Nařízení Komise (EU) č. 68/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 68/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 68/2011
          ze dne 28. ledna 2011
          o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 37 nařízení (ES) č. 1234/2007 Komise může rozhodnout o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa, pokud průměrná cena jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství, stanovená na základě cen zjištěných v každém členském státě na reprezentativních trzích Společenství a vážených pomocí koeficientů, které odrážejí poměrnou velikost populace prasat v každém členském státě, je a pravděpodobně zůstane nižší než 103 % referenční ceny.
          (2) Tržní ceny klesly pod tuto úroveň a tato situace by mohla na základě sezónního a cyklického vývoje přetrvat. Soukromému skladování by proto měla být poskytnuta podpora.
          (3) Podle článku 31 nařízení (ES) č.1234/2007 se podpora poskytuje na vepřové maso a Komise stanoví podporu předem nebo na základě nabídkového řízení.
          (4) Nařízením Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů [2], byla stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.
          (5) Podle článku 6 nařízení (ES) č. 826/2008 se podpora stanovená předem poskytuje v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami uvedenými v kapitole III daného nařízení.
          (6) V zájmu snazšího řízení opatření jsou produkty z vepřového masa zařazeny do kategorií podle podobných znaků s ohledem na výši nákladů na skladování.
          (7) Uzávěrka pro předkládání žádostí by měla záviset na situaci na trhu a měla by být stanovena postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (8) V zájmu usnadnění správní a kontrolní činnosti vyplývající z uzavírání smluv je nutno stanovit minimální množství produktů, které musí být uvedeno v každé žádosti.
          (9) Je třeba stanovit jistotu, aby bylo možné zajistit, že hospodářské subjekty splní své smluvní závazky a opatření bude mít žádoucí účinek na trh.
          (10) Vývoz produktů z vepřového masa přispívá k obnovení rovnováhy trhu. Pokud tedy dojde ke zkrácení doby skladování v případě, že vyskladněné produkty jsou určeny na vývoz, je třeba použít ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008. Je třeba stanovit denní částky, které se použijí ke snížení výše podpory podle uvedeného článku.
          (11) Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 a z důvodů soudržnosti a jasnosti pro hospodářské subjekty je nutno dobu 2 měsíců uvedenou v daném článku vyjádřit ve dnech.
          (12) Článek 35 nařízení (ES) č. 826/2008 stanoví údaje, které členské státy musí oznámit Komisi. Je třeba upřesnit pravidla oznamování v rámci tohoto nařízení.
          (13) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          1. Toto nařízení stanoví podporu pro soukromé skladování vepřového masa podle čl. 31 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007.
          2. Seznam kategorií produktů způsobilých pro podporu a příslušné částky jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Použitelná pravidla
          Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.
          Článek 3
          Podávání žádostí
          1. Žádosti o podporu soukromého skladování produktů z vepřového masa kategorií způsobilých pro podporu podle článku 1 tohoto nařízení lze podávat ode dne 01.02.2011.
          2. Žádosti se týkají doby skladování v délce 90, 120 nebo 150 dnů.
          3. Každá žádost se vztahuje pouze na jednu z kategorií produktů uvedených v příloze tohoto nařízení s uvedením příslušného kódu KN v rámci uvedené kategorie.
          4. Uzávěrka pro předkládání žádostí bude stanovena postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          5. Každá žádost se vztahuje na minimální množství alespoň 10 tun pro vykostěné produkty a 15 tun pro ostatní produkty.
          Článek 4
          Jistoty
          Výše jistoty složené podle čl. 16 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 826/2008 se rovná 20 % částky podpory stanovené ve sloupcích 3 až 5 přílohy tohoto nařízení.
          Článek 5
          Vyskladnění produktu určeného na vývoz
          1. Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 se vyžaduje uplynutí minimální doby skladování v délce 60 dní.
          2. Pro účely použití čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 jsou denní částky stanoveny ve sloupci 6 přílohy tohoto nařízení.
          Článek 6
          Sdělování
          Členské státy oznámí Komisi každé pondělí a čtvrtek do 12:00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro která byly podány návrhy na uzavření smlouvy.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Kategorie produktů | Produkty způsobilé pro podporu | Částka podpory po dobu skladování (v EUR/t) | Denní částky (v EUR/t/den) |
          90 dní | 120 dní | 150 dní |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          Kategorie 1
          ex02031110 | Jatečně upravené půlky, bez předních nožiček, ocásku, ledvinek, okruží a míchy [1] | 376 | 398 | 420 | 0,74 |
          Kategorie 2
          ex02031211 | Kýta | 416 | 435 | 455 | 0,65 |
          ex02031219 | Plec |
          ex02031911 | Přední části |
          ex02031913 | Pečeně, též s krkovičkou, nebo s krkovičkou samostatně, pečeně, též s kýtou [2] [3] |
          Kategorie 3
          ex02031955 | Kýta, plec, přední části, pečeně, též s krkovičkou, nebo s krkovičkou samostatně, pečeně, též s kýtou, vykostěné [2] [3] | 459 | 479 | 499 | 0,67 |
          Kategorie 4
          ex02031915 | Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem | 343 | 362 | 381 | 0,65 |
          Kategorie 5
          ex02031955 | Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem, bez tlusté kůže a vykostěné | 369 | 389 | 408 | 0,66 |
          Kategorie 6
          ex02031955 | Partie vyhovující specifikaci "middles", též s tlustou kůží nebo tukem, vykostěné [4] | 373 | 395 | 416 | 0,73 |
          [1] Podpora může být poskytnuta také pro jatečně upravené půlky zpracované jako wiltshirský řez, tzn. bez hlavy, líček, laloku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.
          [2] Pečeně a krkovička mohou být též s tlustou kůží, vrstva podkožního tuku však může být tlustá nejvýše 25 mm.
          [3] Smluvně stanovené množství se může vztahovat na jakoukoli kombinaci uvedených produktů.
          [4] Stejná úprava jako pro produkty spadající pod kód KN 02101920.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.