Nařízení Komise (EU) č. 62/2011 ze dne 26. ledna 2011 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2011 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 62/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 62/2011
          ze dne 26. ledna 2011,
          kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2011 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 [1], a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na zprávy předložené Dánskem, Estonskem, Finskem, Litvou, Lotyšskem, Německem, Polskem a Švédskem,
          s ohledem na stanovisko Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR),
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1098/2007 stanoví omezení intenzity rybolovu populací tresky obecné v Baltském moři.
          (2) Na základě nařízení (ES) č. 1098/2007 stanovilo nařízení Rady (EU) č. 1124/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři [2], v příloze II omezení intenzity rybolovu v Baltském moři na rok 2011.
          (3) V souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1098/2007 může Komise vyjmout subdivize 27 a 28.2 z působnosti některých omezení intenzity rybolovu, nedosáhnou-li odlovy tresky obecné za poslední vykazované období určité stanovené výše.
          (4) Na základě zpráv členských států a konzultace VTHVR by měly být subdivize 27 a 28.2 v roce 2011 vyňaty z působnosti uvedených omezení intenzity rybolovu.
          (5) Nařízení (EU) č. 1124/2010 se použije od 1. ledna 2011. V zájmu zajištění souladu s uvedeným nařízením by se mělo toto nařízení použít se zpětnou platností od uvedeného data.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1098/2007 se v roce 2011 nepoužijí na subdivize ICES 27 a 28.2.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 318, 4.12.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.