Nařízení Komise (EU) č. 67/2011 ze dne 27. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2011 nařízením (ES) č. 327/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 67/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 67/2011
          ze dne 27. ledna 2011
          o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2011 nařízením (ES) č. 327/98
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže [3], a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži rozdělené podle země původu a na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení.
          (2) Podobdobí měsíce ledna je prvním podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b), c) a d) nařízení (ES) č. 327/98.
          (3) Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti kvóty s pořadovými čísly 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2011 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčených kvót.
          (4) Z výše uvedeného sdělení vyplývá mimo jiné, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.412, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150 a 09.4152 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2011 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 327/98 se týkají množství nižšího nebo stejného než dostupné množství.
          (5) Měla by proto být stanovena celková množství dostupná na následující kvótové podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98 pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166.
          (6) Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvót s pořadovými čísly 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2011, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.
          2. Celková dostupná množství v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce ledna 2011, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98:
          a) Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 100630 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:
          Původ | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2011 | Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce dubna 2011 (v kg) |
          Spojené státy americké | 09.4127 | [1] | 23435000 |
          Thajsko | 09.4128 | [1] | 14800088 |
          Austrálie | 09.4129 | [2] | 1019000 |
          jiného původu | 09.4130 | [2] | 1805000 |
          b) Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 100620 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 327/98:
          Původ | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2011 | Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce července 2011 (v kg) |
          všechny země | 09.4148 | [3] | 1634000 |
          c) Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 100640 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 327/98:
          Původ | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2011 | Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce července 2011 (v kg) |
          Thajsko | 09.4149 | [4] | 42000000 |
          Austrálie | 09.4150 | [5] | 16000000 |
          Guyana | 09.4152 | [5] | 11000000 |
          Spojené státy americké | 09.4153 | 1,639344 % | 4500007 |
          jiného původu | 09.4154 | 4,545454 % | 6000002 |
          d) Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 100630 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98:
          Původ | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2011 | Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce července 2011 (v kg) |
          Thajsko | 09.4112 | 1,044174 % | 0 |
          Spojené státy americké | 09.4116 | 1,666434 % | 0 |
          Indie | 09.4117 | 1,162032 % | 0 |
          Pákistán | 09.4118 | 0,889679 % | 0 |
          jiného původu | 09.4119 | 1,088821 % | 0 |
          všechny země | 09.4166 | 0,848208 % | 17011006 |
          [1] Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná, nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
          [2] Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.
          [3] Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije. Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.
          [4] Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná, nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
          [5] Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije. Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.