Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 84/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 84/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 84/2011
          ze dne 31. ledna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska [1] ve znění rozhodnutí Rady 2011/69/SZBP ze dne 31. ledna 2011 [2],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP v platném znění stanovuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů mimo jiné v případě osob, které jsou odpovědné za porušení mezinárodních volebních standardů při prezidentských volbách konaných v Bělorusku dne 19. prosince 2010 a za zákrok proti občanské společnosti a demokratické opozici, jakož i fyzických či právnických osob nebo subjektů s nimi spojených.
          (2) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
          (3) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.
          (4) S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Bělorusku, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem pro změny a přezkum přílohy rozhodnutí 2011/69/SZBP by pravomoc měnit seznamy v přílohách I a IA tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
          (5) Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v přílohách I a IA tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán odpovídajícím způsobem informovat.
          (6) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [3] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [4].
          (7) K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:
          1) článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách I či IA, anebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.
          2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách I či IA, nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          4. Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ve znění pozdějších předpisů.
          5. Příloha IA obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ve znění pozdějších předpisů.";
          2) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 2b
          1. Přílohy I a IA obsahují důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
          2. Přílohy I a IA rovněž obsahují případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.";
          3) článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů či zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v přílohách I či IA a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na držbu nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.
          2. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů či zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, za předpokladu, že dotyčný členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi důvody, na jejichž základě se domnívá, že by mělo být uděleno zvláštní povolení, a to alespoň dva týdny před tímto udělením.
          3. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o všech povoleních udělených podle odstavce 1 nebo 2.";
          4) článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.";
          5) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 8a
          1. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohy I či IA.
          2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
          3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
          4. Seznam uvedený v přílohách I a IA se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.";
          6) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 9b
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.";
          7) příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I;
          8) k nařízení (ES) č. 765/2006 se připojuje nová příloha IA ve znění uvedeném v příloze II tohoto nařízení;
          9) příloha II nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.
          [2] Viz strana 40 tohoto Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA I
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 4
          | Jméno (přepis do češtiny) | Jméno (v běloruštině) | Jméno (přepis do ruštiny) | Datum narození | Místo narození | Adresa | Číslo pasu | Funkce |
          1. | Lukašenko, Aleksandr Grigorjevič (Lukašenka, Aljaksandr Ryhoravič) | Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч | ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич | 30.8.1954 | Kopys, Vitebská oblast | | | prezident |
          2. | Něvyglas, Genadij Nikolajevič (Něvyhlas, Henadz Mikalajevič) | Невыглас Генадзь Мiкалаевiч | НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич | 11.2.1954 | Parahonsk, Pinská oblast | | | vedoucí úřadu prezidenta |
          3. | Petkevičová, Natalja Vladimirovna (Pjatkevičová, Natalja Uladzimirauna) | Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна | ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна | 24.10.1972 | Minsk | | | bývalá zástupkyně vedoucího úřadu prezidenta |
          4. | Rubinov, Anatolij Nikolajevič (Rubinav Anatol Mikalajevič) | Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч | РУБИНОВ Анатолий Николаевич | 4.4.1939 | Mogilev | | | zástupce vedoucího úřadu prezidenta pro veřejné sdělovací prostředky a ideologii |
          5. | Proleskovskij, Oleg Vitoldovič (Praljaskouski, Aleh Vitoldavič) | Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч | ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович | 1.10.1963 | Zagorsk, (Sergejev Posad) | | | ministr pro informace |
          6. | Radkov, Aleksandr Michajlovič (Radzkov, Aljaksandr Michajlavič) | Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч | РАДЬКОВ Александр Михайлович | 1.7.1951 | Votňa, Bychovský okres, Mogilevská oblast | | | zástupce vedoucího úřadu prezidenta |
          7. | Rusakevič, Vladimir Vasiljevič (Rusakevič, Uladzimir Vasiljevič) | Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч | РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич | 13.9.1947 | Vygonošči, Brestská oblast | | | ministr informací |
          8. | Golovanov, Viktor Grigorjevič (Halavanav, Viktar Ryhoravič) | Галаванаў Вiктар Рыгоравiч | ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич | 1952 | Borisov | | | ministr spravedlnosti |
          9. | Zimovskij, Aleksandr Leonidovič (Zimouski, Aljaksandr Leanidavič) | Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч | ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович | 10.1.1961 | Německo | | | bývalý ředitel státní televize |
          10. | Konopljov, Vladimir Nikolajevič (Kanapljov, Uladzimir Mikalajevič) | Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч | КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич | 3.1.1954 | obec Akulincy, Mogilevská oblast | | | předseda dolní komory parlamentu |
          11. | Čerginec, Nikolaj Ivanovič (Čarhyněc, Mikalaj Ivanavič) | Чаргiнец Мiкалай Iванавiч | ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович | 17.10.1937 | Minsk | | | předseda zahraničního výboru horní komory parlamentu |
          12. | Kostjan, Sergej Ivanovič (Kascjan, Sjarhej Ivanavič) | Касцян Сяргей Iванавiч | КОСТЯН Сергей Иванович | 15.1.1941 | Usochy, Kličevský okres, Mogilevská oblast | | | předseda zahraničního výboru dolní komory parlamentu |
          13. | Orda, Michajil Sergejevič (Orda, Michail Sjarhejevič) | Орда Мiхаiл Сяргеевiч | ОРДА Михаил Сергеевич | 28.9.1966 | Djatlovo, Grodenská oblast | | | člen horní komory parlamentu, předseda Běloruského republikového svazu mládeže (BRSM) |
          14. | Lozovik, Nikolaj Ivanovič (Lazavik, Mikalaj Ivanavič) | Лазавiк Мiкалай Iванавiч | ЛОЗОВИК Николай Иванович | 18.1.1951 | Neviňany, Vilejský okres, Minská oblast | | | tajemník, ústřední volební komise |
          15. | Miklaševič, Pjotr Petrovič (Miklaševič, Pjotr Pjatrovič) | Мiклашэвiч Пётр Пятровiч | МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович | 1954 | Kosuta, Minská oblast | | | generální prokurátor |
          16. | Sliževskij, Oleg Leonidovič (Sližeuski, Aleh Leanidavič) | Слiжэўскi Алег Леанiдавiч | СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович | | | | | člen, ústřední volební komise |
          17. | Chariton, Aleksandr (Charyton, Aljaksandr) | Харытон Аляксандр | ХАРИТОН Александр | | | | | poradce při oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace, politické strany a nevládní organizace |
          18. | Smirnov, Jevgenij Aleksandrovič (Smirnov, Jauhen Aljaksandravič) | Смiрноў Яўген Аляксандравiч | CМИРНОВ Евгений Александрович | 15.3.1949 | Rjazaňská oblast, Rusko | | | první náměstek předsedy hospodářského soudu |
          19. | Reutskaja, Naděžda Zalovna (Ravuckaja, Nadjeza Zalauna) | Равуцкая Надзея Залаўна | РЕУТСКАЯ Надежда Заловна | | | | | soudkyně obvodu Moskevskij v Minsku |
          20. | Trubnikov, Nikolaj Aleksejevič (Trubnikav, Mikalaj Aljaksejevič) | Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч | ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич | | | | | soudce obvodu Partyzánskij v Minsku |
          21. | Kuprijanov, Nikolaj Michajlovič (Kupryjanav, Mikalaj Michajlavič) | Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч | КУПРИЯНОВ Николай Михайлович | | | | | zástupce generálního prokurátora |
          22. | Suchorenko, Štěpan Nikolajevič (Sucharenka, Scjapan Mikalajevič) | Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч | СУХОРЕНКО Степан Николаевич | 27.1.1957 | Zdudiči, Světlohorský okres, Gomelská oblast | | | ředitel tajné policie (KGB) |
          23. | Dementěj, Vasilij Ivanovič (Dzemjancej, Vasil Ivanavič) | Дземянцей Васiль Iванавiч | ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович | | | | | první náměstek tajné policie (KGB) |
          24. | Kozik, Leonid Petrovič (Kozik, Leanid Pjatrovič) | Козiк Леанiд Пятровiч | КОЗИК Леонид Петрович | 13.7.1948 | Borisov | | | předseda svazu odborových organizací |
          25. | Koleda, Aleksandr Michajlovič (Kaljada, Aljaksandr Michajlavič) | Каляда Аляксандр Мiхайлавiч | КОЛЕДА Александр Михайлович | | | | | člen, ústřední volební komise |
          26. | Michasev, Vladimir Iljič (Michasjov, Uladzimir Iljič) | Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч | МИХАСЕВ Владимир Ильич | | | | | předseda ústřední volební komise Gomelské oblasti |
          27. | Lučina, Leonid Aleksandrovič | Лучына Леанiд Аляксандравiч | ЛУЧИНА Леонид Александрович | 18.11.1947 | Minská oblast | | | předseda ústřední volební komise Grodenské oblasti |
          28. | Karpenko, Igor Vasiljevič (Karpenka, Igar Vasiljevič) | Карпенка Iгар Васiльевiч | КАРПЕНКО Игорь Васильевич | 28.4.1964 | Novokuzněck, Kemerovská oblast, Rusko | | | předseda oblastní volební komise, město Minsk |
          29. | Kurlovič, Vladimir Anatoljevič (Kurlovič, Uladzimir Anatoljevič) | Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч | КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич | | | | | předseda ústřední volební komise Minské oblasti |
          30. | Metelica, Nikolaj Timofejevič (Mjacelica, Mikalaj Cimafejevič) | Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч | МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич | | | | | předseda ústřední volební komise Mogilevské oblasti |
          31. | Piščuljonok, Michajl Vasiljevič (Piščuljonak, Michail Vasiljevič) | Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч | ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич | | | | | předseda ústřední volební komise Vitebské oblasti |
          32. | Rybakov, Aleksej | Рыбакоў Аляксей | РЫБАКОВ Алексей | | | ul. Jesenina 31-1-104, Minsk | | soudce soudu obvodu Moskva v Minsku |
          33. | Bortnik, Sergej Aleksandrovič | Бортнiк Сяргей Аляксандравiч | БОРТНИК Сергей Александрович | 28.5.1953 | Minsk | ul. Surganovo 80-263, Minsk | MP0469554 | státní zástupce |
          34. | Jasinovič, Leonid Stanislavovič | Ясiновiч Леанiд Станiслававiч | ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович | 26.11.1961 | Bučany, Vitebská oblast | ul. Gorovca 4-104, Minsk | MP0515811 | soudce soudu obvodu Centralnyj v Minsku |
          35. | Migun, Andrej Arkaděvič | Мiгун Андрэй Аркадзевiч | МИГУН Андрей Аркадевич | 5.2.1978 | Minsk | ul. Goreckovo Maksima 53-16, Minsk | MP1313262 | státní zástupce |
          36. | Šejman, Viktor Vladimirovič | | ШЕЙМАН Виктор Владимирович | 26.5.1958 | Grodenská oblast | | | bývalý člen bezpečnostní rady, v současnosti zvláštní asistent/poradce prezidenta |
          37. | Naumov, Vladimir Vladimirovič | | НАУМОВ Владимир Владимирович | 7.2.1956 | Smolensk | | | bývalý ministr vnitra, v současnosti předseda národního hokejového svazu |
          38. | Pavličenko, Dmitrij Valerijevič (Pavljučenko, Dmitrij) | | Павличенко, Дмитрий Валериевич | 1966 | Vitebsk | | | vedoucí skupiny zvláštní reakce při ministerstvu vnitra (SOBR) |
          39. | Jermošinová, Lidija Michajlovna | | ЕРМОШИНА Лидия Михайловна | 29.1.1953 | Slutsk (Minská oblast) | | | předsedkyně Ústřední volební komise Běloruska |
          40. | Podobed, Jurij Nikolajevič | | Подобед, Юрий Николаевич | 5.3.1962 | Slutsk (Minská oblast) | | | jednotka pro zvláštní účely, ministerstvo vnitra" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA IA
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5
          | Jméno | Jméno v ruštině | Místo a datum narození | Funkce |
          1. | Lukašenko, Viktor Aleksandrovič | Лукашенко Виктор Александрович | 1976 | asistent/poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti |
          2. | Bazanov, Aleksandr Viktorovič | Базанов Александр Викторович | | ředitel, informační a analytické středisko při úřadu prezidenta |
          3. | Gusev, Aleksej Viktorovič | Гусев Алексей Викторович | | první náměstek ředitele, informační a analytické středisko při úřadu prezidenta |
          4. | Krištapovič, Lev Efstafjevič | Криштапович Лев Евстафьевич | | náměstek ředitele, informační a analytické středisko při úřadu prezidenta |
          5. | Kolosová, Elena Petrovna | Колос Елена Петровна | | náměstkyně ředitele, informační a analytické středisko při úřadu prezidenta |
          6. | Makej, Vladimir Vladimirovič | МАКЕЙ Владимир Владимирович | 5. srpna 1958, Grodenská oblast | vedoucí úřadu prezidenta |
          7. | Jančevskij, Vsevolod Vjačeslavovič | ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович | 22. dubna 1976, Borisov | asistent prezidenta, vedoucí odboru ideologie v rámci úřadu prezidenta |
          8. | Malcev, Leonid Semjonovič | МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович | 29. srpna 1949, Vetenevka, Slonimský okres, Grodenská oblast | tajemník bezpečnostní rady |
          9. | Ťjurin, Andrej | Тюрин, Андрей | | vedoucí odboru bezpečnosti v úřadu prezidenta |
          10. | Ipatov, Vadim Dmitrijevič | ИПАТОВ Вадим Дмитриевич | | zástupce předsedy, ústřední volební komise |
          11. | Bušnaja, Natalja Vladimirovna | Бушная, Наталья Владимировна | | členka, ústřední volební komise |
          12. | Buščik, Vasilij Vasiljevič | Бущик, Василий Васильевич | | člen, ústřední volební komise |
          13. | Kacubová, Světlana Petrovna | Кацубо, Светлана Петровна | | členka, ústřední volební komise |
          14. | Kiseleva, Naděžda Nikolajevna | Киселева, Надежда Николаевна | | členka, ústřední volební komise |
          15. | Podoljak, Eduard Vasiljevič | Подоляк, Эдуард Васильевич | | člen, ústřední volební komise |
          16. | Rachmanova, Marina Jurjevna | Рахманова, Марина Юрьевна | | členka, ústřední volební komise |
          17. | Ščurok, Ivan Antonovič | Щурок, Иван Антонович | | člen, ústřední volební komise |
          18. | Kiselev, Anatolij Semjonovič | Киселев, Анатолий Семенович | | předseda oblastní volební komise, Brestská oblast |
          19. | Krjukovskij, Vjačeslav Jefimovič | Крюковский, Вячеслав Ефимович | | předseda oblastní volební komise, Vitebská oblast |
          20. | Stoš, Nikolaj Nikolajevič | Стош, Николай Николаевич | | předseda oblastní volební komise, Gomelská oblast |
          21. | Savko, Valerij Josifovič | Савко, Валерий Иосифович | | předseda oblastní volební komise, Grodenská oblast |
          22. | Vasiljev, Aleksej Aleksandrovič | Васильев, Алексей Александрович | | předseda oblastní volební komise, Minská oblast |
          23. | Berestov, Valerij Vasiljevič | Берестов, Валерий Васильевич | | předseda oblastní volební komise, Gomelská oblast |
          24. | Vasiljevič, Grigorij Aleksejevič | ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич | 13. února 1955 | generální prokurátor |
          25. | Šved, Andrej Ivanovič | Швед Андрей Иванович | | zástupce generálního prokurátora |
          26. | Lašin, Aleksandr Michajlovič | Лашин, Александр Михайлович | | zástupce generálního prokurátora |
          27. | Konon, Viktor Aleksandrovič | Конон, Виктoр Александрович | | zástupce generálního prokurátora |
          28. | Stuk, Aleksej Konstantinovič | Стук, Алексей Константинович | | zástupce generálního prokurátora |
          29. | Kuklis, Nikolaj Ivanovič | Куклис, Николай Иванович | | zástupce generálního prokurátora |
          30. | Chmaruk, Sergej Konstantinovič | Хмарук, Сергей Константинович | | prokurátor Brestské oblasti |
          31. | Dysko, Genadij Josifovič | Дыско, Генадий Иосифович | | prokurátor Vitebské oblasti |
          32. | Šajev, Valentin Petrovič | Шаев, Валентин Петрович | | prokurátor Gomelské oblasti |
          33. | Morozov, Viktor Nikolajevič | Морозов, Виктор Николаевич | | prokurátor Grodenské oblasti |
          34. | Archipov, Aleksandr Michajlovič | Архипов, Александр Михайлович | | prokurátor Minské oblasti |
          35. | Seňkjevič, Eduard Aleksandrovič | Сенькевич, Эдуард Александрович | | prokurátor Mogilevské oblasti |
          36. | Kulik, Nikolaj Nikolajevič | Кулик, Николай Николаевич | | prokurátor města Minsku |
          37. | Dudkin, Anatolij Konstantinovič | Дудкин, Анатолий Константинович | | prokurátor zabývající se problematikou dopravy v Běloruské republice |
          38. | Dranica, Aleksandr Nikolajevič | Драница, Александр Николаевич | | hlavní vojenský prokurátor |
          39. | Vilejčik, Aleksandr Vladimirovič | ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович | 1964 | první náměstek ministra spravedlnosti |
          40. | Lomať, Zenon Kuzmič | Ломать, Зенон Кузьмич | 1944, Karabani | bývalý předseda výboru pro státní inspekci |
          41. | Kulešov, Anatolij Nilovič | Кулешов Анатолий Нилович | 1959 | ministr vnitra |
          42. | Pekarskij, Oleg Anatoljevič | Пекарский, Олег Анатольевич | | první náměstek ministra vnitra |
          43. | Poludjen, Jevgenij Jevgeněvič | Полудень, Евгений Евгеньевич | | náměstek ministra vnitra |
          44. | Jevsejev, Igor Vladimirovič | Евсеев, Игорь Владимирович | | velitel operačního týmu OMON |
          45. | Farmagej, Leonid Konstantinovič | ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович | 1962 | velitel milice Minské oblasti |
          46. | Lukomskij, Aleksandr Valentinovič | Лукомский, Александр Валентинович | | velitel zvláštního pluku ministerstva vnitra v Minské oblasti |
          47. | Zajcev, Vadim Jurjevič | Зайцев, Вадим Юрьевич | 1964 | vrchní velitel KGB |
          48. | Dědkov, Leonid Nikolajevič | Дедков, Леонид Николаевич | | první zástupce vrchního velitele KGB, velitel KGB Vitebské oblasti |
          49. | Bachmatov, Igor Andrejevič | Бахматов, Игорь Андреевич | | zástupce vrchního velitele KGB |
          50. | Tertěl, Ivan Stanislavovič | Тертель Иван Станиславович | | zástupce vrchního velitele KGB |
          51. | Smolenskij, Nikolaj Zinovjevič | Смоленский, Николай Зиновьевич | | zástupce vrchního velitele KGB |
          52. | Vegera, Viktor Pavlovič | Вегера Виктор Павлович | | bývalý první zástupce vrchního velitele KGB |
          53. | Svorob, Nikolaj Konstantinovič | Свороб, Николай Константинович | | bývalý zástupce vrchního velitele KGB |
          54. | Treťjak, Pjotr | Третьяк, Петр | | zástupce vrchního velitele KGB |
          55. | Zacharov, Aleksej Ivanovič | Захаров, Алексей Иванович | | velitel správy KGB pro kontrarozvědku |
          56. | Tolstašov, Aleksandr Olegovič | Толсташов Александр Олегович | | velitel správy KGB pro ochranu ústavního pořádku a pro boj proti terorismu |
          57. | Rusak, Viktor | Русак, Виктор | | velitel správy KGB pro bezpečnost hospodářství |
          58. | Jurata, Viktor | Юрата, Виктор | | velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky |
          59. | Voropajev, Igor Grigorjevič | Воропаев Игорь Григорьевич | | bývalý velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky |
          60. | Kalač, Vladimir Viktorovič | Калач Владимир Викторович | | bývalý velitel KGB Minské oblasti |
          61. | Busko, Igor Jevgenjevič | Бусько Игорь Евгеньевич | | velitel KGB v Brestu |
          62. | Korž, Ivan Aleksejevič | Корж Иван Алексеевич | | velitel KGB v Grodnu |
          63. | Sergejenko, Igor Petrovič | Сергеенко Игорь Петрович | | velitel KGB v Mogilevu |
          64. | Gerasimenko, Genadij Anatoljevič | Герасименко Геннадий Анатольевич | | velitel KGB v Gomelu |
          65. | Leskovskij, Ivan Anatoljevič | Лесковский Иван Анатольевич | | bývalý velitel KGB v Gomelu |
          66. | Maslakov, Valerij | Маслаков Валерий | | velitel správy KGB pro rozvědku |
          67. | Volkov, Sergej | Волков Сергей | | bývalý velitel správy KGB pro rozvědku |
          68. | Žadobin, Jurij Viktorovič | ЖАДОБИН Юрий Викторович | 14. listopadu 1954 | ministr obrany |
          69. | Kraševskij, Viktor | КРАШЕВСКИЙ Виктор | | velitel GRU |
          70. | Ananičová, Lilija Stanislavovna | АНАНИЧ Лилия Станиславовна | 1960 | první náměstkyně ministra pro informace |
          71. | Lapťjonok, Igor Nikolajevič | ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич | 1961 | náměstek ministra pro informace |
          72. | Davidko, Genadij Bronislavovič | Давидко, Геннадий Брониславович | | ředitel státní televize |
          73. | Kozjatko, Jurij Vasiljevič | КОЗИЯТКО Юрий Васильевич | 1964, Brest | generální ředitel televizního kanálu "Stoličnoje Televiděnje" |
          74. | Jakubovič, Pavel Izotovič | ЯКУБОВИЧ Павел Изотович | 23. září 1946 | šéfredaktor listu "Sovjetskaja Belarus" |
          75. | Lemešjonok, Anatolij Ivanovič | ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович | | šéfredaktor listu "Republika" |
          76. | Prokopov, Jurij | Прокопов Юрий | | novinář působící ve státní televizní stanici "Pjervi" (č. 1), kde zastává vlivnou vedoucí funkci |
          77. | Michalčenko, Aleksej | Михальченко Алексей | | novinář působící ve státní televizní stanici ONT, kde zastává vlivnou vedoucí funkci |
          78. | Taranda, Aleksandr Michajlovič | Таранда Александр Михайлович | | zástupce redaktora listu "Sovjetskaja Belarus" |
          79. | Gordijenko, Sergej Aleksandrovič | Гордиенко Сергей Александрович | | zástupce redaktora listu "Sovjetskaja Belarus" |
          80. | Toropetskaja, Galina Michajlovna | Торопецкая Галина Михайловна | | zástupkyně redaktora listu "Sovjetskaja Belarus" |
          81. | Šadrina, Anna Stanislavovna | Шадрина Анна Станиславовна | | zástupkyně redaktora listu "Sovjetskaja Belarus" |
          82. | Žuk, Dmitrij | Жук Дмитрий | | generální ředitel státní zpravodajské agentury BIELTA |
          83. | Gigin, Vadim | Гигин Вадим | | šéfredaktor měsíčníku "Beloruskaja Dumka" |
          84. | Ablamejko, Sergej Vladimirovič | Абламейко, Сергей Владимирович | | rektor, Běloruská státní univerzita |
          85. | Sirenko, Viktor Ivanovič | Сиренко Виктор Иванович | | vrchní lékař nemocnice v Minsku |
          86. | Ananičová, Elena Nikolajevna | Ананич Елена Николаевна | | soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku |
          87. | Revinskaja, Taťjana Vladimirovna | Ревинская Татьяна Владимировна | | soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku |
          88. | Esman, Valerij Aleksandrovič | Есьман Валерий Александрович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          89. | Byčko, Aleksej Viktorovič | Бычко Алексей Викторович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          90. | Chodanevič, Aleksandr Aleksandrovič | Ходаневич Александр Александрович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          91. | Jasenovič, Leonid | Ясенович Леонид | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          92. | Baranovskij, Andrej Fedorovič | Барановский Андрей Федорович | | soudce soudu pro obvod Partizanskij v Minsku |
          93. | Titěnkova, Elena Viktorovna | Титенкова Елена Викоровна | | soudkyně soudu pro obvod Partizanskij v Minsku |
          94. | Tupiková, Vera Michajlovna | Тупик Вера Михайловна | | soudkyně soudu pro obvod Leninskij v Minsku |
          95. | Někrasova, Elena Timofejevna | Некрасова Елена Тимофеевна | | soudkyně soudu pro obvod Zavadskij v Minsku |
          96. | Laptěva, Elena Vjačeslavovna | Лаптева Елена Вячеславовна | | soudkyně soudu pro obvod Zavadskij v Minsku |
          97. | Bolovněv, Nikolaj Vasiljevič | Боловнев Николай Васильевич | | soudce soudu pro obvod Zavadskij v Minsku |
          98. | Kazak, Viktor Vladimirovič | Казак Виктор Владимирович | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          99. | Šilková, Elena Nikolajevna | Шилько Елена Николаевна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          100. | Simachina, Ljubov Sergejevna | Симахина Любовь Сергеевна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          101. | Kuzněcova, Natalja Anatoljevna | Кузнецова Наталья Анатольевна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          102. | Tělicová, Lidija Fedorovna | Телица Лидия Федоровна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          103. | Čerňjaková, Elena Leonidovna | Черняк Елена Леонидовна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          104. | Šestakov, Jurij Valerjevič | Шестаков Юрий Валерьевич | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          105. | Motylová, Taťjana Jaroslavovna | Мотыль Татьяна Ярославовна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          106. | Chatkevič, Jevgenij Viktorovič | Хаткевич Евгений Викторович | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          107. | Gusakova, Olga Arkaďjevna | Гусакова Ольга Аркадьевна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          108. | Šargajová, Rita Petrovna | Шаграй Рита Петровна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          109. | Mitrachovičová, Irina Aleksejevna | Митрахович Ирина Алексеевна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          110. | Protosovickaja, Natalja Vladimirovna | Протосовицкая Наталья Владимировна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          111. | Lapko, Maksim Fedorovič | Лапко Максим Федорович | | soudce soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          112. | Vareniková, Natalja Semjonovna | Вареник Наталья Семеновна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          113. | Žukovskaja, Žanna Aleksejevna | Жуковская Жанна Алексеевна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          114. | Samoljuková, Anna Valerjevna | Самолюк Анна Валерьевна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          115. | Lukašenko, Dmitrij Aleksandrovič | Лукашенко Дмитрий Александрович | | podnikatel, aktivní účast na finančních operacích, na nichž se podílí rodina Lukašenků |
          116. | Šugajev, Sergej | Шугаев, Сергей | | od 15.1.2010 zástupce vrchního velitele KGB |
          117. | Kuzněcov, Igor | Кузнецов, Игорь | | od 15.1.2010 velitel výcvikového střediska tajné policie (KGB)" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Příloha II (internetové stránky obsahující informace o příslušných orgánech podle článku 3, čl. 4 odst. 2 a článku 5 a adresa pro oznamování Evropské komisi) nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:
          1) název přílohy se nahrazuje tímto:
          "Internetové stránky obsahující informace o příslušných orgánech podle článku 3, čl. 4 odst. 2 A článku 5 a adresa pro oznamování Evropské komisi"
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.government.bg
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities;
          2) část nazvaná "Adresa pro oznamování Evropské komisi" se nahrazuje tímto:
          "Adresa Evropské komise pro účely oznámení nebo jinou komunikaci:
          European Commission
          Foreign Policy Instruments Service
          Unit FPIS.2
          CHAR 12/106
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgium
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel.: (32 2) 295 55 85
          Fax: (32 2) 299 08 73"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.