAFO 3M [15](PRA/*N3M.) |
          TAC | Nepoužije se [16] [18] | |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | OblastNAFO 3LMNO(GHL/N3LMNO) |
          Estonsko | 344,8 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 352,3 |
          Lotyšsko | 48,5 |
          Litva | 24,6 |
          Španělsko | 4722 |
          Portugalsko | 1973,8 |
          EU | 7466 |
          TAC | 12734 |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastNAFO 3LNO(SRX/N3LNO.) |
          Španělsko | 5833 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Portugalsko | 1132 |
          Estonsko | 485 |
          Litva | 106 |
          EU | 7556 |
          TAC | 12000 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | OblastNAFO 3LN(RED/N3LN.) |
          Estonsko | 297 | |
          Německo | 203 |
          Lotyšsko | 297 |
          Litva | 297 |
          EU | 1094 |
          TAC | 6000 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | OblastNAFO 3M(RED/N3M.) |
          Estonsko | 1571 [19] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 513 [19] |
          Španělsko | 233 [19] |
          Lotyšsko | 1571 [19] |
          Litva | 1571 [19] |
          Portugalsko | 2354 [19] |
          EU | 7813 [19] |
          TAC | 10000 [19] |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | OblastNAFO 3O(RED/N3O.) |
          Španělsko | 1771 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Portugalsko | 5229 |
          EU | 7000 |
          TAC | 20000 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp. | Oblastpodoblast NAFO 2, divize IF a 3K(RED/N1F3K.) |
          Lotyšsko | 269 | |
          Litva | 2234 |
          TAC | 2503 |
          DruhMníkovec bělavýUrophycis tenuis | OblastNAFO 3NO(HKW/N3NO.) |
          Španělsko | 1528 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Portugalsko | 2001 |
          EU | 3529 |
          TAC | 6000 |
          [1] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007 [2].
          [2] Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 318, 5.12.2007).
          [3] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [4] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [5] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [6] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [7] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [8] Má být odloveno od 1. července do 31. prosince 2011.
          [9] Podíl Unie není určen. Celkem 29458 tun je k dispozici Kanadě a členským státům Unie kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.
          [10] Přestože má Unie přístup ke sdílené kvótě ve výši 85 tun, je rozhodnuto, že tato kvóta bude stanovena na 0. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [11] Úlovky odlovené plavidly v rámci této kvóty se oznamují členskému státu vlajky a v intervalech 24 hodin se sdělují prostřednictvím Komise výkonnému tajemníkovi NAFO.
          [12] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [13] Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:
          [14] Kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.
          [15] Plavidla mohou rovněž lovit tuto populaci v divizi 3L v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:Kromě toho je lov krevet zakázán v období od 1. června do 31. prosince 2011 v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:
          [16] Každý členský stát je do 25 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém byly úlovky odloveny, povinen měsíčně hlásit Komisi počet dnů rybolovu a úlovky odlovené v divizi 3M a v oblasti definované v poznámce pod čarou 1.
          [17] Nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7).
          [18] V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v rámci omezení stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1386/2007.
          [19] Tato kvóta podléhá TAC ve výši 10000 tun stanovených pro tuto populaci pro všechny smluvní strany NAFO. Při vyčerpání tohoto TAC se cílený rybolov této populace zastaví bez ohledu na výši úlovků.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA ID
          VYSOCE STĚHOVAVÉ RYBY – Všechny oblasti
          TAC v těchto oblastech jsou přijaty v rámci mezinárodních organizací pro lov tuňáků, jako je ICCAT.
          Francie | 45 [4] |
          EU | 45 |
          DruhTuňák obecnýThunnus thynnus | OblastAtlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře(BFT/AE045W) |
          Kypr | 66,98 [5] | |
          Řecko | 124,37 |
          Španělsko | 2411,01 [2] [5] |
          Francie | 958,42 [2] [3] [5] |
          Itálie | 1787,91 [5] [6] |
          Malta | 153,99 [5] |
          Portugalsko | 226,84 |
          Ostatní členské státy | 26,90 [1] |
          EU | 5756,41 [2] [3] [5] [6] |
          TAC | 12900 |
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | OblastAtlantský oceán severně od 5° s. š.(SWO/AN05N) |
          Španělsko | 7184,1 | |
          Portugalsko | 1480,0 |
          Ostatní členské státy | 332,9 [7] |
          EU | 8996,9 |
          TAC | 13700 |
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | OblastAtlantský oceán jižně od 5° s. š.(SWO/AS05N) |
          Španělsko | 4967,3 | |
          Portugalsko | 351,2 |
          EU | 5318,5 |
          TAC | 15000 |
          DruhSeveroatlantský tuňák křídlatýThunnus alalunga | OblastAtlantský oceán severně od 5° s. š.(ALB/AN05N) |
          Irsko | 3553,9 [10] | |
          Španělsko | 15996,9 [10] |
          Francie | 5562,1 [10] |
          Spojené království | 273,9 [10] |
          Portugalsko | 2530,0 [10] |
          EU | 27916,8 [8] |
          TAC | 28000 |
          DruhJihoatlantský tuňák křídlatýThunnus alalunga | OblastAtlantský oceán jižně od 5° s. š.(ALB/AS05N) |
          Španělsko | 943,7 | |
          Francie | 311 |
          Portugalsko | 660 |
          EU | 1914,7 |
          TAC | 29900 |
          DruhTuňák velkookýThunnus obesus | OblastAtlantský oceán(BET/ATLANT) |
          Španělsko | 15799,6 | |
          Francie | 9017,7 |
          Portugalsko | 5049,7 |
          EU | 29867 |
          TAC | 85000 |
          DruhMarlín modrýMakaira nigricans | OblastAtlantský oceán(BUM/ATLANT) |
          Španělsko | 34 | |
          Portugalsko | 69 |
          EU | 103 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhMarlín bělavýTetrapturus albidus | OblastAtlantský oceán(WHM/ATLANT) |
          Španělsko | 28,5 | |
          Portugalsko | 18 |
          EU | 46,5 |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek.
          [2] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení kvót mezi členské státy, pokud jde o o odlovy tuňáka obecného o o hmotnosti a velikosti od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm, provedené plavidly uvedenými v bodě 1 přílohy IV (BFT/*8301):
          [****] Toto množství může Komise na žádost Francie revidovat až do množství 100 tun, jak je uvedeno v doporučení ICCAT 08-05.
          [3]
          [5] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení kvót mezi členské státy, pokud jde o o odlovy tuňáka obecného o o hmotnosti od 8 kg do 30 kg provedené plavidly uvedenými v bodě 2 přílohy IV (BFT/*8302):
          [6] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení kvót mezi členské státy, pokud jde o o odlovy tuňáka obecného o o hmotnosti od 8 kg do 30 kg provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy IV (BFT/*643):
          [7] Kromě Španělska a Portugalska, pouze jako vedlejší úlovek.
          [8] Počet plavidel EU, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007 [9] stanoven na 1253.
          [9] Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).
          [10] Maximální počet rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílového druhu, se v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007 rozděluje mezi členské státy takto:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IE
          ANTARKTIDA
          Oblast úmluvy CCAMLR
          Tyto TAC, přijaté v rámci CCAMLR, nejsou přidělovány členům CCAMLR, a proto podíl Unie není určen. Odlovy sleduje sekretariát CCAMLR, který oznámí ukončení rybolovu, jakmile jsou TAC vyčerpány.
          DruhLedařka makrelovitáChampsocephalus gunnari | OblastFAO 48.3 Antarktida(ANI/F483.) |
          TAC | 2305 | |
          DruhLedařka makrelovitáChampsocephalus gunnari | OblastFAO 58.5.2 Antarktida [1](ANI/F5852.) |
          TAC | 78 [2] | |
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:
          Oblast řízení A: od 48° z. d. do 43° 30′ z. d. – od 52° 30′ j. š. do 56° j. š. (TOP/*F483A) | 0 |
          Oblast řízení B: od 43° 30′z. d. do 40° z. d. – od 52° 30′ j. š. do 56° j. š. (TOP/*F483B) | 900 |
          Oblast řízení C: od 40° z. d. do 33° 30′ z. d. – od 52° 30′j. š. do 56° j. š. (TOP/*F483C) | 2100 |
          [3]
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | OblastFAO 48.3 Antarktida(TOP/F483.) |
          TAC | 3000 [3] | |
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | OblastFAO 48.4 severní Antarktida(TOP/F484N.) |
          TAC | 40 [4] | |
          DruhLedovky rodu DissostichusDissostichus spp. | OblastFAO 48.4 jižní Antarktida(TOP/F484S.) |
          TAC | 30 [5] | |
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(TOP/F5852.) |
          TAC | 2550 [6] | |
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:
          Divize 48.1 (KRI/F48.1.) | 155000 |
          Divize 48.2 (KRI/F48.2.) | 279000 |
          Divize 48.3 (KRI/F48.3.) | 279000 |
          Divize 48.4 (KRI/F48.4.) | 93000 |
          [7]
          DruhKrunýřovka krilováEuphausia superba | OblastFAO 48(KRI/F48.) |
          TAC | 5610000 [7] | |
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:
          Divize 58.4.1 západně od 115° v. d. (KRI/*F-41W) | 277000 |
          Divize 58.4.1 východně od 115° v. d. (KRI/*F-41E) | 163000 |
          [8]
          DruhKrunýřovka krilováEuphausia superba | OblastFAO 58.4.1 Antarktida(KRI/F5841.) |
          TAC | 440000 [8] | |
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:
          Divize 58.4.2 západně od 55° v. d. (KRI/*F-42W) | 1448000 |
          Divize 58.4.2 východně od 55° v. d. (KRI/*F-42E) | 1080000 |
          [9]
          DruhKrunýřovka krilováEuphausia superba | OblastFAO 58.4.2 Antarktida(KRI/F5842.) |
          TAC | 2645000 [9] | |
          DruhLedovka příčnopruháLepidonotothen squamifrons | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(NOS/F5852.) |
          TAC | 80 [10] [11] | |
          DruhPoustevníčci rodu ParalomisParalomis spp. | OblastFAO 48.3 Antarktida(PAI/F483.) |
          TAC | 1600 [12] | |
          DruhHlavouni rodu MacrourusMacrourus spp. | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(GRV/F5852.) |
          TAC | 360 [13] [14] | |
          DruhOstatní druhy | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(OTH/F5852.) |
          TAC | 50 [15] [16] | |
          DruhRejnokovitíRajidae | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(SRX/F5852.) |
          TAC | 120 [17] [18] | |
          DruhLedařka kerguelenskáChannichthys rhinoceratus | OblastFAO 58.5.2 Antarktida(LIC/F5852.) |
          TAC | 150 [19] [20] | |
          [1] Pro účely těchto TAC se oblast, v níž je povolen rybolov, definuje jako část statistické divize FAO 58.5.2, která leží v oblasti vymezené linií:
          - z bodu, kde poledník 72° 15′ východní délky protíná hranici určenou francouzsko-australskou námořní dohodou a dále na jih podél poledníku k jeho průsečíku s rovnoběžkou 53° 25′ jižní šířky,
          - b) dále na východ podél této rovnoběžky k jejímu průsečíku s poledníkem 74° východní délky,
          - c) poté na severovýchod přímou linií až k průsečíku rovnoběžky 52° 40′ j. š. a poledníku 76° v. d.,
          - d) dále na sever podél poledníku k jeho průsečíku s rovnoběžkou 52° jižní šířky,
          - e) dále na severozápad přímou linií k průsečíku rovnoběžky 51° jižní šířky a poledníku 74° 30′ východní délky a
          - f) dále na jihozápad přímou linií k počátečnímu bodu.
          [2] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [3] Tento TAC se použije na rybolov pomocí dlouhých lovných šňůr v období od 1. května do 31. srpna 2011 a pomocí vrší v období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [4] Tento TAC se použije na oblast ohraničenou rovnoběžkami 55° 30′ j. š. a 57° 20′ j. š. a poledníky 25° 30′ z. d. a 29° 30′ z. d.
          [5] Tento TAC se použije na oblast ohraničenou rovnoběžkami 57° 20′ j. š. a 60° 00′ j. š. a poledníky 24° 30′ z. d. a 29° 00′ z. d.
          [6] Tento TAC se použije pouze na oblast západně od 79°20′ v. d. Rybolov v této oblasti východně od uvedeného poledníku je zakázán.
          [7] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [8] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [9] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [10] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [11] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [12] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [13] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [14] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [15] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [16] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [17] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [18] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          [19] Pouze jako vedlejší úlovek.
          [20] Tento TAC se použije na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IF
          JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK
          Oblast úmluvy SEAFO
          Tyto TAC nejsou přidělovány členům SEAFO, a proto podíl Unie není určen. Odlovy sleduje sekretariát SEAFO, který oznámí ukončení rybolovu, jakmile jsou TAC vyčerpány.
          DruhPilonoši rodu BeryxBeryx spp. | OblastSEAFO(ALF/SEAFO) |
          TAC | 200 | Analytický TAC |
          DruhKrab hlubokomořskýChaceon maritae | OblastSEAFO subdivize B1 [1](CGE/F47NAM) |
          TAC | 200 | Analytický TAC |
          DruhKrab hlubokomořskýChaceon maritae | OblastSEAFO, s výjimkou subdivize B1(CGE/F47X) |
          TAC | 200 | Analytický TAC |
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | OblastSEAFO(TOP/SEAFO) |
          TAC | 230 | Analytický TAC |
          DruhČervenice obecnáHoplostethus atlanticus | OblastSEAFO subdivize B1 [2](ORY/F47NAM) |
          TAC | 0 | Analytický TAC |
          DruhČervenice obecnáHoplostethus atlanticus | OblastSEAFO, s výjimkou subdivize B1(ORY/F47X) |
          TAC | 50 | Analytický TAC |
          [1] Pro účely tohoto TAC je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto:
          - její západní hranice leží na 0° v. d.,
          - její severní hranice na 20° j. š.,
          - její jižní hranice na 28° j. š. a
          - její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.
          [2] Pro účely této přílohy je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto:
          - její západní hranice leží na 0° v. d.,
          - její severní hranice na 20° j. š.,
          - její jižní hranice na 28° j. š. a
          - její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IG
          TUŇÁK MODROPLOUTVÝ – Všechny oblasti
          DruhTuňák modroploutvýThunnus maccoyii | Oblastvšechny oblasti(SBF/F41-81) |
          EU | 10 [1] | Analytický TAC |
          TAC | 9449 |
          [1] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IH
          Oblast úmluvy WCPFC
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | Oblastoblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š.(SWO/F7120S) |
          EU | Je třeba stanovit | Analytický TAC |
          TAC | Je třeba stanovit |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IJ
          Oblast úmluvy SPRFMO
          DruhKranas MurphyhoTrachurus murphyi | Oblastoblast úmluvy SPRFMO(CJM/SPRFMO) |
          Německo | Je třeba stanovit [1] | |
          Nizozemsko | Je třeba stanovit [1] |
          Litva | Je třeba stanovit [1] |
          Polsko | Je třeba stanovit [1] |
          EU | Je třeba stanovit [1] |
          [1] Kvóty budou stanoveny s ohledem na výsledek 2. přípravné konference pro komisi SPRFMO, která by se měla konat ve dnech 24. až 28. ledna 2011.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IIA
          INTENZITA RYBOLOVU PRO PLAVIDLA V RÁMCI ŘÍZENÍ NĚKTERÝCH POPULACÍ V DIVIZÍCH ICES IIIa, VIa, VIIa A VIId, V PODOBLASTI ICES IV A VE VODÁCH EU DIVIZÍ ICES IIa a Vb
          1. Oblast působnosti
          1.1. Tato příloha se vztahuje na plavidla EU, která mají na palubě nebo používají některé z lovných zařízení vymezených v bodě 1 přílohy I nařízení (ES) č. 1342/2008 a která se nacházejí v kterékoli ze zeměpisných oblastí uvedených v bodě 2 zmíněné přílohy.
          1.2. Tato příloha se nevztahuje na plavidla o o celkové délce do 10 metrů. Tato plavidla nemusí mít na palubě zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1627/94. Příslušné členské státy posuzují intenzitu rybolovu těchto plavidel podle skupin intenzity, do kterých plavidla patří, za pomoci vhodných metod odběru vzorků. V průběhu roku 2011 si Komise vyžádá vědecké doporučení, aby vyhodnotila využití intenzity rybolovu těmito plavidly s ohledem na jejich budoucí zařazení do režimu řízení intenzity rybolovu.
          2. Regulovaná zařízení a zeměpisné oblasti
          Pro účely této přílohy se použijí regulovaná zařízení vymezená v bodě 1 přílohy I nařízení (ES) č. 1342/2008 a zeměpisné oblasti uvedené v bodě 2 zmíněné přílohy.
          3. Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu
          3.1. Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2008 a podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 676/2007 pro období řízení 2011, od 1. února 2011 do 31. ledna 2012, je pro každou skupinu intenzity každého členského státu uvedena v dodatku 1 k této příloze.
          3.2. Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu stanovená v této příloze není dotčena maximálními výšemi roční intenzity rybolovu stanovenými v souladu s nařízením (ES) č. 1954/2003 [1].
          4. Povinnosti členských států
          4.1. Členské státy řídí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu v souladu s podmínkami stanovenými v článku 9 nařízení (ES) č. 676/2007, v článku 4 a článcích 13 až 17 nařízení (ES) č. 1342/2008 a v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          4.2. Článek 28 nařízení (ES) č. 1224/2009 se vztahuje na plavidla spadající do oblasti působnosti této přílohy. Zeměpisnou oblastí uvedenou v tomto článku se pro účely řízení tresky obecné rozumějí všechny zeměpisné oblasti uvedené v bodě 2 této přílohy a pro účely řízení jazyka obecného a platýse evropského podoblast ICES IV.
          5. Přidělování intenzity rybolovu
          5.1. Pokud to členský stát pokládá za vhodné v zájmu posílení udržitelného provádění tohoto režimu intenzity rybolovu, nepovolí v žádné zeměpisné oblasti, na kterou se tato příloha vztahuje, rybolov s regulovaným lovným zařízením prostřednictvím žádnému svému plavidlu, které nevykázalo takovou rybolovnou činnost, ledaže zajistí, že v regulované oblasti je z rybolovu vyřazena rovnocenná kapacita měřená v kilowattech.
          5.2. Členský stát může stanovit období řízení, na která je jednotlivým plavidlům nebo skupinám plavidel přidělena nejvyšší přípustná intenzita, a to celková nebo její podíl. V takovém případě stanoví dotyčný členský stát podle svého uvážení počet dní nebo hodin, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti během období řízení. Během všech takových období řízení mohou členské státy změnit rozdělení intenzity mezi jednotlivá plavidla nebo skupiny plavidel.
          5.3. Jestliže členský stát uděluje plavidlům oprávnění k přítomnosti v oblasti na hodiny, i nadále počítá využití dní v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 4 této přílohy. Na žádost Komise členský stát doloží, jaká preventivní opatření přijal proti nadměrnému využívání intenzity v oblasti v důsledku ukončení přítomnosti plavidla v oblasti před skončením 24hodinového období.
          6. Sdělování příslušných údajů
          6.1. Aniž jsou dotčeny články 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009, předávají členské státy Komisi na její žádost údaje o intenzitě rybolovu vynaložené jejich rybářskými plavidly v minulém měsíci a měsících předcházejících ve formátu stanoveném v dodatku 2.
          6.2. Údaje se zasílají na příslušnou adresu elektronické pošty, kterou členským státům sdělí Komise. Po zprovoznění přenosu údajů do systému pro výměnu údajů v oblasti rybolovu (Fisheries Data Exchange System) (nebo do jiného systému, který Komise v budoucnu zavede) předávají členské státy do systému do 15. dne každého měsíce údaje o vynaložené intenzitě k poslednímu dni předchozího měsíce. Komise sdělí členským státům nejméně dva měsíce před dnem stanoveným pro první předání údajů datum, od kterého se systém má k předávání údajů používat. První prohlášení o intenzitě rybolovu, které bude zasláno do systému, musí obsahovat údaje o intenzitě vynaložené počínaje 1. únorem 2011. Členské státy předají Komisi na její žádost údaje o intenzitě rybolovu vynaložené jejich rybářskými plavidly během měsíce ledna roku 2011.
          [1] Nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          Dodatek 1 k příloze IIA
          Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu v kilowattdnech
          Zeměpisná oblast: | Regulované zařízení | DK | DE | SE |
          a)Kattegat | TR1 | 197929 | 4212 | 16610 |
          TR2 | 1106722 | 6987 | 436675 |
          TR3 | 441872 | 0 | 490 |
          BT1 | 0 | 0 | 0 |
          BT2 | 0 | 0 | 0 |
          GN | 115456 | 26534 | 13102 |
          GT | 22645 | 0 | 22060 |
          LL | 1100 | 0 | 25339 |
          Zeměpisná oblast | Regulované zařízení | BE | DK | DE | ES | FR | IE | NL | SE | UK |
          b)Skagerrak, část divize ICES IIIa, která leží mimo Skagerrak a Kattegat; podoblast ICES IV a vody EU v divizi ICES IIa; divize ICES VIId | TR1 | 1094 | 4139276 | 1073668 | 1722 | 1840286 | 192 | 314506 | 210348 | 7561687 |
          TR2 | 236768 | 3474212 | 436666 | 0 | 7942312 | 13418 | 914458 | 738473 | 6268834 |
          TR3 | 0 | 2545009 | 257 | 0 | 101316 | 0 | 36617 | 1024 | 8482 |
          BT1 | 1427574 | 1157265 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 999808 | 0 | 1739759 |
          BT2 | 5818587 | 84053 | 1525679 | 0 | 1230378 | 0 | 31303634 | 0 | 6710298 |
          GN | 163531 | 2307977 | 224484 | 0 | 342579 | 0 | 438664 | 74925 | 546303 |
          GT | 0 | 224124 | 467 | 0 | 4338315 | 0 | 0 | 48968 | 14004 |
          LL | 0 | 56312 | 0 | 245 | 125141 | 0 | 0 | 110468 | 134880 |
          Zeměpisná oblast | Regulované zařízení | BE | FR | IE | NL | UK |
          c)divize ICES VIIa | TR1 | 0 | 64257 | 44719 | 0 | 452789 |
          TR2 | 13554 | 992 | 584047 | 0 | 1450985 |
          TR3 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 |
          BT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          BT2 | 843782 | 0 | 514584 | 200000 | 111693 |
          GN | 0 | 471 | 18255 | 0 | 5970 |
          GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
          LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 70614 |
          Zeměpisná oblast | Regulované zařízení | BE | DE | ES | FR | IE | UK |
          d)divize ICES VIa a vody EU divize ICES Vb | TR1 | 0 | 8363 | 0 | 1980786 | 166010 | 1377697 |
          TR2 | 0 | 0 | 0 | 34926 | 479043 | 2972845 |
          TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 16027 |
          BT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117544 |
          BT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 4626 |
          GN | 0 | 35442 | 13836 | 150198 | 5697 | 213454 |
          GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 145 |
          LL | 0 | 0 | 1402142 | 163130 | 4250 | 630040 |
          --------------------------------------------------
          Dodatek 2 k příloze IIA
          Tabulka II
          Formát podávání zpráv
          Členský stát | Zařízení | Oblast | Rok | Měsíc | Souhrnné prohlášení |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
          Tabulka III
          Formát údajů
          Název pole | Maximální počet znaků/číslic | Zarovnání [1] L (doleva) / R (doprava) | Definice a poznámky |
          (1)Členský stát | 3 | — | Členský stát, v němž je plavidlo registrováno (třípísmenný kód ISO) |
          (2)Zařízení | 3 | — | Jeden z těchto typů zařízení: TR1TR2TR3BT1BT2GNGTLL |
          (3)Oblast | 8 | L | Jedna z těchto oblastí: 03AS02A0407D07A06A |
          (4)Rok | 4 | — | Rok měsíce, za který se podává prohlášení |
          (5)Měsíc | 2 | — | Měsíc, za který se podává prohlášení o intenzitě rybolovu (vyjádřený dvěma číslicemi mezi 01 a 12) |
          (6)Souhrnné prohlášení | 13 | R | Souhrnná výše intenzity rybolovu vyjádřená v kilowattdnech za období od 1. ledna příslušného roku (4) do konce příslušného měsíce (5) |
          [*] Informace relevantní pro přenos údajů formátováním pevnou délkou.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IIB
          INTENZITA RYBOLOVU PRO PLAVIDLA V RÁMCI OBNOVY NĚKTERÝCH POPULACÍ ŠTIKOZUBCE NOVOZÉLADSKÉHO A HUMRA SEVERSKÉHO V DIVIZÍCH ICES VIIIc A IXa, KROMĚ CÁDIZSKÉHO ZÁLIVU
          1. Oblast působnosti
          Tato příloha se vztahuje na plavidla EU o celkové délce 10 metrů nebo větší a mající na palubě nebo používající vlečné sítě, dánské nevody nebo podobná zařízení o o velikosti ok sítě 32 mm nebo větší, tenatové sítě na chytání ryb za žábry o o velikosti ok 60 mm nebo větší nebo dlouhé lovné šňůry pro lov při dně a vyskytující se v divizích ICES VIIIc a IXa, kromě Cádizského zálivu.
          2. Definice
          Pro účely této přílohy se rozumí:
          a) "skupinou lovných zařízení" skupina vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných zařízení o o velikosti ok 32 mm nebo větší a tenatových sítí na chytání ryb za žábry o o velikosti ok 60 mm nebo větší a dlouhých lovných šňůr pro lov při dně;
          b) "regulovaným zařízením" jakákoli ze dvou kategorií zařízení patřících do skupiny lovných zařízení;
          c) "oblastí" divize ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu;
          d) "obdobím řízení 2011" období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012;
          e) "zvláštními podmínkami" zvláštní podmínky uvedené v bodě 5.2 této přílohy.
          3. Plavidla, kterých se týkají omezení intenzity rybolovu
          3.1. Členský stát nepovolí v oblasti lov s regulovaným zařízením žádnému svému plavidlu, které v letech 2002 až 2010 nevykázalo v oblasti žádnou rybolovnou činnost, vyjma rybolovnou činnost vykázanou v důsledku převodu dní mezi rybářskými plavidly, ledaže zajistí, že v oblasti je z rybolovu vyřazena rovnocenná kapacita měřená v kilowattech.
          3.2. Plavidlo plující pod vlajkou členského státu, který v oblasti nemá kvóty, v ní nesmí lovit s regulovaným zařízením, pokud mu není přidělena kvóta na základě převodu v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pokud mu nejsou přiděleny dny na moři podle bodu 10 nebo 11 této přílohy.
          4. Obecné podmínky a omezení činnosti
          4.1. Členské státy řídí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu v souladu s podmínkami stanovenými v článku 8 nařízení (ES) č. 2166/2005 a v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          4.2. Aniž je dotčen článek 29 nařízení (ES) č. 1224/2009, zajistí každý členský stát, že mají-li plavidla EU plující pod jeho vlajkou na palubě jakékoli regulované zařízení, jsou v oblasti přítomna nejvýše po počet dnů uvedený v bodě 5 této přílohy.
          4.3. Článek 28 nařízení (ES) č. 1224/2009 se vztahuje na plavidla spadající do oblasti působnosti této přílohy. Zeměpisnou oblastí uvedenou ve zmíněném článku se rozumí oblast definovaná v bodě 2 této přílohy.
          POČET DNÍ PŘÍTOMNOSTI V OBLASTI PŘIDĚLENÝCH PLAVIDLŮM EU
          5. Maximální počet dní
          5.1. Maximální počet dní na moři během období řízení 2011, po které může být plavidlo s oprávněním členského státu, pod jehož vlajkou pluje, přítomno v oblasti a mít na palubě jakékoli regulované zařízení, je uveden v tabulce I.
          5.2. Pro účely stanovení maximálního počtu dní na moři, po které může být plavidlo EU s oprávněním členského státu vlajky přítomno v oblasti, platí v souladu s tabulkou I tyto zvláštní podmínky:
          a) celkové vykládky štikozubce obecného uskutečněné v roce 2008 nebo 2009 tímto plavidlem musí představovat méně než 5 tun nebo méně než 3 % podle záznamů o o vykládkách v živé hmotnosti uvedených v lodním deníku rybolovu a
          b) celkové vykládky humra severského uskutečněné v roce 2008 nebo 2009 tímto plavidlem musí představovat méně než 2,5 tun podle záznamů o o vykládkách v živé hmotnosti uvedených v lodním deníku rybolovu.
          5.3. Zvláštní podmínku uvedenou v bodě 5.2 lze převést z jednoho plavidla na jedno nebo více jiných plavidel, které uvedené plavidlo v loďstvu nahrazuje, pod podmínkou, že náhradní plavidlo používá podobné zařízení a v žádném roce své činnosti nemá záznam o o vykládkách štikozubce obecného a humra severského vyšší, než jsou hmotnosti uvedené v bodě 5.2.
          5.4. Členský stát může řídit přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech. V jeho rámci může každé dané plavidlo s regulovaným zařízením a zvláštními podmínkami stanovenými v tabulce I získat povolení být přítomno v oblasti po jiný maximální počet dní, než je stanoveno v uvedené tabulce, pokud je dodržen celkový počet kilowattdnů odpovídající danému regulovanému zařízení a zvláštním podmínkám uvedeným v bodě 5.2.
          Tento celkový počet kilowattdnů odpovídá součtu intenzity rybolovu přidělené všem jednotlivým plavidlům plujícím pod vlajkou daného členského státu s oprávněním pro regulované zařízení a případně splňujícím zvláštní podmínky. Intenzita rybolovu jednotlivých plavidel se vypočítá v kilowattdnech tak, že se výkon motoru každého plavidla vynásobí počtem dní na moři, které by plavidlo získalo podle tabulky I, pokud by se nepoužil tento bod. Pokud je počet dnů podle tabulky I neomezený, činí příslušný počet dnů, které by plavidlo získalo, 360.
          5.5. Členský stát, který chce využít systém uvedený v bodě 5.4, podá Komisi žádost spolu se zprávami v elektronické podobě, které obsahují pro danou kombinaci skupiny lovných zařízení a zvláštních podmínek podle tabulky I údaje o o výpočtu založené na:
          - seznamu plavidel s oprávněním k rybolovu s uvedením jejich čísla rejstříku rybářského loďstva EU (CFR) a výkonu motoru,
          - záznamech úlovků z roku 2008 a 2009 pro tato plavidla s uvedením skladby úlovků podle zvláštních podmínek uvedených v bodě 5.2 písm. a) nebo b), pokud se na tato plavidla takové zvláštní podmínky vztahují,
          - počtu dní na moři, pro které by každé plavidlo původně získalo oprávnění k rybolovu podle tabulky I, a počtu dní na moři, na které by plavidlo mělo nárok podle bodu 5.4.
          Komise může na základě tohoto popisu povolit členskému státu, aby využil systém uvedený v bodě 5.4.
          6. Období řízení
          6.1. Členský stát může dny přítomnosti v oblasti uvedené v tabulce I rozdělit do více období řízení v délce jednoho nebo více kalendářních měsíců.
          6.2. Počet dní nebo hodin, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti během určitého období řízení, stanoví dotyčný členský stát.
          Jestliže členský stát uděluje plavidlům oprávnění k přítomnosti v oblasti na hodiny, i nadále počítá využití dní podle bodu 4.1. Na žádost Komise členský stát doloží, jaká preventivní opatření přijal proti nadměrnému využívání dnů v oblasti v důsledku ukončení přítomnosti plavidla v oblasti před skončením 24hodinového období.
          7. Přidělení dodatečných dní za trvalé ukončení rybolovné činnosti
          7.1. Komise může členským státům přidělit dodatečný počet dní na moři, kdy může být plavidlo s oprávněním svého členského státu vlajky přítomno v oblasti a mít na palubě některé z regulovaných lovných zařízení, na základě trvalých ukončení rybolovných činností, k nimž došlo od 1. února 2010 do 31. ledna 2011 buď podle článku 7 nařízení (ES) č. 2792/1999 [1], nebo podle článku 23 nařízení (ES) č. 1198/2006 [2], nebo v důsledku jiných okolností řádně zdůvodněných členskými státy. Je možné rovněž zahrnout každé plavidlo, u kterého je možné prokázat, že bylo s konečnou platností staženo z dané oblasti.
          Intenzita rybolovu měřená v kilowattdnech dosažená v roce 2003 staženými plavidly používajícími příslušné zařízení se vydělí intenzitou dosaženou všemi plavidly používajícími toto zařízení v roce 2003. Dodatečný počet dní na moři se poté vypočítá vynásobením takto získaného podílu počtem dní, které by byly přiděleny podle tabulky I. Část dne, jež je výsledkem tohoto výpočtu, se zaokrouhlí na nejbližší celý den.
          Tento bod se nepoužije, pokud bylo plavidlo nahrazeno v souladu s bodem 3 nebo bodem 5.3 této přílohy nebo pokud již bylo stažení plavidel použito k získání dodatečných dní na moři v předchozích letech.
          7.2. Členské státy, které chtějí využít příděly uvedené v bodě 7.1, podají Komisi žádost spolu se zprávami v elektronické podobě, které obsahují pro danou kombinaci skupiny lovných zařízení a zvláštní podmínky podle tabulky I údaje o o výpočtu založené na:
          - seznamu stažených plavidel s uvedením jejich čísla rejstříku rybářského loďstva EU (CFR) a výkonu motoru,
          - rybolovné činnosti těchto plavidel uskutečněné v roce 2003 vyjádřené jako počet dní na moři podle skupin zařízení a v případě potřeby zvláštních podmínek.
          7.3. Na základě takové žádosti může Komise pro tento členský stát postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 změnit počet dní stanovený v bodě 5.1 této přílohy.
          7.4. Členský stát může během období řízení 2011 přerozdělit tento dodatečný počet dní na moři mezi všechna zbývající plavidla svého loďstva, která mají oprávnění pro regulovaná zařízení, nebo mezi část těchto plavidel. Dodatečné dny získané stažením plavidla, které využívalo zvláštní podmínky podle bodu 5.2 písm. a) nebo b), nelze přidělit plavidlu, jež zůstává aktivní a nevyužívá zvláštní podmínku.
          7.5. Jakýkoliv dodatečný počet dnů přidělený Komisí pro období řízení 2010 na základě trvalého ukončení rybolovných činností se zahrne do maximálního počtu dnů na členský stát v tabulce 1, přidělí se podle skupin zařízení v tabulce 1 a je předmětem úprav týkajících se stropů u dnů na moři, jež plynou z tohoto nařízení pro období řízení 2011.
          7.6. Odchylně od bodů 7.1, 7.2 a 7.3 může Komise členskému státu během období řízení 2011 výjimečně přidělit dodatečné dny na základě trvalého ukončení rybolovných činností, ke kterým došlo v období od 1. února 2004 do 31. ledna 2010 a na které se nevztahovaly předchozí žádosti o o přidělení dodatečných dnů.
          8. Přidělení dodatečných dní na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů
          8.1. Komise může členským státům přidělit tři dodatečné dny, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti a mít na palubě jakékoli regulované zařízení, na základě programu, jehož cílem je posílit přítomnost vědeckých pozorovatelů v rámci partnerství mezi vědci a odvětvím rybolovu. Tento program se zejména zaměří na výši výmětů a složení úlovků a přesahuje požadavky na sběr údajů, jež jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku [3] a v prováděcích pravidlech k němu pro vnitrostátní programy.
          Vědečtí pozorovatelé musí být nezávislí na vlastníku i veliteli plavidla a jakémkoli členu posádky.
          8.2. Členské státy, které si přejí využít příděly uvedené v bodě 8.1, předloží Komisi ke schválení popis svého programu na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů.
          8.3. Na základě tohoto popisu a po konzultaci s VTHVR může Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 změnit počet dní uvedený v bodě 5.1 pro daný členský stát a pro plavidla, oblast a lovné zařízení, na něž se vztahuje program na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů.
          8.4. Pokud Komise program na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů předložený členským státem v minulosti schválila a členský stát si přeje v jeho provádění beze změn pokračovat, uvědomí Komisi o o jeho pokračování čtyři týdny před začátkem období, na které se program vztahuje.
          9. Zvláštní podmínky přidělování dní
          9.1. Pokud je plavidlu přidělen neomezený počet dní v důsledku splnění zvláštních podmínek, nesmějí vykládky plavidla v období řízení 2011 překročit 5 tun živé hmotnosti štikozubce obecného a 2,5 tuny živé hmotnosti humra severského.
          9.2. Pokud plavidlo některou z těchto podmínek nesplní, ztrácí s okamžitým účinkem nárok na přidělení dní, jež odpovídají dané zvláštní podmínce.
          Tabulka I
          Maximální počet dní za rok, během nichž smí být plavidlo přítomno v oblasti, podle lovného zařízení
          Zvláštní podmínka | Regulované zařízení | Maximální počet dní |
          | Vlečné sítě pro lov u dna, dánské nevody a podobné vlečné sítě o o velikosti ok ≥ 32 mm, sítě na chytání ryb za žábry o o velikosti ok ≥ 60 mm a dlouhé lovné šňůry pro lov u dna | ES | 158 |
          FR | 142 |
          PT | 172 |
          bod 5.2 písm. a) b) | Vlečné sítě pro lov u dna, dánské nevody a podobné vlečné sítě o o velikosti ok ≥ 32 mm, sítě na chytání ryb za žábry o o velikosti ok ≥ 60 mm a dlouhé lovné šňůry pro lov u dna | Neomezen |
          VÝMĚNY PŘIDĚLENÉ INTENZITY RYBOLOVU
          10. Převod dní mezi plavidly plujícími pod vlajkou členského státu
          10.1. Členský stát může povolit rybářskému plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou převést dny, po které má plavidlo povolení být přítomno v oblasti, na jiné plavidlo plující v oblasti pod jeho vlajkou za předpokladu, že součin dní, který plavidlo získalo, a jeho výkonu motoru v kilowattech (kilowattdnech) je nejvýše roven součinu dní převedených převádějícím plavidlem a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech. Výkonem motoru plavidla v kilowattech se rozumí výkon zapsaný pro každé plavidlo v rejstříku rybářského loďstva EU.
          10.2. Součin celkového počtu dní, kdy je plavidlo přítomno v oblasti, převedeného podle bodu 10.1 a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech nesmí být vyšší než součin průměrného ročního počtu dní, které převádějící plavidlo podle ověřených záznamů v lodním deníku rybolovu v letech 2008 a 2009 pobývalo v dané oblasti, a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech.
          10.3. Převod dní podle bodu 10.1 je dovolen pouze mezi plavidly, která provozují rybolov s jakýmkoli regulovaným zařízením a během téhož období řízení.
          10.4. Převod dní je povolen pouze plavidlům, kterým jsou dny rybolovu přiděleny bez zvláštních podmínek.
          10.5. Členské státy poskytnou Komisi na její žádost informace o o uskutečněných převodech. Tabulkový formát pro sběr a přenos informací uvedených v tomto bodě lze přijmout postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          11. Převod dní mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkami různých členských států
          Členské státy mohou povolit převod dní, kdy je plavidlo přítomno v oblasti, pro totéž období řízení a tutéž oblast mezi rybářskými plavidly plujícími pod jejich vlajkou za předpokladu, že se použijí obdobně body 3.1, 3.2 a 10. Pokud se členské státy rozhodnou povolit takový převod, oznámí Komisi před jeho uskutečněním podrobné informace o o něm, včetně počtu dní, intenzity rybolovu a případně souvisejících rybolovných kvót.
          OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
          12. Shromažďování příslušných údajů
          Na základě informací používaných pro řízení dnů rybolovu během přítomnosti v oblasti, jak je stanoveno v této příloze, shromažďují členské státy každé čtvrtletí informace o o celkové intenzitě rybolovu vynaložené v dané oblasti pro vlečná zařízení a pevná zařízení, informace o o intenzitě vynaložené plavidly používajícími různé druhy zařízení v oblasti a informace o o výkonu motoru těchto plavidel v kW.
          13. Sdělování příslušných údajů
          Členské státy zpřístupní Komisi na její žádost tabulku s údaji uvedenými v bodě 12 ve formátu stanoveném v tabulkách II a III tak, že ji zašlou na příslušnou adresu elektronické pošty, kterou Komise sdělí členským státům. Členské státy Komisi na její žádost zašlou podrobné informace o o přidělené a spotřebované intenzitě, zahrnující celá období řízení 2010 a 2011 nebo jejich části, ve formátu stanoveném v tabulkách IV a V.
          Tabulka II
          Formát podávání zpráv – informace o o kilowattdnech za rok
          Členský stát | Zařízení | Rok | Souhrnné prohlášení o o intenzitě |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          Tabulka III
          Formát údajů – informace o o kilowattdnech za rok
          Název pole | Maximální počet znaků/číslic | Zarovnání [4] L (doleva) / R (doprava) | Definice a poznámky |
          (1)Členský stát | 3 | | Členský stát, v němž je plavidlo registrováno (třípísmenný kód ISO) |
          (2)Zařízení | 2 | | Jeden z těchto typů zařízení: TRvlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení ≥ 32mmGNtenatové sítě pro chytání ryb za žábry ≥ 60 mmLLdlouhé lovné šňůry spouštěné na dno |
          (3)Rok | 4 | | 2006 nebo 2007 nebo 2008 nebo 2009 nebo 2010 nebo 2011 |
          (4)Souhrnné prohlášení o o intenzitě | 7 | R | Souhrnná intenzita rybolovu vyjádřená v kilowattdnech, vynaložená v době od 1. ledna do 31. prosince daného roku |
          Tabulka IV
          Formát podávání zpráv – informace o o plavidle
          Členský stát | CFR | Vnější označení | Délka období řízení | Oznámené zařízení | Zvláštní podmínky vztahující se na oznámené / oznámená zařízení | Dny, ve kterých se smí používat oznámené / oznámená zařízení | Dny s použitím oznámeného / oznámených zařízení | Převody dnů |
          Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … | Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … | Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … | Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) |
          Tabulka V
          Formát údajů – informace o o plavidle
          Název pole | Maximální počet znaků/číslic | Zarovnání [5] L (doleva) / R (doprava) | Definice a poznámky |
          (1)Členský stát | 3 | | Členský stát, v němž je plavidlo registrováno (třípísmenný kód ISO) |
          (2)CFR | 12 | | Číslo rejstříku rybářského loďstva EU. Specifické identifikační číslo rybářského plavidla Členský stát (třípísmenný kód podle ISO) následovaný identifikační řadou (9 znaků). Pokud má řada méně než 9 znaků, je nutno z levé strany doplnit nuly. |
          (3)Vnější označení | 14 | L | Podle nařízení (EHS) č. 1381/87 [6] |
          (4)Délka období řízení | 2 | L | Délka období řízení uvedená v měsících |
          (5)Oznámená zařízení | 2 | L | Jeden z těchto typů zařízení: TRvlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení ≥ 32mmGNtenatové sítě pro chytání ryb za žábry ≥ 60 mmLLdlouhé lovné šňůry spouštěné na dno |
          (6)Zvláštní podmínky vztahující se na oznámené / oznámená zařízení | 2 | L | Uvedení případné platnosti některé ze zvláštních podmínek uvedených v bodě 5.2 písm. a) nebo b) přílohy IIB |
          (7)Dny, ve kterých se smí používat oznámené / oznámená zařízení | 3 | L | Počet dnů, po které má plavidlo na základě přílohy IIB možnost výběru skupiny lovných zařízení, a délka oznámeného období řízení |
          (8)Dny s použitím oznámeného / oznámených zařízení | 3 | L | Počet dní, které plavidlo skutečně strávilo v oblasti a kdy plavidlo používalo oznámené zařízení během oznámeného období řízení |
          (9)Převod dnů | 4 | L | Pro převedené dny uveďte "– počet převedených dní" a pro přijaté dny uveďte "+ počet převedených dní" |
          [1] Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10).
          [2] Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
          [4] Informace relevantní pro přenos údajů formátováním pevnou délkou.
          [5] Informace relevantní pro přenos údajů formátováním pevnou délkou.
          [6] Nařízení Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IIC
          INTENZITA RYBOLOVU PRO PLAVIDLA V RÁMCI ŘÍZENÍ POPULACÍ JAZYKA OBECNÉHO V ZÁPADNÍ ČÁSTI LAMANŠSKÉHO PRŮLIVU DIVIZE ICES VIIe
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          1. Oblast působnosti
          1.1. Tato příloha se vztahuje na plavidla EU o celkové délce 10 metrů nebo větší, která mají na palubě nebo používají některé ze zařízení uvedených v bodě 2 a jsou přítomna v divizi ICES VIIe. Pro účely této přílohy se odkazem na období řízení 2011 rozumí období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012.
          1.2. Plavidla lovící s pevnými sítěmi o velikosti ok 120 mm nebo větší, jejichž záznam v lodním deníku rybolovu za rok 2004 uvádí méně než 300 kg živé hmotnosti jazyka obecného, jsou osvobozena od této přílohy za těchto podmínek:
          a) tato plavidla uloví v období řízení 2011 méně než 300 kg živé hmotnosti jazyka obecného;
          b) tato plavidla nepřeloží na moři žádné ryby na jiné plavidlo; a
          c) každý dotčený členský stát podá do 31. července 2011 a 31. ledna 2012 Komisi zprávu o záznamech úlovků jazyka obecného odlovených těmito plavidly v roce 2004 a o úlovcích jazyka obecného odlovených těmito plavidly v roce 2011.
          Jakmile není splněna jedna z těchto podmínek, dotyčná plavidla přestávají být s okamžitým účinkem osvobozena od této přílohy.
          2. Lovné zařízení
          Pro účely této přílohy se použijí tyto skupiny lovných zařízení:
          a) vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě 80 mm nebo větší;
          b) pevné sítě, včetně tenatových sítí na chytání ryb za žábry, třístěnných tenatových sítí a zatahovacích sítí o velikosti ok menší než 220 mm.
          3. Obecné podmínky a omezení činnosti
          3.1. Členské státy řídí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu v souladu s články 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          3.2. Článek 28 nařízení (ES) č. 1224/2009 se vztahuje na plavidla spadající do oblasti působnosti této přílohy. Zeměpisnou oblastí podle uvedeného článku se rozumí divize ICES VIIe.
          PROVÁDĚNÍ OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU
          4. Plavidla, kterých se týkají omezení intenzity rybolovu
          4.1. Plavidla používající lovná zařízení uvedená v bodě 2 a lovící v oblastech uvedených v bodě 1 musí mít zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1627/94.
          4.2. Členský stát nepovolí lov s lovným zařízením patřícím do skupiny lovných zařízení uvedených v bodě 2 v oblasti žádnému svému plavidlu, které v letech 2002 až 2010 neprokázalo žádnou rybolovnou činnost v této oblasti, ledaže zajistí, že v oblasti upravené předpisy je z rybolovu vyřazena rovnocenná kapacita měřená v kilowattech.
          4.3. Plavidlo se záznamem o používání zařízení, jež patří do jedné ze skupin lovných zařízení uvedených v bodě 2, však může být oprávněno používat jiné lovné zařízení za předpokladu, že počet dní přidělených na toto druhé zařízení je nejméně roven počtu dní přidělených na první zařízení.
          4.4. Plavidlo plující pod vlajkou členského státu, který nemá kvóty v oblasti vymezené v bodě 1, v ní nesmí lovit s použitím zařízení, jež patří do jedné ze skupin lovných zařízení uvedených v bodě 2, pokud mu není přidělena kvóta na základě převodu v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pokud mu nejsou přiděleny dny na moři podle bodu 10 nebo 11 této přílohy.
          5. Omezení činnosti
          Každý členský stát zajistí, aby rybářská plavidla, která mají na palubě některé zařízení ze skupin lovných zařízení uvedených v bodě 2, plují pod jeho vlajkou a jsou registrována v Unii, nebyla přítomna v oblasti po dobu delší, než je počet dní stanovený v bodě 6.
          POČET DNÍ PŘÍTOMNOSTI V OBLASTI PŘIDĚLENÝCH PLAVIDLŮM EU
          6. Maximální počet dní
          6.1. Maximální počet dní na moři během období řízení 2011, po které může být plavidlo s oprávněním členského státu, pod jehož vlajkou pluje, přítomno v oblasti a mít na palubě a používat některé z lovných zařízení uvedených v bodě 3, je uveden v tabulce I.
          6.2. Během období řízení 2011 může členský stát řídit přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech. V jeho rámci může členský stát každému dotyčnému plavidlu pro jakoukoliv skupinu lovných zařízení podle tabulky I udělit oprávnění k přítomnosti v oblasti po jiný maximální počet dní, než je stanoveno v uvedené tabulce, pokud je dodržen celkový počet kilowattdnů odpovídající uvedené skupině zařízení.
          Pro konkrétní skupinu lovných zařízení odpovídá tento celkový počet kilowattdnů součtu intenzity rybolovu přidělené všem jednotlivým plavidlům plujícím pod vlajkou daného členského státu s oprávněním pro danou skupinu zařízení. Intenzita rybolovu jednotlivých plavidel se vypočítá v kilowattdnech tak, že se výkon motoru každého plavidla vynásobí počtem dní na moři, které by plavidlo získalo podle tabulky I, pokud by se nepoužil tento bod.
          6.3. Členský stát, který chce využít systém uvedený v bodě 6.2, podá Komisi žádost spolu se zprávami v elektronické podobě, které obsahují pro každou skupinu lovných zařízení údaje o o výpočtu založené na:
          - seznamu plavidel s oprávněním k rybolovu s uvedením jejich čísla rejstříku rybářského loďstva EU (CFR) a výkonu motoru,
          - počtu dní na moři, pro které by každé plavidlo původně získalo oprávnění k rybolovu podle tabulky I, a počtu dní na moři, na které by plavidlo mělo nárok podle bodu 6.2.
          Komise může na základě tohoto popisu povolit členskému státu, aby využil systém uvedený v bodě 6.2.
          7. Období řízení
          7.1. Členský stát může dny přítomnosti v oblasti uvedené v tabulce I rozdělit do více období řízení v délce jednoho nebo více kalendářních měsíců.
          7.2. Počet dní nebo hodin, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti během určitého období řízení, stanoví podle svého uvážení dotyčný členský stát.
          Jestliže členský stát uděluje plavidlům oprávnění k přítomnosti v oblasti na hodiny, I nadále počítá využití dní podle bodu 3. Na žádost Komise členský stát doloží, jaká preventivní opatření přijal proti nadměrnému využívání dnů v oblasti v důsledku ukončení přítomnosti plavidla v oblasti v jiný okamžik než ke konci 24hodinového období.
          8. Přidělení dodatečných dní za trvalé ukončení rybolovné činnosti
          8.1. Komise může členským státům přidělit dodatečný počet dní na moři, kdy může být plavidlo s oprávněním svého členského státu vlajky přítomno v zeměpisné oblasti a mít na palubě jakékoli ze zařízení uvedených v bodě 2, na základě trvalých ukončení rybolovných činností, k nimž došlo od 1. ledna 2004 podle článku 7 nařízení (ES) č. 2792/1999, podle článku 23 nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo podle nařízení (ES) č. 744/2008 [1] nebo v důsledku jiných okolností řádně zdůvodněných členskými státy.
          Intenzita rybolovu měřená v kilowattdnech vynaložená v roce 2003 staženými plavidly používajícími příslušné zařízení se vydělí intenzitou vynaloženou všemi plavidly používajícími toto zařízení v roce 2003. Dodatečný počet dní na moři se poté vypočítá vynásobením takto získaného podílu počtem dní, které by byly přiděleny podle tabulky I. Část dne, jež je výsledkem tohoto výpočtu, se zaokrouhlí na nejbližší celý den.
          Toto ustanovení se nepoužije, pokud bylo plavidlo nahrazeno v souladu s bodem 4.2 nebo pokud již bylo stažení plavidel použito k získání dodatečných dní na moři v předchozích letech.
          8.2. Členské státy, které chtějí využít příděly uvedené v bodě 8.1, podají Komisi žádost spolu se zprávami v elektronické podobě, které obsahují pro každou skupinu lovných zařízení údaje o výpočtu založené na:
          - seznamu stažených plavidel s uvedením jejich čísla rejstříku rybářského loďstva EU (CFR) a výkonu motoru,
          - rybolovné činnosti těchto plavidel uskutečněné v roce 2003 a vyjádřené jako počet dní na moři podle příslušné skupiny lovných zařízení.
          8.3. Na základě takové žádosti může Komise pro tento členský stát postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 změnit počet dní stanovený v bodě 6.2.
          8.4. Během období řízení 2011 může členský stát přerozdělit tento dodatečný počet dní na moři mezi všechna zbývající plavidla svého loďstva, která mají oprávnění pro příslušnou skupinu lovných zařízení, nebo mezi část těchto plavidel.
          8.5. Členský stát nesmí během období řízení roku 2011 přerozdělit žádný dodatečný počet dní na moři získaný v důsledku trvalého ukončení činnosti, jež Komise přidělila již dříve, pokud Komise nepřijala rozhodnutí, jímž se uvedené dodatečné počty dní na moři přehodnocují na základě současných skupin lovných zařízení a omezení počtu dní na moři. Na žádost členského státu o o přehodnocení počtu dní se tomuto členskému stát prozatímně povolí přerozdělit 50 % dodatečného počtu dní, dokud Komise nepřijme rozhodnutí.
          9. Přidělení dodatečných dní na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů
          9.1. Komise může členským státům přidělit na období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 tři dodatečné dny, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti a mít na palubě některou ze skupin lovných zařízení uvedených v bodě 2, na základě programu, jehož cílem je posílit přítomnost vědeckých pozorovatelů v rámci partnerství mezi vědci a odvětvím rybolovu. Tento program se zejména zaměří na výši výmětů a složení úlovků a přesahuje požadavky na sběr údajů, jež jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 199/2008 a nařízení (ES) č. 665/2008 [2] pro vnitrostátní programy.
          Pozorovatelé musí být nezávislí na vlastníku I veliteli plavidla a jakémkoli členu posádky.
          9.2. Členské státy, které si přejí využít příděly uvedené v bodě 9.1, předloží Komisi ke schválení popis svého programu na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů.
          9.3. Na základě tohoto popisu a po konzultaci s VTHVR může Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 změnit počet dní uvedený v bodě 6.1 pro daný členský stát a pro plavidla, oblast a lovné zařízení, na něž se vztahuje program na posílení přítomnosti pozorovatelů.
          9.4. Pokud Komise program na posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů předložený členským státem v minulosti schválila a členský stát si přeje v jeho provádění beze změn pokračovat, uvědomí Komisi o jeho pokračování čtyři týdny před začátkem období, na které se program vztahuje.
          Tabulka I
          Maximální počet dní za rok, během nichž smí být plavidlo přítomno v oblasti, podle skupiny lovného zařízení
          Zařízení bod 2 | Označení Použijí se pouze skupiny zařízení stanovené v bodě 2 | Západní část Lamanšského průlivu |
          bod 2 písm. a) | Vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok ≥ 80 mm | 164 |
          bod 2 písm. b) | Pevné sítě o velikosti ok sítě < 220 mm | 164 |
          VÝMĚNY PŘIDĚLENÉ INTENZITY RYBOLOVU
          10. Převod dní mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu
          10.1. Členský stát může povolit rybářskému plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou převést dny, na které má plavidlo povolení být přítomno v oblasti, na jiné plavidlo plující pod jeho vlajkou v dané oblasti za předpokladu, že součin dní, které plavidlo získalo, a jeho výkonu motoru v kilowattech (kilowattdny) je nejvýše roven součinu dní převedených převádějícím plavidlem a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech. Výkonem motoru plavidla v kilowattech se rozumí výkon zapsaný pro každé plavidlo v rejstříku rybářského loďstva EU.
          10.2. Součin celkového počtu dní, kdy je plavidlo přítomno v oblasti, a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech nesmí být vyšší než součin průměrného ročního počtu dní, po které převádějící plavidlo podle ověřených záznamů v lodním deníku rybolovu v letech 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 pobývalo v oblasti, a výkonu motoru převádějícího plavidla v kilowattech.
          10.3. Převod dní podle bodu 10.1 je dovolen pouze mezi plavidly, která provozují rybolov v rámci téže skupiny lovných zařízení uvedených v bodě 2 a během téhož období řízení.
          10.4. Členské státy poskytnou Komisi na její žádost zprávy o uskutečněných převodech. Za účelem zpřístupnění těchto zpráv Komisi lze postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijmout podrobný tabulkový formát.
          11. Převod dní mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkami různých členských států
          Členské státy mohou povolit převod dní, kdy je plavidlo přítomno v oblasti, pro totéž období řízení a tutéž oblast mezi rybářskými plavidly plujícími pod jejich vlajkou za předpokladu, že se použijí obdobně body 4.2., 4.4., 6 a 10. Pokud se členské státy rozhodnou povolit takový převod, předběžně oznámí Komisi před jeho uskutečnění, podrobné informace o něm, včetně počtu převedených dní, intenzity rybolovu a případně souvisejících rybolovných kvót, které si mezi sebou dohodly.
          OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
          12. Shromažďování příslušných údajů
          Na základě informací používaných pro řízení dní rybolovu během přítomnosti v oblasti, jak je stanoveno v této příloze, shromažďují členské státy za každé čtvrtletí informace o celkové intenzitě rybolovu vynaložené v dané oblasti pro vlečná zařízení a pevná zařízení a informace o intenzitě vynaložené plavidly používajícími různé druhy zařízení v oblasti, na niž se vztahuje tato příloha.
          13. Sdělování příslušných údajů
          Členské státy zpřístupní Komisi na její žádost tabulku s údaji uvedenými v bodě 12 ve formátu stanoveném v tabulkách II a III tak, že ji zašlou na příslušnou adresu elektronické pošty, kterou Komise sdělí členským státům. Členské státy Komisi na její žádost zašlou podrobné informace o přidělené a spotřebované intenzitě, zahrnující celá období řízení 2010 a 2011 nebo jejich části, ve formátu stanoveném v tabulkách IV a V.
          Tabulka II
          Formát podávání zpráv – informace o kilowattdnech za rok
          Členský stát | Zařízení | Rok | Souhrnné prohlášení o intenzitě |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          Tabulka III
          Formát údajů – informace o kilowattdnech za rok
          Název pole | Maximální počet znaků/číslic | Zarovnání [3] L (doleva) / R (doprava) | Definice a poznámky |
          (1)Členský stát | 3 | | Členský stát, v němž je plavidlo registrováno (třípísmenný kód ISO) |
          (2)Zařízení | 2 | | Jeden z těchto typů zařízení: BTvlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla ≥ 80 mmGNtenatová síť pro chytání ryb za žábry < 220 mmTNtřístěnná tenatová síť nebo tenatová síť < 220 mm |
          (3)Rok | 4 | | 2006 nebo 2007 nebo 2008 nebo 2009 nebo 2010 nebo 2011 |
          (4)Souhrnné prohlášení o intenzitě | 7 | R | Souhrnná intenzita rybolovu vyjádřená v kilowattdnech, vynaložená v době od 1. ledna do 31. prosince daného roku |
          Tabulka IV
          Formát podávání zpráv – informace o plavidle
          Členský stát | CFR | Vnější označení | Délka období řízení | Oznámené zařízení | Dny, ve kterých se smí používat oznámené / oznámená zařízení | Dny s použitím oznámeného / oznámených zařízení | Převody dnů |
          Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … | Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … | Č. 1 | Č. 2 | Č. 3 | … |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) |
          Tabulka V
          Formát údajů – informace o o plavidle
          Název pole | Maximální počet znaků/číslic | Zarovnání [4] L (doleva) / R (doprava) | Definice a poznámky |
          (1)Členský stát | 3 | | Členský stát, v němž je plavidlo registrováno (třípísmenný kód ISO) |
          (2)CFR | 12 | | Číslo rejstříku rybářského loďstva EU Specifické identifikační číslo rybářského plavidla Členský stát (třípísmenný kód podle ISO) následovaný identifikační řadou (9 znaků). Pokud má řada méně než 9 znaků, je nutno z levé strany doplnit nuly |
          (3)Vnější označení | 14 | L | Podle nařízení (EHS) č. 1381/87 |
          (4)Délka období řízení | 2 | L | Délka období řízení uvedená v měsících |
          (5)Oznámená zařízení | 2 | L | Jeden z těchto typů zařízení: BTvlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla ≥ 80 mmGNtenatová síť pro chytání ryb za žábry < 220 mmTNtřístěnná tenatová síť nebo tenatová síť < 220 mm |
          (6)Zvláštní podmínky vztahující se na oznámené / oznámená zařízení | 3 | L | Počet dnů, po které má plavidlo na základě přílohy IIC možnost výběru skupiny lovných zařízení, a délka oznámeného období řízení |
          (8)Dny s použitím oznámeného / oznámených zařízení | 3 | L | Počet dní, které plavidlo skutečně strávilo v oblasti a kdy plavidlo používalo oznámené zařízení během oznámeného období řízení |
          (9)Převod dnů | 4 | L | Pro převedené dny uveďte "– počet převedených dní" a pro přijaté dny uveďte "+ počet převedených dní" |
          [1] Nařízení Rady (ES) č. 744/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených hospodářskou krizí (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 1).
          [2] Nařízení Komise (ES) č. 665/2008 ze dne 14. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 199/2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 3).
          [3] Informace relevantní pro přenos údajů formátováním pevnou délkou.
          [4] Informace relevantní pro přenos údajů formátováním pevnou délkou.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IID
          RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA LOVÍCÍ SMAČKY V DIVIZÍCH ICES IIa A IIIa A PODOBLASTI ICES IV
          1. Podmínky stanovené v této příloze se vztahují na plavidla EU lovící ve vodách EU divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV pomocí vlečných sítí pro lov při dně, nevodů a podobných vlečných zařízení o o velikosti ok menší než 16 mm.
          2. Podmínky stanovené v této příloze se vztahují na plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků ve vodách EU podoblasti ICES IV, není-li stanoveno jinak nebo v důsledku konzultací mezi Unií a Norskem, jak je uvedeno ve schváleném zápisu závěrů z konzultací mezi Evropskou unií a Norskem.
          3. Pro účely této přílohy jsou oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes uvedeny níže a v dodatku k této příloze:
          Oblast řízení pro smačky | statistické pravoúhelníky ICES |
          1 | 31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6 |
          2 | 31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8 |
          3 | 41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0 |
          4 | 38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0 |
          5 | 47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5 |
          6 | 41-43 G0-G3; 44 G1 |
          7 | 47-51 E7-E9 |
          4. Na základě doporučení ICES a VTHVR týkajícího se rybolovných práv pro smačky v jednotlivých oblastech řízení smačků vymezených v bodu 3 se Komise vynasnaží provést přezkum TAC a kvót a zvláštních podmínek pro smačky ve vodách EU divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV podle přílohy I do 1. března 2011.
          5. Obchodní rybolov s vlečnými sítěmi pro lov při dně, nevody nebo podobnými taženými zařízeními o o velikosti ok menší než 16 mm je zakázán v období od 1. ledna do 31. března 2011 a od 1. srpna do 31. prosince 2011.
          --------------------------------------------------
          Dodatek 1 k příloze IID
          Oblasti řízení pro smačky
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla EU lovící ve vodách třetích zemí
          Rybolovná oblast | Druh rybolovu | Počet oprávnění k rybolovu | Rozdělení oprávnění k rybolovu mezi členské státy | Maximální počet současně přítomných plavidel |
          Vody Norska a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen | Sleď obecný, severně od 62° 00′ s. š. | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 | 69 |
          Druhy žijící při mořském dně, severně od 62° 00′ s. š. | 80 | DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 | 50 |
          Makrela obecná | | | 70 [1] |
          Průmyslově využívané druhy, severně od 62° 00′ s. š. | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |
          [1] Aniž jsou dotčeny dodatečné licence poskytnuté Švédsku ze strany Norska v souladu se zavedenou praxí.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          OBLAST ÚMLUVY ICCAT
          1. Maximální počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku
          Španělsko | 63 |
          Francie | 44 |
          EU | 107 |
          2. Maximální počet rybářských plavidel EU provozujících drobný pobřežní rybolov oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři
          Španělsko | 139 |
          Francie | 86 |
          Itálie | 35 |
          Kypr | 25 |
          Malta | 83 |
          EU | 368 |
          3. Maximální počet rybářských plavidel EU oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm v Jaderském moři za účelem výkrmu nebo chovu
          Itálie | 68 |
          EU | 68 |
          4. Maximální počet a celková hrubá prostornost rybářských plavidel každého členského státu, která mohou být oprávněna lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [1]
          Tabulka A
          Počet rybářských plavidel |
          | Kypr | Řecko | Itálie | Francie | Španělsko | Malta |
          Plavidla lovící košelkovými nevody | 1 | 1 | 9 [2] | 17 | 6 | 0 |
          Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru | 10 [3] | 0 | 30 | 0 | 81 | 83 |
          Návnadový člun | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 |
          Ruční vlasec | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
          Plavidla lovící vlečnými sítěmi | 0 | 0 | 0 | 78 [4] | 0 | 0 |
          Jiná rybářská plavidla provozující drobný rybolov | 0 | 250 [5] | 0 | 87 | 33 | 0 |
          Tabulka B
          Celková hrubá prostornost |
          | Kypr | Řecko | Itálie | Francie | Španělsko | Malta |
          Plavidla lovící košelkovými nevody | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          Návnadový člun | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          Ruční vlasec | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          Plavidla lovící vlečnými sítěmi | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          Jiná rybářská plavidla provozující drobný rybolov | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
          5. Maximální počet vězenců používaných pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři schválený každým členským státem
          | Počet vězenců |
          Španělsko | 6 |
          Itálie | 6 |
          Portugalsko | 1 [6] |
          6. Maximální kapacita chovu a kapacita výkrmu tuňáka obecného pro každý členský stát a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného, které každý členský stát může přidělit svým chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři
          Tabulka A
          Maximální kapacita chovu a výkrmu tuňáka |
          | Počet hospodářství | Kapacita (v tunách) |
          Španělsko | 14 | 11852 |
          Itálie | 15 | 13000 |
          Řecko | 2 | 2100 |
          Kypr | 3 | 3000 |
          Malta | 8 | 12300 |
          Tabulka B
          Maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného (v tunách) |
          Španělsko | 5855 |
          Itálie | 3764 |
          Řecko | 785 |
          Kypr | 2195 |
          Malta | 8768 |
          [1] Tabulky A a B, včetně rozdělení mezi členské státy v rámci jednotlivých kategorií plavidel, se upraví po přijetí rozpisů kapacit Unie na schůzce Výboru pro kontrolu dodržování pravidel ICCAT konané mezi zasedáními ICCAT v únoru roku 2011 za předpokladu, že nedojde ke zvýšení celkových limitů stanovených pro každou z těchto kategorií v uvedeném rozpisu.
          [2] Pokud budou dodrženy mezinárodní závazky Unie, lze tento počet dále zvýšit.
          [3] Polyvalentní plavidla používající více lovných zařízení (dlouhou lovnou šňůru, ruční vlasec, vlečnou šňůru).
          [4] Z čehož osm plavidel loví na dlouhou lovnou šňůru.
          [5] Polyvalentní plavidla používající více lovných zařízení (dlouhou lovnou šňůru, ruční vlasec, vlečnou šňůru).
          [6] Pokud budou dodrženy mezinárodní závazky Unie, lze tento počet dále zvýšit.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          OBLAST ÚMLUVY CCAMLR
          ČÁST A
          ZÁKAZ CÍLENÉHO RYBOLOVU V OBLASTI ÚMLUVY CCAMLR
          Cílové druhy | Oblast | Období zákazu |
          Žraloci (všechny druhy) | Oblast úmluvy | Celý rok |
          Notothenia rossii | FAO 48.1 Antarktida, v oblasti Antarktického poloostrova FAO 48.2 Antarktida, v okolí Jižních Orknejí FAO 48.3 Antarktida, v okolí Jižní Georgie | Celý rok |
          Kostnaté ryby | FAO 48.1 Antarktida [1] FAO 48.2 Antarktida [1] | Celý rok |
          Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi [1] | FAO 48.3 | Celý rok |
          Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antarktida | Od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011 |
          Dissostichus spp. | FAO 88.3. Antarktida [1] FAO 58.5.1. Antarktida [1] [2] FAO 58.5.2. Antarktida východně od 79° 20′ v. d. a mimo výlučnou ekonomickou zónu západně od 79° 20′ v. d. [1] FAO 88.2. Antarktida severně od 65° j. š. [1] FAO 58.4.4. Antarktida [1] [2] FAO 58.6. Antarktida( [1] FAO 58.7. Antarktida [1] | Celý rok |
          Lepidonotothen squamifrons | FAO 58.4.4. [1] [2] | Celý rok |
          Všechny druhy s výjimkou Champsocephalus gunnari a Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarktida | Od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011 |
          Dissostichus mawsoni | FAO 48.4. Antarktida [1] v oblasti ohraničené rovnoběžkami 55° 30′ j. š. a 57° 20′ j. š. a poledníky 25° 30′ z. d. a 29° 30′ z. d. | Celý rok |
          ČÁST B
          OMEZENÍ ODLOVU A VEDLEJŠÍCH ÚLOVKŮ PRO NOVÝ A PRŮZKUMNÝ RYBOLOV V OBLASTI ÚMLUVY CCAMLR V SEZÓNĚ 2010/11
          Podoblast/divize | Oblast | Období | SSRU | Omezení odlovu Dissotichus spp. (v tunách) | Omezení vedlejších úlovků (v tunách) |
          Rejnokovití | Macrourus spp. | Ostatní druhy |
          58.4.1. | Celá divize | Od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011 | SSRU A, B, D, F a H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60 | Celkem 210 | Všechny divize: 50 | Všechny divize: 33 | Všechny divize: 20 |
          58.4.2. | Celá divize | Od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011 | SSRU A: 30 SSRU B, C a D: 0 SSRU E: 40 | Celkem 70 | Všechny divize: 50 | Všechny divize: 20 | Všechny divize: 20 |
          88.1. | Celá podoblast | Od 1. prosince 2010 do 31. srpna 2011 | SSRU A: 0 SSRU B, C a G: 372 SSRU D, E a F: 0 SSRU H, I a K: 2104 SSRU J a L: 374 SSRU M: 0 | Celkem 2850 | 142 SSRU A: 0 SSRU B, C a G: 50 SSRU D, E a F: 0 SSRU H, I a K: 105 SSRU J a L: 50 SSRU M: 0 | 430 SSRU A: 0 SSRU B, C a G: 40 SSRU D, E a F: 0 SSRU H, I a K: 320 SSRU J a L: 70 SSRU M: 0 | 20 SSRU A: 0 SSRU B, C a G: 60 SSRU D, E a F: 0 SSRU H, I a K: 60 SSRU J a L: 40 SSRU M: 0 |
          88.2. | Jižně od 65° j. š. | Od 1. prosince 2010 do 31. srpna 2011 | SSRU A a B: 0 SSRU C, D, F a G: 214 SSRU E: 361 | Celkem 575 [3] | 50 [3] SSRU A a B: 0 SSRU C, D, F a G: 50 SSRU E: 50 | 92 [3] SSRU A a B: 0 SSRU C, D, F a G: 34 SSRU E: 58 | 20 SSRU A a B: 0 SSRU C, D, F a G: 80 SSRU E: 20 |
          ČÁST C
          OZNÁMENÍ ÚMYSLU ÚČASTNIT SE LOVU KRUNÝŘOVKY KRILOVÉ (EUPHAUSIA SUPERBA)
          Smluvní strana: …
          Rybolovné období: …
          Název plavidla: …
          Předpokládaná úroveň úlovku (t): …
          Technika rybolovu: |  běžný lov vlečnými sítěmi  systém nepřetržitého rybolovu  vyprazdňování kapsy zatahovací sítě pumpováním  jiné schválené metody: upřesněte |
          Metody používané pro přímý odhad hmotnosti čerstvé odlovené krunýřovky [4]:
          Produkty získané z úlovku a jejich přepočítací koeficienty [5]:
          Typ produktu | % úlovku | Přepočítací koeficient [6] |
          | | |
          | | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |
          Podoblast/divize | 48.1 | | | | | | | | | | | | |
          48.2 | | | | | | | | | | | | |
          48.3 | | | | | | | | | | | | |
          48.4 | | | | | | | | | | | | |
          48.5 | | | | | | | | | | | | |
          48.6 | | | | | | | | | | | | |
          58.4.1 | | | | | | | | | | | | |
          58.4.2 | | | | | | | | | | | | |
          88.1 | | | | | | | | | | | | |
          88.2 | | | | | | | | | | | | |
          88.3 | | | | | | | | | | | | |
          | X | Zaškrtněte kolonky odpovídající tomu, kde a kdy budete nejpravděpodobněji lovit. |
          | | Preventivní omezení odlovu nejsou stanovena, proto jde o průzkumný rybolov. |
          Podrobné údaje, které zde poskytujete, jsou pouze pro informaci a nebrání ve výkonu činnosti v oblastech nebo obdobích, které neuvádíte.
          ČÁST D
          KONFIGURACE SÍTÍ A POUŽITÍ ZPŮSOBŮ RYBOLOVU
          Obvod otevření (ústí) sítě (m) | Vertikální otevření (m) | Horizontální otevření (m) |
          | | |
          Délka síťového panelu a velikost ok sítě
          Panel | Délka (m) | Velikost ok (mm) |
          1. panel | | |
          2. panel | | |
          3. panel | | |
          … | | |
          Poslední panel (dno zatahovací sítě) | | |
          Uveďte diagram všech použitých konfigurací sítě
          +++++ TIFF +++++
          Použití více způsobů rybolovu []: Ano Ne
          | Technika rybolovu | Předpokládané časové využití (%) |
          1 | | |
          2 | | |
          3 | | |
          4 | | |
          5 | | |
          … | | Celkem 100 % |
          +++++ TIFF +++++
          Přítomnost zařízení umožňujícího únik mořských savců []: Ano Ne
          Podejte vysvětlení způsobů rybolovu, konfigurace lovných zařízení a charakteristické znaky a rysy rybolovné činnosti:
          +++++ TIFF +++++
          [1] Kromě rybolovu pro vědecké účely.
          [2] Kromě vod podléhajících státní jurisdikci (výlučných ekonomických zón).
          [3] Pravidla pro omezení odlovu druhů ulovených jako vedlejší úlovek na jednu SSRU použitelná v rámci celkového omezení vedlejších úlovků na podoblast:
          - rejnokovití: 5 % omezení odlovu Dissostichus spp. nebo 50 tun podle toho, které množství je větší,
          - Macrourus spp.: 16 % omezení odlovu druhu Dissostichus spp. nebo 20 tun podle toho, které množství je větší;
          - ostatní druhy: 20 tun na SSRU.
          [4] Oznámení musí obsahovat podrobný popis přesné metody odhadu hmotnosti čerstvé odlovené krunýřovky, a použijí-li se přepočítací koeficienty, podrobný popis přesné metody odvození přepočítacího koeficientu. Nedošlo-li ke změně metody odhadu hmotnosti čerstvé krunýřovky, nemusí členské státy v dalších rybolovných obdobích tento popis znovu předkládat.
          [5] Informace se poskytují v co nejširším rozsahu.
          [6] Přepočítací koeficient = celková hmotnost/zpracovaná hmotnost.
          [] Pokud ano, uveďte četnost přechodu mezi způsoby rybolovu: …
          [] Pokud ano, uveďte popis zařízení:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          OBLAST IOTC
          1. Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit tropické tuňáky v oblasti IOTC
          Členský stát | Maximální počet plavidel | Kapacita (hrubá prostornost) |
          Španělsko | 22 | 61364 |
          Francie | 22 | 33604 |
          Portugalsko | 5 | 1627 |
          EU | 49 | 96595 |
          2. Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného a tuňáka křídlatého v oblasti IOTC
          Členský stát | Maximální počet plavidel | Kapacita (hrubá prostornost) |
          Španělsko | 27 | 11590 |
          Francie [1] | 26 | 2007 |
          Portugalsko | 15 | 6925 |
          Spojené království | 4 | 1400 |
          EU | 72 | 21922 |
          3. Plavidla uvedená v bodě 1 musí mít rovněž povolení k rybolovu mečouna obecného a tuňáka křídlatého v oblasti IOTC.
          4. Plavidla uvedená v bodě 2 musí mít rovněž povolení k rybolovu tropických tuňáků v oblasti IOTC.
          [1] Francie může vedle toho vydat povolení platné až do konce roku 2011 pro patnáct rybářských plavidel plujících pod její vlajkou a registrovaných výlučně na ostrově Réunion za předpokladu, že tato plavidla nepřekročí maximální společnou kapacitu 3375 hrubé prostornosti.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          OBLAST ÚMLUVY WCPFC
          Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného v oblastech jižně od 20 ° j. š. v oblasti úmluvy WCPFC
          Španělsko | Je třeba stanovit |
          EU | Je třeba stanovit |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách EU
          Stát vlajky | Druh rybolovu | Počet oprávnění k rybolovu | Maximální počet současně přítomných plavidel |
          Norsko | Sleď obecný, severně od 62° 00' s. š. | 20 | 20 |
          Venezuela [1] | Chňapalovití (vody Francouzské Guyany) | 41 | 41 |
          [1] K vydání těchto oprávnění k rybolovu musí být prokázáno, že existuje platná smlouva mezi vlastníkem plavidla, které o oprávnění žádá, a zpracovatelským podnikem nacházejícím se ve Francouzské Guyaně a že tato smlouva obsahuje závazek vyložit nejméně 75 % všech ulovených chňapalovitých z dotyčného plavidla na tomto území, aby mohly být zpracovány v daném zpracovatelském podniku. Taková smlouva musí být potvrzena francouzskými orgány, aby se zajistilo, že je v souladu se stávající zpracovatelskou kapacitou smluvního zpracovatelského podniku i s cíli hospodářského rozvoje Francouzské Guyany. K žádosti o oprávnění k rybolovu musí být připojena kopie řádně potvrzené smlouvy. Odmítnou-li francouzské orgány smlouvu potvrdit, oznámí toto odmítnutí a sdělí své důvody dotčené straně a Komisi.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.