Nařízení Komise (EU) č. 59/2011 ze dne 25. ledna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 59/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 59/2011
          ze dne 25. ledna 2011
          o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (dále jen "dohoda o stabilizaci a přidružení") podepsaná dne 29. dubna 2008 se nyní nachází v procesu ratifikace.
          (2) Prozatímní dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech [2] (dále jen "prozatímní dohoda") schválená rozhodnutím Rady 2010/36/ES [3] ze dne 29. dubna 2008 stanoví dřívější provádění obchodních a s obchodem spojených ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení.
          (3) Prozatímní dohoda a dohoda o stabilizaci a přidružení stanoví, že vína pocházející ze Srbska lze dovážet do Evropské unie v rámci limitů celních kvót Unie s nulovou celní sazbou s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Srbsko vyplácet žádné vývozní subvence.
          (4) Komise by měla přijmout prováděcí opatření pro otevření a správu uvedených celních kvót Unie.
          (5) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení.
          (6) Zejména by všem dovozcům do Unie měl být zajištěn stejný a trvalý přístup k uvedeným celním kvótám a nulové celní sazby stanovené pro tyto kvóty by měly být uplatňovány nepřetržitě pro všechny dovozy dotyčných produktů do všech členských států až do vyčerpání kvót. Nic by nemělo bránit tomu, aby byly členské státy za účelem zajištění účinnosti společné správy těchto kvót oprávněny čerpat z objemů kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům. Komunikace mezi členskými státy a Komisí by se měla uskutečňovat, pokud možno, elektronickou cestou.
          (7) Toto nařízení by se mělo používat od 1. února 2010 – ode dne vstupu prozatímní dohody v platnost – a mělo by zůstat použitelné poté, co vstoupí v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro vína dovážená do Evropské unie pocházející z Republiky Srbsko a uvedená v příloze se otevírá dovozní celní kvóta s nulovou celní sazbou.
          2. Nulová sazba se použije za těchto podmínek:
          a) dovážená vína jsou provázena dokladem o původu zboží podle protokolu 2 prozatímní dohody a dohody o stabilizaci a přidružení;
          b) dovážená vína nevyužívají vývozních subvencí.
          Článek 2
          Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Členské státy a Komise úzce spolupracují na zajištění toho, aby toto nařízení bylo dodržováno.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 2.
          [3] Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Celní kvóty pro vína dovážená do Evropské unie pocházející z Republiky Srbsko
          Pořadové číslo | Kód KN [1] | Dělení TARIC | Popis | Objem roční kvóty (v hl) [2] | Clo v rámci kvóty |
          09.1526 | 22041093 | | Jakostní šumivé víno, jiné než šampaňské nebo Asti spumante; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry. | Od 1. února 2010 do 31. prosince 2010: 53000 hl. Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a následující roky: 53000 hl. | Osvobozeno |
          22041094 | |
          22041096 | |
          22041098 | |
          22042106 | |
          22042107 | |
          22042108 | |
          22042109 | |
          ex22042193 | 19, 29, 31, 41 a 51 |
          ex22042194 | 19, 29, 31, 41 a 51 |
          22042195 | |
          ex22042196 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042197 | |
          ex22042198 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          09.1527 | 22042910 | | Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu více než 2 litry. | Od 1. února 2010 do 31. prosince 2010: 10000 hl. Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a následující roky: 10000 hl. | Osvobozeno |
          22042993 | |
          ex22042994 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042995 | |
          ex22042996 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042997 | |
          ex22042998 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          [1] Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          [2] Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položku ex220429 (pořadové číslo 09.1527) na kvótu pro položky ex220410 a ex220421 (pořadové číslo 09.1526).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.