Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 83/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 610/2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 83/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 83/2011
          ze dne 31. ledna 2011,
          kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 610/2010
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 12. července 2010 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) č. 610/2010, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 [2], jež stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001.
          (2) Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly zařazeny na seznam uvedený v prováděcím nařízení (EU) č. 610/2010. Jedné skupině bylo v listopadu roku 2010 poskytnuto pozměněné odůvodnění.
          (3) Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [3] informovala Rada osoby, skupiny a subjekty uvedené na seznamu v prováděcím nařízení (EU) č. 610/2010, že se rozhodla je na seznamu ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění svého zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno. U pěti skupin bylo v listopadu roku 2010 zpřístupněno pozměněné odůvodnění [4].
          (4) Rada provedla v souladu s čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 celkový přezkum seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje uvedené nařízení. Vzala přitom v úvahu připomínky, jež Radě předložily dotčené osoby, skupiny a subjekty.
          (5) S výhradou probíhajícího odvolacího řízení ve věci T-348/07 Rada dospěla k závěru, že osoby, skupiny a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu [5], že příslušné orgány ve vztahu k nim přijaly rozhodnutí ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že by se na ně měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.
          (6) Vzhledem k probíhajícímu odvolacímu řízení ve věci T-348/07 Rada rozhodla, že rozhodnutí Rady 2010/386/SZBP [6] by nemělo být zrušeno, pokud jde o jednu skupinu. Přezkum týkající se této skupiny probíhá.
          (7) Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001, by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
          Článek 2
          Prováděcí nařízení (EU) č. 610/2010 se zrušuje s výjimkou ustanovení týkajících se skupiny uvedené v položce č. 25 v části 2 přílohy uvedeného nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.
          [2] Úř. věst. L 178, 13.7.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 188, 13.7.2010, s. 13.
          [4] Úř. věst. C 316, 20.11.2010, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.
          [6] Úř. věst. L 178, 13.7.2010, s. 28.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1
          1. Osoby
          1. ABOU, Rabah Naami (také znám jako Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), narozen dne 1. 2. 1966 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          2. ABOUD, Maisi (také znám jako "švýcarský Abderrahmán"), narozen dne 17. 10. 1964 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (také znám jako ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), narozen dne 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamal v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie
          4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsa v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie
          5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. 10. 1966 v Tarutu v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie
          6. ARIOUA, Kamel (také znám jako Lamine Kamel), narozen dne 18. 8. 1969 v Constantine (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          7. ASLI, Mohamed (také znám jako Dahmane Mohamed), narozen dne 13. 5. 1975 v Ain Taya (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          8. ASLI, Rabah, narozen dne 13. 5. 1975 v Ain Taya (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          9. ATWA, Ali (také znám jako BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narozen v roce 1960 v Libanonu; státní příslušník Libanonu
          10. BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu Zubair; Sobiar; Abu Zoubair), narozen dne 8. 3. 1978 v Amsterdamu (Nizozemsko) – člen skupiny "Hofstadgroep"
          11. DARIB, Noureddine (také znám jako Carreto; Zitoun Mourad), narozen dne 1. 2. 1972 v Alžírsku – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          12. DJABALI, Abderrahmane (také znám jako Touil), narozen dne 1. 6. 1970 v Alžírsku – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          13. EL FATMI, Nouredine (také znám jako Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI; Noureddine EL FATMI; Abu Al Ka'e Ka'e; Abu Qae Qae; Fouad; Fzad; Nabil EL FATMI; Ben Mohammed; Ben Mohand Ben Larbi; Ben Driss Muhand Ibn Larbi; Abu Tahar; Eggie), narozen dne 15. 8. 1982 v Midaru (Maroko), (marocký) pas č. N829139 –člen skupiny "Hofstadgroep"
          14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (také znám jako AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), narozen dne 10. 7. 1965 nebo 11. 7.1965 v El Dibabiye v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie
          15. FAHAS, Sofiane Yacine, narozen dne 10. 9. 1971 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          16. IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, AHMED; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu
          17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14. 4. 1965 nebo 1. 3.1964 v Pákistánu; cestovní pas č. 488555
          18. MOKTARI, Fateh (také znám jako Ferdi Omar), narozen dne 26. 12. 1974 v Hussein Dey (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          19. NOUARA, Farid, narozen dne 25. 11. 1973 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          20. RESSOUS, Hoari (také znám jako Hallasa Farid), narozen dne 11. 9. 1968 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          21. SEDKAOUI, Noureddine (také znám jako Nounou), narozen dne 23. 6. 1963 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          22. SELMANI, Abdelghani (také znám jako Gano), narozen dne 14. 6. 1974 v Alžíru (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          23. SENOUCI, Sofiane, narozen dne 15. 4. 1971 v Hussein Dey (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          24. TINGUALI, Mohammed (také znám jako Mouh di Kouba), narozen dne 21. 4. 1964 v Blidě (Alžírsko) – člen "al-Takfir" a "al-Hidžra"
          25. WALTERS, Jason Theodore James (také znám jako Abdullah; David), narozen dne 6. 3. 1985 v Amersfoortu (Nizozemsko), (nizozemský) pas č. NE8146378 – člen skupiny "Hofstadgroep"
          2. Skupiny a subjekty
          1. "Abú Nidal Organisation" – "ANO" (také známa jako "Revoluční rada Fatáhu", "Arabské revoluční brigády", "Černé září" a "Revoluční organizace socialistických muslimů")
          2. "Brigáda mučedníků al-Aksá"
          3. "Al-Aksá e.V."
          4. "Al-Takfir" a "al-Hidžra"
          5. "Óm Šinrikjó/Aum Shinrikyo" (také známa jako "AUM", "Aum nejvyšší pravda", "Aleph")
          6. "Babbar Khalsa"
          7. "Komunistická strana Filipín" včetně "New Peoples Army" – "NPA" ("Nové lidové armády"), Filipíny
          8. "Gama’a al-Islamiyya" (také známa jako "Al-Gama’a al-Islamiyya") ("Islámská skupina" – "IG")
          9. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" -"IBDA-C" ("Fronta islámských bojovníků Velkého východu")
          10. "Hamás" (včetně "Hamás-Izz al-Din al-Qassem")
          11. "Hizb al-Mudžáhidín" – "HM"
          12. "Hofstadgroep"
          13. "Nadace Svaté země pro obnovu a rozvoj"
          14. "International Sikh Youth Federation" – "ISYF" ("Mezinárodní federace sikhské mládeže")
          15. "Khalisan Zindabad Force" – "KZF"
          16. "Kurdská strana pracujících" – "PKK" (také známa jako "KADEK"; "KONGRA-GEL")
          17. "Tygři osvobození tamilského Ílamu" – "LTTE"
          18. "Ejército de Liberación Nacional" ("Národně osvobozenecká armáda")
          19. "Palestinský islámský džihád" – "PIJ"
          20. "Popular Front for the Liberation of Palestine" – "PFLP" ("Lidová fronta za osvobození Palestiny")
          21. "Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" ("Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny") (také známo jako "PFLP-General Command" – "PFLP-GC")
          22. "Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia" – "FARC" ("Revoluční ozbrojené síly Kolumbie")
          23. "Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" ("Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana") (také známa jako "Devrimci Sol" ("Revoluční levice"), "Dev Sol")
          24. "Sendero Luminoso" – "SL" ("Světlá stezka")
          25. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan"– "TAK" (také známa jako "Kurdistan Freedom Falcons" ("Sokoli za osvobození Kurdistánu") nebo jako "Kurdistan Freedom Hawks" ("Jestřábi za osvobození Kurdistánu")
          26. "Autodefensas Unidas de Colombia" – "AUC" ("Spojené síly/skupiny pro sebeobranu Kolumbie")
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.