Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011 , kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 63/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 63/2011
          ze dne 26. ledna 2011,
          kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [1], a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009 mohou malovýrobci a specializovaní výrobci požádat o uplatňování alternativních cílů snižování emisí, které se vztahují k potenciálu snížení emisí vozidel daného výrobce ke snížení jejich specifických emisí CO2 a jsou v souladu s charakteristikami trhu pro typy příslušných automobilů.
          (2) Při zjišťování potenciálu snížení emisí malovýrobce by měl být posouzen hospodářský a technologický potenciál žadatele. Za tímto účelem by měl žadatel poskytnout podrobné informace o svých hospodářských činnostech, jakož i informace o technologiích ke snížení emisí CO2, která ve vozidlech využívá. Požadované informace zahrnují údaje, které jsou žadateli snadno dostupné, a neměly by znamenat další administrativní zatížení.
          (3) Pro zajištění soudržnosti mezi cílem snížení vyžadovaným od malovýrobců a specializovaných výrobců a s cílem zabránit znevýhodňování malovýrobců, kteří snížili své průměrné specifické emise CO2 před rokem 2012, by měly být cíle pro specifické emise CO2 pro tyto výrobce porovnány s jejich základními průměrnými specifickými emisemi CO2 naměřenými v roce 2007. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, cíl by měl být porovnán s průměrnými specifickými emisemi CO2 v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007.
          (4) Za účelem zohlednění omezené nabídky výrobků některých malovýrobců a z toho vyplývajícího omezeného rozsahu rozdělení úsilí o snižování emisí na celý vozový park by mělo být žadatelům umožněno, aby si mohli zvolit mezi jednotným ročním cílem pro snižování specifických emisí po období uplatňování výjimky, nebo různými ročními cíli, jejichž výsledkem by bylo snížení základních emisí roku 2007 na konci období odchylné úpravy.
          (5) Ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 povoluje určitým specializovaným výrobcům využít alternativního cíle pro specifické emise, který je o 25 % nižší než jejich průměrné specifické emise CO2 v roce 2007. V případech, kdy informace o průměrných specifických emisích CO2 výrobce nejsou za rok 2007 k dispozici, by měl být určen ekvivalentní cíl pro specifické emise, jenž vychází z nejlepších dostupných technologií ke snížení emisí CO2 v roce 2007. K rozlišení různých charakteristik trhu s automobily s danou hmotností za účelem identifikace nejlepších dostupných technologií ke snížení emisí CO2 by měl být použit poměr maximálního výkonu k hmotnosti vozidla.
          (6) S cílem poskytnout malovýrobcům a specializovaným výrobcům jasnou základní linii, která má být použita pro stanovení cílů pro specifické emise CO2, byl v návaznosti na formální jednání se členskými státy a hlavními zúčastněnými stranami, včetně sdružení evropských (ACEA), japonských (JAMA) a korejských (KAMA) výrobců automobilů a Evropského sdružení malovýrobců (ESCA) vypracován seznam výrobců a jejich průměrné specifické emise v Evropské unii v roce 2007.
          (7) Určité informace obsažené v žádosti o udělení výjimky by neměly být veřejně přístupné, pokud by zveřejnění těchto informací narušilo ochranu obchodních zájmů, zejména jsou to informace výrobce o plánování výrobku, očekávaných nákladech a vlivech na ziskovost společnosti. Rozhodnutí o udělení výjimky Komise zveřejní na internetu.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu zřízeného článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení uvádí informace, které mají výrobci poskytovat za účelem prokázání, že splňují podmínky pro udělení výjimky podle čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009.
          Článek 2
          Definice
          Kromě definic stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 443/2009 se použijí tyto definice:
          a) "žadatelem" se rozumí výrobce ve smyslu čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009;
          b) "vlastnostmi vozidla" se rozumí základní charakteristiky vozidla, včetně hmotnosti, jeho specifických emisí CO2, počtu sedadel, výkonu motoru, poměru výkonu k hmotnosti a maximální rychlosti;
          c) "charakteristikami trhu" se rozumí informace o vlastnostech vozidla a názvy a cenová rozpětí automobilů, které přímo konkurují s vozidly, pro které je žádáno udělení výjimky;
          d) "vlastním výrobním závodem" se rozumí výrobní nebo montážní závod využívaný pouze žadatelem za účelem výroby nebo montáže nových osobních automobilů výlučně pro takového výrobce, případně včetně osobních automobilů, které jsou určeny pro vývoz;
          e) "vlastním konstrukčním střediskem" se rozumí závod, ve kterém je celé vozidlo konstruováno a vyvíjeno a které je pod dohledem a ve výhradním užívání žadatele.
          Článek 3
          Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 443/2009
          1. Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 podává žadatel podle formátu uvedeného v příloze I tohoto nařízení a zahrnuje informace stanovené v čl. 4 odst. 1 a článku 5 tohoto nařízení.
          2. Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 podává žadatel podle formátu uvedeného v příloze II tohoto nařízení a zahrnuje informace stanovené v čl. 4 odst. 2 a článku 6 tohoto nařízení.
          Článek 4
          Informace o kritériích způsobilosti
          1. Žadatel poskytne tyto informace o kritériích způsobilosti:
          a) informace týkající se vlastnické struktury výrobce nebo skupiny spojených výrobců spolu s příslušným prohlášením uvedeným v příloze III;
          b) pro výrobce žádajícího o výjimku podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 nebo skupinu spojených výrobců podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení nebo pro člena skupiny spojených výrobců podle čl. 11 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení počet osobních automobilů úředně registrovaných v Unii ve třech kalendářních letech, které předcházely datu podání žádosti, nebo v případě, že takové údaje nejsou k dispozici, jedno z následujících:
          - na ověřitelných údajích založený odhad počtu automobilů registrovaných v období, které uvádí písmeno b), za které žadatel odpovídá,
          - pokud v období uvedeném v písmeni b) nebyly registrovány žádné automobily, počet registrovaných automobilů v posledním kalendářním roce, pro které je takový údaj k dispozici.
          2. Žadatel žádající o výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 poskytne údaje uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku pouze pro kalendářní rok, který předchází datu podání žádosti.
          Článek 5
          Cíl pro specifické emise a potenciál snížení emisí podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009
          1. Žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v roce 2007, pokud průměrné specifické emise CO2 pro tento rok nejsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení. Pokud tato informace není k dispozici, žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007.
          2. Žadatel poskytne tyto informace ohledně svých činností:
          a) za kalendářní rok, který předchází datu podání žádosti, počet zaměstnanců a velikost výrobního závodu v metrech čtverečních;
          b) provozní model výrobního závodu, který upřesňuje, které konstrukční a výrobní činnosti jsou provozované žadatelem nebo zadané externě;
          c) v případě spojeného podniku, zda je technologie sdílená výrobci a které činnosti jsou zadané externě;
          d) za pět kalendářních let, které předcházely datu podání žádosti, objemy prodeje, roční obrat, čistý zisk a výdaje na výzkum a vývoj a v případě spojeného podniku čisté převody na mateřskou společnost;
          e) charakteristiky svého trhu;
          f) ceník pro všechny verze automobilů, na něž se má výjimka vztahovat, v kalendářním roce, který předchází datu podání žádosti, a předpokládaný ceník pro automobily, které plánuje uvést na trh a na něž se má výjimka vztahovat.
          Pokud je žádost podaná výrobcem, který odpovídá za více než 100 automobilů ročně, informace uvedená v písmeni d) bude doplněna oficiální auditovanou účetní závěrkou nebo bude ověřena nezávislým auditorem.
          3. Žadatel poskytne tyto informace ohledně svého technologického potenciálu:
          a) seznam technologií ke snížení CO2 používaných v jeho osobních automobilech uvedených na trh v roce 2007, nebo pokud tyto údaje nejsou k dispozici, za následující rok, který je nejblíže roku 2007, nebo v případě, že výrobci plánují vstoupit na trh, za rok, ve kterém začne být výjimka uplatňována;
          b) seznam technologií ke snížení emisí CO2 používaných v jeho osobních automobilech v rámci plánu pro snížení emisí a dodatečné náklady těchto technologií pro každou verzi vozidla, na kterou se žádost vztahuje.
          4. Žadatel v souladu se svým potenciálem snížení emisí navrhne cíl pro specifické emise na období platnosti výjimky. Žadatel může rovněž navrhnout roční cíle pro specifické emise.
          Cíl pro specifické emise nebo roční cíle pro specifické emise budou určeny tak, aby průměrné specifické emise v době ukončení platnosti výjimky byly sníženy v porovnání se základními průměrnými specifickými emisemi CO2 uvedenými v odstavci 1.
          5. Cíl pro specifické emise nebo roční cíle pro specifické emise navržené žadatelem v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 443/2009 budou doplněny plánem pro snížení specifických emisí CO2 nového vozového parku.
          Plán pro snížení emisí bude upřesňovat následující:
          a) časový plán pro zavedení technologií ke snížení emisí CO2 do vozového parku žadatele;
          b) očekávaný počet ročních registrací v rámci Unie na období platnosti výjimky a očekávané průměrné specifické emise CO2 a průměrnou hmotnost;
          c) v případě ročních cílů pro specifické emise, očekávané roční zlepšení průměrných specifických emisí CO2 typů vozidel, pro něž jsou zavedeny technologie ke snížení emisí CO2.
          6. Splnění cíle pro specifické emise nebo ročních cílů pro specifické emise žadatelem bude posuzováno podle článku 9 nařízení (ES) č. 443/2009 každý rok po dobu platnosti výjimky.
          Článek 6
          Cíl snížení emisí pro výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009
          1. Žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v roce 2007, pokud průměrné specifické emise CO2 pro tento rok nejsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.
          2. Cíl snížení emisí stanovený v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 bude uplatněn ve vztahu k základním průměrným specifickým emisím CO2, jak je stanoveno v odstavci 1.
          3. Pokud informace o průměrných specifických emisích CO2 výrobce v roce 2007 nejsou k dispozici, žadatel poskytne informace o vlastnostech vozidla pro všechny typy automobilů, které vyrobil, a rovněž o počtu automobilů vyrobených žadatelem, které žadatel předpokládá zaregistrovat v Unii v prvním roce platnosti výjimky. Žadatel u všech variant automobilů uvede, do které třídy vozidel uvedených v tabulce přílohy V daná varianta patří.
          4. Cíl pro specifické emise je vypočítáván ročně na základě 25% snížení základních hodnot pro každou třídu vozidel stanovenou v příloze V.
          Článek 7
          Posouzení Komisí
          1. Pokud Komise nevznese žádné námitky do devíti měsíců poté, co úřední cestou obdrží úplnou žádost podle čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009, příslušné podmínky pro uplatnění výjimky budou považovány za splněné. Jestliže Komise shledá, že je žádost neúplná, mohou být vyžadovány další informace.
          Pokud doplňující informace nebudou předloženy v časové lhůtě stanovené v žádosti, Komise může žádost zamítnout. V případě zamítnutí žádosti z důvodu neúplnosti žádosti nebo z důvodu, že Komise shledá, že navržený cíl pro specifické emise není v souladu s potenciálem snížení emisí žadatele, může žadatel předložit úplnou nebo přepracovanou žádost o udělení výjimky.
          2. Žádosti se zasílají v tištěných a elektronických verzích a adresují se generálnímu sekretariátu Evropské komise, 1049 Brusel, Belgie, označené "Výjimka podle nařízení (ES) č. 443/2009". Elektronická verze se zasílá také do služební poštovní schránky uvedené v příloze I.
          3. Pokud informace obsažené v žádosti budou shledány nesprávnými nebo nepřesnými, rozhodnutí udělit výjimku bude odvoláno.
          Článek 8
          Přístup veřejnosti k informacím
          1. Žadatel, který se domnívá, že informace předložené v žádosti by v souladu s čl. 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 443/2009 neměly být zveřejněny, to uvede v žádosti a zdůvodní, proč by zveřejnění narušilo ochranu obchodních zájmů žadatele, včetně duševního vlastnictví.
          2. Lze vycházet z toho, že výjimka z práva přístupu veřejnosti k dokumentům stanovená v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 [3] platí ve vztahu k těmto typům informací:
          a) podrobnosti o plánu pro snížení emisí uvedené v článku 5, a zvláště podrobnosti týkající se vývoje portfolia výrobků výrobce;
          b) očekávané dopady technologií ke snížení emisí CO2 na výrobní náklady, nákupní ceny vozidel a ziskovost společnosti.
          Článek 9
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1
          [3] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Standardní formát žádosti o výjimku, kterou předkládají výrobci splňující kritéria čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009
          Elektronická verze žádosti se zasílá na tuto e-mailovou adresu:
          EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
          1. Název, adresa a kontaktní osoba výrobce nebo skupiny spojených výrobců
          Název výrobce | Adresa | Jméno kontaktní osoby | E-mail kontaktní osoby | Telefonní číslo kontaktní osoby |
          | | | | |
          2. Kritéria způsobilosti
          2.1 Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců?
            ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III)
            NE
          2.2 Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců, ale provozuje své vlastní výrobní závody nebo konstrukční středisko?
            ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III; viz bod 2.3)
            NE (viz body 2.4 a 2.5)
          2.3 Počet registrací v Unii, pokud se žádost týká nespojeného výrobce nebo spojeného výrobce, který provozuje své vlastní výrobní závody a vlastní konstrukční středisko:
          2.3.1 Oficiální údaj za tři kalendářní roky, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | |
          Počet registrací v EU | | | |
          2.3.2 Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.3.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích
          Rok | | | |
          Počet registrací v EU | | | |
          2.3.3 Pokud údaje uvedené v bodě 2.3.1 a 2.3.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          2.4 Týká-li se žádost skupiny spojených výrobců, uveďte prosím následující:
          Název výrobce | Adresa | Jméno kontaktní osoby | E-mail kontaktní osoby | Telefonní číslo kontaktní osoby |
          | | | | |
          2.5 Počet registrací v Unii skupiny spojených výrobců, pokud se žádost týká skupiny spojených výrobců a žadatel neprovozuje své vlastní výrobní závody a vlastní konstrukční středisko:
          2.5.1 Oficiální údaj za tři kalendářní roky, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | |
          Počet registrací v EU | | | |
          2.5.2 Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.5.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích
          Rok | | | |
          Počet registrací v EU | | | |
          2.5.3 Pokud údaje uvedené v bodě 2.5.1 a 2.5.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          3. Požadovaná délka výjimky
          Počet kalendářních let (maximálně 5) | |
          4. Návrh cíle pro specifické emise vypočítaného jako průměrné emise pro vozový park pro období výjimky nebo samostatné cíle pro specifické emise v případě ročních snížení emisí (v g CO2/km)
          Rok | | | | | |
          Cíl pro průměrné specifické emise (g CO2/km) | | | | | |
          5. Specifické informace o společnosti
          5.1 Průměrné specifické emise CO2 v roce 2007, nejsou-li zahrnuty do přílohy IV (nebo pokud nejsou k dispozici, emise v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007)
          5.2 Počet zaměstnanců v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti
          5.3 Velikost výrobního závodu v metrech čtverečních v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti
          5.4 Objemy prodeje za 5 let, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | | | |
          Objemy prodeje | | | | | |
          5.5 Roční obrat za 5 let, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | | | |
          Obrat | | | | | |
          5.6 Charakteristiky trhu
          Informace týkající se plánovaných výrobků, které nebyly v době podání žádosti na trhu dostupné, by měly být poskytnuty v důvěrném oddílu této žádosti.
          a) vlastnosti vozidel,
          b) názvy a cenová rozpětí přímo si konkurujících vozidel v roce, který předcházel datu podání žádosti,
          c) ceník vozidel, na něž se má vztahovat výjimka, v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti, nebo v roce, který je datu podání žádosti nejblíže.
          5.7 Stručný popis provozního modelu výrobního závodu
          DŮVĚRNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI
          5.8 Čistý zisk za 5 let, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | | | |
          Čistý zisk | | | | | |
          5.9 Výdaje na vývoj a výzkum za 5 let, které předcházely datu podání žádosti
          Rok | | | | | |
          Výdaje na výzkum a vývoj | | | | | |
          5.10 Čisté finanční převody na mateřskou společnost v případě spojených podniků v průběhu 5 let, které předcházely datu podání žádosti.
          Rok | | | | | |
          Čisté převody | | | | | |
          6. Podrobnosti o osobních automobilech, které mají být uvedeny na trh unie a za které bude žadatel odpovídat
          6.1 Charakteristiky trhu
          6.1.1 Vlastnosti vozidel;
          6.1.2 Názvy a cenová rozpětí přímo si konkurujících vozidel v roce, který předcházel datu podání žádosti;
          6.1.3 Předpokládaný ceník vozidel, na něž se má vztahovat výjimka.
          7. Technologický potenciál žadatele
          7.1 Seznam technologií ke snížení emisí CO2 používaných v žadatelově vozovém parku v roce 2007;
          7.2 Pokud seznam uvedený v bodě 7.1 není k dispozici, seznam pro následující rok, který je nejblíže roku 2007;
          7.3 V případě žadatelů, kteří plánují vstoupit na trh Unie, by měl být seznam uvedený v bodě 7.1 poskytnut pro první rok platnosti výjimky.
          8. Plán pro snížení emisí žadatele
          8.1 Časový plán pro zavedení technologií ke snížení emisí CO2 do vozového parku;
          8.2 Očekávané průměrné emise pro vozový park po období platnosti výjimky:
          8.2.1 Počet registrací v Unii v jednotlivých letech po období platnosti výjimky
          8.2.2 Očekávaná průměrná hmotnost vozidel, která mají být uvedena na trh Unie
          8.2.3 Očekávané průměrné specifické emise CO2 vozidel, která mají být uvedena na trh Unie
          8.3 Technologie ke snížení emisí CO2, které mají být zavedeny do žadatelova vozového parku v rámci programu pro snížení emisí;
          8.4 Dodatečné náklady technologií, které mají být zavedeny jako součást programu, na verzi vozidla;
          8.5 V případě ročních cílů, roční zlepšení specifických emisí CO2 typů vozidel, pro něž jsou zavedeny technologie ke snížení emisí CO2.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Standardní formát žádosti o výjimku, kterou předkládají výrobci splňující kritéria čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009
          VEŘEJNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI
          1. Název, adresa a kontaktní osoba výrobce nebo skupiny spojených výrobců
          Název výrobce | Adresa | Jméno kontaktní osoby | E-mail kontaktní osoby | Telefonní číslo kontaktní osoby |
          | | | | |
          2. Kritéria způsobilosti
          2.1 Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců?
            ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III; viz bod 2.3)
            NE (viz bod 2. 2)
          2.2 Počet registrací v Unii, pokud se žádost vztahuje na nespojeného výrobce:
          2.2.1 Oficiální údaj v posledním kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          2.2.2 Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.2.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          2.2.3 Pokud údaje uvedené v bodě 2.2.1 a 2.2.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          2.3 Pokud se žádost týká skupiny spojených výrobců:
          2.3.1 Názvy spojených výrobců
          2.3.2 Počet registrací v Unii v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádost skupiny spojených výrobců
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          2.3.3 Pokud údaj uvedený v bodě 2.3.2 není k dispozici, údaj nebo odhad založený na ověřitelných údajích za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.
          Rok | |
          Počet registrací v EU | |
          3. Podrobnosti o osobních automobilech, za které žadatel odpovídá
          Informace týkající se plánovaných výrobků, které nebyly na trhu v době podání žádosti dostupné, by měly být poskytnuty v důvěrném oddílu této žádosti.
          3.1 Průměrné specifické emise CO2 v roce 2007, nejsou-li zahrnuty do přílohy IV tohoto nařízení
          3.2 Pokud údaj pro rok 2007 není k dispozici, uvede se následující:
          a) Počet registrací v Unii, nebo odhad založený na ověřitelných údajích, v kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007, nejsou-li oficiální údaje v době podání žádosti k dispozici;
          b) Vlastnosti vozidel pro všechny typy automobilů;
          c) Seznam automobilů rozdělených do skupin podle tříd vozidel, jak je uvedeno v příloze V.
          4. Cíl snížení specifických emisí, který je o 25 % nižší než základní hodnoty pro emise roku 2007
          DŮVĚRNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI
          5. Podrobnosti o osobních automobilech, které mají být žadatelem uvedeny na trh unie (týká se výrobců nezahrnutých do přílohy IV)
          5.1 Vlastnosti vozidel u všech automobilů
          5.2 Seznam automobilů rozdělených do skupin podle tříd vozidel, jak je uvedeno v příloze V
          5.3 Očekávaný počet registrací vozidel v EU v prvním roce platnosti výjimky
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Standardní formát prohlášení pro uvedení vlastnické struktury
          Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 443/2009
          Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o udělení výjimky, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, který není součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.
          Podpis | Datum |
          Člen správní rady [výrobce] |
          Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) nebo čl. 11 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 443/2009
          Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 [odst. 1] [odst. 4] [*] nařízení (ES) č. 443/2009, který je součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 [odst. 1] [odst. 4] [*] nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.
          Podpis | Datum |
          Člen správní rady [výrobce] |
          Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 443/2009
          Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o výjimku, jak je stanoveno v článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009, který je součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení, ale provozuje své vlastní výrobní závody a konstrukční středisko, jak je definováno v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 000. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.
          Podpis | Datum |
          Člen správní rady [výrobce] |
          [*] Označit příslušný odstavec
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Seznam průměrných specifických emisí CO2 Unie v roce 2007 na výrobce
          Výrobce | Průměrné emise [g/km] |
          AIXAM | 164,000 |
          ALPINA | 219,932 |
          AM GENERAL | 357,000 |
          ASTON MARTIN | 377,860 |
          AUDI | 184,752 |
          AUSTIN | 450,000 |
          AUTOMOBILES DANGEL | 153,000 |
          AVTOVAZ | 216,632 |
          BEAUFORD | 208,000 |
          BENTLEY | 411,664 |
          BMW | 171,684 |
          BRABUS | 246,000 |
          BRONTO | 233,000 |
          BUGATTI | 577,667 |
          CATERHAM | 236,088 |
          CHRYSLER | 226,141 |
          CITROEN | 142,536 |
          DACIA | 154,650 |
          DAIHATSU | 153,070 |
          DAIMLER | 182,524 |
          DIAMOND | 260,000 |
          DONKERVOORT | 194,000 |
          DR MOTOR COMPANY | 193,048 |
          FERRARI | 434,860 |
          FIAT | 141,496 |
          FORD | 149,343 |
          FUJI HEAVY INDUSTRIES | 219,488 |
          GEELY | 183,000 |
          GENERAL MOTORS | 159,604 |
          GM DAEWOO | 160,071 |
          GUMPERT | 342,000 |
          GWM | 253,480 |
          HC&E | 220,000 |
          HONDA | 157,613 |
          HYUNDAI | 162,046 |
          ISUZU | 176,133 |
          IVECO | 224,770 |
          JAGUAR | 208,219 |
          KIA | 157,239 |
          LAMBORGHINI | 424,087 |
          LAND ROVER | 250,399 |
          LOTUS | 208,399 |
          MAGYAR SUZUKI | 156,280 |
          MASERATI | 354,687 |
          MAZDA | 172,568 |
          MG | 186,801 |
          MICHALAK | 117,000 |
          MICROCAR | 178,000 |
          MITSUBISHI | 174,649 |
          MK SPORTSCARS | 117,000 |
          MORGAN | 202,324 |
          NETHERLANDS CAR | 141,061 |
          NISSAN | 168,408 |
          OPEL | 153,699 |
          OSV | 135,915 |
          PERODUA | 138,135 |
          PEUGEOT | 142,205 |
          PGO | 201,767 |
          PILGRIM | 193,000 |
          PORSCHE | 287,710 |
          PROTON | 155,185 |
          QUADZILLA | 176,000 |
          QUATTRO | 290,774 |
          RENAULT | 146,893 |
          ROLLS ROYCE | 394,526 |
          ROVER | 188,399 |
          RUF | 327,000 |
          SAAB | 190,444 |
          SALVADOR CAETANO | 224,000 |
          SANTANA | 165,965 |
          SEAT | 151,184 |
          SHUANGHUAN | 270,000 |
          SKODA | 149,387 |
          SOVAB | 233,822 |
          SSANGYONG | 223,430 |
          SUZUKI | 166,012 |
          TATA | 168,310 |
          TIGER | 244,000 |
          TOYOTA | 150,634 |
          TVR | 397,500 |
          UAZ | 314,000 |
          VM | 185,000 |
          VOLKSWAGEN | 162,152 |
          VOLVO | 189,616 |
          WIESMANN | 310,000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Základní hodnoty pro emise, které vychází z nejlepších dostupných technologií v roce 2007 a cíle snižování specifických emisí CO2, který je o 25 % nižší, pro každou třídu vozidel
          Třída vozidel | Hmotnostní kategorie [1] | Hodnota poměru výkonu k hmotnosti | Základní hodnoty pro emise [g/km] | Cíl co2 [g/km] |
          1 | 1 | nízká | 108 | 81 |
          2 | 1 | střední | 118 | 89 |
          3 | 1 | vysoká | 153 | 115 |
          4 | 2 | nízká | 119 | 89 |
          5 | 2 | střední | 138 | 104 |
          6 | 2 | vysoká | 153 | 115 |
          7 | 3 | nízká | 121 | 91 |
          8 | 3 | střední | 136 | 102 |
          9 | 3 | vysoká | 150 | 113 |
          10 | 4 | nízká | 131 | 98 |
          11 | 4 | střední | 144 | 108 |
          12 | 4 | vysoká | 162 | 122 |
          13 | 5 | nízká | 147 | 110 |
          14 | 5 | střední | 152 | 114 |
          15 | 5 | vysoká | 179 | 134 |
          - Hmotnostní kategorie odpovídají následujícím hodnotám (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo):
          Hmotnostní kategorie | Rozsah [kg] |
          1 | 0–1225 kg |
          2 | 1226–1375 kg |
          3 | 1376–1475 kg |
          4 | 1476–1625 kg |
          5 | 1626+ kg |
          - Hodnoty poměru výkonu k hmotnosti odpovídají následujícímu (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo):
          Hodnota poměru výkonu k hmotnosti | Rozsah [W/kg] |
          Nízká | 0–65 W/kg |
          Střední | 66–85 W/kg |
          Vysoká | 86+ |
          [1] Hmotnost v provozním stavu, jak je definováno v nařízení (ES) č. 443/2009.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.